List of people of the Three Kingdoms

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The following is a list of people significant to the Three Kingdoms period (220–280) of Chinese history. Fictional characters in Luo Guanzhong's historical novel Romance of the Three Kingdoms and those found in other cultural references to the Three Kingdoms are listed separately in List of fictional people of the Three Kingdoms.

A[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Agui
阿貴
212 Xingguo (Qin'an County, Gansu) Tribal leader Di
Aluopan
阿羅槃
Youbeiping (Tangshan, Hebei) Noble Wuhuan, Cao Wei
Awu
阿騖
Xun You's concubine

B[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Ba Zhi
巴祗
Jingzu
敬祖
Politician Han Dynasty
Lady Bai
柏夫人
Sima Lun's mother Cao Wei
Bai Bo
白波
Rebel leader
Bai Huwen
白虎文
Liangzhou (Zhangjiachuan, Gansu) Tribal leader Shu Han
Bai Jue
白爵
Rebel leader Yellow Turban rebels
Bai Rao
白繞
Rebel leader Zhang Yan
Bai Shou
白壽
General Shu Han
Bai Xiaochang
柏孝長
Nanyang (Nanyang, Henan) General Han Dynasty
Banxia
頒下
Tribal leader Wuhuan
Bao Cheng
鮑成
Xinfeng, Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi)
Bao Chu
鮑初
Xinfeng, Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi)
Bao Chu
鮑出
Wencai
文才
Xinfeng, Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi)
Bao Hong
鮑鴻
Youfufeng (Xi'an, Shaanxi) General Han Dynasty
Bao Rong
鮑融
Pingyang County, Taishan (Xintai, Shandong) Politician Cao Wei
Bao Shao
鮑邵
Pingyang County, Taishan (Xintai, Shandong) General Cao Wei
Bao Tao
鮑韜
190 Pingyang County, Taishan (Xintai, Shandong) General Han Dynasty
Bao Xin
鲍信
152 192 Pingyang County, Taishan (Xintai, Shandong) General, politician Han Dynasty
Bao Xun
鮑勛
Shuye
叔業
226 Pingyang County, Taishan (Xintai, Shandong) General, politician Cao Wei
Bao Ya
鮑雅
Xinfeng, Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi)
Bao Zichun
鮑子春
Politician, diviner Cao Wei
Bei Yan
卑衍
General Gongsun Yuan
Bei Yu
貝羽
General Han Dynasty
Bei Zhan
卑湛
Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) Cao Wei
Beigong Boyu
北宮伯玉/北宮玉
186 Huangzhong (Huangshui River, Qinghai) Rebel leader Qiang
Bi Chen
畢諶
Dongping (Dongping County, Shandong) Politician Cao Cao
Bi Gui
畢軌
Zhaoxian
昭先
249 Dongping (Dongping County, Shandong) Advisor Cao Wei
Bi Lan
畢嵐
189 Eunuch Han Dynasty
Bi Yu
畢瑜
Politician Han Dynasty
Bi Zili
畢子禮
Dongping (Dongping County, Shandong) General Han Dynasty
Empress Bian
卞皇后
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) Empress Cao Wei
Empress Bian
卞皇后
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) Empress (Cao Mao) Cao Wei
Lady Bian
卞氏
159 230 Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) Empress dowager Cao Wei
Bian Bing
卞秉
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) General Cao Wei
Bian Hong
邊鴻
General Han Dynasty
Bian Hui
卞暉
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) Cao Wei
Bian Lan
卞蘭
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) General Cao Wei
Bian Lin
卞琳
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) General Cao Wei
Bian Long
卞隆
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) Politician Cao Wei
Bian Rang
邊讓
Wenli
文禮
194 Junyi, Chenliu, Yanzhou (Kaifeng, Henan) General, writer Han Dynasty
Bian Shao
邊韶
Xiaoxian
孝先
Junyi, Chenliu (Kaifeng, Henan) Scholar, politician Han Dynasty
Bian Yuan
卞遠
Kaiyang, Langya (Lanshan District, Linyi, Shandong) Cao Cao
Bian Zhang
邊章
Jincheng (Lanzhou, Gansu) General Han Dynasty
Bing Yuan
邴原
Genju
根矩
Zhuxu, Beihai (West of Changle County, Shandong) Politician, scholar Han Dynasty
Bing Chun
邴春
Zhuxu, Beihai (West of Changle County, Shandong) Jin Dynasty
Bo Cai
波才
184 General Yellow Turban rebels
Bogu
伯固
Xuantu County (Tonghua, Jilin) Tribal leader Goguryeo
Bu Chan
步闡
Zhongsi
仲思
272 Huaiyin, Linhuai (Huai'an, Jiangsu) General Jin Dynasty Eastern Wu
Bu Ji
卜己
Rebel leader Yellow Turban rebels
Bu Ji
步璣
272 Huaiyin, Linhuai (Huai'an, Jiangsu) Politician, general Jin Dynasty Eastern Wu
Bu Jing
卜靜
Xuanfeng
玄風
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Bu Lianshi
步練師
238 Huaiyin, Linhuai (Huai'an, Jiangsu) Noble lady Eastern Wu
Bu Qing
卜清
Bu Xie
步協
Huaiyin, Linhuai (Huai'an, Jiangsu) General Eastern Wu
Bu Xuan
步璿
Huaiyin, Linhuai (Huai'an, Jiangsu) Politician, general Jin Dynasty Eastern Wu
Bu Zhi
步騭
Zishan
子山
247 Huaiyin, Linhuai (Huai'an, Jiangsu) Advisor, politician Eastern Wu
Bubiyi
卜賁邑
Tribal leader Xianbei
Budugen
步度根
233 Tribal leader Xianbei

C[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Lady Cai
蔡氏
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Noble lady Liu Biao
Cai Fang
蔡方
Rebel leader, general Cao Wei
Cai Feng
蔡諷
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Han Dynasty
Cai Gong
蔡貢
General Eastern Wu
Cai Ji
蔡機
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Cai Kuan
蔡款
Wende
文德
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Cai Lin
蔡林
General Cao Wei Eastern Wu
Cai Mao
蔡瑁
Degui
德珪
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Cao Cao Liu Biao
Cai Tiao
蔡條
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Cai Wenzhi
蔡文至
Eastern Wu
Cai Yan
蔡琰
Wenji
文姬
177 Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Musician, poet
Cai Yang
蔡阳
201 General Cao Cao
Cai Yi
蔡遺
Politician Eastern Wu
Cai Ying
蔡穎
Servant Eastern Wu
Cai Yong
蔡邕
Bojie
伯喈
132 192 Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Astronomer, calligrapher, mathematician, musician, politician, scholar Han Dynasty
Cai Yuancai
蔡元才
Cang Ci
倉慈
Xiaoren
孝仁
Huainan Politician Cao Wei Han Dynasty
Cao Ai
曹皚
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Ang
曹昂
Zixiu
子脩
197 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Cao
Cao Bao
曹豹
196 General Lü Bu Tao Qian, Liu Bei
Cao Biao
曹彪
Zhuhu
朱虎
195 251 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Bin
曹彬
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei Cao Zhen's brother
Cao Buxing
曹不興
Wuxing (Huzhou, Zhejiang) Artist
Cao Cao
曹操
Mengde
孟德
155 220 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, poet, politician, warlord Cao Cao Han Dynasty See Cao Wei family trees.
Cao Chi
曹熾
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Han Dynasty
Cao Chong
曹沖
Cangshu
倉舒
196 208 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Cao
Cao Chu
曹初
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Chun
曹純
Zihe
子和
210 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Cao
Cao Ding
曹鼎
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Han Dynasty
Cao Fan
曹範
235 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Fan
曹璠
Politician Cao Wei
Cao Fang
曹芳
Lanqing
蘭卿
231 274 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Emperor Cao Wei See Cao Wei family trees.
Cao Fu
曹輔
Eastern Wu
Cao Fu
曹馥
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Hong
曹洪
Zilian
子廉
232 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Hong
曹宏
Politician Tao Qian
Cao Huan
曹奐
Jingming
景明
246 302 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Emperor Cao Wei See Cao Wei family trees.
Cao Jie
曹節
260 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Empress Han Dynasty
Cao Jie
曹節
Hanfeng
漢豐
181 Eunuch Han Dynasty
Cao Jiong
曹冏
Yuanshou
元首
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Jun
曹峻
Zi'an
子安
259 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Kai
曹楷
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Jin Dynasty Cao Wei
Cao Kun
曹琨
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin Dynasty Cao Xi's son
Cao Liang
曹亮
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Cao Mao
曹髦
Yanshi
彥士
241 260 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Emperor Cao Wei
Cao Pi
曹丕
Zihuan
子桓
187 226 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Emperor Cao Wei See Cao Wei family trees.
Cao Qian
曹潛
233 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Ren
曹仁
Zixiao
子孝
168 223 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Rui
曹叡
Yuanzhong
元仲
205 239 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Emperor Cao Wei See Cao Wei family trees.
Cao Shao
曹邵
Bo'nan
伯南
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Cao
Cao Shao
曹紹
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Cao
Cao Shuang
曹爽
Zhaobo
昭伯
249 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician, regent Cao Wei
Cao Song
曹嵩
Jugao
巨高
193 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Han Dynasty
Cao Tai
曹泰
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Teng
曹騰
Jixing
季興
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Eunuch Han Dynasty
Cao Wei
曹偉
Shanyang, Henai (Jiaozuo, Henan) Politician Cao Wei
Cao Wenshu
曹文叔
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Cao Xi
曹羲
249 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Cao Wei
Cao Xi
曹熙
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Xing
曹性
General Lü Bu
Cao Xing
曹興
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Xiong
曹熊
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Xiu
曹休
Wenlie
文烈
228 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Xun
曹訓
249 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Cao Wei
Cao Yan
曹偃
236 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Yan
曹演
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Yan
曹彥
249 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Yan
曹兗
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Yin
曹寅
Politician Han Dynasty
Cao Yu
曹宇
Pengzu
彭祖
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble Cao Wei
Cao Yu
曹玉
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Han Dynasty
Cao Yu
曹瑜
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Han Dynasty
Cao Ze
曹則
249 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Zhang
曹彰
Ziwen
子文
223 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, noble Cao Wei
Cao Zhao
曹肇
Changsi
長思
244 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Zhen
曹真
Zidan
子丹
231 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Zhen
曹震
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Cao Zhen
曹珍
General Cao Wei
Cao Zhi
曹植
Zijian
子建
192 232 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble, poet Cao Wei
Cao Zuan
曹纂
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cao Zun
曹遵
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Cen Hun
岑昏
280 Politician Eastern Wu
Cen Shu
岑述
Yuanjian
元儉
General Shu Han
Cen Zhi
岑晊
Gongxiao
公孝
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Han Dynasty
Chai Yu
柴玉
Musical instrument technician Cao Wei
Chang Bo
常播
Weiping
文平
Shu County, Jiangyuan (Chongzhou, Jiangyuan, Sichuan) Politician Shu Han
