List of administrative divisions of Inner Mongolia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Inner Mongolia
Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Hohhot
Prefectural level divisions
Prefectural cities 9
Leagues 3
County level divisions
County cities 11
Counties 17
Banners 49
Autonomous banners 3
Districts 22
Township level divisions
Towns 532
Townships 407
Ethnic townships 18
Sumu 277
Ethnic sumu 1
Subdistricts 190

Inner Mongolia, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of prefecture-level divisions, which are divided into county-level divisions, which are then divided into township-level divisions.

Administrative divisions[edit]

This chart lists only the prefecture-level and county-level divisions of Inner Mongolia.

Prefecture level County Level
Name Mongolian Transliteration Chinese Pinyin
Hohhot City
呼和浩特市
Hūhéhàotè Shì
ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ
Kökeqota
(Capital)
Huimin District ᠬᠣᠳᠣᠩ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qotoŋ Arad-un toɣoriɣ 回民区 Huímín Qū
Xincheng District ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Sin-e Qota toɣoriɣ 新城区 Xīnchéng Qū
Yuquan District ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Iui čiuvan toɣoriɣ 玉泉区 Yùquán Qū
Saihan District ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Sayiqan toɣoriɣ 赛罕区 Sàihǎn Qū
Togtoh County ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ Toɣtaqu siyan 托克托县 Tuōkètuō Xiàn
Wuchuan County ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Üčuvan siyan 武川县 Wǔchuān Xiàn
Horinger County ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Qorin Ger siyan 和林格尔县 Hélíngé'ěr Xiàn
Qingshuihe County ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Čiŋ šüi hė siyan 清水河县 Qīngshuǐhé Xiàn
Tumed Left Banner ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tümed Jegün qosiɣu 土默特左旗 Tǔmòtè Zuǒ Qí
Baotou City
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
Buɣutu qota
包头市
Bāotóu Shì
Hondlon District ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Köndelen toɣoriɣ 昆都仑区 Kūndūlún Qū
Donghe District ᠳᠦᠩᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Düŋhė toɣoriɣ 东河区 Dōnghé Qū
Qingshan District ᠴᠢᠩᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Čiŋšan toɣoriɣ 青山区 Qīngshān Qū
Shiguai District ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Siɣuyitu toɣoriɣ 石拐区 Shíguǎi Qū
Bayan Obo Mining District ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Bayan Oboɣ-a Aɣurqai-yin toɣoriɣ 白云鄂博矿区 Báiyún Èbó Kuàngqū
Jiuyuan District ᠵᠢᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jiü yuvan toɣoriɣ 九原区 Jiǔyuán Qū
Guyang County ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Güyaŋ siyan 固阳县 Gùyáng Xiàn
Tumed Right Banner ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tümed Baraɣun qosiɣu 土默特右旗 Tǔmòtè Yòu Qí
Darhan Muminggan
United Banner
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Darqan Muumiŋɣan Qolboɣatu qosiɣu 达尔罕茂明安
联合旗
Dá'ěrhǎn Màomíng'ān
Liánhé Qí
Wuhai City
ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
Üqai qota
乌海市
Wūhǎi Shì
Haibowan District ᠬᠠᠶᠢᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayirub-un Toqoi toɣoriɣ 海勃湾区 Hǎibówān Qū
Hainan District ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayinan toɣoriɣ 海南区 Hǎinán Qū
Wuda District ᠤᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Uda toɣoriɣ 乌达区 Wūdá Qū
Chifeng City
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ
Ulaɣanqada qota
赤峰市
Chìfēng Shì
Hongshan District ᠬᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Küŋ šan toɣoriɣ 红山区 Hóngshān Qū
Yuanbaoshan District ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Yuvan boo šan toɣoriɣ 元宝山区 Yuánbǎoshān Qū
Songshan District ᠰᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Süŋ šan toɣoriɣ 松山区 Sōngshān Qū
Ningcheng County ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Niŋčėŋ siyan 宁城县 Níngchéng Xiàn
Linxi County ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ Linsi siyan 林西县 Línxī Xiàn
Ar Horqin Banner ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Aru Qorčin qosiɣu 阿鲁科尔沁旗 Ālǔkē'ěrqìn Qí
Bairin Left Banner ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baɣarin Jegün qosiɣu 巴林左旗 Bālín Zuǒ Qí
Bairin Right Banner ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baɣarin Baraɣun qosiɣu 巴林右旗 Bālín Yòu Qí
