List of administrative divisions of Taiwan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The following is a list of 22 major subjects of Taiwan, including 5 special municipalities, 3 provincial cities and 14 counties. Data is current as of July 2013 and was sourced from the Ministry of the Interior.

Name Mandarin
(Pinyin)
Taiwanese
(Pe̍h-ōe-jī)
Hakka
(Pha̍k-fa-sṳ)
Type Flag Area
(km2)
Population
(Oct 2012)
Population
density
City/County Seat
Changhua County 彰化縣 Zhānghuà xiàn Chiong-hoà koān Chông-fa yen County Flag of Changhua County.svg 1,074.3960 1,297,666 1,207.81 Changhua City 彰化市
Chiayi City 嘉義市 Jiāyì shì Ka-gī chhī Kâ-ngi sṳ Provincial
city
Chiayi City flag.svg 60.0256 271,223 4,518.46 East District 東區
Chiayi County 嘉義縣 Jiāyì xiàn Ka-gī koān Kâ-ngi yen County Chiayi County flag.svg 1,903.6367 530,718 278.79 Taibao City 太保市
Hsinchu City 新竹市 Xīnzhú shì Sin-tek chhī Sîn-tsuk sṳ Provincial
city
Hsinchu City flag.svg 104.1526 427,137 4,101.07 North District 北區
Hsinchu County 新竹縣 Xīnzhú xiàn Sin-tek koān Sîn-tsuk yen County Hsinchu County flag.svg 1,427.5369 527,609 369.59 Zhubei City 竹北市
Hualien County 花蓮縣 Huālián xiàn Hoa-liân koān Fâ-lièn yen County Hualien County flag.svg 4,628.5714 334,302 72.23 Hualien City 花蓮市
Kaohsiung City 高雄市 Gāoxióng shì Ko-hiông chhī Kô-hiùng sṳ Special
municipality
Kaohsiung flag.svg 2,946.2671 2,779,416 942.94 Lingya District
Fengshan District
苓雅區
鳳山區
Keelung City 基隆市 Jīlóng shì Ke-lâng chhī Kî-lùng sṳ Provincial
city
Flag of Keelung City.svg 132.7589 375,834 2,830.95 Zhongzheng District 中正區
Kinmen County 金門縣 Jīnmén xiàn Kim-mn̂g koān Kîm-mùn yen County Kinmen County flag.svg 151.6560 117,229 772.99 Jincheng Township 金城鎮
Lienchiang County 連江縣 Liánjiāng xiàn Liân-kang koān Lièn-kông yen County Lienchiang County flag.svg 28.8000 11,869 412.12 Nangan Township 南竿鄉
Miaoli County 苗栗縣 Miáolì xiàn Biâu-le̍k koān Mèu-li̍t yen County Miaoli County flag.svg 1,820.3149 564,806 310.28 Miaoli City 苗栗市
Nantou County 南投縣 Nántóu xiàn Lâm-tâu koān Nàm-thèu yen County Flag of Nantou County.svg 4,106.4360 518,531 126.27 Nantou City 南投市
New Taipei City 新北市 Xīnběi shì Sin-pak chhī Sîn-pet sṳ Special
municipality
Flag of New Taipei City.svg 2,052.5667 3,947,608 1,923.25 Banqiao District 板橋區
Penghu County 澎湖縣 Pénghú xiàn Phêⁿ-ô͘ koān Phàng-fù yen County Penghu County flag.svg 126.8641 99,387 783.41 Magong City 馬公市
Pingtung County 屏東縣 Píngdōng xiàn Pîn-tong koān Phìn-tûng yen County Pingtung County flag.svg 2,775.6003 854,789 307.97 Pingtung City 屏東市
Taichung City 臺中市 Táizhōng shì Tâi-tiong chhī Thòi-chûng sṳ Special
municipality
Taichung City flag.svg 2,214.8968 2,695,353 1,216.92 Xitun District 西屯區
Tainan City 臺南市 Táinán shì Tâi-lâm chhī Thòi-nàm sṳ Special
municipality
Tainan flag.svg 2,191.6531 1,882,620 859.00 Anping District
Xinying District
安平區
新營區
Taipei City 臺北市 Táiběi shì Tâi-pak chhī Thòi-pet sṳ Special
municipality
Flag of Taipei City.svg 271.7997 2,682,372 9,868.93 Xinyi District 信義區
Taitung County 臺東縣 Táidōng xiàn Tâi-tang koān Thòi-tûng yen County Taitung County flag.svg 3,515.2526 225,270 64.08 Taitung City 臺東市
Taoyuan County 桃園縣 Táoyuán xiàn Thô-hn̂g koān Thò-yèn yen County Flag of Taoyuan County.svg 1,220.9540 2,038,147 1,669.31 Taoyuan City 桃園市
Yilan County 宜蘭縣 Yílán xiàn Gî-lân koān Ngì-làn yen County Yilan County flag.svg 2,143.6251 458,636 213.95 Yilan City 宜蘭市
Yunlin County 雲林縣 Yúnlín xiàn Hûn-lîm koān Yùn-lìm yen County Yunlin County flag.svg 1,290.8326 709,202 549.41 Douliu City 斗六市

Map[edit]

Taiwan ROC political divisions labeled.svg

See also[edit]

External links[edit]