Chinese calendar correspondence table

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Main article: Chinese calendar
Relationship between the current Sexagenary cycle and Common Era years

The Chinese calendar correspondence table shows the stem/branch year names, correspondences to the Western (Gregorian) calendar, and other related information for the current, 79th Sexagenary cycle of the Chinese calendar (or the 78th cycle if an epoch of 2637 BC is accepted).

Jiǎzǐ (甲子)
sequence
Stem,branch Gānzhī (干支) Year of the... Continuous[1] From... to ...
79:00 01,01 JZ jiǎzǐ (甲子) Wood Rat 4681 Feb 2, 1984-Feb 19, 1985
79:01 02,02 YC yǐchǒu (乙丑) Wood Ox 4682 Feb 20, 1985-Feb 8, 1986
79:02 03,03 BY bǐngyín (丙寅) Fire Tiger 4683 Feb 9, 1986-Jan 28, 1987
79:03 04,04 DM dīngmǎo (丁卯) Fire Rabbit 4684 Jan 29, 1987-Feb 16, 1988
79:04 05,05 WC wùchén (戊辰) Earth Dragon 4685 Feb 17, 1988-Feb 5, 1989
79:05 06,06 JS jǐsì (己巳) Earth Snake 4686 Feb 6, 1989-Jan 26, 1990
79:06 07,07 GW gēngwǔ (庚午) Metal Horse 4687 Jan 27, 1990-Feb 14,1991
79:07 08,08 XW xīnwèi (辛未) Metal Goat 4688 Feb 15, 1991-Feb 3, 1992
79:08 09,09 RS rénshēn (壬申) Water Monkey 4689 Feb 4, 1992-Jan 22, 1993
79:09 10,10 GY guǐyǒu (癸酉) Water Rooster 4690 Jan 23, 1993-Feb 8, 1994
79:10 01,11 JX jiǎxū (甲戌) Wood Dog 4691 Feb 9, 1994-Jan 30, 1995
79:11 02,12 YH yǐhài (乙亥) Wood Pig 4692 Jan 31, 1995-Feb 18, 1996
79:12 03,01 BZ bǐngzǐ (丙子) Fire Rat 4693 Feb 19, 1996-Feb 6, 1997
79:13 04,02 DC dīngchǒu (丁丑) Fire Ox 4694 Feb 7, 1997-Jan 27, 1998
79:14 05,03 WY wùyín (戊寅) Earth Tiger 4695 Jan 28, 1998-Feb 15, 1999
79:15 06,04 JM jǐmǎo (己卯) Earth Rabbit 4696 Feb 16, 1999-Feb 4, 2000
79:16 07,05 GC gēngchén (庚辰) Metal Dragon 4697 Feb 5, 2000-Jan 23, 2001
79:17 08,06 XS xīnsì (辛巳) Metal Snake 4698 Jan 24, 2001-Feb 11, 2002
79:18 09,07 RW rénwǔ (壬午) Water Horse 4699 Feb 12, 2002-Jan 31, 2003
79:19 10,08 GW guǐwèi (癸未) Water Goat 4700 Feb 1, 2003-Jan 21, 2004
79:20 01,09 JS jiǎshēn (甲申) Wood Monkey 4701 Jan 22, 2004-Feb 8, 2005
79:21 02,10 YY yǐyǒu (乙酉) Wood Rooster 4702 Feb 9, 2005-Jan 28, 2006
79:22 03,11 BX bǐngxū (丙戌) Fire Dog 4703 Jan 29, 2006-Feb 17, 2007
79:23 04,12 DH dīnghài (丁亥) Fire Pig 4704 Feb 18, 2007-Feb 6, 2008
79:24 05,01 WZ wùzǐ (戊子) Earth Rat 4705 Feb 7, 2008-Jan 25, 2009
79:25 06,02 JC jǐchǒu (己丑) Earth Ox 4706 Jan 26, 2009-Feb 13, 2010
79:26 07,03 GY gēngyín (庚寅) Metal Tiger 4707 Feb 14, 2010-Feb 2, 2011
