List of administrative divisions of Guangzhou

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Guangzhou a sub-provincial city, the second most populated prefectural-level division of People's Republic of China and it is divided into 10 districts and 2 County-level cities. Guangzhou is further divided into 131 Subdistricts and 38 Towns.

County-level divisions[edit]

Map # Name Hanzi Hanyu Pinyin Population
(2010 census)[1]
Area
(km2)[2]
Density
(/km2)[1]
Guangzhou mcp.png
City Core 5,046,575 279.63 18,047
1 Yuexiu District 越秀区 Yuèxiù Qū 1,157,277 33.80 34,239
2 Liwan District 荔湾区 Lìwān Qū 898,204 59.10 15,198
3 Haizhu District 海珠区 Hǎizhū Qū 1,558,663 90.40 17,242
4 Tianhe District 天河区 Tiānhé Qū 1,432,431 96.33 14,870
Suburban Districts 5,390,510 2,642.93 2,040
5 Baiyun District 白云区 Báiyún Qū 2,222,658 795.79 2,793
6 Huangpu District 黄埔区 Huángpù Qū 457,930 90.95 5,035
7 Panyu District 番禺区 Pānyú Qū 1,764,869 786.15 2,245
8 Huadu District 花都区 Huādū Qū 945,053 970.04 974
Industrial Districts 633,569 920.87 688
9 Nansha District 南沙区 Nánshā Qū 259,899 527.65 493
10 Luogang District 萝岗区 Luógāng Qū 373,670 393.22 950
County-level cities 1,630,146 3,590.97 454
11 Zengcheng 增城市 Zēngchéng Shì 1,036,731 1,616.47 641
12 Conghua 从化市 Cónghuà Shì 593,415 1,974.50 301
Total 12,700,800 7,434.40 1,708

Township-level divisions[edit]