Chang Boxian
常伯先
Wen County, Henei (Wen County, Henan) Han Dynasty
Chang Diao
常雕
222 General Cao Wei
Chang Fang
常房
223 Politician Shu Han
Chang Ji
常忌
Shu County (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dyansty
Chang Jing
常靜
Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Wei
Chang Ju
常俱
Rebel leader
Chang Lin
常林
Bohuai
伯槐
223 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Wei Han Dynasty
Chang Nu
萇奴
General Yuan Shu
Chang Qia
常洽
Maoni
茂尼
Politician Han Dynasty
Chang Shi
常旹
Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Wei
Chang Xi
昌豨
200 General, rebel leader Lü Bu, Cao Cao
Che Jun
車浚
276 Politician Eastern Wu
Che Zhou
車胄
200 Huayin, Hongnong (East of Huayin, Shaanxi) General, politician Cao Cao
Chen Ao
陳敖
Songzi, Lujiang (Songzi, Hubei) General Eastern Wu
Chen Bai
陳敗
Rebel leader Yellow Turban rebels
Chen Bao
陳寶
General Sun Ce
Chen Bi
陳毖
255 Lingling (Quanzhou County, Guangxi) Rebel leader
Chen Biao
陳表
Wen'ao
文奧
204 237 Songzi, Lujiang (Songzi, Hubei) General Eastern Wu
Chen Ben
陳本
Dongyang, Guangling (Huai'an, Xuyi County, Jiangsu) Politician Cao Wei
Chen Can
陳粲
Dongyang, Guangling (Huai'an, Xuyi County, Jiangsu) Politician Cao Wei
Chen Can
陳粲
Runan (Shangcai County, Henan) Politician Shu Han
Chen Ce
陳策
Rebel leader
Chen Chao
陳超
General Han Dynasty
Chen Chen
陳諶
Jifang
季方
Xuchang (Xuchang, Henan) Politician Han Dynasty
Chen Cheng
陳承
Politician Cao Wei
Chen Chengyou
陳承祐
Politician Jin Dynasty
Chen Chi
陳熾
Gongxi
公熙
Runan (Pingyu County, Henan) General Eastern Wu
Chen Cong
陳琮
Gongyan
公琰
Huaipu, Xiapiguo (Lianshui County, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Chen Dan
陳耽
Hangong
漢公
185 Donghai County (Tancheng County, Shandong) Politician Han Dynasty
Chen Dao
陳到
Shuzhi
叔至
Runan (Runan County, Henan) General Shu Han
Chen Deng
陳登
Yuanlong
元龍
Xiapi (Pizhou, Jiangsu) Advisor, politician Cao Cao Han Dynasty, Tao Qian, Liu Bei, Lü Bu
Chen Di
陳袛
Fengzong
奉宗
258 Runan (Shangcai County, Henan) General, politician Shu Han
Chen Duan
陳端
Zizheng
子正
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Advisor Sun Ce
Chen Feng
陳鳳
General Shu Han
Chen Feng
陳奉
General Eastern Wu
Chen Fu
陳福
General Han Dynasty
Chen Gong
陳宮
Gongtai
公台
198 Wuyang County, Dong (Shen County, Shandong) Advisor, politician Lü Bu Cao Cao
Chen Gong
陳恭
Jiangxia (Wuhan, Hubei) General Han Dynasty
Chen Gui
陳珪
Hanyu
漢瑜
Xiapi (Pizhou, Jiangsu) Advisor, politician Cao Cao Han Dynasty, Tao Qian, Liu Bei, Lü Bu
Chen Hang
陳頏
Xiapi (Suining County, Jiangsu) Musician Cao Wei
Chen He
陳郃
Jiangxia (Wuhan, Hubei) General Han Dynasty
Chen Hu
陳曶
General Shu Han
Chen Hua
陳化
Yuanyao
元耀
Runan (Pingyu County, Henan) Politician Eastern Wu
Chen Ji
陳紀
Danyang (Xuancheng, Anhui) General Yuan Shu
Chen Ji
陳紀
Yuanfang
元方
Xuchang (Xuchang, Henan) Politician Han Dynasty
Chen Ji
陳濟
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Shu Han
Chen Jiao
陳矯
Jibi
季弼
237 Dongyang, Guangling (Tianchang, Anhui) Politician Cao Wei
Chen Jiao
陳焦
261 Anwu, Danyang (Jing County, Anhui) Eastern Wu
Chen Jiu
陳就
General Liu Biao
Chen Lan
陳蘭
209 Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) General Yuan Shu
Chen Liangfu
陳梁甫
Calligrapher Eastern Wu
Chen Lin
陳琳
Kongzhang
孔璋
217 Yeyang, Guangling (Huai'an, Jiangsu) Advisor, politician, scholar Cao Cao Han Dynasty, Yuan Shao
Chen Mao
陳茂
Duyang, Nanyang (East of Fangcheng County, Henan) Han Dynasty
Chen Miao
陳苗
Politician Eastern Wu
Chen Mu
陳牧
General Han Dynasty
Chen Pu
陳僕
You, Danyang (Yi County, Anhui) General Han Dynasty
Chen Qian
陳騫
Xiuyuan
休淵
211 292 Dongyang, Linhuai (Tianchang, Anhui) General Jin Dynasty Cao Wei
Chen Qian
陳遷
Politician Eastern Wu
Chen Qin
陳勤
Sun Quan
Chen Qun
陳群
Changwen
長文
237 Xuchang, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Chen Rong
陳融
Chenguo (Huaiyang County, Henan) Politician Eastern Wu
Chen Rong
陳容
195 Sheyang, Guangling (Baoying County, Jiangsu) Politician Zang Hong Han Dynasty
Chen Shao
陳邵
General Eastern Wu
Chen Sheng
陳生
Jiangxia (Yunmeng County, Hubei) General, rebel leader Liu Biao
Chen Sheng
陳聲
273 General, politician Eastern Wu
Chen Shi
陳式
General Shu Han
Chen Shi
陳寔
Zhonggong
仲弓
104 187 Xuchang (Xuchang, Henan) Politician Han Dynasty
Chen Shi
陳時
General, politician Eastern Wu
Chen Shou
陳壽
Chengzuo
承祚
233 297 Anhan County, Baxi (Nanchong, Sichuan) Historian, politician Jin Dynasty Shu Han
Chen Shu
陳術
Shenbo
申伯
Hanzhong (Hanzhong, Shaanxi) Scholar, politician Shu Han
Chen Shushan
陳叔山
Dongyang, Guangling (Xuyi County, Jiangsu) Han Dynasty
Chen Su
陳肅
Huaipu, Xiapiguo (Lianshui County, Jiangsu) Politician Cao Wei
Chen Tai
陳泰
Xuanbo
玄伯
260 Xuchang, Yingchuan (East of Xuchang County, Henan) General, politician Cao Wei
Chen Tao
陳桃
Politician Han Dynasty
Chen Wei
陳煒
Politician Han Dynasty
Chen Wen
陳溫
Yuanti
元悌
Runan (Shangcai County, Henan) Politician Han Dynasty
Chen Wen
陳溫
Xuchang, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Chen Wu
陳武
Zilie
子烈
215 Songzi, Lujiang (Songzi, Hubei) General Sun Quan
Chen Xiang
陳翔
Zhonglin
仲麟
Runan County (Pingyu County, Henan) Han Dynasty
Chen Xiang
陳象
250 General Eastern Wu
Chen Xiu
陳脩
197 229 Songzi, Lujiang (Songzi, Hubei) General Eastern Wu
Chen Xun
陳恂
Xuchang, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Chen Xun
陳恂
General Eastern Wu
Chen Xun
陳勳
General Eastern Wu
Chen Yan
陳延
Songzi, Lujiang (Songzi, Hubei) General Eastern Wu
Chen Yan
陳延
Politician Han Dynasty
Chen Yi
陳禕
General Cao Wei
Chen Yi
陳禕
Politician Han Dynasty
Chen Yi
陳逸
Pingyu, Runan(Pingyu County, Henan) Han Dynasty
Chen Yi
陳懿
184 General Han Dynasty
Chen Ying
陳應
Xiapi (Pizhou, Jiangsu)
Chen Yong
陳永
Songzi, Lujiang (Songzi, Hubei) General Eastern Wu
Chen Yu
陳瑀
Gongwei
公瑋
Xiapei, Huaipu (Lianshui County, Jiangsu) General Yuan Shao Yuan Shu, Han Dynasty
Chen Yu
陳裕
Runan (Shangcai County, Henan) Politician Shu Han
Chen Zhen
陳震
Xiaoqi
孝起
235 Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Shu Han
Chen Zheng
陳正
250 General Eastern Wu
Chen Zhi
陳祗
Fengzong
奉宗
258 Runan, Henan (Pingyu County, Henan) General, politician Shu Han
Chen Zhishu
陳稚叔
Dingling, Yingchuan (Luohe, Henan) Politician Han Dynasty
Chen Zun
陳遵
Politician Han Dynasty
Cheng Ang
程昂
Rebel leader, general Cao Cao
Cheng Bing
程秉
Deshu
德樞
Nandun, Runan (Nandun Town, Xiangcheng City, Henan) Politician, scholar Eastern Wu
Cheng Cui
成倅
260 General Cao Wei
Cheng Dang
成當
General Sun Quan
Cheng Fan
成藩
General Shu Han
Cheng Gong
承宮
Shaozi
少子
Langya (Linyi, Shandong) General Han Dynasty
Cheng He
成何
General Cao Wei
Cheng Hong
成弘
General Cao Wei
Cheng Huan
程奐
General Han Fu
Cheng Ji
成濟
260 General Cao Wei
Cheng Ji
程畿
Jiran
季然
222 Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) General Shu Han Liu Zhang
Cheng Jiu
成就
General Han Dynasty
Cheng Ke
程克
Dong'a, Dong County (Yanggu County, Shandong) Politician Cao Wei
Cheng Lian
成廉
General Lü Bu
Cheng Liang
程良
Dong'a, Dong County (Yanggu County, Shandong) Politician Cao Wei
Cheng Pu
程普
Demou
德謀
Tuyin, Right Beiping (Fengrun District, Hebei) General Sun Quan
Cheng Qi
程祁
Gonghong
公弘
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Shu Han
Cheng Ta
程他
Dong County, Dunqiu (Xun County, Henan)
Cheng Wei
程威
Dong County (Puyang, Henan) Politician Cao Wei
Cheng Wu
程武
Dong'e, Dong (Dong'e County, Liaocheng, Shandong) Advisor, politician Cao Wei
Cheng Xi
程喜
Shenbo
申伯
General Cao Wei
Cheng Xian
程咸
Politician Cao Wei
Cheng Xiao
程曉
Jiming
季明
Dong'e, Dong (Dong'e County, Liaocheng, Shandong) Politician Cao Wei
Cheng Xiu
程休
Politician Han Dynasty
Cheng Xu
程緒
193 Advisor Liu Yu
Cheng Yan
程延
Dong'e, Dong (Dong'e County, Liaocheng, Shandong) Politician Cao Wei
Cheng Yi
成宜
211 General Guanzhong coalition
Cheng Yin
程銀
Hedong (in Shanxi) General Cao Cao Guanzhong coalition, Zhang Lu
Cheng Yu
程昱
Zhongde
仲德
141 220 Dong'e, Dong (Dong'e County, Liaocheng, Shandong) Advisor, politician Cao Wei
Cheng Yu
程郁
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Liu Zhang
Cheng Zi
程咨
Tuyin, Right Beiping (Fengrun District, Hebei) Eastern Wu
Chenggong Ying
成公英
Jincheng (around Lanzhou, Gansu and Xining, Qinghai) General Cao Cao Han Sui
Chu Feng
褚逢
Politician Eastern Wu
Chu Gong
褚貢
184 Politician Han Dynasty
Chunyu Qiong
淳于瓊
Zhongjian
仲簡
200 Yingchuan (Yuzhou City, Henan) General Yuan Shao Han Dynasty
Chunyu Jia
淳于嘉
Politician Han Dynasty
Chunyu Jun
淳于俊
Scholar Cao Wei
Chunyu Shi
淳于式
Politician Eastern Wu
Cuan Gu
爨谷
Tongle (Luliang County, Yunnan) General Jin Dynasty Cao Wei
Cuan Xi
爨習
Yuyuan (Chengjiang County, Yunnan) General Shu Han Liu Zhang
Cui Hong
崔洪
Liangbo
良伯
Anpingguo (Hengshui, Hebei) Politician Jin Dynasty
Cui Jun
崔均
Yuanping
元平
Anping (Anping County, Hebei) Han Dynasty
Cui Jun
崔鈞
Anping (Anping County, Hebei) General Han Dynasty
Cui Juye
崔巨業
General Yuan Shao
Cui Liang
崔諒
Shiwen
士文
Qingheguo, Dongwu County (Wucheng County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Cui Lie
崔烈
Weikao
威考
192 Anping (Anping County, Hebei) General Han Dynasty
Cui Lin
崔林
Deru
德儒
244 Dongwu, Qinghe (Zhucheng, Shandong) Politician Cao Wei
Cui Shu
崔述
Dongwu, Qinghe (Wucheng County, Shandong) Politician Cao Wei
Cui Sui
崔隨
Dongwu, Qinghe (Wucheng County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Cui Wei
崔瑋
Dongwu, Qinghe (Wucheng County, Shandong) General Jin Dynasty
Cui Yan
崔琰
Jigui
季珪
163 216 Dongwu, Qinghe (Northeast of Wucheng County, Shandong) Advisor, politician, scholar Cao Cao Yuan Shao
Cui Zan
崔贊
Anpingguo (Hengshui, Hebei) Politician Cao Wei
Cui Zhouping
崔州平
Zhouping
州平
Boling (Anping County, Hebei)

D[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Dahong
大洪
Rebel leader Yellow Turban rebels
Dai Jie
戴捷
Cao Wei
Dai Liang
戴良
Eastern Wu
Dai Lie
戴烈
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Dai Ling
戴陵
General Cao Wei
Dai Qian
戴乾
Danyang (Dangtu County, Anhui) Politician Cao Wei
Dai Yong
戴顒
Danyang (Dangtu County, Anhui) Politician Jin Dynasty Eastern Wu
Dai Yuan
戴員
General Han Dynasty
Daigu
帶固
Xuantu County (Tonghua, Jilin) Politician Goguryeo
Dan Meng
儋萌
Politician Han Dynasty
Dang Xun
宕蕈
Tribal leader Qiang
Delai
得來
Xuantu County (Tonghua, Jilin) Advisor Goguryeo
Deng Ai
鄧艾
Shizai
士載
264 Jiyang, Yiyang (Xinye County, Henan) General Cao Wei
Deng Dang
鄧當
General Sun Ce
Deng Fang
鄧方
Kongshan
孔山
222 Nan County (Jingzhou, Hubei) General Shu Han
Deng Fu
鄧輔
Hanzhong County, Fangling (Shiyan, Hubei) Politician Shu Han
Deng Ji
鄧濟
General Liu Biao
Deng Jing
鄧靜
Musician, general Cao Wei
Deng Ju
鄧句
264 General Eastern Wu
Deng Kai
鄧凱
Nan County, Zigui (Zigui County, Hubei) General Shu Han
Deng Liang
