O Virgin Pure

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Agni Parthene)
Jump to: navigation, search

O Virgin Pure and sometimes "O Pure Virgin" (Greek: Ἁγνὴ Παρθένε, Agni Parthene) is a non-liturgical hymn composed by St. Nectarios of Aegina, drawn from the Theotokarion (Book of Hymns to the Mother of God).

Sometimes performed in Orthodox churches at the beginning of Vespers, or after the conclusion of the Divine Liturgy during the veneration of the cross and receiving of anti-doron.

Original Greek text, Transcription and Notation of Melody and Chords[edit]

The text can be divided into four strophes (S = 1, 2, 3, 4), each stroph into three tunes (T = A, B, C), where each tune is sung twice (iteration I = α, β). Each of these 24 invocations is followed by a chorus (Refrain R). The Greek text, the transcription and the musical notation relate to this.

Notation of melody and chords of the Byzantine hymn Agni Parthene
S.TI  Greek Original Transcription
1.Aα  Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε, Agní Parthéne Déspina, Áhrante Theotóke,
R Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Hére Nímfi Anímfefte.
1.Aβ  Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα, πανένδροσέ τε πόκε.  R   Parthéne Mítir Ánassa, Panéndrose te póke.  R
1.Bα  Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα,  R   Ipsilotéra Uranón, aktínon lamprotéra,  R
1.Bβ  Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν ἀγγέλων ὑπερτέρα.  R   Hará parthenikón horón, angélon ipertéra,  R
1.Cα  Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα,  R   Eklamprotéra uranón fotós katharotéra,  R
1.Cβ  Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα.  R   Ton Uraníon stratión pasón agiotéra.  R
2.Aα  Μαρία ἀειπάρθενε κόσμου παντὸς Κυρία,  R   María Aipárthene kósmu pantós Kiría,  R
2.Aβ  Ἄχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.  R   Áhrante Nímfi Pánagne, Déspina Panagía,  R
2.Bα  Μαρία νύμφη ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν αἰτία,  R   María Nímfi Ánassa, harás imón etía,  R
2.Bβ  Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ ὑπεραγία.  R   Korí semní Vasílissa, Mítir iperagía,  R
2.Cα  Τιμιωτέρα Χερουβίμ, ὑπερενδοξοτέρα,  R   Timiotéra Heruvím, iperendoxotéra  R
2.Cβ  Τῶν ἀσωμάτων Σεραφίμ, τῶν θρόνων ὑπερτέρα.  R   Ton asomáton Serafím, ton Thrónon ipertéra.  R
3.Aα  Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβίμ, χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων,  R   Hére to ásma Heruvím, hére ímnos angélon,  R
3.Aβ  Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφίμ, χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.  R   Hére odí ton Serafím, hará tón Arhangélon,  R
3.Bα  Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας,  R   Hére iríni ke hará, limín tis sotirías,  R
3.Bβ  Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.  R   pastás tu Lógu ierá, ánthos tis aftharsías,  R
3.Cα  Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας.  R   Hére Parádise trifís, zoís te eonías,  R
3.Cβ  Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, πηγὴ ἀθανασίας.  R   Hére to xílon tis zoís, pigí athanasías.  R
4.Aα  Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.  R   Se iketévo Déspina, Se, nin, epikalúme,  R
4.Aβ  Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα, σὴν χάριν ἐξαιτοῦμαι.  R   Se disopó Pantánassa, Sin hárin exetúme.  R
4.Bα  Κόρη σεμνὴ καὶ ἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία,  R   Korí semní ke áspile, Déspina Panagía,  R
4.Bβ  Θερμῶς ἐπικαλοῦμαί σε, ναὲ ἡγιασμένε.  R   Thermós epikalúme Se, Naé igiasméne,  R
4.Cα  Ἀντιλαβοῦ μου, ρῦσαί με ἀπὸ τοῦ πολεμίου  R   Antilavú mu, ríse me apó tu polemíu,  R
4.Cβ  Καὶ κληρονόμον δεῖξόν με ζωῆς τῆς αἰωνίου.  R   Ke klironómon díxon me zoís tis eoníu.  R

English Translations[edit]

Translation by the Holy Nativity Convent, Saxonburg, Pennsylvania[edit]

O Virgin Pure

Plagal First Tone (Tone 5)

Refrain: Rejoice, O Unwedded Bride!

O Virgin pure, immaculate/ O Lady Theotokos
O Virgin Mother, Queen of all/ and fleece which is all dewy
More radiant than the rays of sun/ and higher than the heavens
Delight of virgin choruses/ superior to Angels.
Much brighter than the firmament/ and purer than the sun's light
More holy than the multitude/ of all the heav'nly armies.

