List of administrative divisions of Henan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Henan Province
Province
Capital: Zhengzhou
Prefectural level divisions
Prefectural cities 17
County level divisions
Sub-prefectural cities 1
County cities 20
Counties 86
Districts / ethnic districts 51
Township level divisions
Towns 855
Townships 1,016
Ethnic townships / towns* 18
Subdistricts 452

The administrative divisions of Henan, a province of the People's Republic of China, consists of prefecture-level divisions subdivided into county-level divisions then subdivided into township-level divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Henan.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Zhengzhou City
郑州市
Zhèngzhōu Shì
(Capital)
Zhongyuan District 中原区 Zhōngyuán Qū
Erqi District 二七区 Èrqī Qū
Guancheng Hui District 管城回族区 Guǎnchéng Huízú Qū
Jinshui District 金水区 Jīnshuǐ Qū
Shangjie District 上街区 Shàngjiē Qū
Huiji District 惠济区 Huìjì Qū
Xinzheng City 新郑市 Xīnzhèng Shì
Dengfeng City 登封市 Dēngfēng Shì
Xinmi City 新密市 Xīnmì Shì
Gongyi City 巩义市 Gǒngyì Shì
Xingyang City 荥阳市 Xíngyáng Shì
Zhongmu County 中牟县 Zhōngmù Xiàn
Sanmenxia City
三门峡市
Sānménxiá Shì
Hubin District 湖滨区 Húbīn Qū
Shanzhou District 陕州区 Shǎnzhōu Qū
Yima City 义马市 Yìmǎ Shì
Lingbao City 灵宝市 Língbǎo Shì
Mianchi County 渑池县 Miǎnchí Xiàn
Lushi County 卢氏县 Lúshì Xiàn
Luoyang City
洛阳市
Luòyáng Shì
Xigong District 西工区 Xīgōng Qū
Laocheng District 老城区 Lǎochéng Qū
Chanhe Hui District 瀍河回族区 Chánhé Huízú Qū
Jianxi District 涧西区 Jiànxī Qū
Jili District 吉利区 Jílì Qū
Luolong District 洛龙区 Luòlóng Qū
Yanshi City 偃师市 Yǎnshī Shì
Mengjin County 孟津县 Mèngjīn Xiàn
Xin'an County 新安县 Xīn'ān Xiàn
Luanchuan County 栾川县 Luánchuān Xiàn
Song County 嵩县 Sōngxiàn
Ruyang County 汝阳县 Rǔyáng Xiàn
Yiyang County 宜阳县 Yíyáng Xiàn
Luoning County 洛宁县 Luòníng Xiàn
Yichuan County 伊川县 Yīchuān Xiàn
Jiaozuo City
焦作市
Jiāozuò Shì
Jiefang District 解放区 Jiěfàng Qū
Shanyang District 山阳区 Shānyáng Qū
Zhongzhan District 中站区 Zhōngzhàn Qū
Macun District 马村区 Mǎcūn Qū
Mengzhou City 孟州市 Mèngzhōu Shì
Qinyang City 沁阳市 Qìnyáng Shì
Xiuwu County 修武县 Xiūwǔ Xiàn
Bo'ai County 博爱县 Bó'ài Xiàn
Wuzhi County 武陟县 Wǔzhì Xiàn
Wen County 温县 Wēnxiàn
Xinxiang City
新乡市
Xīnxiāng Shì
Weibin District 卫滨区 Wèibīn Qū
Hongqi District 红旗区 Hóngqí Qū
Fengquan District 凤泉区 Fèngquán Qū
Muye District 牧野区 Mùyě Qū
Weihui City 卫辉市 Wèihuī Shì
Huixian City 辉县市 Huīxiàn Shì
Xinxiang County 新乡县 Xīnxiāng Xiàn
Huojia County 获嘉县 Huòjiā Xiàn
Yuanyang County 原阳县 Yuányáng Xiàn
Yanjin County 延津县 Yánjīn Xiàn
Fengqiu County 封丘县 Fēngqiū Xiàn
Changyuan County 长垣县 Chángyuán Xiàn
Hebi City
鹤壁市
Hèbì Shì
Qibin District 淇滨区 Qíbīn Qū
Shancheng District 山城区 Shānchéng Qū
Heshan District 鹤山区 Hèshān Qū
Xun County 浚县 Xùnxiàn
Qi County 淇县 Qíxiàn
Anyang City
安阳市
Ānyáng Shì
Beiguan District 北关区 Běiguān Qū
Wenfeng District 文峰区 Wénfēng Qū
Yindu District 殷都区 Yīndū Qū
Long'an District 龙安区 Lóng'ān Qū
Linzhou City 林州市 Línzhōu Shì
Anyang County 安阳县 Ānyáng Xiàn
Tangyin County 汤阴县 Tāngyīn Xiàn
Hua County 滑县 Huáxiàn
Neihuang County 内黄县 Nèihuáng Xiàn