Hexigten Banner ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Kesigten qosiɣu 克什克腾旗 Kèshíkèténg Qí
Ongniud Banner ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Oŋniɣud qosiɣu 翁牛特旗 Wēngniútè Qí
Harqin Banner ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaračin qosiɣu 喀喇沁旗 Kālāqìn Qí
Aohan Banner ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Auqan qosiɣu 敖汉旗 Áohàn Qi
Tongliao City
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ
Tüŋliyou qota
通辽市
Tōngliáo Shì
Horqin District ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qorčin toɣoriɣ 科尔沁区 Kē'ěrqìn Qū
Holingol City ᠬᠣᠣᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ Qoolin Ɣool qota 霍林郭勒市 Huòlínguōlè Shì
Kailu County ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ Ḵayilü siyan 开鲁县 Kāilǔ Xiàn
Hure Banner ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Küriy-e qosiɣu 库伦旗 Kùlún Qí
Naiman Banner ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Naiman qosiɣu 奈曼旗 Nàimàn Qí
Jarud Banner ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jarud qosiɣu 扎鲁特旗 Zālǔtè Qí
Horqin Left Middle Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Jegün Ɣarun Dumdadu qosiɣu 科尔沁左翼中旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Zhōng Qí
Horqin Left Back Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Jegün Ɣarun Qoyitu qosiɣu 科尔沁左翼后旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Hòu Qí
Hulunbuir City
ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ
Kölön Buyir qota
呼伦贝尔市
Hūlúnbèi'ěr Shì
Hailar District ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayilar toɣoriɣ 海拉尔区 Hǎilā'ěr Qū
Jalainur District ᠵᠠᠯᠠᠢᠳᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jalainaɣur toɣoriɣ 扎赉诺尔区 Zhālàinuò'ěr Qū
Manzhouli City ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ Manjuur qota 满洲里市 Mǎnzhōulǐ Shì
Zhalantun City ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ Jalan Ayil qota 扎兰屯市 Zhālántún Shì
Yakeshi City ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ Yaɣsi qota 牙克石市 Yákèshí Shì
Genhe City ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ Gegen Ɣool qota 根河市 Gēnhé Shì
Ergun City ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ Ergün-e qota 额尔古纳市 É'ěrgǔnà Shì
Arun Banner ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Arun qosiɣu 阿荣旗 Āróng Qí
New Barag Right Banner ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Sin-e Barɣu Baraɣun qosiɣu 新巴尔虎右旗 Xīnbā'ěrhǔ Yòu Qí
New Barag Left Banner ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Sin-e Barɣu Jegün qosiɣu 新巴尔虎左旗 Xīnbā'ěrhǔ Zuǒ Qí
Old Barag Banner ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaɣučin Barɣu qosiɣu 陈巴尔虎旗 Chénbā'ěrhǔ Qí
Oroqin Autonomous Banner ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Orčon-u öbertegen jasaqu qosiɣu 鄂伦春自治旗 Èlúnchūn Zìzhìqí
Evenk Autonomous Banner ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Eveŋki öbertegen jasaqu qosiɣu 鄂温克族自治旗 Èwēnkèzú Zìzhìqí
Morin Dawa Daur
Autonomous Banner
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Morin Dabaɣ-a Daɣur öbertegen jasaqu qosiɣu 莫力达瓦
达斡尔族自治旗
Mòlìdáwǎ Dáwò'ěrzú Zìzhìqí
Ordos City
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ
Ordos qota
鄂尔多斯市
È'ěrduōsī Shì
Dongsheng District ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Düŋšėŋ toɣoriɣ 东胜区 Dōngshèng Qū
Dalad Banner ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Dalad qosiɣu 达拉特旗 Dálātè Qí
Jungar Banner ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jegünɣar qosiɣu 准格尔旗 Zhǔngé'ěr Qí
Otog Front Banner ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Otoɣ-un Emünedü qosiɣu 鄂托克前旗 Ètuōkè Qián Qí
Otog Banner ᠣᠲᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Otoɣ qosiɣu 鄂托克旗 Ètuōkè Qí
Hanggin Banner ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaŋɣin qosiɣu 杭锦旗 Hángjǐn Qí
Uxin Banner ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Üüsin qosiɣu 乌审旗 Wūshěn Qí
Ejin Horo Banner ᠡᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Ejin Qoroɣ-a qosiɣu 伊金霍洛旗 Yījīnhuòluò Qí
Ulanqab City
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ
Ulaɣančab qota
乌兰察布市
Wūlánchábù Shì
Jining District ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jiniŋ toɣoriɣ 集宁区 Jíníng Qū
Fengzhen City ᠹᠧᠩᠵᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ Fėŋjėn qota 丰镇市 Fēngzhèn Shì