鄧良
Nanyang County, Xinye (Xinye County, Henan) Politician Jin Dynasty Shu Han, Cao Wei
Deng Long
鄧龍
General Liu Biao
Deng Sheng
鄧生
General Eastern Wu
Deng Sheng
鄧升
General Yuan Shao
Deng Tong
鄧銅
General Shu Han
Deng Xian
鄧賢
General Cao Wei Liu Zhang
Deng Xuanzhi
鄧玄之
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Sun Quan
Deng Yang
鄧颺
Xuanmao
玄茂
249 General, politician Cao Wei
Deng Yi
鄧義/鄧羲
Zhangling (Zaoyang, Hubei) Advisor Cao Cao Liu Biao
Deng You
鄧由
General Eastern Wu
Deng Zhan
鄧展
General Cao Wei
Deng Zhi
鄧芝
Bomiao
伯苗
251 Xinye, Yiyang (Xinye County, Henan) General, politician Shu Han
Deng Zhong
鄧忠
264 Jiyang, Yiyang (Xinye County, Henan) General Cao Wei
Deng Zixiao
鄧子孝
Hermit Han Dynasty
Dian Man
典滿
Jiwu, Chenliu (Ningling County, Henan) General Cao Wei
Dian Wei
典韋
197 Jiwu, Chenliu (Ningling County, Henan) General Cao Cao
Diao Jia
刁嘉
Politician Eastern Wu
Diao Xuan
刁玄
Danyang (Northeast of Dangtu County, Anhui) General Eastern Wu
Ding Chong
丁沖
Pei (Suixi County, Anhui) General Cao Cao
Ding Fan
丁蕃
General Eastern Wu
Ding Fei
丁斐
Wenhou
文侯
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei Han Dynasty
Ding Feng
丁奉
Chengyuan
承淵
271 Anfeng, Lujiang (Lujiang County, Anhui) General Eastern Wu
Ding Feng
丁封
Anfeng, Lujiang (Lujiang County, Anhui) General Eastern Wu
Ding Fu
丁孚
Politician, writer Eastern Wu
Ding Gong
丁宮
Yuanxiong
元雄
Peiguo (Suixi, Anhui) Politician Han Dynasty
Ding Gong
丁厷
Shu Han
Ding Gu
丁固
Zijian
子賤
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Ding Jungan
丁君幹
Shu Han
Ding Lan
丁覽
Xiaolian
孝連
Shanyin, Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Sun Quan
Ding Li
丁立
General Shu Han
Ding Mi
丁謐
Yanjing
彦靖
249 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Advisor, politician Cao Wei
Ding Mi
丁彌
Qinyuan
欽遠
Shanyin, Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Jin Dynasty
Ding Xian
丁咸
General Shu Han
Ding Xu
丁諝
Qiantang, Kuaiji (Hangzhou, Zhejiang) General Eastern Wu
Ding Yan
丁晏
Eastern Wu
Ding Yi
丁儀
Zhengli
正禮
220 Pei (Suixi County, Anhui) Politician, scholar Cao Wei
Ding Yi
丁廙
Jingli
敬禮
220 Pei (Suixi County, Anhui) Politician Cao Wei
Ding Yuan
丁原
Jianyang
建陽
189 General, politician, warlord Ding Yuan Han Dynasty
Ding Zhong
丁忠
General Eastern Wu
Ding Zun
丁尊
Politician Cao Wei
Diwu Xun
第五巡
Wenxiu
文休
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi)
Consort Dong
董貴人
200 Noble lady Han Dynasty
Empress Dowager Dong
董太后
189 Hejian (Xian County, Hebei) Empress dowager Han Dynasty
Dong Ba
董巴
General, advisor Cao Wei
Dong Bai
董白
192 Lintao, Longxi (Min County, Gansu) Dong Zhuo's granddaughter Dong Zhuo
Dong Bi
董弼
233 Yanmen, Loufan (Ningwu County, Shanxi) General Cao Wei
Dong Cen
董岑
General Eastern Wu
Dong Chao
董朝
Politician Eastern Wu
Dong Chao
董超
219 General Cao Cao
Dong Cheng
董承
200 General, politician Han Dynasty
Dong Chong
董重
189 General Han Dynasty
Dong Fang
董訪
Dingtao, Jiyin (Dingtao County, Shandong) Politician Cao Wei Zhang Miao
Dong Fen
董芬
Hongnong (Lingbao City, Henan) Cao Wei
Dong Feng
董奉
Junyi
君異
220 280 Houguan (Fuzhou, Fujian) Physician
Dong Feng
冬逢
Politician Shu Han
Dong Fu
董扶
Mao'an
茂安
Mianzhu, Guanghan (Mianzhu, Sichuan) Politician Liu Yan
Dong He
董和
Youzai
幼宰
Zhijiang, Nan (Zhijiang, Hubei) Advisor, politician Shu Han Liu Zhang
Dong He
董和
General Han Dynasty
Dong He
董和
Politician Cao Wei
Dong Heng
董衡
219 General Cao Cao
Dong Hong
董宏
Zhijiang, Nan (Zhijiang, Hubei) Politician Jin Dynasty
Dong Huang
董璜
192 Lintao, Longxi (Min County, Gansu) General Dong Zhuo
Dong Hui
董恢
Xiuxu
休緒
Nan County, Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Dong Ji
董箕
Politician Cao Wei
Dong Jing
董經
Politician Cao Wei
Dong Jizhong
董季中
Hongnong (Lingbao City, Henan) Han Dynasty
Dong Jue
董厥
Gongxi
龔襲
Yiyang (Xinyang, Henan) General, politician Shu Han
Dong Meng
董蒙
Politician Cao Wei Han Dynasty
Dong Min
董旻
Shuying
叔穎
192 Lintao, Longxi (Min County, Gansu) General Dong Zhuo
Dong Rong
董榮
Politician Shu Han
Dong Si
董祀
Chenliu (Chenliu, Henan) Cai Yan(Wenji)'s husband
Dong Si
董嗣
Rebel leader
Dong Tao
董桃
Politician Eastern Wu
Dong Sui
董綏
Hongnong (Lingbao City, Henan) Politician Jin Dynasty
Dong Xi
董襲
Yuandai
元代
215 Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) General Sun Quan
Dong Xun
董尋
Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) Politician Cao Wei
Dong Yu
董遇
Jizhi
季直
Hongnong (Lingbao City, Henan) General, politician Cao Wei Han Dynasty
Dong Yue
董越
192 General Dong Zhuo
Dong Yun
董允
Xiuzhao
休昭
246 Zhijiang, Nan (Zhijiang, Hubei) Politician Shu Han Liu Zhang
Dong Zhao
董昭
Gongren
公仁
156 236 Dingtao, Jiyin (Dingtao County, Shandong) Advisor, politician Cao Wei Yuan Shao, Zhang Yang
Dong Zhonglian
董仲連
Politician Jin Dynasty
Dong Zhou
董胄
Dingtao, Jiyin (Dingtao County, Shandong) Politician Cao Wei
Dong Zhuo
董卓
Zhongying
仲穎
192 Lintao, Longxi (Min County, Gansu) General, politician, warlord Dong Zhuo Han Dynasty
Dongli Gun
東裏衮
General Cao Wei
Dou Fu
竇輔
167 211 General Cao Cao Liu Biao
Dou Li
竇禮
General Cao Wei
Dou Mao
竇茂
Tribal leader Di
Dou Yun
竇允
Shiping (Shaoxing, Zhejiang) Politician Jin Dynasty
Lady Du, Lady of Xiyang
杜氏/郃陽君
Empress dowager Cao Wei
Du Bin
杜斌
Shijiang
世將
300 Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) Politician Jin Dynasty
Du Chang
杜長
General Cao Cao Han Dynasty
Du De
杜德
Politician Eastern Wu
Du Hui
杜會
Dingling County, Yingchuan (Ye County, Henan) Politician Cao Wei
Du Huo
杜濩
Tribal leader, politician Cao Cao, Bandun Man
Du Ji
杜畿
Bohou
伯侯
163 224 Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) General, politician Cao Wei
Du Ji
杜基
Dingling County, Yingchuan (Ye County, Henan) Politician Cao Wei
Du Kuan
杜寬
Wushu
務叔
Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) Politician Cao Wei
Du Kui
杜夔
Gongliang
公良
Henan (Luoyang, Henan) Musician Cao Wei Liu Biao
Du Li
杜理
Wuzhong
務仲
Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) Cao Wei
Du Liang
杜良
Youlun
幼倫
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dynasty
Du Lie
杜烈
Zhongwu
仲武
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dynasty
Du Lu
杜路
General Eastern Wu Shu Han
Du Mo
杜默
Shixuan
世玄
Dong County (Puyang, Henan) Politician Jin Dynasty
Du Pu
杜普
General Shu Han
Du Qi
杜祺
Nanyang County (Nanyang, Henan) General, politician Shu Han
Du Qiong
杜瓊
Boyu
伯瑜
180 250 Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Astrologer, politician Shu Han Liu Zhang
Du Shu
杜恕
Wubo
務伯
198 252 Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) General, politician Cao Wei
Du Song
杜松
General Cao Cao
Du Tong
杜通
General Cao Wei
Du Wei
杜微
Guofu
國輔
Fu, Zitong (East of Mianyang, Sichuan) Advisor, politician Shu Han Liu Zhang
Du Xi
杜襲
Zixu
子緒
Dingling County, Yingchuan (Ye County, Henan) General, politician Cao Wei
Du Xiong
杜雄
Boxiong
伯雄
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Shu Han
Du Yang
杜陽
Politician Han Dynasty
Du Yi
杜義
General Shu Han
Du You
杜友
Jizi
季子
Dong County (Puyang, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Du You
杜祐
Politician Han Dynasty
Du Yu
杜預
Yuankai
元凱
222 285 Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) General, politician, scholar Jin Dynasty Cao Wei
Du Zhen
杜禎
Wenran
文然
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Du Zhen
杜軫
Chaozong
超宗
233 291 Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Du Zhi
杜摯
Delu
德魯
Hedong County, Wenxi (Wenxi County, Shanxi) Advisor, politician Cao Wei
Duan Gui
段珪
189 Eunuch Han Dynasty
Duan Mo
段默
Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) Politician Cao Wei
Duan Qiaoxiao
段巧笑
Palace maid Cao Wei
Duan Wei
段煨
Zhongming
忠明
209 Wuwei (Wuwei, Gansu) General Cao Cao Dong Zhuo, Zhang Xiu
Duan Xun
段訓
Politician Han Dynasty
Duan Zhao
段昭
General Cao Wei
Duan Zhuo
段灼
Xiuran
休然
Dunhuang (Dunhuang, Gansu) General Jin Dynasty

E[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Ehe
俄何
General Qiang
Erchan
兒禪
Tribal leader Dingling
Erxiaode
兒孝德
Politician Han Dynasty
Erxun
兒尋
Cao Wei
Ezhesai
蛾遮塞
General Qiang

F[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Fa Miao
法邈
Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) Politician Shu Han
Fa Yan
法衍
Jimou
季謀
Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) General Han Dynasty
Fa Zhen
法真
Gaoqing
高卿
100 188 Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi)
Fa Zheng
法正
Xiaozhi
孝直
176 220 Mei County, Fufeng (Mei County, Shaanxi) Advisor, general, politician Liu Bei Liu Zhang
Lady Fan
樊氏
Noble lady Zhao Fan Han Dynasty
Fan A
樊阿
Physician
Fan Chou
樊稠
195 Jincheng (around Lanzhou, Gansu and Xining, Qinghai) General Dong Zhuo
Fan Fang
范方
General Gongsun Zan
Fan Jian
樊建
Changyuan
長元
Yiyang (Tongbai County, Henan) Politician Shu Han
Fan Jun
范頵
Liang, Henanyin (Ruzhou, Henan) Politician Jin Dynasty
Fan Ling
樊陵
Deyun
德雲
189 Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Han Dynasty
Fan Ling
范陵
General Cao Wei
Fan Miao
番苗
Jiuzhen County (Thanh Hoa, Vietnam) Han Dynasty
Fan Min
樊敏
Shengda
升達
119 203 Qingyi (Lushan County, Sichuan) Politician Han Dynasty
Fan Neng
樊能
General Liu Yao
Fan Pu
樊普
Han Dynasty
Fan Qi
樊岐
General Shu Han
Fan Qiang
范彊
General Sun Quan Shu Han
Fan Qin
繁欽
Xiubo
休伯
218 Yingchuan (Yuzhou, Henan) Scholar, politician Cao Cao Han Dynasty
Fan Shen
范慎
Xiaojing
孝敬
274 Guangling (Jiangdu District, Jiangsu) General Eastern Wu
Fan Xian
范先
Hedong (Xia County, Shanxi) General Cao Wei
Fan Xin
番歆
Jiuzhen County (Thanh Hoa, Vietnam) General Han Dynasty
Fan Xiong
范熊
284 Tribal leader Eastern Wu Champa
Fan Yao
范耀
Guangling (Jiangdu District, Jiangsu) Eastern Wu
Fan Yi
氾嶷
General Lü Bu
Fan You
樊友
Politician Shu Han
Fan Zeng
范曾
Zimin
子閔
General Han Dynasty
Fan Zhan
范旃
Tribal leader Funan
Fan Zhen
樊震
General Jin Dynasty Cao Wei
Fan Zheng
樊正
Kuaiji, Shangyu (Shangyu, Zhejiang) Han Dynasty
Fan Zhou
樊伷
Nanyang (Nanyang, Henan) General Eastern Wu
Fan Zizhao
樊子昭
Runan County (Pingyu County, Henan) Politician Han Dynasty
Fang Ji
紡績
Maid Eastern Wu
Fatong
伐同
General Qiang
Fei Boren
費伯仁
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) Liu Zhang
Fei Cheng
費承
Wenwei
文偉
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) Politician Shu Han
Fei Gong
費恭
Wenwei
文偉
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) Politician Shu Han
Fei Guan
費觀
Binbo
賓伯
Meng County, Jiangxia (Luoshan County, Henan) General Shu Han Liu Zhang
Fei Li
費立
Nan'an, Qianwei (Leshan, Sichuan) Politician Jin Dynasty
Fei Qi
費齊
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Scholar
Fei Shi
費詩
Gongju
公舉
Nan'an, Qianwei (Leshan, Sichuan) Politician Shu Han Liu Zhang
Fei Yang
費楊
Politician Eastern Wu