Puyang City
濮阳市
Púyáng Shì
Hualong District 华龙区 Huálóng Qū
Qingfeng County 清丰县 Qīngfēng Xiàn
Nanle County 南乐县 Nánlè Xiàn
Fan County 范县 Fànxiàn
Taiqian County 台前县 Táiqián Xiàn
Puyang County 濮阳县 Púyáng Xiàn
Kaifeng City
开封市
Kāifēng Shì
Gulou District 鼓楼区 Gǔlóu Qū
Longting District 龙亭区 Lóngtíng Qū
Shunhe Hui District 顺河回族区 Shùnhé Huízú Qū
Yuwangtai District 禹王台区 Yǔwángtái Qū
Xiangfu District 祥符区 Xiángfú Qū
Qi County 杞县 Qǐ Xiàn
Tongxu County 通许县 Tōngxǔ Xiàn
Weishi County 尉氏县 Wèishì Xiàn
Lankao County 兰考县 Lánkǎo Xiàn
Shangqiu City
商丘市
Shāngqiū Shì
Liangyuan District 梁园区 Liángyuán Qū
Suiyang District 睢阳区 Suīyáng Qū
Yongcheng City 永城市 Yǒngchéng Shì
Yucheng County 虞城县 Yúchéng Xiàn
Minquan County 民权县 Mínquán Xiàn
Ningling County 宁陵县 Nínglíng Xiàn
Sui County 睢县 Suīxiàn
Xiayi County 夏邑县 Xiàyì Xiàn
Zhecheng County 柘城县 Zhèchéng Xiàn not Tuòchéng
Xuchang City
许昌市
Xǔchāng Shì
Weidu District 魏都区 Wèidū Qū
Yuzhou City 禹州市 Yǔzhōu Shì
Changge City 长葛市 Chánggě Shì
Xuchang County 许昌县 Xǔchāng Xiàn
Yanling County 鄢陵县 Yānlíng Xiàn
Xiangcheng County 襄城县 Xiāngchéng Xiàn
Luohe City
漯河市
Luòhé Shì
Yuanhui District 源汇区 Yuánhuì Qū
Yancheng District 郾城区 Yǎnchéng Qū
Shaoling District 召陵区 Shàolíng Qū
Wuyang County 舞阳县 Wǔyáng Xiàn
Linying County 临颍县 Línyǐng Xiàn
Pingdingshan City
平顶山市
Píngdǐngshān Shì
Xinhua District 新华区 Xīnhuá Qū
Weidong District 卫东区 Wèidōng Qū
Zhanhe District 湛河区 Zhànhé Qū
Shilong District 石龙区 Shílóng Qū
Wugang City 舞钢市 Wǔgāng Shì
Ruzhou City 汝州市 Rǔzhōu Shì
Baofeng County 宝丰县 Bǎofēng Xiàn
Ye County 叶县 Yèxiàn
Lushan County 鲁山县 Lǔshān Xiàn
Jia County 郏县 Jiáxiàn
Nanyang City
南阳市
Nányáng Shì
Wolong District 卧龙区 Wòlóng Qū
Wancheng District 宛城区 Wǎnchéng Qū
Dengzhou City 邓州市 Dèngzhōu Shì
Nanzhao County 南召县 Nánzhào Xiàn
Fangcheng County 方城县 Fāngchéng Xiàn
Xixia County 西峡县 Xīxiá Xiàn
Zhenping County 镇平县 Zhènpíng Xiàn
Neixiang County 内乡县 Nèixiāng Xiàn
Xichuan County 淅川县 Xīchuān Xiàn
Sheqi County 社旗县 Shèqí Xiàn
Tanghe County 唐河县 Tánghé Xiàn
Xinye County 新野县 Xīnyě Xiàn
Tongbai County 桐柏县 Tóngbǎi Xiàn
Xinyang City
信阳市
Xìnyáng Shì
Shihe District 浉河区 Shīhé Qū
Pingqiao District 平桥区 Píngqiáo Qū
Xi County 息县 Xīxiàn
Huaibin County 淮滨县 Huáibīn Xiàn
Huangchuan County 潢川县 Huángchuān Xiàn
Guangshan County 光山县 Guāngshān Xiàn
Gushi County 固始县 Gùshǐ Xiàn
Shangcheng County 商城县 Shāngchéng Xiàn
Luoshan County 罗山县 Luóshān Xiàn
Xin County 新县 Xīnxiàn
Zhoukou City
周口市
Zhōukǒu Shì
Chuanhui District 川汇区 Chuānhuì Qū
Xiangcheng City 项城市 Xiàngchéng Shì
Fugou County 扶沟县 Fúgōu Xiàn
Xihua County 西华县 Xīhuá Xiàn
Shangshui County 商水县 Shāngshuǐ Xiàn
Taikang County 太康县 Tàikāng Xiàn
Luyi County 鹿邑县 Lùyì Xiàn
Dancheng County 郸城县 Dānchéng Xiàn
Huaiyang County 淮阳县 Huáiyáng Xiàn
Shenqiu County 沈丘县 Shěnqiū Xiàn
Zhumadian City
驻马店市
Zhùmǎdiàn Shì
Yicheng District 驿城区 Yìchéng Qū
Queshan County 确山县 Quèshān Xiàn
Biyang County 泌阳县 Bìyáng Xiàn
Suiping County 遂平县 Suípíng Xiàn
Xiping County 西平县 Xīpíng Xiàn
Shangcai County 上蔡县 Shàngcài Xiàn
Runan County 汝南县 Rǔnán Xiàn
Pingyu County 平舆县 Píngyú Xiàn
Xincai County 新蔡县 Xīncài Xiàn