Zhuozi County ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ Jüvėdzi siyan 卓资县 Zhuózī Xiàn
Huade County ᠬᠤᠸᠠᠳᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Quvadė siyan 化德县 Huàdé Xiàn
Shangdu County ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ Šaŋdu siyan 商都县 Shāngdū Xiàn
Xinghe County ᠰᠢᠩᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Siŋhė siyan 兴和县 Xīnghé Xiàn
Liangcheng County ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Liyaŋčaŋ siyan 凉城县 Liángchéng Xiàn
Chahar Right Front Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu 察哈尔右翼前旗 Cháhā'ěr Yòuyì Qián Qí
Chahar Right Middle Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu 察哈尔右翼中旗 Cháhā'ěr Yòuyì Zhōng Qí
Chahar Right Back Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Qoyitu qosiɣu 察哈尔右翼后旗 Cháhā'ěr Yòuyì Hòu Qí
Siziwang Banner ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Dörbed qosiɣu 四子王旗 Sìzǐwáng Qí
Bayannur City
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
Bayannaɣur qota
巴彦淖尔市
Bāyànnào'ěr Shì
Linhe District ᠯᠢᠨᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Linhė toɣoriɣ 临河区 Línhé Qū
Wuyuan County ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Üyuvan siyan 五原县 Wǔyuán Xiàn
Dengkou County ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ Dėŋḵėü siyan 磴口县 Dèngkǒu Xiàn
Urat Front Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Emünedü qosiɣu 乌拉特前旗 Wūlātè Qián Qí
Urat Middle Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Dumdadu qosiɣu 乌拉特中旗 Wūlātè Zhōng Qí
Urat Rear Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Qoyitu qosiɣu 乌拉特后旗 Wūlātè Hòu Qí
Hanggin Rear Banner ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaŋɣin Qoyitu qosiɣu 杭锦后旗 Hángjǐn Hòu Qí
Hinggan League
ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Qiŋɣan ayimaɣ
兴安盟
Xīng'ān Méng
Ulanhot City ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ Ulaɣanqota 乌兰浩特市 Wūlánhàotè Shì
Arxan City ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Rasiyan qota 阿尔山市 Ā'ěrshān Shì
Tuquan County ᠲᠦᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Tüčiuvan siyan 突泉县 Tūquán Xiàn
Horqin Right Front Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu 科尔沁右翼前旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Qián Qí
Horqin Right Middle Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu 科尔沁右翼中旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Zhōng Qí
Jalaid Banner ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jalaid qosiɣu 扎赉特旗 Zālàitè Qí
Xilingol League
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Sili-yin Ɣool ayimaɣ
锡林郭勒盟
Xīlínguōlè Méng
Xilinhot City ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ Sili-yin qota 锡林浩特市 Xīlínhàotè Shì
Erenhot City ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ Eriyen qota 二连浩特市 Èrliánhàotè Shì
Duolun County ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠤᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Dolonnuur siyan 多伦县 Duōlún Xiàn
Abag Banner ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Abaɣ-a qosiɣu 阿巴嘎旗 Ābāgā Qí
Sonid Left Banner ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Söned Jegün qosiɣu 苏尼特左旗 Sūnítè Zuǒ Qí
Sonid Right Banner ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Söned Baraɣun qosiɣu 苏尼特右旗 Sūnítè Yòu Qí
East Ujimqin Banner ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jegün Ujumučin qosiɣu 东乌珠穆沁旗 Dōngwūzhūmùqìn Qí
West Ujimqin Banner ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baraɣun Ujumučin qosiɣu 西乌珠穆沁旗 Xīwūzhūmùqìn Qí
Taibus Banner ᠲᠠᠶᠢᠫᠤᠰᠧ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tayipusė qosiɣu 太仆寺旗 Tàipúsì Qí
Bordered Yellow Banner ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Köbegetü Sir-a qosiɣu 镶黄旗 Xiānghuáng Qí
Plain and Bordered
White Banner
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Siluɣun Köbegetü Čaɣan qosiɣu 正镶白旗 Zhèngxiāngbái Qí
Plain Blue Banner ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Siluɣun Köke qosiɣu 正蓝旗 Zhènglán Qí
Alxa League
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Alaša ayimaɣ
阿拉善盟
Ālāshàn Méng
Alxa Left Banner ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Alaša Jegün qosiɣu 阿拉善左旗 Ālāshàn Zuǒ Qí
Alxa Right Banner ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Alaša Baraɣun qosiɣu 阿拉善右旗 Ālāshàn Yòu Qí
Ejin Banner ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Ejen-e qosiɣu 额济纳旗 Éjìnà Qí