County-level Township-level
Name Chinese (S) Hanyu Pinyin
Yuexiu District
越秀区
Yuèxiù Qū
Guangwei Subdistrict 广卫街道 Guǎngwèi Jiēdào
Hongfeng Subdistrict 东风街道 Hōngfēng Jiēdào
Hongqiao Subdistrict 洪桥街道 Hóngqiáo Jiēdào
Liurong Subdistrict 六榕街道 Liùróng Jiēdào
Liuhua Subdistrict 流花街道 Liúhuā Jiēdào
Guangta Subdistrict 光塔街道 Guāngtǎ Jiēdào
Shishu Subdistrict 诗书街道 Shīshū Jiēdào
Beijing Subdistrict 北京街道 Běijīng Jiēdào
Daxin Subdistrict 大新街道 Dàxīn Jiēdào
Renmin Subdistrict 人民街道 Rénmín Jiēdào
Donghu Subdistrict 东湖街道 Dōnghú Jiēdào
Nonglin Subdistrict 农林街道 Nónglín Jiēdào
Kuangquan Subdistrict 矿泉街道 Kuàngquán Jiēdào
Dadong Subdistrict 大东街道 Dàdōng Jiēdào
Datang Subdistrict 大塘街道 Dàtáng Jiēdào
Bsiyun Subdistrict 白云街道 Báiyún Jiēdào
Zhugusng Subdistrict 珠光街道 Zhūguāng Jiēdào
Jianshe Subdistrict 建设街道 Jiànshè Jiēdào
Huale Subdistrict 华乐街道 Huálè Jiēdào
Dengfeng Subdistrict 登峰街道 Dēngfēng Jiēdào
Huanghuagang Subdistrict 黄花岗街道 Huánghuāgāng Jiēdào
Meihuacun Subdistrict 梅花村街道 Méihuācūn Jiēdào
Liwan District
荔湾区
Lìwān Qū
Jinhua Subdistrict 金花街道 Jīnhuā Jiēdào
Shamian Subdistrict 沙面街道 Shāmiàn Jiēdào
Hualin Subdistrict 华林街道 Huálín Jiēdào
Duobao Subdistrict 多宝街道 Duōbǎo Jiēdào
Changhua Subdistrict 昌华街道 Chānghuá Jiēdào
Fengyuan Subdistrict 逢源街道 Féngyuán Jiēdào
Longjin Subdistrict 龙津街道 Lóngjīn Jiēdào
Caihong Subdistrict 彩虹街道 Cǎihóng Jiēdào
Nanyuan Subdistrict 南源街道 Nányuán Jiēdào
Xicun Subdistrict 西村街道 Xicūn Jiēdào
Zhanqian Subdistrict 站前街道 Zhànqián Jiēdào
Lingnan Subdistrict 岭南街道 Lǐngnán Jiēdào
Qiaozhong Subdistrict 桥中街道 Qiáozhōng Jiēdào
Chongkou Subdistrict 冲口街道 Chōngkǒu Jiēdào
Huadi Subdistrict 花地街道 Huādì Jiēdào
Chajiao Subdistrict 茶滘街道 Chájiào Jiēdào
Hailong Subdistrict 海龙街道 Hǎilóng Jiēdào
Zhongnan Subdistrict 中南街道 Zhōngnán Jiēdào
Dongjiao Subdistrict 东漖街道 Dōngjiào Jiēdào
Dongsha Subdistrict 东沙街道 Dōngshā Jiēdào
Baihedong Subdistrict 白鹤洞街道 Báihèdòng Jiēdào
Shiweitang Subdistrict 石围塘街道 Shíwéitáng Jiēdào
Haizhu District
海珠区
Hǎizhū Qū
Haichuang Subdistrict 海幢街道 Hǎichuáng Jiēdào
Chigang Subdistrict 赤岗街道 Chìgǎng Jiēdào
Xingang Subdistrict 新港街道 Xīngǎng Jiēdào
Binjiang Subdistrict 滨江街道 Bīnjiāng Jiēdào
Sushe Subdistrict 素社街道 Sùshè Jiēdào
Nanhuaxi Subdistrict 南华西街道 Nánhuáxī Jiēdào
Longfeng Subdistrict 龙凤街道 Lóngfèng Jiēdào
Shayuan Subdistrict 沙园街道 Shāyuán Jiēdào
Ruibao Subdistrict 瑞宝街道 Ruìbǎo Jiēdào
Jianghai Subdistrict 江海街道 Jiānghǎi Jiēdào
Fengyang Subdistrict 凤阳街道 Fèngyáng Jiēdào
Nanshitou Subdistrict 南石头街道 Nánshítou Jiēdào
Huazhou Subdistrict 华洲街道 Huázhōu Jiēdào
Changgang Subdistrict 昌岗街道 Chānggǎng Jiēdào
Nanzhou Subdistrict 南洲街道 Nánzhōu Jiēdào
Pazhou Subdistrict 琶洲街道 Pázhōu Jiēdào
Guanzhou Subdistrict 官洲街道 Guānzhōu Jiēdào
Jiangnanzhong Subdistrict 江南中街道 Jiāngnánzhōng Jiēdào
Tianhe District
天河区
Tiānhé Qū
Tianyuan Subdistrict 天园街道 Tiānyuán Jiēdào
Wushan Subdistrict 五山街道 Wǔshān Jiēdào
Yuancun Subdistrict 员村街道 Yuáncūn Jiēdào
Chebei Subdistrict 车陂街道 Chēbēi Jiēdào
Shahe Subdistrict 沙河街道 Shāhé Jiēdào
Shipai Subdistrict 石牌街道 Shípái Jiēdào
Xinghua Subdistrict 兴华街道 Xìnghuá Jiēdào
Shadong Subdistrict 沙东街道 Shādōng Jiēdào
Linhe Subdistrict 林和街道 Línhé Jiēdào
Tangxia Subdistrict 棠下街道 Tángxià Jiēdào
Liede Subdistrict 猎德街道 Lièdé Jiēdào
Xiancun Subdistrict 冼村街道 Xiǎncūn Jiēdào
Yuangang Subdistrict 元岗街道 Yuángǎng Jiēdào
Tianhe Subdistrict 天河南街道 Tiānhé nán Jiēdào
Huangcun Subdistrict 黄村街道 Huángcūn Jiēdào
Longdong Subdistrict 龙洞街道 Lóngdòng Jiēdào
Zhangxing Subdistrict 长兴街道 Zhǎngxìng Jiēdào
Fenghuang Subdistrict 凤凰街道 Fènghuáng Jiēdào
Qianjin Subdistrict 前进街道 Qiánjìn Jiēdào