Fei Yao
費曜
General Cao Wei
Fei Yao
費瑤
General Cao Wei
Fei Yi
費禕
Wenwei
文偉
253 Meng County, Jiangxia (Xiaochang County, Hubei) General, politician Shu Han
Fei Zhan
費棧
Danyang County (Xuancheng, Anhui) Bandit leader, general Cao Wei
Lady Feng
馮氏
Yuan Shu's wife Yuan Shu
Feng Chao
馮朝
General Eastern Wu
Feng Chun
馮純
Eastern Wu
Feng Dan
馮紞
Shaozhou
少胄
286 Jizhou, Anpingguo (Jizhou, Hebei) Advisor, politician, general Jin Dynasty Cao Wei
Feng Fang
馮方
Politician Han Dynasty
Feng Fang
馮芳
General Han Dynasty
Feng Fei
馮斐
270 General Eastern Wu
Feng Fu
封俌
Politician Eastern Wu
Feng Heng
封衡
Junda
君達
Longxi (Wushan County, Gansu) Fangshi, Taoist
Feng Kai
馮楷
General Cao Cao
Feng Li
馮禮
204 General Yuan Shao
Feng Liang
馮諒
Dong County (Puyang, Henan) Politician Han Dynasty
Feng Ren
封仁
Politician Cao Wei
Feng Shang
封賞
Warlord
Feng Shuo
馮碩
196 Politician Han Dynasty
Feng Su
馮肅
Musician Han Dynasty
Feng Xi
馮習
Xiuyuan
休元
222 Gong'an, Nan (Gong'an County, Hubei) General Shu Han
Feng Xi
馮熙
Zirou
子柔
Yingchuan (Yuzhou, Henan) Politician Eastern Wu
Feng Xu
封諝
Eunuch Han Dynasty
Feng Ze
馮則
General Sun Quan
Fu Chang
傅常
Politician Eastern Wu
Fu Chong
傅充
Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Fu De
伏德
General Han Dynasty
Fu Gan
傅幹
Yancai
彦材
175 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) General Cao Wei
Fu Gongming
傅公明
Runan (Pingyu County, Henan) Han Dynasty
Fu Jia
傅嘏
Lanshi
蘭石
209 255 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Politician Cao Wei
Fu Jin
扶禁
General Liu Zhang
Fu Kuang
輔匡
Yuanbi
元弼
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Shu Han
Fu Mu
傅募
Yiyang (Zaoyang, Hubei) Politician Shu Han
Fu Qian
傅僉
263 Yiyang (Xinyang, Henan) General Shu Han
Fu Qun
傅群
Politician Cao Cao
Fu Rong
傅肜
222 Yiyang (Xinyang, Henan) General Shu Han
Fu Rong
傅容
Politician Cao Wei
Fu Rui
傅睿
Niyang, Beidi (Tongchuan, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Fu Shou
伏壽
214 Dongwu, Langya (Zhucheng, Shandong) Empress Han Dynasty
Fu Wan
伏完
209 Dongwu, Langya (Zhucheng, Shandong) Politician Han Dynasty
Fu Xian
傅咸
Changyu
長虞
239 294 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Politician Jin Dynasty
Fu Xie
傅燮
Nanrong
南容
188 Lingzhou (Wuzhong, Ningxia) General Han Dynasty
Fu Xuan
傅玄
Xiuyi
休奕
217 278 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) General Jin Dynasty
Fu Xun
傅巽
Gongti
公悌
Niyang, Beidi (around Yaozhou District, Shaanxi) Politician Cao Wei Liu Biao
Fu Ying
傅嬰
General Eastern Wu
Fu Yun
浮雲
Rebel leader Yellow Turban rebels
Fu Yun
傅允
Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) Cao Wei
Fu Zhi
傅祗
Zizhuang
子莊
243 311 Niyang, Beidi (Southeast of Yaozhou District, Shaanxi) General, politician Jin Dynasty
Fu Zhu
傅著
Yiyang (Zaoyang, Hubei) Politician Shu Han
Fujian
苻健
Wudu County (Cheng County, Gansu) Tribal leader Shu Han Di
Fuluohan
扶羅韓
Tribal leader Xianbei
Fuyan
扶嚴
Warlord

G[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Gai Xun
蓋勳
Yuangu
元固
Guangzhi, Dunhuang (Guazhou County, Gansu) Advisor, politician, general Han Dynasty
Lady Gan
甘氏
209 Pei (in Jiangsu) Noble lady Liu Bei
Gan Gui
甘瑰
Linjiang, Ba (Zhong County, Chongqing) Eastern Wu
Gan Ji
干吉
200 Langya (Jiaonan, Shandong) Fangshi, Taoist
Gan Li
甘醴
General Shi Hui Eastern Wu
Gan Ning
甘寧
Xingba
興霸
Linjiang, Ba (Zhong County, Chongqing) General Sun Quan Liu Yan, Huang Zu
Gan Shi
甘始
Qingheguo, Ganling (Linqing, Shandong) Fangshi Cao Wei
Gao Ai
高艾
Bandit leader
Gao Cheng
高承
General Sun Ce
Gao Dai
高岱
Kongwen
孔文
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Gao Dan
高誕
Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Politician Jin Dynasty
Gao Ding
高定
225 Qiongdu (Southeast of Xichang, Sichuan) Tribal leader
Gao Fan
高蕃
General Yuan Shao
Gao Gan
高幹
Yuancai
元才
206 Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Politician, warlord Cao Cao Han Dynasty, Yuan Shao
Gao Gong
高躬
Chenliu County, Yu (Qi County, Henan) Politician Han Dynasty
Gao Guang
高光
Xuanmao
宣茂
Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Politician Jin Dynasty
Gao Gui
高軌
Nan County (Jingzhou, Hubei) Politician Jin Dynasty
Gao Hong
高弘
Chenliu County, Yu (Qi County, Henan) Politician Han Dynasty
Gao Hun
高渾
Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Politician Cao Wei
Gao Jing
高靖
Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) General Han Dynasty
Gao Jun
高儁
Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) General Cao Wei
Gao Lan
高覽
General Cao Cao Yuan Shao
Gao Lü
高慮
239 General Cao Wei
Gao Pei
高沛
212 General Liu Zhang
Gao Qian
高遷
General Cao Wei
Gao Rou
高柔
Wenhui
文惠
174 263 Yu, Chenliu (South of Qi County, Henan) Politician Cao Wei Gao Gan
Gao Shang
高尚
General Eastern Wu
Gao Sheng
高勝
218 Rebel leader
Gao Shou
高壽
General Eastern Wu
Gao Shun
高順
198 General Lü Bu
Gao Tong
高通
Politician Eastern Wu
Gao Wan
高玩
Bozhen
伯珍
Shu County (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Gao Wang
高望
189 Eunuch Han Dynasty
Gao Xiang
高翔
General Shu Han
Gao Xiang
高祥
General Shu Han
Gao Ya
高雅
General Lü Bu
Gao Yan
高焉
Politician Han Dynasty
Gao Yuanlü
高元呂
Fangshi, Diviner
Gao Zuo
高祚
General Cao Wei
Gaotang Chen
高堂琛
Pingyang, Taishan (Xintai, Shandong) Politician Cao Wei
Gaotang Long
高堂隆
Shengping
昇平
237 Pingyang, Taishan (Xintai, Shandong) Politician Cao Wei
Ge Guang
葛光
Scholar Eastern Wu
Ge Heng
葛衡
Sizhen
思真
Fangshi, Taoist
Ge Xi
葛奚
Politician Eastern Wu
Ge Xuan
葛玄
Xiaoxian
孝先
164 244 Danyang County, Jurong (Jurong, Jiangsu) Fangshi, Taoist
Geng Bao
耿苞
Politician Yuan Shao
Geng Bi
耿鄙
Politician Han Dynasty
Geng Ji
耿紀
Jixing
季行
218 General Han Dynasty
Geng Lin
耿臨
General Han Dynasty
Geng Wu
耿武
Wenwei
文威
191 General, advisor Han Fu
Geng Zhi
耿祉
General Han Dynasty
Gong Du
龔都
General Liu Bei Yellow Turban rebels
Gong Heng
龔衡
Ba County, Anhan (Nanchong, Sichuan) General Shu Han
Gong Jiao
龔皦
Deguang
德光
Ba County, Anhan (Nanchong, Sichuan) General Shu Han
Gong Lu
龔禄
Dexu
德緒
195 225 Ba County, Anhan (Nanchong, Sichuan) General, politician Shu Han
Gong Zun
弓遵
General, politician Cao Wei
Gongchou Cheng
公仇稱
Politician Sun Jian
Gongsha Lu
公沙盧
Jiaodong, Beihai (East of Jiaolai River, Shandong) Militia leader Han Dynasty
Gongsun Du
公孫度
Shengji
升濟
204 Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) Warlord Han Dynasty
Gongsun Fan
公孫範
Lingzhi, Liaoxi (Qian'an, Hebei) General Gongsun Zan
Gongsun Fang
公孫方
Han Dynasty
Gongsun Gong
公孫恭
Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) Warlord Cao Wei Han Dynasty
Gongsun Heng
公孫珩
Politician Gongsun Yuan
Gongsun Huang
公孫晃
Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) Han Dynasty
Gongsun Ji
公孫集
General Cao Wei
Gongsun Kang
公孫康
Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) Warlord Cao Cao Han Dynasty
Gongsun Mo
公孫模
General Gongsun Kang
Gongsun Xiu
公孫脩
238 Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) Gongsun Yuan Cao Wei
Gongsun Xu
公孫續
199 Lingzhi, Liaoxi (Qian'an, Hebei) General Gongsun Zan
Gongsun Yang
公孫陽
General Eastern Wu
Gongsun Yuan
公孫淵
Wenyi
文懿
238 Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) General, warlord Gongsun Yuan Cao Wei
Gongsun Yue
公孫越
191 Lingzhi, Liaoxi (Qian'an, Hebei) General Gongsun Zan
Gongsun Zan
公孫瓚
Bogui
伯珪
199 Lingzhi, Liaoxi (Qian'an, Hebei) General, warlord Gongsun Zan Han Dynasty
Gongsun Zhao
公孫昭
Politician Han Dynasty
Gongxu Gong
公緒恭
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Gu Cheng
顧承
Zizhi
子直
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Gu Feng
顧奉
Jihong
季鴻
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Gu Hui
顧徽
Zitan
子嘆
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Gu Ji
顧濟
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Gu Li
谷利
General Sun Quan
Gu Li
顧禮
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Eastern Wu
Gu Pu
古朴
General Shu Han
Gu Qian
顧謙
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Eastern Wu
Gu Rong
顧榮
Yanxian
彦先
312 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Jin Dynasty Eastern Wu
Gu Shao
顧邵
Xiaoze
孝則
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Gu Tan
顧譚
Zimo
子默
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Gu Ti
顧悌
Zitong
子通
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Gu Xiang
顧向
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Gu Yan
顧彦
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Eastern Wu
Gu Yong
顧雍
Yuantan
元嘆
168 243 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Gu Yu
顧裕
Jize
季則
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Lady Guan
關氏
204 271 Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) Guan Yu's daughter
Guan Cheng
管承
Lai County, Changguang (Laiyang, Shandong) Bandit leader
Guan Du
管篤
General Eastern Wu
Guan Fu
管馥
Jin Dynasty
Guan Gong
管貢
Politician Cao Wei
Guan Gu
觀鵠
187 Jingzhou, Lingling (Lingling District, Hunan) Rebel leader
Guan Hai
管亥
General Yellow Turban rebels
Guan Jing
關靖
Shiqi
士起
199 Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Advisor, politician Gongsun Zan
Guan Jun
灌均
Politician Cao Wei
Guan Lu
管輅
Gongming
公明
209 256 Pingyuan (Pingyuan County, Shandong) Diviner, fangshi
Guan Miao
管邈
Zhuxu, Beihai (Changle County, Shandong) Politician Cao Wei
Guan Ning
管寧
You'an
幼安
158 241 Zhuxu, Beihai (Changle County, Shandong) Politician, scholar Cao Wei
Guan Ping
關平
219 Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) General Liu Bei
Guan Tong
關統
Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) General Shu Han
Guan Tong
管統
Politician Yuan Tan Han Dynasty
Guan Xing
關興
Anguo
安國
Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) Politician Shu Han
Guan Yan
管彦
Beihaiguo, Yingling (Weifang, Shandong) General Jin Dynasty
Guan Yi
關彝
Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) Shu Han
Guan Yu
關羽
Yunchang
雲長
219 Xie, Hedong (Yuncheng, Shanxi) General Liu Bei Cao Cao
Guanqiu Chong
毌丘重
Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Eastern Wu
Guanqiu Dian
毌丘甸
Zibang
子邦
255 Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Politician Cao Wei
Guanqiu Jian
毌丘儉
Zhonggong
仲恭
255 Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) General Cao Wei
Guanqiu Xing
毌丘興
Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Cao Wei
Guanqiu Xiu
毌丘秀
Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Cao Wei
Guanqiu Xun
毌丘旬
Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Cao Wei
Guanqiu Yi
毌丘毅
General Han Dynasty
Guanqiu Zong
毌丘宗
Ziren
子仁
Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Politician Jin Dynasty
Gui Lan
嬀覽
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Sun Quan
Gui Tai
圭泰
