Giải phóng miền Nam

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Liberate the South)
Jump to: navigation, search
Giải phóng miền Nam
English: Liberate the South
Flag of the National Front for the Liberation of Southern Vietnam.
Flag of the National Front for the Liberation of Southern Vietnam.

National anthem of Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam
Also known as
English: Release the South
Lyrics Lưu Hữu Phước, 1975
Music Lưu Hữu Phước, 1975
Adopted 1975
Relinquished 1976
Music sample

"Liberate the South" (Vietnamese: Giải phóng miền Nam), also known as "Release the South", was the national anthem of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam from 1975 to 1976.

History[edit]

Lưu Hữu Phước, a well-known Vietnamese communist and songwriter who lived from 1921 to 1989, wrote both the lyrics and composed the music to "Liberate the South". Phước also wrote the national anthem of South Vietnam beforehand, although this was before he became a communist.[1]

Lyrics[edit]

Vietnamese words[edit]

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, long hân thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.

Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm sung, xông tới!
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.

English lyrics[edit]

To liberate the South, we decided to advance. ,
To exterminate the American imperialists, and destroy the country sellers.
Oh bones have broken, and blood has fallen, the hatred is rising high. ,
Our country has been separated for so long.
Here, the sacred Mekong, here, glorious Truong Son Mountains
Are urging us to advance to kill the enemy,
Arm-by-arm under a common flag.
Arise! ye brave people of the South!
Arise! Let us go through storms.
We'll save the homeland, to the end we'll sacrifice!
Hold your swords and guns, let us go forward!
The chance is coming up, the sun shines everywhere.
We'll build up our country shining forever.

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ nationalanthems.info. "South Vietnam 1975-1976 - nationalnthems.info". nationalanthems.info. Retrieved 2012-02-08. 

External links[edit]