List of administrative divisions of Jiangxi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Jiangxi Province
Province
Capital: Nanchang
Prefectural level divisions
Prefectural cities 11
County level divisions
County cities 9
Counties 69
Districts 21
Township level divisions
Towns 770
Townships 651
Ethnic townships 7
Subdistricts 120

Jiangxi, a province of the People's Republic of China, is made up of the following three levels of administrative division.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Jiangxi.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Nanchang City
南昌市
Nánchāng Shì
(Capital)
Donghu District 东湖区 Dōnghú Qū
Xihu District 西湖区 Xīhú Qū
Qingyunpu District 青云谱区 Qīngyúnpǔ Qū
Wanli District 湾里区 Wānlǐ Qū
Qingshanhu District 青山湖区 Qīngshānhú Qū
Nanchang County 南昌县 Nánchāng Xiàn
Xinjian County 新建县 Xīnjiàn Xiàn
Anyi County 安义县 Ānyì Xiàn
Jinxian County 进贤县 Jìnxián Xiàn
Jiujiang City
九江市
Jiǔjiāng Shì
Xunyang District 浔阳区 Xúnyáng Qū
Lushan District 庐山区 Lúshān Qū
Gongqingcheng City 共青城市 Gòngqīngchéng Shì
Ruichang City 瑞昌市 Ruìchāng Shì
Jiujiang County 九江县 Jiǔjiāng Xiàn
Wuning County 武宁县 Wǔníng Xiàn
Xiushui County 修水县 Xiūshuǐ Xiàn
Yongxiu County 永修县 Yǒngxiū Xiàn
De'an County 德安县 Dé'ān Xiàn
Xingzi County 星子县 Xīngzǐ Xiàn
Duchang County 都昌县 Dūchāng Xiàn
Hukou County 湖口县 Húkǒu Xiàn
Pengze County 彭泽县 Péngzé Xiàn
Jingdezhen City
景德镇市
Jǐngdézhèn Shì
Zhushan District 珠山区 Zhūshān Qū
Changjiang District 昌江区 Chāngjiāng Qū
Leping City 乐平市 Lèpíng Shì
Fuliang County 浮梁县 Fúliáng Xiàn
Yingtan City
鹰潭市
Yīngtán Shì
Yuehu District 月湖区 Yuèhú Qū
Guixi City 贵溪市 Guìxī Shì
Yujiang County 余江县 Yújiāng Xiàn
Xinyu City
新余市
Xīnyú Shì
Yushui District 渝水区 Yúshuǐ Qū
Fenyi County 分宜县 Fēnyí Xiàn
Pingxiang City
萍乡市
Píngxiāng Shì
Anyuan District 安源区 Ānyuán Qū
Xiangdong District 湘东区 Xiāngdōng Qū
Lianhua County 莲花县 Liánhuā Xiàn
Shangli County 上栗县 Shànglì Xiàn
Luxi County 芦溪县 Lúxī Xiàn
Ganzhou City
赣州市
Gànzhōu Shì
Zhanggong District 章贡区 Zhānggòng Qū
Nankang District 南康区 Nánkāng Qū
Ruijin City 瑞金市 Ruìjīn Shì
Gan County 赣县 Gànxiàn
Xinfeng County 信丰县 Xìnfēng Xiàn
Dayu County 大余县 Dàyú Xiàn
Shangyou County 上犹县 Shàngyóu Xiàn
Chongyi County 崇义县 Chóngyì Xiàn
Anyuan County 安远县 Ānyuǎn Xiàn
Longnan County 龙南县 Lóngnán Xiàn
Dingnan County 定南县 Dìngnán Xiàn
Quannan County 全南县 Quánnán Xiàn
Ningdu County 宁都县 Níngdū Xiàn
Yudu County 于都县 Yúdū Xiàn
Xingguo County 兴国县 Xīngguó Xiàn
Huichang County 会昌县 Huìchāng Xiàn
Xunwu County 寻乌县 Xúnwū Xiàn
Shicheng County 石城县 Shíchéng Xiàn
Shangrao City
上饶市
Shàngráo Shì
Xinzhou District 信州区 Xìnzhōu Qū
Guangfeng District 广丰区 Guǎngfēng Qū
Dexing City 德兴市 Déxīng Shì