Zhengyang County 正阳县 Zhèngyáng Xiàn
Directly administered Jiyuan City 济源市 Jìyuán Shì

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
2000-05-20 Jiao District, Luoyang Luolong District upgraded
2000-06-08 Zhoukou Prefecture Zhoukou (prefecture-level city)
Zhoukou (county-level city) Chuanhui District upgraded
Zhumadian Prefecture Zhumadian (prefecture-level city) upgraded
Zhumadian (county-level city) Yicheng District upgraded
2001-12-26 Jiao District, Hebi Qibin District renamed
2002-12-25 Shi District Hualong District renamed
2002-12-28 Tiexi District Yindu District renamed
Jiao District, Anyang Long'an District renamed
2003-12-25 Mangshan District Huiji District renamed
Xinhua District Weibin District renamed
Beizhan District Fengquan District renamed
Jiao District, Xinxiang Muye District renamed
2004-09-07 Yancheng County Yancheng District renamed
parts of Yancheng County Shaoling District established
2005-05-30 Jiao District, Kaifeng Shunhe Hui District merged into
Nanguan District see below dissolved
parts of Nanguan District Gulou District merged into
parts of Nanguan District Yuwangtai District established
parts of Nanguan District Jinming District established
2014-09-09 Jinming District Longting District merged into
2015-02-16 Shan County Shanzhou District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Zhengzhou 8,626,505 6,659,000
Anyang 5,172,834 5,161,106
Hebi 1,569,100 1,401,900
Jiaozuo 3,539,860 3,288,816
Kaifeng 4,676,159 4,580,000
Luohe 2,544,103 2,260,000
Luoyang 6,549,486 6,227,665
Nanyang 2,233,872 2,176,123
Pingdingshan 4,904,367 4,798,000
Puyang 3,598,494 3,458,700
Sanmenxia 2,234,018 ?
Shangqiu 7,362,472 6,971,944
Xinxiang 5,707,801 5,408,000
Xinyang 6,108,683 6,526,000
Xuchang 4,307,199 4,118,000
Zhoukou 8,953,172
Zhumadian 7,230,744 7,007,488

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Zhongyuan Zhengzhou 905,430
Erqi Zhengzhou 712,597
Guancheng Zhengzhou 645,888
Jinshui Zhengzhou 1,588,611
Shangjie Zhengzhou 131,540
Huiji Zhengzhou 269,561
Zhongmu Zhengzhou 727,389
Gongyi Zhengzhou 807,857
Xingyang Zhengzhou 613,761
Xinmi Zhengzhou 797,200
Xinzheng Zhengzhou 758,079
Dengfeng Zhengzhou 668,592
Longting Kaifeng 390,017
Shunhe Kaifeng 232,280
Gulou Kaifeng 143,165
Yuwangtai Kaifeng 130,595
Xiangfu Kaifeng 698,751
Qi(xian) Kaifeng 956,465
Tongxu Kaifeng 567,457
Weishi Kaifeng 879,651
Lankao Kaifeng 677,778
Laocheng Luoyang 163,165
Xigong Luoyang 372,917
Chanhe Luoyang 177,927
Jianxi Luoyang 619,178
Jili Luoyang 69,071
Luolong Luoyang 523,690
Mengjin Luoyang 414,609
Xin'an Luoyang 470,166
Luanchuan Luoyang 342,823
Song(xian) Luoyang 507,013
Ruyang Luoyang 407,981
Yiyang Luoyang 636,447
Luoning Luoyang 421,233
Yichuan Luoyang 756,616
Yanshi Luoyang 666,650
Xinhua Pingdingshan 389842
Weidong Pingdingshan 302,582
Shilong Pingdingshan 54,909
Zhanhe Pingdingshan 286,642
Baofeng Pingdingshan 490,236
Ye(xian) Pingdingshan 777,150
Lushan Pingdingshan 789,845
Jia(xian) Pingdingshan 571,484
Wugang Pingdingshan 313,807