Rejoice, O Unwedded Bride!

O Ever Virgin Mary/ of all the world, the Lady
O bride all pure, immaculate/ O Lady Panagia
O Mary bride and Queen of all/ our cause of jubilation
Majestic maiden, Queen of all/ O our most holy Mother
More hon'rable than Cherubim/ beyond compare more glorious
than immaterial Seraphim/ and greater than angelic thrones.

Rejoice, O Unwedded Bride!

Rejoice, O song of Cherubim/ Rejoice, O hymn of angels
Rejoice, O ode of Seraphim/ the joy of the archangels
Rejoice, O peace and happiness/ the harbor of salvation
O sacred chamber of the Word/ flow'r of incorruption
Rejoice, delightful paradise/ of blessed life eternal
Rejoice, O wood and tree of life/ the fount of immortality.

Rejoice, O Unwedded Bride!

I supplicate you, Lady/ now do I call upon you
And I beseech you, Queen of all/ I beg of you your favor
Majestic maiden, spotless one/ O Lady Panagia
I call upon you fervently/ O sacred, hallowed temple
Assist me and deliver me/ protect me from the enemy
And make me an inheritor/ of blessed life eternal.

Rejoice, O Unwedded Bride!

(Source and translation: Holy Nativity Convent, Saxonburg, Pennsylvania, U.S.A.) http://www.serfes.org/spiritual/november1999.htm

Translation by Bishop Basil (with metrical notes)[edit]

O Pure Virgin (Tone 5)

(A, B, and C refer to the three distinct melodies within the hymn.)

(A) O pure and virgin Lady,/ O spotless Theotokos: Rejoice, O unwedded Bride!

O Virgin Queen and Mother/ O dewy fleece most sacred:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(B) O height transcending heaven above/ O beam of light most radiant:/ Rejoice, O unwedded Bride!

O joy of chaste and virgin maids/ surpassing all the angels:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(C) O brilliant light of heaven above/ most clear and most radiant: / Rejoice, O unwedded Bride!

Commanding chief of heavenly hosts/ O holiest of holies/ Rejoice, O unwedded Bride!

(A) O ever-virgin Mary/ O Mistress of creation:/ Rejoice, O unwedded Bride!

O Bride all-pure and spotless/ O Lady all-holy:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(B) O holy Mary, Bride and Queen/ and cause of our rejoicing/ Rejoice, O unwedded Bride!

O Maiden Queen most hon'rable/ O Mother most holy/ Rejoice, O unwedded Bride!

(C) More precious than the cherubim/ more glorious than the seraphim:/ Rejoice, O unwedded Bride!

Surpassing principalities/ dominions, thrones and powers:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(A) Rejoice, song of the cherubim/ Rejoice, hymn of the angels:/ Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, ode of the seraphim/ and joy of the archangels:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(B) Rejoice, O peace; Rejoice, O joy/ and haven of salvation: Rejoice, O unwedded Bride!

O bridal chamber of the Word/ unfading, fragrant blossom:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(C) Rejoice, delight of paradise/ Rejoice, life everlasting:/ Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, O holy tree of life/ and fount of immortality:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(A) I supplicate thee, Lady/ I humbly call upon thee:/ Rejoice, O unwedded Bride!

O Queen of all, I beg thee/ to grant me thy favor:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(B) O spotless and most honored maid/ O Lady all holy:/ Rejoice, O unwedded Bride!

I call upon thee fervently/ thou temple most holy:/ Rejoice, O unwedded Bride!

(C) O thou my help, deliver me/ from harm and all adversity:/ Rejoice, O unwedded Bride!

And by thy prayers show me to be/ an heir of immortality:/ Rejoice, O unwedded Bride!

Translation Bishop BASIL [1]

Translations into other languages[edit]

Chinese Translation[edit]

潔貞頌 聖奈科塔裏 作

Επωδός Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. 疊句 慶兮 弗娉之新儷

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, 潔貞君后兮 無玷誕神女 Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε. 童貞母后兮 滿露之羊絮

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα 高乎九天兮 昭於日芒 Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα, 貞伶之樂兮 天使之上

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα, 殊耀于穹蒼兮 純淨逾光 Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα 較諸天全軍兮 爾聖愈上

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία 瑪利亞永貞兮 舉世之主母 Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία, 至潔無玷新儷兮 君后葩娜珈