Shangrao County 上饶县 Shàngráo Xiàn
Yushan County 玉山县 Yùshān Xiàn
Yanshan County 铅山县 Yánshān Xiàn (not Qiānshān)
Hengfeng County 横峰县 Héngfēng Xiàn
Yiyang County 弋阳县 Yìyáng Xiàn
Yugan County 余干县 Yúgān Xiàn
Poyang County 鄱阳县 Póyáng Xiàn
Wannian County 万年县 Wànnián Xiàn
Wuyuan County 婺源县 Wùyuán Xiàn
Fuzhou City
抚州市
Fǔzhōu Shì
Linchuan District 临川区 Línchuān Qū
Nancheng County 南城县 Nánchéng Xiàn
Lichuan County 黎川县 Líchuān Xiàn
Nanfeng County 南丰县 Nánfēng Xiàn
Chongren County 崇仁县 Chóngrén Xiàn
Le'an County 乐安县 Lè'ān Xiàn
Yihuang County 宜黄县 Yíhuáng Xiàn
Jinxi County 金溪县 Jīnxī Xiàn
Zixi County 资溪县 Zīxī Xiàn
Dongxiang County 东乡县 Dōngxiāng Xiàn
Guangchang County 广昌县 Guǎngchāng Xiàn
Yichun City
宜春市
Yíchūn Shì
Yuanzhou District 袁州区 Yuánzhōu Qū
Fengcheng City 丰城市 Fēngchéng Shì
Zhangshu City 樟树市 Zhāngshù Shì
Gao'an City 高安市 Gāo'ān Shì
Fengxin County 奉新县 Fèngxīn Xiàn
Wanzai County 万载县 Wànzài Xiàn not (Wànzǎi)
Shanggao County 上高县 Shànggāo Xiàn
Yifeng County 宜丰县 Yífēng Xiàn
Jing'an County 靖安县 Jìng'ān Xiàn
Tonggu County 铜鼓县 Tónggǔ Xiàn
Ji'an City
吉安市
Jí'ān Shì
Jizhou District 吉州区 Jízhōu Qū
Qingyuan District 青原区 Qīngyuán Qū
Jinggangshan City 井冈山市 Jǐnggāngshān Shì
Ji'an County 吉安县 Jí'ān Xiàn
Jishui County 吉水县 Jíshuǐ Xiàn
Xiajiang County 峡江县 Xiájiāng Xiàn
Xingan County 新干县 Xīngān Xiàn
Yongfeng County 永丰县 Yǒngfēng Xiàn
Taihe County 泰和县 Tàihé Xiàn
Suichuan County 遂川县 Suíchuān Xiàn
Wan’an County 万安县 Wàn'ān Xiàn
Anfu County 安福县 Ānfú Xiàn
Yongxin County 永新县 Yǒngxīn Xiàn

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
2000-05-11 Ji'an Prefecture Ji'an (prefecture-level city) upgraded
Ji'an (county-level city) Jizhou District upgraded
parts of Ji'an (county-level city) Qingyuan District established
Ninggang County Jinggangshan merged into
2000-05-22 Yichun Prefecture Yichun (prefecture-level city) upgraded
Yichun (county-level city) Yuanzhou District upgraded
2000-06-23 Fuzhou Prefecture Fuzhou (prefecture-level city) upgraded
Fuzhou (county-level city) Linchuan District upgraded
Shangrao Prefecture Shangrao (prefecture-level city) upgraded
Shangrao (county-level city) Xinzhou District upgraded
2002-06-06 Jiao District, Nanchang Qingshanhu District renamed
2003-12-17 Boyang County Poyang County renamed
2010-09-10 parts of De'an County Gongqingcheng (county-level city) established
2013-10-18 Nankang (county-level city) Nankang District upgraded
2015-02-16 Guangfeng County Guangfeng District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Nanchang 5,042,565 4,434,160
Fuzhou 3,912,312 3,661,669
Ganzhou 8,368,440 7,586,743
Ji'an 4,810,340 4,471,211
Jingdezhen 1,587,477 1,489,066
Jiujiang 4,728,763 4,511,564
