List of administrative divisions of Shaanxi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Shaanxi Province
Province
Capital: Xi'an
Prefectural level divisions
Sub-provincial cities 1
Prefectural cities 9
County level divisions
County cities 3
Counties 79
Districts 25
Township level divisions
Towns 917
Townships 680
Subdistricts 148

Shaanxi, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions[edit]

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Shaanxi.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Xi'an City
西安市
Xī'ān Shì
(Capital)
Lianhu District 莲湖区 Liánhú Qū
Xincheng District 新城区 Xīnchéng Qū
Beilin District 碑林区 Bēilín Qū
Baqiao District 灞桥区 Bàqiáo Qū
Weiyang District 未央区 Wèiyāng Qū
Yanta District 雁塔区 Yàntǎ Qū
Yanliang District 阎良区 Yánliáng Qū
Lintong District 临潼区 Líntóng Qū
Chang'an District 长安区 Cháng'ān Qū
Gaoling District 高陵区 Gāolíng Qū
Lantian County 蓝田县 Lántián Xiàn
Zhouzhi County 周至县 Zhōuzhì Xiàn
Hu County 户县 Hùxiàn
Xianyang City
咸阳市
Xiányáng Shì
Qindu District 秦都区 Qíndū Qū
Yangling District 杨陵区 Yánglíng Qū
Weicheng District 渭城区 Wèichéng Qū
Xingping City 兴平市 Xīngpíng Shì
Sanyuan County 三原县 Sānyuán Xiàn
Jingyang County 泾阳县 Jīngyáng Xiàn
Qian County 乾县 Qiánxiàn
Liquan County 礼泉县 Lǐquán Xiàn
Yongshou County 永寿县 Yǒngshòu Xiàn
Bin County 彬县 Bīn Xiàn
Changwu County 长武县 Chángwǔ Xiàn
Xunyi County 旬邑县 Xúnyì Xiàn
Chunhua County 淳化县 Chúnhuà Xiàn
Wugong County 武功县 Wǔgōng Xiàn
Yan'an City
延安市
Yán'ān Shì
Baota District 宝塔区 Bǎotǎ Qū
Yanchang County 延长县 Yáncháng Xiàn
Yanchuan County 延川县 Yánchuān Xiàn
Zichang County 子长县 Zǐcháng Xiàn
Ansai County 安塞县 Ānsài Xiàn
Zhidan County 志丹县 Zhìdān Xiàn
Wuqi County 吴起县 Wúqǐ Xiàn
Ganquan County 甘泉县 Gānquán Xiàn
Fu County 富县 Fùxiàn
Luochuan County 洛川县 Luòchuān Xiàn
Yichuan County 宜川县 Yíchuān Xiàn
Huanglong County 黄龙县 Huánglóng Xiàn
Huangling County 黄陵县 Huánglíng Xiàn
Tongchuan City
铜川市
Tóngchuān Shì
Yaozhou District 耀州区 Yàozhōu Qū
Wangyi District 王益区 Wángyì Qū
Yintai District 印台区 Yìntái Qū
Yijun County 宜君县 Yíjūn Xiàn
Weinan City
渭南市
Wèinán Shì
Linwei District 临渭区 Línwèi Qū
Huayin City 华阴市 Huàyīn Shì
Hancheng City 韩城市 Hánchéng Shì
Hua County 华县 Huàxiàn
Tongguan County 潼关县 Tóngguān Xiàn
Dali County 大荔县 Dàlì Xiàn
Pucheng County 蒲城县 Púchéng Xiàn
Chengcheng County 澄城县 Chéngchéng Xiàn
Baishui County 白水县 Báishuǐ Xiàn
Heyang County 合阳县 Héyáng Xiàn
Fuping County 富平县 Fùpíng Xiàn
Baoji City
宝鸡市
Bǎojī Shì
Weibin District 渭滨区 Wèibīn Qū
Jintai District 金台区 Jīntái Qū
Chencang District 陈仓区 Chéncāng Qū
Fengxiang County 凤翔县 Fèngxiáng Xiàn
Qishan County 岐山县 Qíshān Xiàn
Fufeng County 扶风县 Fúfēng Xiàn
