Family tree of the Goryeo Dynasty

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Genealogy of the Goryeo Dynasty)
Jump to: navigation, search

The Goryeo Dynasty ruled in Korea from 918 to 1392. It comprised 34 kings in 17 generations. What follows is, first, a selective genealogy of the reigning Wang clan,[1] and second, a table showing the relations between the Mongol Yuan Dynasty and Goryeo royalty.[2]

Royal Wang clan[edit]

Marriage
Wang Ryung
(d.897)
Sejo
Wang Geon (877–943)
Taejo
(r.918–943)1
Wang Mu (912–945)
Hyejong (r.943–945)2
Taeja Wang Tae Wang Yo (923–949)
Jeongjong (r.945–949)3
Wang So (925–975)
Gwangjong (r.949–975)4
Munwon Taewang Wang Uk
Anjong (d.996)
Wang Uk
Daejong (d.969)
Jongtongguksa Wang Wyu In'ae Wonjang Taeja
Jeongheongong Taeja
Wang Je
Gyeongchunwon'gun Wang Ju (955–981)
Gyeongjong (r.975–981)5
Hyohwa Taeja Wang Sun (992–1031)
Hyeonjong (r.1009–1031)8
Hyodeok Taeja Wang Chi (960–997)
Seongjong (r. 981–997)6
Gyeongjang Taeja
Wang Song (980–1009)
Mokjong (r. 997–1009)7
Wang Heum (1016–1034)
Deokjong (r.1031–1034)9
Wang Hyeong (1018–1046)
Jeongjong (r.1034–1046)10
Wang Hwi (1019–1083)
Munjong (r.1046–1083)11
Pyeongyanggong Wang Chung
Wang Hun (1047–1083)
Sunjong (r. 1083)12
Wang Un (1049–1094)
Seonjong (r.1083–1094)13
Wang Hui (1054–1105)
Sukjong (r.1095–1105)15
Uicheon Sang'angong Dosaengseungtong Geumgwanhu Byeonhanhu Nakranghu
Wang Uk (1084–1097)
Heonjong (r.1094–1095)14
Hansanhu Wang U (1079–1122)
Yejong (r.1105–1122)16
Sangdanghu Wonmyongguksa Daebanggong Daewongong Jeangong Tonguihu
Wang Hae (1109–1146)
Injong (r.1122–1146)17
Hyoryong
Taeja
Wang Hyeon (1127–1173)
Uijong (r.1146–1170)18
Daenyonghu Wang Ho (1131–1202)
Myeongjong (r. 1170–1197)19
Won'gyeongguksa Wang Dak (1144–1204)
Sinjong (r. 1197–1204)20
Wang O (1152–1213)
Gangjong (r.1211–1213)22
Sonsa Honggi Hongchu Honggyu Honggyun Honggak Hongi Wang Yeong
(1181–1237)

Huijong
(r.1204–1211)21
Yangyanggong
Wang Jeol (1192–1259)
Gojong (r.1213–1259)23
Changwongong Siryeonghu Gyeongwongong Daeseonsa Daeseonsa Chungmyeongguksa Wang In
Wang Sik (1214–1274)
Wonjong (r.1259–1274)24
An'gyonggong Wang
Yeong
Wang Geo (1236–1308)
Chungnyeol (r.1274–1308)25
Siyanghu Sun'angong Wang Bun
(d.1291)
Wang Jang (1275–1325)
Chungseon (r.1308–1313)26
Gangyanggong Sunhwahu
(d.1360)
Hyohwigun
Wang Man (1294–1339)
Chungsuk
(r.1313–1330; 1332–1339)27
Heungtakgun Wang Gyun Wang Hui Wang Yeon
Wang Jeong (1315–1344)
Chunghye (r.1330–1332; 1339–1344)28
Yongsan Wonja
1325–1341
Wang Jeon (1330–1374)
Gongmin (r.1351–1374)31
Wang Yo (1345–1394)
Gongyang (r.1389–1392)34
Wang Woo
Wang Hun (1337–1348)
Chungmok (r.1344–1348)29
Wang Jeo (1337?–1351)
Chungjeong (r.1348–1351)30
Wang U (1363–1389)
U
(r.1374–1388)32
Wang Seok
Wang Chang (1381–1389)
Chang (r.1388–1389)33

Yuan Dynasty - Goryeo marriage relations[edit]

Descendant
Marriage
Kublai Khan
(b.1215–d.1294)
Zhenjin
(1243–1285)
Hugechi Aoluchi Queen Jeguk
1259–1297
Wang Geo (1236–1308)
Chungnyeol of Goryeo
(r.1274–1308)25
Kamala (d.1302) Darmabala
d. 1292

Shunzong 顺宗
Esen Temür Temür Buhua Wang Jang (1275–1325)
Chungseon of Goryeo
(r.1308–1313)26
Queen Gyeguk
(d.1315)
Amuge Kayishan
Külüg Khan
1281–1311

Wuzong 武宗
1307–1311
Queen Bokguk
(d.1319)
Shuosiban Wang Man (1294–1339)
Chungsuk of Goryeo
(r.1313–1330; 1332–1339)27
Boluo Temür Queen Joguk Kuśala
Khutughtu Khan
1300–1329

Mingzong 明宗
1329
Queen
Deongnyong
Wang Jeong
(1315–1344)

Chunghye of Goryeo
(r.1330–1332; 1339–1344)28
Wang Jeon
(1330–1374)

Gongmin
of Goryeo

(r.1351–1374)31
Queen Noguk (d.1365) Toghun Temür Ukhaantu Khan
1320–1370

Huizong 惠宗
1333–68 ( –1370)
Empress Gi Wang Hun (1337–1348)
Chungmok of Goryeo
(r.1344–1348)29

References[edit]

  1. ^ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BA%97%E7%8E%8B ; P. Truhart, Regents of Nations, Part 3. München: Saur 2003, pp. 335–6.
  2. ^ Atlas of Korean History. Singapore: Stallion 2008, p. 87.