Zhuji Subdistrict 珠吉街道 Zhūjí Jiēdào
Xīntang Subdistrict 新塘街道 Xīntáng Jiēdào
Baiyun District
白云区
Báiyún Qū
Jingtai Subdistrict 景泰街道 Jǐngtài Jiēdào
Songzhou Subdistrict 松洲街道 Sōngzhōu Jiēdào
Tongde Subdistrict 同德街道 Tóngdé Jiēdào
Huangshi Subdistrict 黄石街道 Huángshí Jiēdào
Tangjing Subdistrict 棠景街道 Tángjǐng Jiēdào
Xīnshi Subdistrict 新市街道 Xīnshì Jiēdào
Sanyuanli Subdistrict 三元里街道 Sānyuánlǐ Jiēdào
Tonghe Subdistrict 同和街道 Tónghé Jiēdào
Jingxi Subdistrict 京溪街道 Jīngxī Jiēdào
Yongping Subdistrict 永平街道 Yǒngpíng Jiēdào
Junhe Subdistrict 均禾街道 Jūnhé Jiēdào
Jinsha Subdistrict 金沙街道 Jīnshā Jiēdào
Shijing Subdistrict 石井街道 Shíjǐng Jiēdào
Jiahe Subdistrict 嘉禾街道 Jiāhé Jiēdào
Renhe Town 人和镇 Rénhé Zhèn
Taihe Town 太和镇 Tàihé Zhèn
Jianggao Town 江高镇 Jiānggāo Zhèn
Zhongluotan Town 钟落潭镇 Zhōngluòtán Zhèn
Huangpu District
黄埔区
Huángpù Qū
Dasha Subdistrict 大沙街道 Dàshā Jiēdào
Huangpu Subdistrict 黄埔街道 Huángbù Jiēdào
Hongshan Subdistrict 红山街道 Hóngshān Jiēdào
Yuzhu Subdistrict 鱼珠街道 Yúzhū Jiēdào
Wenchong Subdistrict 文冲街道 Wénchōng Jiēdào
Nangang Subdistrict[disambiguation needed] 南岗街道 Nángǎng Jiēdào
Zhangzhou Subdistrict 长洲街道 Zhǎngzhōu Jiēdào
Suidong Subdistrict 穗东街道 Suìdōng Jiēdào
Lilian Subdistrict 荔联街道 Lìlián Jiēdào
Panyu District
番禺区
Pānyú Qū
Shiqiao Subdistrict 市桥街道 Shìqiáo Jiēdào
Shawan Subdistrict 沙湾街道 Shāwān Jiēdào
Zhongcu Subdistrict 钟村街道 Zhōngcūn Jiēdào
Shibi Subdistrict 石壁街道 Shíbì Jiēdào
Dashi Subdistrict 大石街道 Dàshí Jiēdào
Luopu Subdistrict 洛浦街道 Luòpǔ Jiēdào
Dalong Subdistrict 大龙街道 Dàlóng Jiēdào
Donghuan Subdistrict 东环街道 Dōnghuán Jiēdào
Qiaonan Subdistrict 桥南街道 Qiáonán Jiēdào
Shatou Subdistrict 沙头街道 Shātóu Jiēdào
Xiaoguwei Subdistrict 小谷围街道 Xiǎogǔwéi Jiēdào
Nancun Town 南村镇 Náncūn Zhèn
Xinzao Town 新造镇 Xīnzào Zhèn
Hualon Town 化龙镇 Huàlóng Zhèn
Shilou Town 石楼镇 Shílóu Zhèn
Dongyong Town 东涌镇 Dōngyǒng Zhèn
Dagang Town 大岗镇 Dàgǎng Zhèn
Lanhe Town 榄核镇 Lǎnhé Zhèn
Shiqi Town 石碁镇 Shíqí Zhèn
Huadu District
花都区
Huādū Qū
Xinhua Subdistrict 新华街道 Xīnhuá Jiēdào
Timian Town 梯面镇 Tīmiàn Zhèn
Huashan Town 花山镇 Huāshān Zhèn
Tanbu Town 炭步镇 Tànbù Zhèn
Chini Town 赤坭镇 Chìní Zhèn
Shiling Town 狮岭镇 Shīlǐng Zhèn
Huadong Town 花东镇 Huādōng Zhèn
Yayao Town 雅瑶镇 Yǎyáo Zhèn
Nansha District
南沙区
Nánshā Qū
Nansha Subdistrict 南沙街道 Nánshā Jiēdào
Zhujiang Subdistrict 珠江街道 Zhūjiāng Jiēdào
Huangge Town 黄阁镇 Huánggé Zhèn
Wanqingsha Town 万顷沙镇 Wànqǐngshā Zhèn
Hengli Town 横沥镇 Hénglì Zhèn
Luogang District
萝岗区
Luógāng Qū
Luogang Subdistrict 萝岗街道 Luógǎng Jiēdào
Xiagan Subdistrict 夏港街道 Xiàgǎng Jiēdào
Dongqu Subdistrict 东区街道 Dōngqū Jiēdào
Lianhe Subdistrict 联和街道 Liánhé Jiēdào
Yonghe Subdistrict 永和街道 Yǒnghé Jiēdào
Jiulong Town 九龙镇 Jiǔlóng Zhèn
Zengcheng
增城市
Zēngchéng Shì
Licheng Subdistrict 荔城街道 Lìchéng Jiēdào
Zengjiang Subdistrict 增江街道 Zēngjiāng Jiēdào
Zhucun Subdistrict 朱村街道 Zhūcūn Jiēdào
Zhengguo Town 正果镇 Zhèngguǒ Zhèn
Shitan Town 石滩镇 Shítān Zhèn
Xintang Town 新塘镇 Xīntáng Zhèn
Zhongxin Town 中新镇 Zhōngxīn Zhèn
Paitan Town 派潭镇 Pàitán Zhèn
Xiaolou Town 小楼镇 Xiǎolóu Zhèn
Conghua
从化市
Cónghuà Shì
Jiekou Subdistrict 街口街道 Jiēkǒu Jiēdào
Chengjiao Subdistrict 城郊街道 Chéngjiāo Jiēdào
Jiangbu Subdistrict 江埔街道 Jiāngbù Jiēdào
Wenquan Town 温泉镇 Wēnquán Zhèn
Liangkou Town 良口镇 Liángkǒu Zhèn
Lutian Town 吕田镇 Lǚtián Zhèn
Taiping Town 太平镇 Tàipíng Zhèn
Aotou Town 鳌头镇 Áotóu Zhèn

References[edit]

  1. ^ a b "广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报" (in Chinese). Statistics Bureau of Guangzhou. 2011-05-16. Retrieved 2011-05-25. 
  2. ^ "土地面积、人口密度(2008年)" (in Chinese). Statistics Bureau of Guangzhou. Retrieved 2010-02-08.