Mei County 眉县 Méixiàn
Long County 陇县 Lǒngxiàn
Qianyang County 千阳县 Qiānyáng Xiàn
Linyou County 麟游县 Línyóu Xiàn
Feng County 凤县 Fèngxiàn
Taibai County 太白县 Tàibái Xiàn
Hanzhong City
汉中市
Hànzhōng Shì
Hantai District 汉台区 Hàntái Qū
Nanzheng County 南郑县 Nánzhèng Xiàn
Chenggu County 城固县 Chénggù Xiàn
Yang County 洋县 Yángxiàn
Xixiang County 西乡县 Xīxiāng Xiàn
Mian County 勉县 Miǎnxiàn
Ningqiang County 宁强县 Níngqiáng Xiàn
Lueyang County 略阳县 Lüèyáng Xiàn
Zhenba County 镇巴县 Zhènbā Xiàn
Liuba County 留坝县 Liúbà Xiàn
Foping County 佛坪县 Fópíng Xiàn
Yulin City
榆林市
Yúlín Shì
Yuyang District 榆阳区 Yúyáng Qū
Shenmu County 神木县 Shénmù Xiàn
Fugu County 府谷县 Fǔgǔ Xiàn
Hengshan County 横山县 Héngshān Xiàn
Jingbian County 靖边县 Jìngbiān Xiàn
Dingbian County 定边县 Dìngbiān Xiàn
Suide County 绥德县 Suídé Xiàn
Mizhi County 米脂县 Mǐzhī Xiàn
Jia County 佳县 Jiāxiàn
Wubu County 吴堡县 Wúbǔ Xiàn
Qingjian County 清涧县 Qīngjiàn Xiàn
Zizhou County 子洲县 Zǐzhōu Xiàn
Ankang City
安康市
Ānkāng Shì
Hanbin District 汉滨区 Hànbīn Qū
Hanyin County 汉阴县 Hànyīn Xiàn
Shiquan County 石泉县 Shíquán Xiàn
Ningshan County 宁陕县 Níngshǎn Xiàn
Ziyang County 紫阳县 Zǐyáng Xiàn
Langao County 岚皋县 Lángāo Xiàn
Pingli County 平利县 Pínglì Xiàn
Zhenping County 镇坪县 Zhènpíng Xiàn
Xunyang County 旬阳县 Xúnyáng Xiàn
Baihe County 白河县 Báihé Xiàn
Shangluo City
商洛市
Shāngluò Shì
Shangzhou District 商州区 Shāngzhōu Qū
Luonan County 洛南县 Luònán Xiàn
Danfeng County 丹凤县 Dānfèng Xiàn
Shangnan County 商南县 Shāngnán Xiàn
Shanyang County 山阳县 Shānyáng Xiàn
Zhen'an County 镇安县 Zhèn'ān Xiàn
Zhashui County 柞水县 Zhàshuǐ Xiàn

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
1999-12-05 Yulin Prefecture Yulin (prefecture-level city) upgraded
Yulin (county-level city) Yuyang District renamed
2000-01-07 Cheng District, Tongchuan Yintai District renamed
Jiao District, Tongchuan Wangyi District renamed
2000-06-23 Ankang Prefecture Ankang (prefecture-level city) upgraded
Ankang (county-level city) Hanbin District upgraded
2001-08-31 Shangluo Prefecture Shangluo (prefecture-level city) upgraded
Shangluo (county-level city) Shangzhou District upgraded
2002-06-02 Chang'an County Chang'an District upgraded
2002-06-18 Yao County Yaozhou District upgraded
2003-03-01 Baoji County Chencang District upgraded
2005-10-17 Wuqi County (吴旗县) Wuqi County (吴起县) renamed
2014-12-30 Gaoling County Gaoling District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Xi'an 8,467,837 7,411,411
Ankang 2,629,906 2,665,668
Baoji 3,716,731 3,632,351
Hanzhong 3,800,333 3,478,583
Shangluo 2,341,742 2,390,122
Tongchuan 834,437 808,056
Weinan 5,286,077 5,394,806
Xianyang 4,894,834 4,838,754
Yan'an 2,187,009 2,055,941
