Chinese calendar correspondence table

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Main article: Chinese calendar
Relationship between the current Sexagenary cycle and Common Era years

The Chinese calendar correspondence table shows the stem/branch year names, correspondences to the Western (Gregorian) calendar, and other related information for the current, 79th Sexagenary cycle of the Chinese calendar (or the 78th cycle if an epoch of 2637 BC is accepted).

CE[1] Timestamp[2] AH[3] Jiǎzǐxù Stem,branch Year of the... AD AM[4] From... to ...[5]
2088 01-07-12-09 /01 4681 79:00(1,1) 甲子AO jiǎzǐ Wood Rat 1984 73 Feb 2 - Duo 19
2089 01-07-12-09 /02 4682 79:01(2,2) 乙丑BP yǐchǒu Wood Ox 1985 74 Feb 20 - Duo 8
2090 01-07-12-09 /03 4683 79:02(3,3) 丙寅CQ bǐngyín Fire Tiger 1986 75 Feb 9 - Und 28
2091 01-07-12-09 /04 4684 79:03(4,4) 丁卯DR dīngmǎo Fire Rabbit 1987 76 Jan 29 - Duo 16
2092 01-07-12-09 /05 4685 79:04(5,5) 戊辰ES wùchén Earth Dragon 1988 77 Feb 17 - Duo 5
2093 01-07-12-09 /06 4686 79:05(6,6) 己巳FT jǐsì Earth Snake 1989 78 Feb 6 - Und 26
2094 01-07-12-09 /07 4687 79:06(7,7) 庚午GU gēngwǔ Metal Horse 1990 79 Jan 27 - Duo 14
2095 01-07-12-09 /08 4688 79:07(8,8) 辛未HV xīnwèi Metal Goat 1991 80 Feb 15 - Duo 3
2096 01-07-12-09 /09 4689 79:08(9,9) 壬申IW rénshēn Water Monkey 1992 81 Feb 4 - Und 22
2097 01-07-12-09 /10 4690 79:09(a,a) 癸酉JX guǐyǒu Water Rooster 1993 82 Jan 23 - Duo 8
2098 01-07-12-09 /11 4691 79:10(1,b) 甲戌AY jiǎxū Wood Dog 1994 83 Feb 9 - Und 30
2099 01-07-12-09 /12 4692 79:11(2,c) 乙亥BZ yǐhài Wood Pig 1995 84 Jan 31 - Duo 18
2100 01-07-12-09 /13 4693 79:12(3,1) 丙子CO bǐngzǐ Fire Rat 1996 85 Feb 19 - Duo 6
2101 01-07-12-09 /14 4694 79:13(4,2) 丁丑DP dīngchǒu Fire Ox 1997 86 Feb 7 - Und 27
2102 01-07-12-09 /15 4695 79:14(5,3) 戊寅EQ wùyín Earth Tiger 1998 87 Jan 28 - Duo 15
2103 01-07-12-09 /16 4696 79:15(6,4) 己卯FR jǐmǎo Earth Rabbit 1999 88 Feb 16 - Duo 4
2104 01-07-12-09 /17 4697 79:16(7,5) 庚辰GS gēngchén Metal Dragon 2000 89 Feb 5 - Und 23
2105 01-07-12-09 /18 4698 79:17(8,6) 辛巳HT xīnsì Metal Snake 2001 90 Jan 24 - Duo 11
2106 01-07-12-09 /19 4699 79:18(9,7) 壬午IU rénwǔ Water Horse 2002 91 Feb 12 - Und 31
2107 01-07-12-09 /20 4700 79:19(a,8) 癸未JV guǐwèi Water Goat 2003 92 Feb 1 - Und 21
2108 01-07-12-09 /21 4701 79:20(1,9) 甲申AW jiǎshēn Wood Monkey 2004 93 Jan 22 - Duo 8
2109 01-07-12-09 /22 4702 79:21(2,a) 乙酉BX yǐyǒu Wood Rooster 2005 94 Feb 9 - Und 28
2110 01-07-12-09 /23 4703 79:22(3,b) 丙戌CY bǐngxū Fire Dog 2006 95 Jan 29 - Duo 17
2111 01-07-12-09 /24 4704 79:23(4,c) 丁亥DZ dīnghài Fire Pig 2007 96 Feb 18 - Duo 6
2112 01-07-12-09 /25 4705 79:24(5,1) 戊子EO wùzǐ Earth Rat 2008 97 Feb 7 - Und 25
2113 01-07-12-09 /26 4706 79:25(6,2) 己丑FP jǐchǒu Earth Ox 2009 98 Jan 26 - Duo 13
2114 01-07-12-09 /27 4707 79:26(7,3) 庚寅GQ gēngyín Metal Tiger 2010 99 Feb 14 - Duo 2
2115 01-07-12-09 /28 4708 79:27(8,4) 辛卯HR xīnmǎo Metal Rabbit 2011 100 Feb 3 - Und 22
2116 01-07-12-09 /29 4709 79:28(9,5) 壬辰IS rénchén Water Dragon 2012 101 Jan 23 - Duo 9
