List of Chinese films of the 1950s

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chinese films of the 1950s)
Jump to: navigation, search

This is a list of films produced in the early People's Republic of China ordered by year of release in the 1950s. For an alphabetical listing of Chinese films see Category:Chinese films

1950[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Corruption Huang Zuolin Shi Hui Drama
The Life of Wu Xun Sun Yu Zhao Dan Biographical
Peaceful Spring Sang Hu Drama
Red Banner on the Emerald Ridge Zhang Junxiang War
This Life of Mine Shi Hui Shi Hui
The White Haired Girl Shui Hua,
Wang Bin
Drama Chinese title: Bai mao nu

1951[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Arise United Toward Tomorrow Zhao Ming Bai Yang Drama
The Married Couple Zheng Junli Zhao Dan Drama
New Heroes and Heroines Shi Dongshan,
Lü Ban
War
Platoon Commander Guan Shi Hui Shi Hui War
Reunion After Victory Tang Xiaodan War
Sisters Stand Up Chen Xihe Drama
A Window on America Shi Hui,
Huang Zuolin,
Ye Ming
Drama The last independent production from the Wenhua Film Company prior to its nationalization

1952[edit]

Title Director Actors Genre Notability
From Victory to Victory Cheng Yin,
Tang Xiaodan
War

1953[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Bless the Children Zhao Dan Children

1954[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Letter with Feather Shi Hui Cai Yuanyuan War/Children
Liang Shanbo and Zhu Yingtai Sang Hu,
Huang Sha
Chinese Opera
Scouting Across the Yangtze River Tang Xiaodan Sun Daolin War

1955[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Dong Cunrui Guo Wei Zhang Liang War/Biographical Biographical film of the PLA soldier of the same name
The Heavenly Match Shi Hui Opera
Shenmi de lüban Yin Zhiming Thriller/Spy "Mysterious companions"
Song Jingshi Zheng Junli,
Sun Yu
Shi Hui Biographical/Drama Also known as The Rebels
Storm on the Southern Island Bai Chen Shangguan Yunzhu War
Tian luo di wang Gu Eryi Zhong Shuhuang Thriller

1956[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Battle on Shangganling Mountain Lin Shan,
Sha Meng
War
Li Shizhen Shen Fu Zhao Dan Biographical
Mother Ling Zifeng Zhang Ruifang,
Jin Yan
Drama
The Proud General Te Wei Animation Featurette
Ten O'Clock National Day Wu Tian Yin Zhiming Thriller/Spy Chinese title: "Guoqing shi dian zhong"

1957[edit]

Title Director Actors Genre Notability
City Without Night Tang Xiaodan Sun Daolin Drama
Family Ye Ming,
Chen Xihe
Sun Daolin,
Zhang Ruifang,
Wang Danfeng
Drama
New Year's Sacrifice Sang Hu Bai Yang Drama Adaptation of the Lu Xun-penned short story
Woman Basketball Player No. 5 Xie Jin Qin Yi Sports

1958[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Chrysanthemums in Mountains Ling Zifeng Drama
Nie Er Zheng Junli Zhao Dan Biographical

1959[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Chuang Tapestry Qian Jagun Animation
Fishing Child Wan Guchan Animation Shanghai Animation Film Studio
Five Golden Flowers Wang Jiayi Musical/Comedy
The Lin Family Shop Shui Hua Drama Adaptation of the Mao Dun-penned short story
Lin Zexu Zheng Junli Zhao Dan Biographical
Spring Reigns Everywhere Sang Hu Drama
Nie Er Biographical

See also[edit]

External links[edit]