Ruzhou Pingdingshan 927,870
Wenfeng Anyang 442,854
Beiguan Anyang 245,608
Yindu Anyang 243,858
Long'an Anyang 214,441
Anyang Anyang 848,999
Tangyin Anyang 430,773
Hua(xian) Anyang 1,263,203
Neihuang Anyang 693,451
Linzhou Anyang 789,647
Heshan Hebi 131,413
Shancheng Hebi 230,952
Qibin Hebi 272,313
Xun(xian) Hebi 665,292
Qi(xian) Hebi 269,130
Hongqi Xinxiang 391,265
Weibin Xinxiang 193,493
Fengquan Xinxiang 144,289
Muye Xinxiang 317,973
Xinxiang Xinxiang 339918
Huojia Xinxiang 402,922
Yuanyang Xinxiang 659,335
Yanjin Xinxiang 469,248
Fengqiu Xinxiang 743,786
Changyuan Xinxiang 809,479
Weihui Xinxiang 495,710
Huixian Xinxiang 740,383
Jiefang Jiaozuo 295,675
Zhongzhan Jiaozuo 106,057
Macun Jiaozuo 139,524
Shanyang Jiaozuo 324,100
Xiuwu Jiaozuo 287,794
Bo'ai Jiaozuo 436,289
Wuzhi Jiaozuo 713,896
Wen(xian) Jiaozuo 421,767
Qinyang Jiaozuo 447,670
Mengzhou Jiaozuo 367,088
Hualong Puyang 655,630
Qingfeng Puyang 635,880
Nanle Puyang 458,450
Fan(xian) Puyang 469,840
Taiqian Puyang 332,100
Puyang Puyang 104,650
Weidu Xuchang 498,058
Xuchang Xuchang 767,396
Yanling Xuchang 551,575
Xiangcheng Xuchang 671,270
Yuzhou Xuchang 1,131,819
Changge Xuchang 687,081
Yuanhui Luohe 323,935
Yancheng Luohe 493,648
Shaoling Luohe 477,308
Wuyang Luohe 538,412
Linying Luohe 710,800
Hubin Sanmenxia 325,608
Mianchi Sanmenxia 346,411
Shan(xian) Sanmenxia 343,657
Lushi Sanmenxia 352,425
Yima Sanmenxia 721,001
Wancheng Nanyang 887,215
Wolong Nanyang 924,517
Nanzhao Nanyang 557,117
Fangcheng Nanyang 922,404
Xixia Nanyang 444,383
Zhenping Nanyang 859,506
Neixiang Nanyang 575,169
Xichuan Nanyang 685,637
Sheqi Nanyang 633,742
Tanghe Nanyang 1,282,174
Xinye Nanyang 629,166
Tongbai Nanyang 393,915
Dengzhou Nanyang 1,468,061
Liangyuan Shangqiu 787,931
Suiyang Shangqiu 748,356
Minquan Shangqiu 703,379
Sui(xian) Shangqiu 711,088
Ningling Shangqiu 523,367
Zhecheng Shangqiu 778,107
Yucheng Shangqiu 954,720
Xiayi Shangqiu 915,228
Yongcheng Shangqiu 1,240,296
Shihe Xinyang 594,351
Pingqiao Xinyang 635,608
Luoshan Xinyang 504,542
Guangshan Xinyang 585,314
Xi(xian) Xinyang 275,285
Shangcheng Xinyang 495,491
Gushi Xinyang 1,023,857
Huangchuan Xinyang 630,333
Huaibin Xinyang 570,156
Xin(xian) Xinyang 793,746
Chuanhui Zhoukou 505,139
Fugou Zhoukou 625,776
Xihua Zhoukou 787,862
Shangshui Zhoukou 940,727
Shenqiu Zhoukou 983,516
Dancheng Zhoukou 1,003,841
Huaiyang Zhoukou 1,089,621
Taikang Zhoukou 1,102,875
Luyi Zhoukou 910,189
Xiangcheng Zhoukou 1,003,626
Yicheng Zhumadian 721,678
Xiping Zhumadian 700,103
Shangcai Zhumadian 1,084,133
Pingyu Zhumadian 748,348
Zhengyang Zhumadian 644,991
Queshan Zhumadian 405,992
Biyang Zhumadian 810,353
Runan Zhumadian 769,945
Suiping Zhumadian 493,897
Xincai Zhumadian 851,304
Jiyuan Directly administered 675,710

References[edit]

  • Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China (中华人民共和国民政部), ed. Administrative Divisions Booklet of the People's Republic of China, 2006 (《中华人民共和国行政区划简册—2006》). Beijing: China Cartographic Publishing House (中国地图出版社), 2006. (ISBN 7-5031-4160-3)