Gejia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Gejia may refer to:

  • Gejia language, a Miao language of Huangping County, Guizhou, China
  • Gejia people, an ethnic group found in Guizhou province, China