79:27 08,04 XM xīnmǎo (辛卯) Metal Rabbit 4708 Feb 3, 2011-Jan 22, 2012
79:28 09,05 RC rénchén (壬辰) Water Dragon 4709 Jan 23, 2012-Feb 9, 2013
79:29 10,06 GS guǐsì (癸巳) Water Snake 4710 Feb 10, 2013-Jan 30, 2014
79:30 01,07 JW jiǎwǔ (甲午) Wood Horse 4711 Jan 31, 2014-Feb 18, 2015
79:31 02,08 YW yǐwèi (乙未) Wood Goat 4712 Feb 19, 2015-Feb 7, 2016
79:32 03,09 BS bǐngshēn (丙申) Fire Monkey 4713 Feb 8, 2016-Jan 27, 2017
79:33 04,10 DY dīngyǒu (丁酉) Fire Rooster 4714 Jan 28, 2017-Feb 15, 2018
79:34 05,11 WX wùxū (戊戌) Earth Dog 4715 Feb 16, 2018-Feb 14, 2019
79:35 06,12 JH jǐhài (己亥) Earth Pig 4716 Feb 5, 2019-Jan 24, 2020
79:36 07,01 GZ gēngzǐ (庚子) Metal Rat 4717 Jan 25, 2020-Feb 11, 2021
79:37 08,02 XC xīnchǒu (辛丑) Metal Ox 4718 Feb 12, 2021-Jan 31, 2022
79:38 09,03 RY rényín (壬寅) Water Tiger 4719 Feb 1, 2022-Jan 21, 2023
79:39 10,04 GM guǐmǎo (癸卯) Water Rabbit 4720 Jan 22, 2023-Feb 9, 2024
79:40 01,05 JC jiǎchén (甲辰) Wood Dragon 4721 Feb 10, 2024-Jan 28, 2025
79:41 02,06 YS yǐsì (乙巳) Wood Snake 4722 Jan 29, 2025-Feb 16, 2026
79:42 03,07 BW bǐngwǔ (丙午) Fire Horse 4723 Feb 17, 2026-Feb 5, 2027
79:43 04,08 DW dīngwèi (丁未) Fire Goat 4724 Feb 6, 2027-Jan 25, 2028
79:44 05,09 WS wùshēn (戊申) Earth Monkey 4725 Jan 26, 2028-Feb 12, 2029
79:45 06,10 JY jǐyǒu (己酉) Earth Rooster 4726 Feb 13, 2029-Feb 2, 2030
79:46 07,11 GX gēngxū (庚戌) Metal Dog 4727 Feb 3, 2030-Jan 22, 2031
79:47 08,12 XH xīnhài (辛亥) Metal Pig 4728 Jan 23, 2031-Feb 10, 2032
79:48 09,01 RZ rénzǐ (壬子) Water Rat 4729 Feb 11, 2032-Jan 30, 2033
79:49 10,02 GC guǐchǒu (癸丑) Water Ox 4730 Jan 31, 2033-Feb 18, 2034
79:50 01,03 JY jiǎyín (甲寅) Wood Tiger 4731 Feb 19, 2034-Feb 7, 2035
79:51 02,04 YM yǐmǎo (乙卯) Wood Rabbit 4732 Feb 8, 2035-Jan 27, 2036
79:52 03,05 BC bǐngchén (丙辰) Fire Dragon 4733 Jan 28, 2036-Feb 14, 2037
79:53 04,06 DS dīngsì (丁巳) Fire Snake 4734 Feb 15, 2037-Feb 3, 2038
79:54 05,07 WW wùwǔ (戊午) Earth Horse 4735 Feb 4, 2038-Jan 23, 2039
79:55 06,08 JW jǐwèi (己未) Earth Goat 4736 Jan 24, 2039-Feb 11, 2040
79:56 07,09 GS gēngshēn (庚申) Metal Monkey 4737 Feb 12, 2040-Jan 31, 2041
79:57 08,10 XY xīnyǒu (辛酉) Metal Rooster 4738 Feb 1, 2041-Jan 21, 2042
79:58 09,11 RX rénxū (壬戌) Water Dog 4739 Jan 22, 2042-Feb 09, 2043
79:59 10,12 GH guǐhài (癸亥) Water Pig 4740 Feb 10, 2043-Jan 29, 2044


Footnotes[edit]

  1. ^ Using an epoch (year 1) of 2697 BC. Subtract 60 if using an epoch of 2637 BC. Add 1 if using an epoch of 2698 BC.