Yulin 3,351,437 3,198,981

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Xincheng Xi'an 589,739
Beilin Xi'an 614,710
Lianhu Xi'an 698,513
Baqiao Xi'an 595,124
Weiyang Xi'an 806,811
Yanta Xi'an 1,178,529
Yanliang Xi'an 278,604
Lintong Xi'an 655,874
Chang'an Xi'an 1,083,285
Lantian Xi'an 514,026
Zhouzhi Xi'an 562,768
Hu(xian) Xi'an 556,377
Gaoling Xi'an 333,477
Yaozhou Tongchuan 200,230
Yintai Tongchuan 217,509
Wangyi Tongchuan 325,538
Yijun Tongchuan 91,160
Weibin Baoji 448,189
Jintai Baoji 394,538
Chencang Baoji 595,075
Fengxiang Baoji 483,471
Qishan Baoji 459,064
Fufeng Baoji 416,398
Mei(xian) Baoji 299,988
Long(xian) Baoji 248,901
Qianyang Baoji 123,959
Linyou Baoji 90,728
Feng(xian) Baoji 105,492
Taibai Baoji 50,928
Qindu Xianyang 507,093
Yangling Xianyang 201,172
Weicheng Xianyang 438,327
Sanyuan Xianyang 403,529
Jingyang Xianyang 487,749
Qian(xian) Xianyang 527,088
Liquan Xianyang 447,771
Yongshou Xianyang 184,642
Bin(xian) Xianyang 323,256
Changwu Xianyang 167,570
Xunyi Xianyang 261,566
Chunhua Xianyang 193,377
Wugong Xianyang 411,312
Xingping Xianyang 541,554
Linwei Weinan 877,142
Hua(xian) Weinan 322,148
Tongguan Weinan 155,463
Dali Weinan 693,392
Heyang Weinan 436,441
Chengcheng Weinan 386,150
Pucheng Weinan 743,000
Baishui Weinan 279,679
Fuping Weinan 743,385
Hancheng Weinan 391,164
Huayin Weinan 258,113
Baota Yan'an 475,234
Yanchang Yan'an 125,391
Yanchuan Yan'an 168,375
Zichang Yan'an 216,910
Ansai Yan'an 171,552
Zhidan Yan'an 140,489
Wuqi Yan'an 145,061
Ganquan Yan'an 77,188
Fu(xian) Yan'an 149,727
Luochuan Yan'an 220,684
Yichuan Yan'an 117,203
Huanglong Yan'an 49,392
Huangling Yan'an 129,803
Hantai Hanzhong 534,923
Nanzheng Hanzhong 471,634
Chenggu Hanzhong 464,903
Yang(xian) Hanzhong 383,981
Xixiang Hanzhong 341,812
Mian(xian) Hanzhong 388,123
Ningqiang Hanzhong 308,885
Lueyang Hanzhong 201,645
Zhenba Hanzhong 246,817
Liuba Hanzhong 43,398
Foping Hanzhong 30,075
Yuyang Yulin 637,617
Shenmu Yulin 455,493
Fugu Yulin 260,585
Hengshan Yulin 288,053
Jingbian Yulin 355,939
Dingbian Yulin 319,370
Suide Yulin 296,088
Mizhi Yulin 154,953
Jia(xian) Yulin 204,666
Wubu Yulin 75,748
Qingjian Yulin 128,938
Zizhou Yulin 173,987
Hanbin Ankang 870,126
Hanyin Ankang 246,147
Shiquan Ankang 171,097
Ningshan Ankang 70,435
Ziyang Ankang 283,947
Langao Ankang 154,157
Pingli Ankang 192,959
Zhenping Ankang 50,966
Xunyang Ankang 426,677
Baihe Ankang 163,395
Shangzhou Shangluo 531,646
Luonan Shangluo 441,643
Danfeng Shangluo 295,424
Shangnan Shangluo 221,564
Shanyang Shangluo 422,255
Zhen'an Shangluo 275,862
Zhashui Shangluo 153,348