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Gujin
骨進
Tribal leader Wuhuan
Empress Guo
郭皇后
263 Xiping (Xining, Qinghai) Empress Cao Wei
Guo Ban
郭頒
Politician Jin Dynasty
Guo Biao
郭表
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) General, politician Cao Wei
Guo Chang
郭敞
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei
Guo Chen
郭諶
Dong County (Puyang, Henan) Politician Cao Wei
Guo Cheng
郭成
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) Politician Cao Wei
Guo Chong
郭沖
Jincheng County (Yongjing County, Gansu) Politician Jin Dynasty
Guo Chun
郭純
Politician Cao Wei
Guo Da
郭大/郭太
Rebel leader Yellow Turban rebels
Guo De
郭德
Yansun
彥孫
Xiping (Xining, Qinghai) Advisor, politician Jin Dynasty Cao Wei
Guo Du
郭都
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) Cao Wei
Guo Dan
郭誕
Yuanyi
元奕
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) General Cao Wei
Guo Dan
郭誕
Politician Eastern Wu
Guo Daxian
郭大賢
Rebel leader
Guo Duan
郭端
Dai County (Yanggao, Shanxi) Politician Han Dynasty
Guo En
郭恩
Yibo
義博
Weilicao (Quzhou County, Hebei) Scholar Cao Wei
Guo Gong
郭貢
Politician Han Dynasty
Guo Huai
郭淮
Boji
伯濟
187 255 Yangqu, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General Cao Wei
Guo Huai
郭槐
Yuanshao
媛韶
237 296 Yangqu, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Jia Chong's wife Jin Dynasty Cao Wei
Guo Huai
郭懷
Jester Cao Wei
Guo Jia
郭嘉
Fengxiao
奉孝
170 207 Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor, politician Cao Cao Yuan Shao
Guo Jian
郭建
Shushi
叔始
Xiping County (Xining, Qinghai) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Guo Kai
郭凱
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Weiqi player Han Dynasty
Guo Li
郭立
Xiping County (Xining, Qinghai) General Cao Wei
Guo Lie
郭獵
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei
Guo Ma
郭馬
Rebel leader
Guo Man
郭滿
Xiping County (Xining, Qinghai) Politician Cao Wei
Guo Mou
郭謀
Politician Cao Wei
Guo Mu
郭睦
Politician Shu Han
Guo Nüwang
郭女王
184 235 Guangzong, Anping (Guangzong County, Hebei) Empress Cao Wei
Guo Pei
郭配
Zhongnan
仲南
Yangqu, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Guo Quan
郭全
Yangqu, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Han Dynasty
Guo Shen
郭深
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei
Guo Sheng
郭勝
189 Nanyang (Nanyang, Henan) Eunuch Han Dynasty
Guo Shi
郭石
Rebel leader
Guo Shu
郭述
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) Politician Cao Wei
Guo Si
郭汜
197 Zhangye (Northwest of Zhangye, Gansu) General, warlord Guo Si Dong Zhuo
Guo Tai
國泰
Gai County, Le'an (Southeast of Yiyuan County, Shandong) Politician Cao Wei
Guo Tong
郭統
Yangqu, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Guo Tu
郭圖
Gongze
公則
205 Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor, politician Yuan Tan Han Fu, Yuan Shao
Guo Xian
郭憲
Youjian
幼簡
220 Xiping (Xining, Qinghai) General Cao Wei Han Sui
Guo Xiang
郭詳
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) General Cao Wei
Guo Xin
郭昕
Politician Gongsun Yuan
Guo Xiu
郭脩/郭修
Xiaoxian
孝先
253 Xiping (Xining, Qinghai) General, politician Cao Wei Shu Han
Guo Xuanxin
郭玄信
Yingchuan County, Yangzhai (Yuzhou, Henan) Politician Cao Wei
Guo Xun
郭訓
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) General Cao Wei
Guo Xun
郭勳
184 General Han Dynasty
Guo Yi
郭奕
Boyi
伯益
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei
Guo Yi
郭奕
Taiye
泰業
Taiyuan County, Yangqu (Taiyuan, Shanxi) Politician Jin Dynasty
Guo Yi
郭彝
Politician Cao Wei
Guo Yong
郭永
Guangzong, Anping (Guangzong County, Hebei) Politician Han Dynasty
Guo Youzhi
郭攸之
Yanchang
演長
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Shu Han
Guo Yu
郭豫
Taining
泰寧
Yangqu (Taiyuan, Shanxi) General Han Dynasty
Guo Yuan
國淵
Zini
子尼
Gai County, Le'an (Southeast of Yiyuan County, Shandong) Politician Cao Wei
Guo Yuan
郭援
202 General Yuan Shang
Guo Zhan
郭展
Taishu
泰舒
Yangqu (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Guo Zhao
郭釗
Julu County, Guangzong (Wei County, Hebei) Politician Cao Wei
Guo Zhen
郭鎮
Jinan
季南
Yangqu (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Guo Zheng
郭正
Fufeng, Mei (Mei County, Shaanxi)
Guo Zheng
郭正
Yangqu (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Guo Zheng
郭政
Dong County, Dunqiu (Xun County, Henan)
Guo Zhi
郭芝
Xiping (Xining, Qinghai) Politician Cao Wei
Guo Zhi
郭智
Junmou
君謀
Politician Cao Wei
Guo Ziyu
郭子瑜
Politician Han Dynasty

H[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Han Bang
韓邦
Changxiu
長休
Nanyang County, Duyang (Fangcheng County, Henan) Politician Jin Dynasty
Han Bian
韓扁
General Eastern Wu
Han Bin
韓斌
Politician Han Dynasty
Han Chun
韓純
Duyang, Nanyang (East of Fangcheng County, Henan) Politician Han Dynasty
Han Fan
韓範
Politician Cao Wei Yuan Shao, Yuan Shang
Han Dang
韓當
Yigong
義公
227 Lingzhi, Liaoxi (Qian'an, Hebei) General Sun Quan
Han Fu
韓馥
Wenjie
文節
191 Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician, warlord Han Fu Han Dynasty
Han Guan
韓觀
Guangyang County, Ji (Beijing) Politician Cao Wei
Han Hao
韓浩
Yuansi
元嗣
Henei (Jiaozuo, Henan) General Cao Cao Wang Kuang
Han Heng
韓珩
Zipei
子佩
Dai County (Yanggao, Shanxi) Politician Yuan Shao
Han Hong
韓洪
Nanyang County, Duyang (Fangcheng County, Henan) Politician Jin Dynasty
Han Ji
韓暨
Gongzhi
公至
238 Duyang, Nanyang (East of Fangcheng County, Henan) Politician Cao Wei
Han Juzi
韓莒子
200 General Yuan Shao
Han Kui
韓悝
189 Eunuch Han Dynasty
Han Long
韓龍
General Cao Wei
Han Meng
韓猛/韓荀
General Yuan Shao
Han Qi
韓起
General Gongsun Yuan
Han Ran
韓冉
220 Advisor Liu Bei
Han Rong
韓融
Yuanchang
元長
Wuyang (Wuyang County, Henan) General Han Dynasty
Han Rong
韓榮
Henei (Jiaozuo, Henan) General Cao Wei
Han Shixiong
韓世雄
Fangshi
Han Shiyuan
韓士元
Shu Han
Han Shu
韓術
Duyang, Nanyang (East of Fangcheng County, Henan) Politician Han Dynasty
Han Song
韓嵩
Degao
德高
Yiyang (Tongbai County, Henan) Advisor, politician Cao Cao Liu Biao
Han Sui
韓遂
Wenyue
文約
215 Jincheng (around Lanzhou, Gansu and Xining, Qinghai) Warlord Han Sui
Han Xi
韓晞
Nanyang (Nanyang, Henan) General Liu Biao
Han Xian
韓暹
197 Bandit leader
Han Xuan
韓玄
Politician, warlord Liu Bei Han Dynasty, Han Xuan
Han Xuan
韓宣
Jingran
景然
Bohai County (Nanpi County, Hebei) Advisor, politician Cao Wei
Han Yan
韓儼
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Shu Han
Han Yan
韓晏
General Sun Ce
Han Yao
韓繇
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Han Yin
韓胤
197 Advisor Yuan Shu
Han Zhao
韓肇
Duyang, Nanyang (East of Fangcheng County, Henan) Politician Cao Wei
Han Zhong
韓忠
184 General Yellow Turban rebels
Han Zhong
韓忠
General Gongsun Kang
Han Zizhu
韓子助
Chenliu County (Kaifeng, Henan) Politician Han Dynasty
Han Zong
韓綜
252 Lingzhi, Liaoxi (Qian'an, Hebei) General Cao Wei Sun QuanEastern Wu
Han Zong
韓宗
Scholar Han Dynasty
Handan Chun
邯鄲淳
Zishu
子叔
132 221 Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Calligrapher, scholar, politician Cao Wei
Handan Shang
邯鄲商
209 Chenliu County (Chenliu, Henan) Politician Han Dynasty
Hao Guang
郝光
Politician Cao Wei
Hao Kai
郝凱
Taiyuan County (Taiyuan, Shanxi) Cao Wei
Hao Meng
郝萌
196 Henei (Southwest of Wuzhi County, Henan) General Lü Bu
Hao Pu
郝普
Zitai
子太
Yiyang County (Zaoyang, Hubei) General Eastern Wu Liu Bei
Hao Wen
郝溫
Dai County (Yanggao, Shanxi) Han Dynasty
Hao Xiang
浩詳
Dongpingguo (Dongping County, Shandong) Astrologer Cao Wei
Hao Zhao
郝昭
Bodao
伯道
Taiyuan County (Taiyuan, Shanxi) General Cao Wei
Hao Zhou
浩周
Kongyi
孔異
Shangdang County (Changzhi, Shanxi) General, politician Cao Wei Eastern Wu
Empress He
何皇后
189 Wan County, Nanyang (Nanyang, Henan) Empress, empress dowager Han Dynasty
Empress Dowager He
何太后
Jurong, Danyang (Jurong, Jiangsu) Empress dowager Eastern Wu
He Da
賀達
233 Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
He Dian
何典
Rebel leader, general Guo Ma Eastern Wu
He Ding
何定
272 Runan County (Pingyu County, Henan) General Eastern Wu
He Du
何都
Danyang County, Jurong (Jurong, Jiangsu) Eastern Wu
He Fu
賀輔
Kuaiji, Shanyin (Shaoxing, Zhejiang) Politician Han Dynasty
He Heng
何衡
Chenguo, Yangxia (Taikang County, Henan) Politician Han Dynasty
He Hong
何洪
Danyang County, Jurong (Jurong, Jiangsu) Politician Eastern Wu
He Hui
賀惠
Kuaiji, Shanyin (Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
He Jiang
何蔣
Danyang County, Jurong (Jurong, Jiangsu) Politician Eastern Wu
He Jiao
和嶠
Changyu
長輿
292 Runan, Xiping (Xiping, Henan) Politician Jin Dynasty
He Jin
何進
Suigao
遂高
189 Wan County, Nanyang (Nanyang, Henan) General, regent Han Dynasty
He Jing
賀景
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
He Kan
何龕
Junqian (Huoshan County, Anhui) General Jin Dynasty
He Kui
何夔
Shulong
叔龍
Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan) Politician Cao Wei
He Li
和離
Xiping, Runan (Xiping County, Henan) Politician Cao Wei
He Luan
和鸞
Zhangye County (Zhangye, Gansu) Rebel leader Han Dynasty
He Man
何曼
General Yellow Turban rebels
He Mao
何茂
General Cao Wei Yuan Shao
He Miao
何苗
189 Wan County, Nanyang (Nanyang, Henan) General Han Dynasty
He Miao
何邈
Danyang County, Jurong (Jurong, Jiangsu) General Eastern Wu
He Pan
何攀
Huixing
惠興
244 301 Shu County, Pi (Pi County, Chengdu, Sichuan) Advisor, politician Jin Dynasty
He Qi
賀齊
Gongmiao
公苗
227 Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) General Sun Quan
He Qia
和洽
Yangshi
陽士
Xiping, Runan (Xiping County, Henan) Politician Cao Wei Liu Biao
He Shao
賀邵
Xingbo
興伯
226 275 Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
He Shao
何劭
Jingzu
敬祖
301 Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan) Politician Jin Dynasty
He Shuang
何雙
Han'ou
漢偶
Shu County, Pi (Pi County, Chengdu, Sichuan) Politician Shu Han
He Sui
何遂
Danyang County, Jurong (Jurong, Jiangsu) General Eastern Wu
He Xiong
何雄
General Han Dynasty
He Yan
何晏
Pingshu
平叔
249 Wan, Nanyang (Nanyang, Henan) Politician, xuanxue scholar Cao Wei
He Yi
何儀
General Yellow Turban rebels
He Yong
何顒
Boqiu
伯求
Xiangxiang, Yuzhou (Zaoyang, Hubei) Politician Yuan Shao Han Dynasty
He You
和逌
Runan, Xiping (Xiping, Henan) Politician Cao Wei
He Yu
和郁
Runan, Xiping (Xiping, Henan) Politician Jin Dynasty
He Yun
何惲
Lujiang County, Qian (Huoshan County, Anhui) Politician Jin Dynasty
He Zeng
何曾
Yingkao
穎考
199 278 Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
He Zhen
何楨
Yuangan
元干
Lujiang County, Qian (Huoshan County, Anhui) Politician, scholar Jin Dynasty Cao Wei
He Zhi
何植
Danyang (Xuancheng, Anhui) Politician Eastern Wu
He Zhi
何祗
Junsu
君肅
Shu County (Chengdu, Sichuan) General, politician Shu Han
He Zhi
賀質
Kuaiji, Shanyin (Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
He Zong
何宗
Yanying