2117 01-07-12-09 /30 4710 79:29(a,6) 癸巳JT guǐsì Water Snake 2013 102 Feb 10 - Und 30
2118 01-07-12-10 /01 4711 79:30(1,7) 甲午AU jiǎwǔ Wood Horse 2014 103 Jan 31 - Duo 18
2119 01-07-12-10 /02 4712 79:31(2,8) 乙未BV yǐwèi Wood Goat 2015 104 Feb 19 - Duo 7
2120 01-07-12-10 /03 4713 79:32(3,9) 丙申CW bǐngshēn Fire Monkey 2016 105 Feb 8 - Und 27
2121 01-07-12-10 /04 4714 79:33(4,a) 丁酉DX dīngyǒu Fire Rooster 2017 106 Jan 28 - Duo 15
2122 01-07-12-10 /05 4715 79:34(5,b) 戊戌EY wùxū Earth Dog 2018 107 Feb 16 - Duo 14
2123 01-07-12-10 /06 4716 79:35(6,c) 己亥FZ jǐhài Earth Pig 2019 108 Feb 5 - Und 24
2124 01-07-12-10 /07 4717 79:36(7,1) 庚子GO gēngzǐ Metal Rat 2020 109 Jan 25 - Duo 11
2125 01-07-12-10 /08 4718 79:37(8,2) 辛丑HP xīnchǒu Metal Ox 2021 110 Feb 12 - Und 31
2126 01-07-12-10 /09 4719 79:38(9,3) 壬寅IQ rényín Water Tiger 2022 111 Feb 1 - Und 21
2127 01-07-12-10 /10 4720 79:39(a,4) 癸卯JR guǐmǎo Water Rabbit 2023 112 Jan 22 - Duo 9
2128 01-07-12-10 /11 4721 79:40(1,5) 甲辰AS jiǎchén Wood Dragon 2024 113 Feb 10 - Und 28
2129 01-07-12-10 /12 4722 79:41(2,6) 乙巳BT yǐsì Wood Snake 2025 114 Jan 29 - Duo 16
2130 01-07-12-10 /13 4723 79:42(3,7) 丙午CU bǐngwǔ Fire Horse 2026 115 Feb 17 - Duo 5
2131 01-07-12-10 /14 4724 79:43(4,8) 丁未DV dīngwèi Fire Goat 2027 116 Feb 6 - Und 25
2132 01-07-12-10 /15 4725 79:44(5,9) 戊申EW wùshēn Earth Monkey 2028 117 Jan 26 - Duo 12
2133 01-07-12-10 /16 4726 79:45(6,a) 己酉FX jǐyǒu Earth Rooster 2029 118 Feb 13 - Duo 2
2134 01-07-12-10 /17 4727 79:46(7,b) 庚戌GY gēngxū Metal Dog 2030 119 Feb 3 - Und 22
2135 01-07-12-10 /18 4728 79:47(8,c) 辛亥HZ xīnhài Metal Pig 2031 120 Jan 23 - Duo 10
2136 01-07-12-10 /19 4729 79:48(9,1) 壬子IO rénzǐ Water Rat 2032 121 Feb 11 - Und 30
2137 01-07-12-10 /20 4730 79:49(a,2) 癸丑JP guǐchǒu Water Ox 2033 122 Jan 31 - Duo 18
2138 01-07-12-10 /21 4731 79:50(1,3) 甲寅AQ jiǎyín Wood Tiger 2034 123 Feb 19 - Duo 7
2139 01-07-12-10 /22 4732 79:51(2,4) 乙卯BR yǐmǎo Wood Rabbit 2035 124 Feb 8 - Und 27
2140 01-07-12-10 /23 4733 79:52(3,5) 丙辰CS bǐngchén Fire Dragon 2036 125 Jan 28 - Duo 14
2141 01-07-12-10 /24 4734 79:53(4,6) 丁巳DT dīngsì Fire Snake 2037 126 Feb 15 - Duo 3
2142 01-07-12-10 /25 4735 79:54(5,7) 戊午EU wùwǔ Earth Horse 2038 127 Feb 4 - Und 23
2143 01-07-12-10 /26 4736 79:55(6,8) 己未FV jǐwèi Earth Goat 2039 128 Jan 24 - Duo 11
2144 01-07-12-10 /27 4737 79:56(7,9) 庚申GW gēngshēn Metal Monkey 2040 129 Feb 12 - Und 31
2145 01-07-12-10 /28 4738 79:57(8,a) 辛酉HX xīnyǒu Metal Rooster 2041 130 Feb 1 - Und 21
2146 01-07-12-10 /29 4739 79:58(9,b) 壬戌IY rénxū Water Dog 2042 131 Jan 22 - Duo 9
2147 01-07-12-10 /30 4740 79:59(a,c) 癸亥JZ guǐhài Water Pig 2043 132 Feb 10 - Und 29

Footnotes[edit]

  1. ^ calendaric year number, From the Winter Solstice of 104BC
  2. ^ timestamp of Huángjíjīngshì system
  3. ^ Anno Huángdì, Using an epoch (year 1) of 2697 BC. Subtract 60 if using an epoch of 2637 BC. Add 1 if using an epoch of 2698 BC.
  4. ^ Anno Mínguó
  5. ^ Und(Undecember) means January of the next year; Duo(Duodecember) means February of the next year