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. 瑪利亞新后兮 吾儕之歡由 Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία, 莊莊王女兮 上上聖母

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα 尊崇兮逾赫儒文 Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα, 榮絕無形塞拉芬 位越座天神

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων 慶兮 赫儒文之歌 慶兮 眾天使之詠 Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων 慶兮 塞拉芬之頌 眾天將之喜

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας 慶兮 安和及歡怡 救恩之錨地 Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας 聖言之神宇 弗朽之華英

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας, 慶兮 安適之伊甸 永生之樂園 Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας, 慶兮 生命之株木 無死之源泉

Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι, 祈爾君后兮 喚爾於今際 Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι. 萬有之后兮 爾恩懇我予

Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία 端端無瑕姝子兮 君后葩娜珈 Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε, 切切呼求向爾兮 膺聖之殿宇

Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου, 吾之扶挈(qie)兮 拯我脫於敵 Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου, 指我示我兮 常生得為繼

Serbian Translation[edit]

  • На Српском
Чиста Дјево Владичице, непорочна Богородице,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Мати Дјево Господарко, под чијим смо сви окриљем,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Од сила Небеских виша си, од зрака сунца сјајнија,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Радости хорова девојачких, од анђела узвишенија,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Од небеса си сјајнија, од светлости чистија,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Од свих сила анђелских Ти си светија,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Маријо, увек Дјево, Господарко Света,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Непорочна Невесто, свечиста Госпођо Пресвета,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Маријо Невесто Господарко, Изворе наше радости,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Девојко смерна Царице, Пресвета Мајко,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Од Херувима часнија, од Серафима славнија,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Од бестелесних небеских сила узвишенија,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Преклињем Те, Владичице, Тебе сада призивам,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Теби се клањам, Свевладарко, Твоју милост тражим,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Девојко смерна, Пречиста, Владичице Пресвета,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Тебе призивам усрдно, о Храме освећени,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Заштити ме и избави од непријатеља,
Радуј се, Невесто Неневесна!
Покажи ме наследником Вечнога Живота,
Радуј се, Невесто Неневесна!

(Source and translation: http://www.molitvenik.in.rs/raduj_se_Nevesto/raduj_se_Nevesto_srpski2.html)

Czech Translation[edit]

Český překlad

"Čistá Panno" Sv. Nektarios Eginský

Čistá Panno a Vládkyně, přesvatá Bohorodičko
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Rouno milostí orosené, Panno, Matko a Královno
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Na nebesích jsi vyvýšená, nad záři slunce jasnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Radosti sborů panenských, nad anděly jsi ctěnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad oblohu jsi skvostnější, nad její světlo čistější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vládneš nad šiky nebeskými, ty jsi svatá nad svatými
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie, provždy Panno, Paní celého světa
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Neposkvrněná Nevěsto a Panovnice přesvatá
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie, Nevěsto i Paní, radosti naší příčino
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie Matko i Panno, Dívko i ctnostná Královno
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad netělesné cherubíny bez přirovnání ctěnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad nebeské trůny vznešenější, nad serafíny slavnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se písni cherubů, raduj se hymne andělů
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se písni serafů, raduj se štěstí archandělů
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se pokoji, radosti a spasitelný přístave
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Božího Slova klenotnice a věčně kvetoucí růže
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se, rajská zahrado, věčného žití hojnosti
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se, strome života, prameni nesmrtelnosti
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Tobě se klaním Královno a s pokorou tě vzývám
Raduj se Nevěsto nesnoubená
O milost tvou tě nyní prosím a s úctou tobě zpívám
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Dívko vznešená, Panovnice, hlubino svaté naděje
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vroucně tě vzývám, orodovnice a posvěcený chráme
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Ujmi se mne má ochránkyně a zachraň mne od zlého
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Zastaň se mne má přímluvkyně, doveď do žití věčného
Raduj se Nevěsto nesnoubená

Italian Translation[edit]