彦英
Shu County, Pi (Pi County, Chengdu, Sichuan) Politician, scholar Shu Han Liu Zhang
He Zun
何遵
Sizu
思祖
Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan) General Jin Dynasty
Helian
和連
Tribal leader Xianbei
Hong Jin
洪進
Rebel leader Eastern Wu
Hong Ming
洪明
203 Rebel leader
Hong Qiu
弘璆
Wu County, Qu'a (Danyang, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Hong Zi
弘咨
Wu County, Qu'a (Danyang, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Hou Cheng
侯成
General Cao Cao Lü Bu
Hou Lan
侯覽
172 Fangdong, Shanyang (Shan County, Shandong) Eunuch Han Dynasty
Hou Sheng
侯聲
Politician Cao Cao
Hou Wuyang
侯武陽
Hedong County (Xia County, Shanxi)
Hou Xie
侯諧
Politician Lü Bu
Hou Xuan
侯選
Hedong (in Shanxi) General Cao Cao Guanzhong coalition, Zhang Lu
Hou Yin
侯音
219 Rebel leader, general Cao Cao
Lady Hu
胡氏
Liu Yan (Shu Han)'s wife Shu Han
Hu Bo
胡博
Lujiang County, Yiyang (Tongbai County, Henan) Politician Shu Han
Hu Cai
胡才
General Han Dynasty
Hu Chong
胡沖
Gushi, Runan (Gushi County, Henan) Advisor, politician Jin Dynasty Eastern Wu
Hu Fen
胡奮
Xuanwei
玄威
288 Linjing County, Anding (Southeast of Zhenyuan County, Gansu) General Jin Dynasty Cao Wei
Hu Feng
胡封
198 Beidi (Lingwu, Ningxia) General Dong Zhuo
Hu Guang
胡廣
Xuanzu
宣祖
Anding County, Linjing (Zhenyuan, Gansu) Politician Jin Dynasty
Hu Ji
胡濟
Weidu
偉度
Yiyang (Xinyang, Henan) General Shu Han
Hu Ji
胡濟
General Shu Han
Hu Kang
胡伉
Politician Eastern Wu
Hu Kang
胡康
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Hu Lei
扈累
Bochong
伯重
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi) Astronomer, scholar Han Dynasty
Hu Lie
胡烈
Xuanwu
玄武
270 Linjing County, Anding (Southeast of Zhenyuan County, Gansu) General Jin Dynasty Cao Wei
Hu Liu
護留
Tribal leader Wuhuan, Cao Wei Yuan Shao, Yuan Shang
Hu Mao
扈瑁
Yingchuan County (Yuzhou, Henan) Politician Han Dynasty
Hu Miao
胡邈
Jingcai
敬才
Anding County, Linjing (Zhenyuan County, Gansu) Politician Li Jue Han Dynasty
Hu Min
胡敏
Tongda
通達
Jiujiang County, Shouchun (Shou County, Anhui) Han Dynasty
Hu Pi
胡羆
Jixiang
季象
Huainan County, Shouchun (Shou County, Anhui) General Jin Dynasty
Hu Qi
胡岐
Xuanyi
玄嶷
Bingzhou (Taiyuan, Shanxi) Politician Jin Dynasty
Hu Qian
胡潛
Gongxing
公興
Wei County (Linzhang County, Hebei) Scholar Shu Han
Hu Shou
壺壽
Politician Han Dynasty
Hu Wei
胡威
Bohu
伯虎
280 Huainan County, Shouchun (Shou County, Anhui) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Hu Wei
胡衛
Politician Eastern Wu
Hu Wencai
胡文才
Han Dynasty
Hu Xiong
胡熊
General Jin Dynasty
Hu Ye
胡業
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Hu Yi
胡奕
Cisun
次孫
Jiujiang County, Shouchun (Shou County, Anhui) General Jin Dynasty
Hu Yuan
胡淵
Shiyuan
世元
247 301 Linjing County, Anding (Southeast of Zhenyuan County, Gansu) General Jin Dynasty Cao Wei
Hu Zhao
胡昭
Kongming
孔明
162 250 Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Calligrapher, scholar
Hu Zhen
胡軫
Wencai
文才
General Li Jue Dong Zhuo
Hu Zhen
胡軫
General Cao Wei
Hu Zhi
胡質
Wende
文德
250 Shouchun, Huainan (Shou County, Anhui) Politician Cao Wei
Hu Zhi
扈質
General Cao Cao
Hu Zhong
狐忠
General Shu Han
Hu Zong
胡綜
Weize
偉則
185 243 Gushi, Runan (Gushi County, Henan) Politician Eastern Wu
Hu Zuan
胡纂
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Hu Zun
胡遵
256 Linjing County, Anding (Southeast of Zhenyuan County, Gansu) General Cao Wei
Hua Biao
華表
Weirong
偉容
204 275 Gaotang, Pingyuan (Southwest of Yucheng City, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Hua Bo
華博
Gaotang, Pingyuan (Yucheng, Shandong) Politician Cao Wei
Hua Dan
華澹
Xuanjun
玄駿
Gaotang, Pingyuan (Yucheng, Shandong) Politician Jin Dynasty
Hua Dang
華當
General Eastern Wu
Hua He
華覈
Yongxian
永先
Wujin, Wu Politician Eastern Wu
Hua Ji
華緝
Pingyuan County, Gaotang (Yucheng, Shandong) Politician Cao Wei
Hua Jiao
華嶠
Shujun
叔駿
293 Gaotang, Pingyuan (Yucheng, Shandong) General, politician, writer Jin Dynasty Cao Wei
Hua Qi
華錡
Advisor Eastern Wu
Hua Rong
華融
Derui
德蕤
256 Guangling County, Jiangdu (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Hua Tuo
華佗
Yuanhua
元化
208 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Fangshi, physician
Hua Xin
華歆
Ziyu
子魚
157 232 Gaotang, Pingyuan (Southwest of Yucheng City, Shandong) Politician Cao Wei Han Dynasty, Sun Ce, Sun Quan
Hua Xiong
華雄
191 General Dong Zhuo
Hua Xu
華諝
256 Guangling County, Jiangdu (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Hua Yan
華彦
Politician Yuan Shao
Hua Yi
華廙
Changjun
長駿
Gaotang, Pingyuan (Yucheng, Shandong) General, politician, writer Jin Dynasty Cao Wei
Hua Zhou
華周
Gaotang, Pingyuan (Yucheng, Shandong) Politician Cao Wei
Huai Xu
懷敘
Politician Eastern Wu
Huan Fa
桓發
Jiaozhi (Hanoi, Vietnam) General Eastern Wu
Huan Fan
桓範
Yuanze
元則
249 Longkang, Pei (North of Longkang Town, Huaiyuan County, Anhui) Advisor, politician Cao Wei
Huan Jia
桓嘉
252 Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) Politician Cao Wei
Huan Jie
桓階
Boxu
伯緒
Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) Politician Cao Wei Sun Jian, Zhang Xian, Liu Biao
Huan Lin
桓鄰
Jiaozhi (Hanoi, Vietnam) Politician Eastern Wu
Huan Ling
桓陵
Yuanhui
元徽
Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) Politician Jin Dynasty
Huan Lü
桓慮
Politician Eastern Wu
Huan Shao
桓邵
Peiguo (Suixi, Anhui) Han Dynasty
Huan Sheng
桓勝
Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) Politician Han Dyansty
Huan Wei
桓威
Xiapi (Pizhou, Jiangsu) Politician Cao Wei
Huan Yan
桓儼
Wenlin
文林
Peiguo (Suixi, Anhui) Politician Han Dynasty
Huan Yi
桓翊
Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) Politician Cao Wei
Huan Yi
桓彝
Politician Eastern Wu
Huan You
桓祐
Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) Cao Wei
Huan Yu
桓禺
Peiguo, Qiao (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Huan Yuanjiang
桓元將
Huan Zhi
桓治
Jiaozhi (Hanoi, Vietnam) General Shi Hui Eastern Wu
Huan Zuan
桓纂
Linxiang, Changsha (Changsha, Hunan) General Cao Wei
Lady Huang
黃氏
Baishui, Gainan (Xiangyang, Hubei)
Huang Ang
黄昂
Jiuquan County (Jiuquan, Gansu) Han Dynasty
Huang Bing
黃柄
Quanling, Lingling (North of Lingling District, Hunan) Politician Eastern Wu
Huang Chengyan
黃承彥
Baishui, Gainan (Xiangyang, Hubei) Scholar
Huang Chong
黃崇
263 Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) General Shu Han
Huang Gai
黃蓋
Gongfu
公覆
Quanling, Lingling (North of Lingling District, Hunan) General Sun Quan
Huang Gai
黃蓋
Nanhai County (Guangzhou, Guangdong) Politician Han Dynasty
Huang Hao
黄皓
Eunuch Shu Han
Huang Hua
黃華
Jiuquan, Gansu General Cao Wei
Huang Jiang
黃疆
General Eastern Wu
Huang Lang
黃朗
Wenda
文達
Peiguo (Xuzhou, Pei County, Jiangsu) General, politician Cao Wei
Huang Long
黃龍
Rebel leader
Huang Luan
黃亂
Jian'an (Jian'ou, Fujian) Tribal leader Shanyue
Huang Quan
黃權
Gongheng
公衡
240 Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) General, politician Cao Wei Liu Zhang, Liu BeiShu Han
Huang Rang
黃穰
Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) Bandit leader, rebel leader
Huang Shao
黃邵
General Yellow Turban rebels
Huang She
黃射
Liu Biao
Huang Ta
黃他
Kuaiji, Zhang'an (Linhai, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Huang Wan
黃琬
Ziyan
子琰
141 192 Anlu, Jingzhou (Anlu, Hubei) Politician Han Dynasty
Huang Wu
黃吳
General Eastern Wu
Huang Xi
黃襲
General Shu Han
Huang Xiang
皇象
Xiuming
休明
Jiangdu, Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Calligrapher, politician Eastern Wu
Huang Xiu
黃休
Politician Cao Wei
Huang Xu
黃叙
Nanyang (Nanyang, Henan) Shu Han
Huang Yi
黃猗
Yuan Shu
Huang Yong
黃邕
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Cao Wei
Huang Yuan
黃元
Rebel leader, politician Shu Han
Huang Yuan
黃淵
General Eastern Wu
Huang Zhen
黃珍
Lai County, Changguang (Laiyang, Shandong) Politician Cao Wei
Huang Zhong
黃忠
Hansheng
漢升
220 Nanyang (Nanyang, Henan) General Liu Bei Liu Biao, Han Xuan
Huang Zhu
黃柱
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Shu Han
Huang Zu
黃祖
208 General Liu Biao
Huangfu Jianshou
皇甫堅壽
Chaona, Anding (Southeast of Zhenyuan County, Gansu) Politician Han Dynasty Huangfu Song's son
Huangfu Kai
皇甫闓
General Cao Wei
Huangfu Li
皇甫酈
Liangzhou (Wuwei, Gansu) General Dong Zhuo Han Dynasty
Huangfu Long
皇甫隆
Politician Cao Wei
Huangfu Mi
皇甫謐
Shi'an
士安
215 282 Zhao'na(Zhu'nuo), Anding (Pengyang, Ningxia) Scholar, physician Jin Dynasty
Huangfu Song
皇甫嵩
Yizhen
義真
195 Chaona, Anding (Southeast of Zhenyuan County, Gansu) General Han Dynasty
Huangfu Yan
皇甫晏
Han Dynasty
Huanglong Luo
黃龍羅
Kuaiji, Shanyin (Shaoxing, Yuecheng District, Zhejiang) Rebel leader
Huche'er
胡車兒
General Zhang Xiu
Huchi'er
胡赤兒
General Niu Fu
Huchuquan
呼厨泉
Tribal leader Xiongnu
Hui Qu
惠衢
Langya (Linyi, Shandong) Politician Yuan Shu
Humu Ban
胡母班
Jipi
季皮
189 Taishan (Northeast of Tai'an, Shandong) Politician Han Dynasty
Humu Biao
胡母彪
Taishan (Northeast of Tai'an, Shandong) Han Dynasty
Huo Du
霍篤
Zhijiang, Nan (Zhijiang, Hubei) Liu Biao
Huo Jun
霍峻
Zhongmiao
仲邈
177 216 Zhijiang, Nan (Zhijiang, Hubei) General Liu Bei Liu Biao
Huo Nu
霍奴
205 Zhuo County, Gu'an (Yi County, Hebei) Rebel leader
Huo Xing
霍性
220 Xinping County (Bin County, Shaanxi) General Cao Wei
Huo Yi
霍弋
Shaoxian
紹先
Zhijiang, Nan (Zhijiang, Hubei) General Cao Wei Liu BeiShu Han

J[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Ji Ben
吉本
218 Physician Han Dynasty
Ji Fu
紀孚
Danyang County, Moling (Nanjing, Jiangning District, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Ji Huang
吉黃
Fengyi, Chiyang (Jingyang County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Ji Kang
嵇康
Shuye
叔夜
224 263 Qiao county, Zhi (Su County, Anhui) Scholar, musician Cao Wei
Ji Liang
紀亮
Danyang County, Moling (Nanjing, Jiangning District, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Ji Ling
紀靈
General Yuan Shu
Ji Mao
吉茂
Shuchang
叔暢
Fengyi, Chiyang (Jingyang County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Ji Miao
吉邈
Wenran
文然
218 Han Dynasty
Ji Mu
吉穆
Siran
思然
218 Han Dynasty
Ji Xi
嵇喜
Gongmu
公穆
Qiao county, Zhi (Su County, Anhui) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Ji Xuanlong
紀玄龍
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Ji Yan
暨艷
Zixiu
子休
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Ji Yong
季雍
Qinghe (Qinghe County, Hebei) General Gongsun Zan Yuan Shao
Ji Zhao
嵇昭
Ziyuan
子遠
Qiao county, Zhi (Su County, Anhui) Politician Cao Wei
Ji Zhi
紀陟
Zishang
子上
Danyang County, Moling (Nanjing, Jiangning District, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Jia Cai
賈彩
Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) Han Dynasty
Jia Chong
賈充
Gonglü
公閭
217 282 Xiangling County, Pingyang (Xiangfen County, Shanxi) Advisor, politician, general Jin Dynasty Cao Wei