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
1999-01-30 Jirem League Tongliao (prefecture-level city) upgraded
Tongliao (county-level city) Horqin District upgraded
1999-08-10 Jiao District, Baotou Jiuyuan District renamed
Shiguai Mining District Shiguai District renamed
2000-05-15 Jiao District, Hohhot Saihan District renamed
2001-02-26 Ihju League Ordos (prefecture-level city) upgraded
Dongsheng (county-level city) Dongsheng District upgraded
2001-10-10 Hulunbuir League Hulunbuir (prefecture-level city) upgraded
Hailar (county-level city) Hailar District upgraded
2003-12-01 Bayannur League Bayannur (prefecture-level city) upgraded
Linhe (county-level city) Linhe District upgraded
Ulanqab League Ulanqab (prefecture-level city) upgraded
Jining (county-level city) Jining District upgraded
2013-03-06 Jalainur Mining District Jalainur District renamed

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Alxa 231,334 199,351
Bayannur 1,669,915 1,713,800
Wuhai 532,902 434,925
Ordos 1,940,653 1,395,441
Baotou 2,650,364 2,297,404
Hohhot 2,866,615 2,437,898
Ulanqab 2,143,590
Xilingol 1,028,022 993,400
Chifeng 4,341,245 4,518,046
Tongliao 3,139,153 3,083,461
Hinggan 1,613,250 1,618,882
Hulunbuir 2,549,278 2,736,543

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Xincheng Hohhot 567,255
Huimin Hohhot 394,555
Yuquan Hohhot 383,365
Saihan Hohhot 635,599
Tumed Left Hohhot 312,532
Togtoh Hohhot 200,840
Horinger Hohhot 169,856
Qingshuihe Hohhot 93,887
Wuchuan Hohhot 108,726
Donghe Baotou 512,045
Hondlon Baotou 726,838
Qingshan Baotou 481,216
Shiguai Baotou 35,805
Bayan Obo Baotou 26,050
Jiuyuan Baotou 195,831
Binhe Baotou 119,066
Tumed Right Baotou 276,453
Darhan Muminggan United Baotou 101,486
Guyang Baotou 175,574
Haibowan Wuhai 296,177
Hainan Wuhai 103,355
Wuda Wuhai 133,370
Hongshan Chifeng 434,785
Yuanbaoshan Chifeng 325,170
Songshan Chifeng 573,571
Ar Horqin Chifeng 272,205
Bairin Left Chifeng 327,765
Bairin Right Chifeng 175,543
Hexigten Chifeng 211,155
Ongniud Chifeng 433,298
Harqin Chifeng 293,246
Aohan Chifeng 547,043
Linxi Chifeng 200,619
Ningcheng Chifeng 546,845
Horqin Tongliao 898,895
Horqin Left Middle Tongliao 514,741
Horqin Left Back Tongliao 379,237
Hure Tongliao 167,020
Naiman Tongliao 401,509
Jarud Tongliao 279,371
Kailu Tongliao 396,166
Holingol Tongliao 102,214
Dongsheng Ordos 582,544
Dalad Ordos 322,101
Jungar Ordos 356,501
Otog Front Ordos 68,282
Otog Ordos 148,844
Hanggin Ordos 111,102
Uxin Ordos 124,527
Ejin Horo Ordos 226,752
Hailar Hulunbuir 344,947
Jalainur Hulunbuir not established
Arun Hulunbuir 278,744
Old Barag Hulunbuir 58,244
New Barag Left Hulunbuir 40,258
New Barag Right Hulunbuir 36,356
Morin Dawa Hulunbuir 276,912
Oroqin Hulunbuir 223,752
Evenk Hulunbuir 134,981
Manzhouli Hulunbuir 249,473
Yakeshi Hulunbuir 352,177
Zhalantun Hulunbuir 366,326
Ergun Hulunbuir 76,667
Genhe Hulunbuir 110,441
Linhe Bayannur 541,721
Urad Front Bayannur 293,269
Urad Middle Bayannur 134,204
Urad Rear Bayannur 65,207
Hanggin Rear Bayannur 257,943
Wuyuan Bayannur 260,480
Dengkou Bayannur 117,091
Jining Ulanqab 298,887
Chahar Right Front Ulanqab 247,285
Chahar Right Middle Ulanqab 219,038
Chahar Right Back Ulanqab 217,877
Siziwang Ulanqab 210,646
Zhuozi Ulanqab 226,144
Huade Ulanqab 175,621
Shangdu Ulanqab 346,985
Xinghe Ulanqab 317,286
Liangcheng Ulanqab 246,038
Fengzhen Ulanqab 336,749
Ulanhot Hinggan 327,081
Arxan Hinggan 68,311
Horqin Right Front Hinggan 299,834
Horqin Right Middle Hinggan 251,465
Jalaid Hinggan 392,346
Tuquan Hinggan 274,213
Erenhot Xilingol 74,197
Xilinhot Xilingol 245,886
Abag Xilingol 43,574
Sonid Left Xilingol 33,652
Sonid Right Xilingol 71,063
East Ujimqin Xilingol 93,962
West Ujimqin Xilingol 87,614
Taibus Xilingol 112,339
Bordered Yellow Xilingol 28,450
Plain and Bordered White Xilingol 54,443
Plain Blue Xilingol 81,967
Duolun Xilingol 100,893
Alxa Left Alxa 173,494
Alxa Right Alxa 25,430
Ejin Alxa 32,410