  • O Vergine Pura
("Agnì Parthéne")
O senza macchia pura, o Vergine Signora
Salve sposa non sposata!
O Madre Regina, O rugiadoso vello
Salve sposa non sposata!
O trascendente cielo, o raggio più lucente
Salve sposa non sposata!
O gioia verginale, che supera gli angeli
Salve sposa non sposata!
O brillante chiara luce, radiante e celeste
Salve sposa non sposata!
Dei cieli Comandante, dei santi la più santa
Salve sposa non sposata!
Maria, Sempre Vergine, Signora del creato
Salve sposa non sposata!
Immacolata Pura, O Signora Santissima
Salve sposa non sposata!
Maria sposa Regina, motivo di gioia
Salve sposa non sposata!
Modesta Figlia Regina, O Madre Santissima
Salve sposa non sposata!
Più dei Cherubini, gloriosa e venerabile
Salve sposa non sposata!
Degli incorporei Serafini supera i Troni
Salve sposa non sposata!
Salve canto cherubico, salve inno angelico
Salve sposa non sposata!
Salve Ode dei Serafini, Salve gioia arcangelica
Salve sposa non sposata!
Salve Pace e gioia, porto di salvezza
Salve sposa non sposata!
Sacro Talamo del Verbo, incorruttibile fiore
Salve sposa non sposata!
Salve Paradiso, beata vita eterna
Salve sposa non sposata!
Salve Albero di vita, fonte di immortalità
Salve sposa non sposata!
Ti chiedo Sovrana, t’invoco ora
Salve sposa non sposata!
Ti prego Sovrana, di tutti la Regina
Salve sposa non sposata!
Figlia umile e pura, Vergine Sovrana
Salve sposa non sposata!
T’invoco con forza, O sacro Tempio
Salve sposa non sposata!
Aiutami, proteggimi dal nemico
Salve sposa non sposata!
E rendimi erede della vita eterna
Salve sposa non sposata!

(Source and translation: http://www.youtube.com/watch?v=n7n7lhnz2Vw)

Transliterated Arabic Text[edit]

'adhrāu yā umma-l-ilāh; yā ţāhira naqīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

şallī lā-bniki-l-ilāh; wa ĥanninī 'alayy R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

lā tuhmilīnī fī-l-ĥayāt; an aghraqa fī-l-khaţīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

bal adrikīnī bi-n-najāt; wa taĥannanī 'allayy R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

yā umma rabbi-l-ka-ināt; wa-ţţaghamati-ssamāwiyāt R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

yā bahjata kulli-r-ruhbān; wa-l-anfusi-t-tuhrīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

seyyidata kulli-l-'ālam; dāimata-l-'udhrīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

ayā kulliyyata-t-taqdīs; taĥqīqa-l-batūlīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

yā arfa'a mina-l-amlāk; wa mina-l-basharīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

tasbīĥa kulli-sh-shārubīm; wa midĥatan malakīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

wa yā nashīdu-s-sarāfīm; al-arwāĥi-l-kulīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

wa rū-a-sa-l-malāikah; al-ājnadi-l-urrīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

anti-l-batūli-l-mālikah; wa-l-jazatu-n-nadīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

zahratu 'adami-l-fasād; wa khidru-l-batūlīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

anti-l-mīnā-u li-l-khalāş; wa faraĥu-l-basharīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

al-'arfāu mina-s-samā; al-āmi'atu-l-bahīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

afrhhī yā nahru-n-na'īm; wa zahrata-l-abadīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

yanbū'a 'ādami fanāh; wa'ūda-l-hayyāwīh R: afraĥ yā 'arūsan lā 'arūsa lahā

Arabic translation:


عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية صلي إلى ابنك الإله وحننيه علـي لا تهمليني في الحياة أن أغرق في الخطيئة بـل أدركيني بالنجـاة وتحـنني علـي يا أم رب الكائنات والطغمات السماوية يا بهجة كل الرهبان والأنفس الطهرية

سـيدة كل العالم دائمـة العذرية أيا كلية التقديـس تحقيق البتولية يا أرفع من الأمـلاك ومن البشرية تسبيح كل الشاروبيم ومدحة ملكية ويا نشيد السيرافيم الأرواح الكلية ورؤساء الملائكة الأجناد العلوية

أنت البتول الملكة والجزة الندية زهرة عدم الفساد وخدر البتولية أنت الميناء للخلاص وفرح البشرية الأرفع من السـماء اللامعة البهية افرحي أيا نهر النعيم والزهرة الأبدية ينبـوع عـدم الفساد وعود الحيوية

أجثو لديك ضارعاً يا هيكل القدسية نجني يا عذراء من شروري الردية صوت تضرعي اسمعي من نفسي الشقية تقبـلي منـي النشـيد واللحن ذا الشجي ألح فـي التضـرع فاقبلينـي نجيا واهديني من بعد الممات حياة أبدية


Translations into further languages[edit]

Wikipedia articles on Agni Parthene also exist in many other languages, so the corresponding translations are contained in these articles. They can be obtained by clicking on the corresponding language button on the left.

See also[edit]

References[edit]

Sources[edit]

External links[edit]