Pingxiang 1,854,510 1,845,694
Shangrao 6,579,714 6,128,673
Xinyu 1,138,873 1,097,777
Yichun 5,419,575 5,201,486
Yingtan 1,124,906 1,049,314

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Donghu Nanchang 575,489
Xihu Nanchang 503,822
Qingyunpu Nanchang 316,723
Wanli Nanchang 63,963
Qingshanhu Nanchang 897,841
Nanchang Nanchang 1,018,675
Xinjian Nanchang 795,412
Anyi Nanchang 180,194
Jinxian Nanchang 690,446
Zhushan Jingdezhen 281,358
Changjiang Jingdezhen 192,203
Fuliang Jingdezhen 303,563
Leping Jingdezhen 810,353
Anyuan Pingxiang 559,909
Xiangdong Pingxiang 358,990
Lianhua Pingxiang 236,328
Shangli Pingxiang 441,860
Luxi Pingxiang 257,423
Lushan Jiujiang 302,228
Xunyang Jiujiang 402,758
Jiujiang Jiujiang 315,219
Wuning Jiujiang 360,269
Xiushui Jiujiang 739,986
Yongxiu Jiujiang 376,107
De'an Jiujiang 222,322
Xingzi Jiujiang 245,526
Duchang Jiujiang 716,370
Hukou Jiujiang 275,797
Pengze Jiujiang 353,149
Gongqingcheng Jiujiang not established
Ruichang Jiujiang 419,047
Yushui Xinyu 839,487
Fenyi Xinyu 299,386
Yuehu Yingtan 214,028
Yujiang Yingtan 352,427
Guixi Yingtan 558,451
Zhanggong Ganzhou 642,653
Gan(xian) Ganzhou 546,964
Xinfeng Ganzhou 664,047
Dayu Ganzhou 289,378
Shangyou Ganzhou 257,464
Chongyi Ganzhou 187,234
Anyuan Ganzhou 340,740
Longnan Ganzhou 300,301
Dingnan Ganzhou 172,771
Quannan Ganzhou 180,691
Ningdu Ganzhou 794,806
Yudu Ganzhou 853,457
Xingguo Ganzhou 719,830
Huichang Ganzhou 445,137
Xunwu Ganzhou 288,207
Shicheng Ganzhou 278,246
Ruijin Ganzhou 618,885
Nankang District Ganzhou 787,636
Jizhou Ji'an 338,524
Qingyuan Ji'an 200,176
Ji'an Ji'an 464,295
Jishui Ji'an 501,337
Xiajiang Ji'an 184,483
Xingan Ji'an 329,830
Yongfeng Ji'an 428,276
Taihe Ji'an 512,225
Suichuan Ji'an 535,974
Wan'an Ji'an 301,699
Anfu Ji'an 385,631
Yongxin Ji'an 475,580
Jinggangshan Ji'an 152,310
Yuanzhou Yichun 1,045,952
Fengxin Yichun 312,956
Wanzai Yichun 476,856
Shanggao Yichun 326,697
Yifeng Yichun 274,046
Jing'an Yichun 144,800
Tonggu Yichun 135,139
Fengcheng Yichun 1,336,393
Zhangshu Yichun 555,103
Gao'an Yichun 811,633
Linchuan Fuzhou 1,089,888
Nancheng Fuzhou 306,236
Lichuan Fuzhou 230,086
Nanfeng Fuzhou 287,932
Chongren Fuzhou 347,840
Le'an Fuzhou 345,769
Yihuang Fuzhou 224,039
Jinxi Fuzhou 294,826
Zixi Fuzhou 111,983
Dongxiang Fuzhou 438,318
Guangchang Fuzhou 235,395
Xinzhou Shangrao 416,219
Shangrao Shangrao 700,266
Guangfeng Shangrao 752,939
Yushan Shangrao 574,363
Yanshan Shangrao 427,000
Hengfeng Shangrao 184,870
Yiyang Shangrao 353,378
Yugan Shangrao 887,603
Poyang Shangrao 1,296,756
Wannian Shangrao 359,098
Wuyuan Shangrao 334,020
Dexing Shangrao 293,202