Jia Cong
賈琮
Mengjian
孟堅
Dong County, Liaocheng (Liaocheng, Shandong) General, politician Han Dynasty
Jia Fan
賈範
238 General Gongsun Yuan
Jia Fang
賈訪
Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) Politician Cao Wei
Jia Fu
賈輔
General Cao Wei
Jia Hong
賈洪
Shuye
叔業
Jingzhaoyin, Xinfeng (Xi'an, Shaanxi) Advisor, politician Cao Wei
Jia Hun
賈混
Xiangling County, Hedong (Southeast of Linfen, Shanxi) General, politician Jin Dynasty
Jia Ji
賈玑
Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) General Cao Wei
Jia Kui
賈逵
Liangdao
梁道
174 228 Xiangling County, Hedong (Southeast of Linfen, Shanxi) General, politician Cao Wei
Jia Long
賈龍
Qiande
謙德
191 Shu county (Ya'an, Sichuan) General Liu Zhang Liu Yan, Han Dynasty
Jia Mu
賈穆
Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) Politician Cao Wei
Jia Tong
賈通
Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) General Jin Dynasty
Jia Xin
賈信
General Cao Wei
Jia Xu
賈詡
Wenhe
文和
147 223 Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) Advisor, politician Cao Wei Dong Zhuo, Li Jue, Zhang Xiu
Jia Xu
賈栩
General Cao Wei
Jia Yan
賈延
Guzang, Wuwei (Wuwei, Gansu) Jin Dynasty
Jia Yuan
賈原
General Eastern Wu
Jian Shuo
蹇碩
189 Eunuch Han Dynasty
Jian Yong
簡雍
Xianhe
憲和
Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Advisor, politician Liu Bei
Jiang Ban
蔣班
General Jin Dynasty Cao Wei
Jiang Bin
蔣斌
Xiangxiang, Lingling (Xiangxiang, Hunan) General Shu Han
Jiang Gan
蔣幹
Ziyi
子翼
Jiujiang (in Shou County, Anhui) Advisor Cao Cao
Jiang Gong
江宮
200 Rebel leader
Jiang He
姜合
Scholar, diviner Han Dynasty
Jiang Ji
蔣濟
Zitong
子通
188 249 Ping'e, Chu (Huaiyuan County, Anhui) Advisor, politician Cao Wei
Jiang Jiong
姜冏
Ji County, Tianshui (Southeast of Gangu County, Gansu) General Cao Cao
Jiang Kai
蔣凱
Ping'e, Chu (Huaiyuan County, Anhui) Politician Cao Wei
Jiang Kang
蔣康
Politician Eastern Wu
Jiang Mi
蔣秘
General Eastern Wu
Jiang Qin
蔣欽
Gongyi
公奕
219 Shouchun, Jiujiang (Shou County, Anhui) General Sun Quan
Jiang Shi
蔣石
General Cao Cao Han Sui, Han Dynasty
Jiang Shu
蔣舒
General Shu Han
Jiang Wan
蔣琬
Gongyan
公琰
246 Xiangxiang, Lingling (Xiangxiang, Hunan) General, politician, regent Shu Han
Jiang Wei
姜維
Boyue
伯約
202 264 Ji County, Tianshui (Southeast of Gangu County, Gansu) General Shu Han Cao CaoCao Wei
Jiang Xian
蔣顯
264 Xiangxiang, Lingling (Xiangxiang, Hunan) Politician Cao Wei Shu Han
Jiang Xiu
蔣休
Shouchun, Jiujiang (Shou County, Anhui) General Eastern Wu
Jiang Xiu
蔣秀
Ping'e, Chu (Huaiyuan County, Anhui) Politician Cao Wei
Jiang Xiu
蔣脩
255 General Eastern Wu
Jiang Xu
姜敘
Boyi
伯奕
Ji County, Tianshui (Southeast of Gangu County, Gansu) General Han Dynasty
Jiang Xu
姜詡
Mengying
孟穎
Calligrapher
Jiang Yan
蔣延
Politician Eastern Wu
Jiang Yi
蔣壹
Shouchun, Jiujiang (Shou County, Anhui) General Eastern Wu
Jiang Yin
姜隱
Tianshui (Gangu County, Gansu) General Han Dynasty
Jiang Yiqu/Jiang Qi
蔣義渠/蔣奇
General Yuan Shao
Jiang Zuan
蔣纂
Peiguo (Pei County, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Jiao Bo
焦伯
Politician Cao Wei
Jiao Chu
焦觸
General Cao Cao Yuan Shao, Yuan Xi
Jiao He
焦和
General Han Dynasty
Jiao Huang
焦璜
Politician Shu Han
Jiao Jiao
焦矯
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Han Dynasty
Jiao Sheng
焦勝
Politician Jin Dynasty
Jiao Xian/Jiao Guang
焦先/焦光
Xiaoran
孝然
Hedong County (Xia County, Shanxi) Hermit
Jiao Yi
焦已
General Han Dynasty
Jiao Yi
焦彜
General, advisor Cao Wei
Jiao Ziwen
焦子文
General Cao Wei
Jie Xiang
介象
Yuanze
元則
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Fangshi, Taoist
Jin Fu
靳富
Warlord Jin Fu
Jin Qi
金奇
Danyang County, She (She County, Anhui) Rebel leader, general Han Dynasty
Jin Shang
金尚
Yuanxiu
元休
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi) Politician Yuan Shu Han Dynasty
Jin Wei
金瑋
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Jin Xiang
靳詳
Taiyuan County (Taiyuan, Shanxi) Politician Shu Han
Jin Xuan
金旋
Yuanji
元機
209 Jingzhao (in Shaanxi) Politician, warlord Liu Bei Han Dynasty
Jin Yi
金禕
Dewei
德偉
218 Jingzhao (in Shaanxi) Politician Han Dynasty
Jin Yun
靳允
Politician Han Dynasty
Jin Zong
晉宗
General Cao Wei Eastern Wu
Jing Yang
景養
Diviner Eastern Wu
Jiong Mu
炅母
Rebel leader, general Cao Cao
Ju An
句安
General Cao Wei Shu Han
Ju Fu
句扶
Xiaoxing
孝興
Hanchang, Baxi, Yizhou (Bazhong, Sichuan) General Shu Han
Ju Gong
瞿恭
Rebel leader
Ju Hu
沮鵠
Guangping, Julu (East of Jize County, Hebei) General Yuan Shang Yuan Shao
Ju Jun
沮俊/沮儁
171 195 General Han Dynasty
Ju Shou
沮授
200 Guangping, Julu (East of Jize County, Hebei) Advisor Yuan Shao
Ju Zong
沮宗
Guangping, Julu (East of Jize County, Hebei) Yuan Shao
Jue Ji
厥機
Tribal leader Xianbei
Juluohou
苴羅侯
General Xianbei

K[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Kan Ze
闞澤
Derun
德潤
243 Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician, scholar Eastern Wu
Kang Tai
康泰
Explorer Eastern Wu
Kebineng
軻比能
235 Tribal leader Xianbei
Kewu
柯吾
Tribal leader Qiang
Kong Gui
孔桂
Shulin
叔林
Hanyang County (Tianshui, Gansu) General Cao Wei
Kong Rong
孔融
Wenju
文舉
153 208 Lu (Qufu, Shandong) Politician, scholar, warlord Han Dynasty
Kong Shun
孔順
General Yuan Shao
Kong Xian
孔羡
Politician Cao Wei
Kong Xin
孔信
Tianshui (Gangu County, Gansu) General Cao Wei
Kong Xun
孔恂
Shixin
士信
Luguo County (Qufu, Shandong) General Jin Dynasty Cao Wei
Kong Yi
孔乂
Yuanjun
元俊
Luguo County (Qufu, Shandong) Politician Cao Wei
Kong Yu
孔昱
Shiyuan
世元
Lu (Qufu, Shandong) Politician Han Dynasty
Kong Zhou
孔伷
Gongxu
公緒
Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician, warlord Han Dynasty
Kouloudun
寇婁敦
Youbeiping County (Tangshan, Hebei) Tribal leader Wuhuan, Cao Wei
Ku Qiu
苦蝤
Rebel leader Yellow Turban rebels
Kuai Liang
蒯良
Zirou
子柔
Zhonglu, Nan (Nanzhang County, Hubei) Advisor Liu Biao
Kuai Qi
蒯祺
Politician Liu Biao
Kuai Yue
蒯越
Yidu
異度
214 Zhonglu, Nan (Nanzhang County, Hubei) Advisor, politician Cao Cao Liu Biao
Kuang Changning
況長寧
Kuang Qi
匡琦
General Han Dynasty
Kuitou
魁頭
Tribal leader Xianbei

L[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Lai Gong
賴恭
Jingzhou, Lingling (Lingling District, Hunan) Politician, general Shu Han Liu Biao
Lai Min
來敏
Jingda
敬達
Xinye, Yiyang (Xinye County, Henan) Advisor, politician Shu Han Liu Zhang
Lai Xiong
賴雄/賴厷
Jingzhou, Lingling (Lingling District, Hunan) Politician Shu Han
Lai Yan
來艷
Jide
季德
Xinye (Xinye County, Henan) Scholar, politician Han Dynasty
Lai Zhong
來忠
Xinye, Yiyang (Xinye County, Henan) General Shu Han
Lang Cen
狼岑
Dingji, Yuesui (Yanyuan County, Sichuan) Tribal leader
Lang Lu
狼路
Tribal leader Shu Han, Qiang
Lang Zhi
郎稚
Yuhang, Wu County (Hangzhou, Zhejiang) Rebel leader
Lao Jing
勞精
Politician Cao Wei
Lei Bo
雷薄
Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) General Yuan Shu
Lei Ding
雷定
Warlord
Lei Tan
雷譚
General Eastern Wu
Lei Tong
雷銅
218 General Liu Bei Liu Zhang
Lei Xu
雷緒
Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) General Liu Bei Yuan Shu, Zhang Jue
Li Bing
李秉
Xuanzhou
玄胄
Pingchun, Jiangxia, Jingzhou (Xinyang, Henan) Politician Cao Wei
Li Boren
李伯仁
Shu Han
Li Chao
李朝
Weinam
偉南
222 Guanghanqi (Zhongjiang County, Sichuan) Politician Shu Han
Li Cheng
栗成
General Yuan Shao
Li Cheng
李成
Han Dynasty
Li Chong
李重
Maozeng
茂曾
253 300 Pingchun, Jiangxia, Jingzhou (Xinyang, Henan) Politician Jin Dynasty
Li Chong
李崇
Politician Eastern Wu
Li Damu
李大目
Rebel leader Yellow Turban rebels
Li Di
李覿
Wen County, Henei (Wen County, Henan)
Li Dian
李典
Mancheng
曼成
Juye, Shanyang (Juye County, Shandong) General Cao Cao
Li Ding
李定
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Diviner
Li Feng
李豐
Anguo
安國
254 Dong County, Pingyi (Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Li Feng
李豐
Nanyang (Nanyang, Henan) General Shu Han
Li Feng
李豐
197 General Yuan Shu
Li Feng
李封
General Lü Bu
Li Fu
李福
Sunde
孫德
238 Fu, Zitong (East of Mianyang, Sichuan) Politician Shu Han
Li Fu
李孚
Zixian
子憲
Julu (Pingxiang County, Hebei) Politician Cao Cao Yuan Shang
Li Fu
李輔
General Cao Wei
Li Fu
李伏
General Cao Wei
Li Fu
李服
200 General Han Dynasty
Li Gu
李固
General Han Dynasty
Li Guang
李光
Jianwei County, Wuyang (Pengshan County, Sichuan) Politician Han Dynasty
Li Guang
李光
General Eastern Wu
Li He/Li Shu
李合/李庶
Shujiang
庶姜
Wudu, Wuyuan (Ordos City, Inner Mongolia) Fangshi
Li Heng
李衡
Shuping
叔平
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Eastern Wu
Li Hong
李鴻
Shu Han Cao Wei
Li Hu
李虎
Politician Shu Han
Li Hua
李華
Palace maid Cao Wei
Li Huan
李桓
236 Luling (Ji'an, Jiangxi) Rebel leader
Li Hui
李恢
De'ang
德昂
231 Yuyuan, Jianning (Chengjiang County, Yunnan) General, politician Shu Han Liu Zhang
Li Hui
李惠
Politician Cao Wei
Li Ji
李基
Pingchun County, Jiangxia (Xinyang, Henan) General Cao Wei
Li Jian
李簡
General Shu Han Cao Wei
Li Jin
李進
Chengshi, Jiyin (Juye County, Shandong) General Han Dynasty
Li Jue
李傕
Zhiran
稚然
198 Beidi (Fuping County, Shaanxi) General, warlord Li Jue Dong Zhuo
Li Jun
李俊
Wudu (Cheng County, Gansu) General Cao Wei
Li Kan
李堪
211 Hedong (in Shanxi) General Guanzhong coalition
Li Kang
李康
Xiaoyuan
蕭遠
196 264 Zhongshanguo (Dingzhou, Hebei) Writer, politician Cao Wei
Li Le
李樂
197 General Han Dynasty
Li Li
李歷
Politician Han Fu
Li Li
李利
Beidi (Wuzhong, Ningxia) Dong Zhuo
Li Li
李立
Jianxian
建賢
Zhuo County (Zhuozhou, Hebei) Politician Cao Cao
Li Meng
李蒙
195 General Dong Zhuo
Li Mi
李密
Lingbo
令伯
224 287 Jianwei County, Wuyang (Pengshan County, Sichuan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Li Miao
李邈
Han'nan
漢南
234 Guanghan, Qi (Zhongjiang County, Sichuan) General Shu Han Liu Zhang
Li Min
李敏
Politician Han Dynasty
Li Qian
李乾
Juye, Shanyang (Juye County, Shandong) General Cao Cao
Li Qiu
李球
263 Yuyuan (Chengjiang County, Yunnan) General Shu Han
Li Quan
李權
Boyu
伯豫
Local leader Han Dynasty
Li Ren
李仁
Politician Eastern Wu
Li Ren
李仁
Dexian
德賢
Zitongfu (Mianyang, Sichuan) Han Dynasty
Li Ru
李儒
Wenyou
文優
Heyang, Pingyi Advisor, politician Dong Zhuo
Li Ruo
李若
Politician Cao Wei
Li Shao
李邵
Jiajuyewang (Qinyang, Henan) Politician Yuan Shao Han Dynasty
Li Shao
李邵
Yongnan
永南
225 Guanghanqi (Zhongjiang County, Sichuan) Politician Shu Han
Li Shao
李韶
Cao Wei Shu Han
Li Shencheng
李申成
Cao Cao
Li Sheng
李勝
Gongzhao
公昭
249 Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Li Sheng
李盛
228 General Shu Han
Li Sheng
李升
188 General Han Dynasty
Li Shi
李式
Beidi (Fuping County, Shaanxi) Li Jue
Li Shu
李術
Runan (Pingyu County, Henan) General Han Dynasty
Li Shucai
李淑才
Han Dynasty
Li Shuo
李朔
Changyi, Shanyang (Jinxiang County, Shandong) Local leader Han Dynasty
Li Su
李肅
192 Wuyuan (Northwest of Baotou, Inner Mongolia) General Lü Bu Dong Zhuo
