Eastern China flood of 1991

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Eastern China flood of 1991[1] was a severe natural disaster that affected the Eastern region of China. It was the first large-scale flood in the history of People's Republic of China, which called for international aid.

References[edit]

  1. ^ Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi.; Zhong gong Fujian Sheng wei. (2000). Er shi nian hui mou : 1978-1998 二十年回眸. Fuzhou shi : Fujian jiao yu chu ban she. ISBN 7-5334-2985-0.