Help:IPA for Danish

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Danish pronunciations in Wikipedia articles.

See Danish phonology for a more thorough look at the sounds of this language.

Consonants
IPA Examples Closest equivalent
m mod [ˈmoðˀ] 'courage' mood
n node [ˈnoːðə] 'note' noon
ŋ lang [ˈlɑŋˀ] 'long' long
b/ bog [ˈb̥ɔʊ̯ˀ] 'book' book
p/ pol [ˈpʰoːˀl] 'pole' pole
d/ dåb [ˈd̥ɔːˀb̥] 'christening' do
t/ tak [ˈtˢɑɡ̊] 'thank you' too
ɡ/ɡ̊ god [ˈɡ̊oðˀ] 'good' good
k/ kone [ˈkʰoːnə] 'wife' cone
f fod [ˈfoðˀ] 'foot' foot
s sod [ˈsoðˀ] 'soot' soon
ɕ Sjælland [ˈɕɛˌlanˀ] 'Zealand' sheep
h hat [ˈhad̥] 'hat' hat
ʋ våd [ˈʋɔðˀ] 'wet' vote
ʊ̯ hav [ˈhɑʊ̯] 'sea' wave
ð øde [ˈøːðə] 'deserted' bathe
j jord [ˈjoɐ̯ˀ] 'earth' you
ɪ̯ vej [ˈʋɑɪ̯ˀ] 'way' way
ʁ rød [ˈʁœðˀ] 'red' guttural R
ɐ̯ hør [ˈhøɐ̯ˀ] 'hear' hear
l lov [ˈlɒʊ̯] 'law' louver
Vowels
IPA Examples Closest equivalent
ɑ tak [ˈtˢɑɡ̊] 'thank you' balm (shorter)
ɑː barn [ˈbɑːˀn] 'child' balm
a kat [ˈkʰad̥] 'cat' hat
æ frisk [ˈfʁæsɡ̊] 'fresh' bed
æː gade [ˈɡ̊æːðə] 'street' bed (longer)
ɛ ven [ˈvɛn] 'friend' day
ɛː hæl [ˈhɛːˀl] 'heel' day (longer)
e fed [ˈfeð] 'fat' kit
e̝ː hel [ˈheːˀl] 'whole' kit (longer)
i tisse [ˈtˢisə] 'pee' leaf (shorter)
si [ˈsiːˀ] 'sieve' leaf
o flod [ˈfloðˀ] 'river' boa
kone [ˈkʰoːnə] 'wife' stove (longer)
ɔ ost [ˈɔsd̥] 'cheese' doll
ɔː måle [ˈmɔːlə] 'to measure' law
u ud [ˈuðˀ] 'out' food (shorter)
hule [ˈhuːlə] 'cave' boot
ø nød [ˈnøðˀ] 'nut' Somewhat like nurse
øː løber [ˈløːb̥ɐ] 'runner' Somewhat like fur
œ bønne [ˈb̥œnə]) 'bean' Somewhat like nurse
œː afgrøde [ˈaʊ̯ɡʁœːðə] 'crop' Somewhat like fur
ɶ tør [ˈtɶɐ̯ˀ]) 'dry' cat (rounded)
ɶː fyrre [ˈfɶːɐ] 'forty' cat (rounded and longer)
y tyk [ˈtyɡ̊] 'thick' Somewhat like feud
synlig [ˈsyːnli] 'visible' Same as above, but longer
ʌ ånd [ˈʌnˀ] 'spirit' but
ɒ og [ˈɒw] 'and' hot
ɒː i går [iˈɡɒːˀ] 'yesterday' hot (longer)
stød
ˀ ti [ˈtiːˀ] 'ten' button
unstressed
ə hoppe [ˈhʌb̥ə] 'jump' about
ɐ løber [ˈløːb̥ɐ] 'runner' but
ɪ kage [ˈkʰæːɪ] 'cake' hit
ʊ mave [ˈmæːʊ] 'stomach' foot

Bibliography[edit]

  • Grønnum, Nina (1998a). Fonetik og fonologi, Almen og Dansk. (Akademisk Forlag, København) ISBN 87-500-3865-6.
  • Grønnum, Nina (1998b). Illustrations of the IPA: Danish. Journal of the International Phonetic Association, 28 (1 & 2), 99–105.
  • Grønnum, Nina (2007). Rødgrød med fløde – En lille bog om dansk fonetik. (Akademisk Forlag, København) ISBN 978-87-500-3918-1.