Aghem language

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from ISO 639:agq)
Jump to: navigation, search
Aghem
Wum
Yum
Native to Cameroon
Region Menchum
Native speakers
27,000  (2000)[1]
Language codes
ISO 639-3 agq
Glottolog aghe1239[2]

Aghem is a Grassfields Bantu language spoken in the Wum Central Sub-division in Menchum Division of the North West Region of Cameroon in the continent of Africa. Aghem is a tribe consisting of over 60 matrilineal clans and intramarriage is forbidden among the matriclans.

The term Aghem refers to the speakers, the land and the language. The land is made up of twelve federated villages. The Aghem use the leopard skin as their carpet.

The Aghem language is also called Wum or Yum.

List of clans[edit]

Village - Ruler, Fon

Ághɨ̂ m - Bàʼmbì III

Màaghɨ̂a - awaiting final celebration of the enthronment
Kɨ̀sughu - Kaāŋnsɨn Bûʼmbì
Zɨŋofʉ̀ - Ebʉ̀a B. Âtsùghò
Tsɨlaghɨ̂a - Fâŋ Martin
Wâazòʼ - Ńchìa
Wɛ̂ndūghū - Tsùghò
Zɨŋotɨ̄ghā - Anāŋ
Zɨŋokwù - Bàʼmbì III
Wâadzùŋ - ???
Ghîidzɨ̀ - Nɨ̀ŋ
Nɛʼɛkɔm - Kum Didymus Dze
Wâatua - Ânyɨghàmbɔ̀ŋ

References[edit]

  1. ^ Aghem at Ethnologue (17th ed., 2013)
  2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Aghem". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 

External links[edit]