11th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 11th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 11th Central Committee of the Communist Party of China on August 19, 1977. It was in session from 1977 to 1982.

Members[edit]

The next are in stroke order of surnames:
 1. Wang Zhen (from 1978)
 2. Wei Guoqing (韦国清)
 3. Ulanhu (乌兰夫)
 4. Fang Yi (方毅)
 5. Deng Xiaoping (邓小平)
 6. Deng Yingchao (from 1978)
 7. Ye Jianying (叶剑英)
 8. Liu Bocheng (刘伯承)
 9. Xu Shiyou (许世友)
 10. Ji Dengkui (纪登奎) (1977-1980)
 11. Su Zhenhua (苏振华)
 12. Li Xiannian (李先念)
 13. Li Desheng (李德生)
 14. Wu De (吴德) (1977-1980)
 15. Yu Qiuli (余秋里)
 16. Wang Dongxing (汪东兴) (1977-1980)
 17. Zhang Tingfa (张廷发)
 18. Chen Yonggui (陈永贵)
 19. Chen Yun (from 1978)
 20. Chen Xilian (陈锡联) (1977-1980)
 21. Zhao Ziyang (from 1979)
 22. Hu Yaobang (from 1978)
 23. Geng Biao (耿飚)
 24. Nie Rongzhen (聂荣臻)
 25. Ni Zhifu (倪志福)
 26. Xu Xiangqian (徐向前)
 27. Peng Zhen (from 1979)
 28. Peng Chong (彭冲)

Alternate Member[edit]

Ordered in the number of ballots
 1. Chen Muhua (陈慕华)
 2. Zhao Ziyang (赵紫阳): 1977-1979
 3. Sifuding (赛福鼎)

Standing Committee Members[edit]

Ordered in political position ranking

1977-1981

 1. Hua Guofeng
 2. Ye Jianying
 3. Deng Xiaoping
 4. Li Xiannian
 5. Wang Dongxing (1977-1980)
 6. Chen Yun (from 1978)
 7. Hu Yaobang (from 1980)
 8. Zhao Ziyang (from 1980)

1981-1982

 1. Hu Yaobang
 2. Ye Jianying
 3. Deng Xiaoping
 4. Zhao Ziyang
 5. Li Xiannian
 6. Chen Yun
 7. Hua Guofeng

External links[edit]