Li Su
李肅
Weigong
偉恭
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Eastern Wu
Li Tan
李覃
Anpingguo (Jizhou, Hebei) Politician Han Dynasty
Li Tao
黎韜
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Shu Han
Li Tao
李韜
254 Fengyi (Weinan, Dali County, Shaanxi) Cao Wei
Li Tiao
李條
Rebel leader
Li Tong
李通
Wenda
文達
168 209 Pingchun County, Jiangxia (Xinyang, Henan) General Cao Cao
Li Tong
李通
Politician Shu Han
Li Wei
李偉
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Li Wenhou
李文侯
186 Tribal leader Qiang
Li Xi
李憙
Jihe
季和
Tongdi, Shangdang (Qin County, Shanxi) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Li Xian
李暹
197 Beidi (Wuzhong, Ningxia) General Dong Zhuo
Li Xiang
李驤
Shulong
叔龍
Fu, Zitong (East of Mianyang, Sichuan) Jin Dynasty
Li Xiangru
李相如
Rebel leader, general Han Dynasty
Li Xin
李歆
General Cao Wei Shu Han
Li Xing
李興
General Cao Wei
Li Xiu
李休
Zilang
子郎
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei Zhang Lu
Li Xu
李勖
270 General Eastern Wu
Li Xu
李緒
General Cao Wei
Li Yan
李嚴
Zhengfang
正方
234 Nanyang (Nanyang, Henan) General, politician Shu Han Liu Biao, Liu Zhang
Li Yan
李延
Politician Han Dynasty
Li Yan
李延
Politician Yuan Shao
Li Ye
李業
Juyou
巨游
Advisor Yuan Shu Han Dynasty
Li Yi
李異
Bahan General Sun Quan Liu Zhang
Li Yi
李翼
254 Fengyi (Weinan, Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Li Yi
李義
Xiaoyi
孝懿
Fengyi (Weinan, Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei Han Dynasty
Li Yi
李遺
Yuyuan, Jianning (Chengjiang County, Yunnan) Politician Shu Han
Li Yin
李胤
Xuanbo
宣伯
282 Xiangping, Liaodong (Liaoyang, Liaoning) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Li Ying
李膺
Politician Cao Wei
Li Ying
李應
Politician Dong Zhuo
Li Yizi
李移子
Merchant
Li Yong
李永
Suiyang (Shangqiu, Henan) Politician Han Dynasty
Li Yu
李玉
213 Yuzhang County (Nanchang, Jiangxi) Rebel leader
Li Yue
李越
Rebel leader, general Cao Wei
Li Yun
李允
Jiangxia (Ezhou, Hubei) General Eastern Wu
Li Zhao
李昭
General Cao Wei
Li Zhen
李禎
Beidi (Fuping County, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Li Zhen
李禎
Juye, Shanyang (Juye County, Shandong) Politician Cao Wei
Li Zheng
李整
Juye, Shanyang (Juye County, Shandong) General Cao Cao
Li Zhuan
李譔
Qinzhong
欽仲
261 Fu, Zitong (East of Mianyang, Sichuan) Politician Shu Han
Li Zou
李鄒
General Cao Cao Lü Bu
Lian Zhao
廉昭
Anle, Yuyang (Beijing) Politician Cao Wei
Liang Da
梁大
General Liu Bei
Liang Gang
梁綱
197 General Yuan Shu
Liang Guang
梁廣
Writer Eastern Wu
Liang Hong
梁宏
Juzhang, Kuaiji (Ningbo, Zhejiang) Politician Han Dyansty
Liang Hu
梁鵠
Menghuang
孟皇
Anding County (Zhenyuan, Gansu) Calligrapher, politician Cao Cao Liu Biao
Liang Ji
梁畿/梁幾
General Cao Wei
Liang Kuan
梁寬
General Cao Wei
Liang Mao
涼茂
Bofang
伯方
Changyi, Shanyang (Juye County, Shandong) Politician Cao Wei
Liang Qi
梁岐
General Cao Cao Yuan Shang
Liang Qian
梁虔
Ji County, Tianshui, Liangzhou (Gangu, Gansu General Shu Han Cao Wei
Liang Shao
梁紹
Politician Han Dyansty
Liang Shi
梁施
Zhe, Chen (Zhecheng County, Henan) Politician Cao Wei
Liang Shuang
梁雙
Hanyang County (Tianshui, Gansu) General Han Dynasty
Liang Xi
梁習
Ziyu
子虞
230 Zhe, Chen (Zhecheng County, Henan) General, politician Cao Wei
Liang Xing
梁興
212 Pingyi (in Shaanxi) General Guanzhong coalition
Liang Xu
梁緒
Ji County, Tianshui (Southeast of Gangu County, Gansu) Politician Shu Han Cao CaoCao Wei
Liang Xuan
梁宣
Kongda
孔達
Calligrapher Han Dynasty
Liang Yu
梁寓
Kongru
孔儒
Wu County (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Liang Yuanbi
梁元碧
Tribal leader
Liao Hua
廖化
Yuanjian
元儉
264 Zhonglu, Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Shu Han
Liao Li
廖立
Gongyuan
公淵
Linyuan, Wuling (Changde, Hunan) Politician Shu Han
Liao Qian
廖潛
Rebel leader, general Eastern Wu
Liao Shi
廖式
Rebel leader, general Eastern Wu
Lin Dai
鄰戴
Jiuquan (Jiuquan, Gansu) Rebel leader Qiang
Lin Xun
林恂
255 General Eastern Wu
Ling Bao
泠苞
General Liu Zhang
Ling Cao
凌操
203 Yuhang, Wu (Yuhang District, Zhejiang) General Sun Quan
Ling Feng
凌封
Yuhang, Wu (Yuhang District, Zhejiang) General Eastern Wu
Ling Lie
凌烈
Yuhang, Wu (Yuhang District, Zhejiang) General Eastern Wu
Ling Tong
凌統
Gongji
公績
189 217 / 237 Yuhang, Wu (Yuhang District, Zhejiang) General Sun Quan
Ling Zheng
冷徵
184 General Han Dynasty
Linghu Hua
令狐華
Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Linghu Jing
令狐景
Advisor, politician Cao Wei
Linghu Shao
令狐邵
Kongshu
孔叔
Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General, politician Cao Wei
Linghu Yu
令狐愚
Gongzhi
公治
249 General Cao Wei
Lady Liu
劉氏
Yuan Shao
Lady Liu
劉氏
Cao Shuang's wife Cao Wei
Lady Liu
劉氏
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Noble lady, Zhuge Zhan's wife Shu Han
Liu A
劉阿
General Eastern Wu
Liu Ai
劉艾
Politician Han Dynasty
Liu Ba
劉巴
Zichu
子初
186 222 Zhengyang, Lingling (Shaodong County, Hunan) Advisor, politician Shu Han Cao Cao, Liu Zhang
Liu Ba
劉巴
General Shu Han
Liu Ban
劉班
Politician Han Dynasty
Liu Bao
劉豹
Tribal leader Xiongnu
Liu Bao
劉豹
Advisor Shu Han
Liu Bao
劉寶
Gaoping, Shanyang (Weishan County, Shandong) General Jin Dynasty
Liu Bao
劉寶
General Eastern Wu
Liu Bei
劉備
Xuande
玄德
161 223 Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Emperor Shu Han Han Dynasty, Gongsun Zan, Tao Qian, Cao Cao, Yuan Shao, Liu Biao See Shu Han family trees.
Liu Bian
劉辯
176 190 Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Emperor Han Dynasty
Liu Biao
劉表
Jingsheng
景升
142 208 Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Noble, politician, warlord Liu Biao Han Dynasty
Liu Bin
劉邠
Lingyuan
令元
Peiguo, Xiang (Suixi County, Anhui) Politician Cao Wei
Liu Chan
劉闡
Jiangxia, Jingling (Qianjiang, Hubei) Politician Eastern Wu Shu Han, Liu Zhang
Liu Chang
劉昶
Gongrong
公榮
Zhuyi, Peiguo (Su County, Anhui) Jin Dynasty Cao Wei
Liu Changren
劉長仁
Bohai (Nanpi County, Hebei) Politician Cao Wei
Liu Chen
劉諶
263 Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Noble Shu Han
Liu Cheng
劉丞
258 General Eastern Wu
Liu Chong
劉寵
Zurong
祖榮
197 Noble Han Dynasty
Liu Chuan
劉川
General Eastern Wu
Liu Ci
劉慈
Politician Cao Wei
Liu Cong
劉琮
Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Politician, warlord Cao Cao Liu Biao
Liu Cui
劉粹
Peiguo, Xiang (Suixi County, Anhui) Politician Jin Dynasty
Liu Dai
劉岱
Gongshan
公山
192 Mouping, Donglai (Northwest of Fushan District, Yantai, Shandong) Noble, politician, warlord Han Dynasty
Liu Dai
劉岱
General Cao Cao
Liu Dan
劉誕
Jingling, Jiangxia (Tianmen, Hubei) Politician Liu Yan
Liu Deran
劉德然
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei)
Liu Desheng
劉德升
Junsi
君嗣
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Calligrapher Han Dynasty
Liu Du
劉度
Politician, warlord Liu Bei Han Dynasty
Liu Dun
劉惇
Ziren
子仁
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong) Advisor, astrologer, diviner Eastern Wu
Liu Dun
劉敦
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Noble Han Dynasty
Liu Fan
劉範
194 Jingling, Jiangxia (Tianmen, Hubei) General Liu Yan
Liu Fang
劉放
Ziqi
子棄
250 Fangcheng, Zhuo (Gu'an County, Hebei) General, politician Cao Wei
Liu Fei
劉斐
Anping (Anping County, Hebei) Cao Wei
Liu Feng
劉封
220 Changsha (Xiangyin County, Hunan) General Liu Bei
Liu Fenglin
劉奉林
Guangping, Julu (Jize County, Hebei)
Liu Fu
劉馥
Yuanying
元穎
208 Xiang County, Pei (Northwest of Suixi County, Anhui) Politician Cao Cao Han Dynasty
Liu Fu
柳甫
Politician Gongsun Yuan Cao Wei
Liu Fu
柳孚
Cao Wei
Liu Fu
劉阜
Boling
伯陵
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Politician Cao Wei
Liu Gan
劉幹
General Shu Han
Liu Gu
劉固
Zhaoguo (Handan, Hebei) Politician Cao Wei
Liu Gui
劉璝
General Liu Zhang
Liu Gui
劉龜
Politician Cao Wei
Liu Han
劉漢
Zhongjia
仲嘏
Peiguo (Suixi County, Anhui) Politician Jin Dynasty
Liu He
劉和
Zou, Donghai (Zoucheng, Shandong) Liu Yu
Liu He
劉郃
General Shu Han Han Dynasty
Liu He
劉闔
Rebel leader, politician Liu Biao
Liu He
劉何
General Lü Bu
Liu Hong
劉宏
156 189 Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Emperor Han Dynasty
Liu Hong
劉宏
Zhongjia
終嘏
Peiguo (Pei County, Jiangsu) Politician Jin Dynasty
Liu Hong
劉宏
Politician Han Dynasty
Liu Hong
劉弘
Zigao
子高
Nanyang County, Anzhong (Nanyang, Dengzhou, Henan) Politician Han Dynasty
Liu Hong
劉弘
Heji/Shuhe
和季/叔和
236 306 Peiguo, Xiang (Suixi County, Anhui) General, politician Jin Dynasty
Liu Hu
劉虎
General Liu Biao
Liu Hui
劉徽
(Zichuan District, Zibo, Shandong) Mathematician
Liu Ji
劉基
Jingyu
敬輿
181 229 Donglai, Muping (Muping, Shandong) Politician Eastern Wu Liu Yao
Liu Jie
劉節
Jinanguo, Jian (Jiyang County, Shandong) Politician Cao Wei
Liu Jing
劉靖
Wengong
文恭
254 Peiguo (Su County, Anhui) General Cao Wei
Liu Jing
劉靖
Tribal leader Xiongnu
Liu Jing
劉靖
Luzhou (Lu'an, Anhui) Advisor Eastern Wu
Liu Jing
劉靖
General Dong Zhuo
Liu Jingzong
劉景宗
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Liu Jun
劉俊
268 General Eastern Wu
Liu Jun
劉雋
Politician Han Dynasty
Liu Kang
劉康
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Noble Han Dynasty
iu Kongci
劉孔慈
Advisor Kong Rong
Liu Kuan
劉寬
Wenrao
文饒
120 185 Huayin (Huayin, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Liu Kuo
劉括
Fufeng (Xingping, Shaanxi)
Liu Lei
劉類
Hejianguo, Gaoyang (Gaoyang County, Hebei) General Cao Wei
Liu Liang
劉梁
Manshan
曼山
Dongping (Dongping County, Shandong) Politician Han Dynasty
Liu Liang
劉良
Diviner
Liu Lin
劉林
Changsha (Xiangyin County, Hunan) General Cao Wei Shu Han
Liu Lin
劉琳
Handan, Guangping (Handan, Hebei) General Cao Wei
Liu Ling
劉伶
Bolun
伯倫
221 300 Peiguo (Su County, Anhui) General Jin Dynasty Cao Wei
Liu Lü
留慮
General Eastern Wu
Liu Lue
留略
Changshan, Kuaiji (Jinhua, Zhejiang) General Eastern Wu
Liu Lue
劉略
Fengxiao
奉孝
279 Politician Eastern Wu
Liu Lue
劉略
Politician Eastern Wu
Liu Man
劉曼
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Noble lady Han Dynasty
Liu Mao
劉瑁
Jingling, Jiangxia (Tianmen, Hubei) Politician Liu Zhang Liu Yan
Liu Mao
劉茂
General, politician Cao Wei
Liu Miao
劉邈
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Noble Han Dynasty
Liu Min
劉敏
Quanling, Lingling (North of Lingling District, Hunan) General Shu Han
Liu Ning
劉寧
General Eastern Wu Shu Han
Liu Pan
劉磐
Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) General Liu Biao
Liu Pi
劉辟
201 General Yellow Turban rebels
Liu Ping
留平
273 Changshan, Kuaiji (Jinhua, Zhejiang) General Eastern Wu
Liu Ping
劉平
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong)
Liu Pu
柳浦
General Gongsun Yuan
Liu Pu
劉普
Chengde, Huainan (South of Shou County, Anhui) Han Dynasty
Liu Qi
劉琦
209 Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Politician, warlord Liu Qi Liu Biao
Liu Qiao
劉喬
Zhongyan
仲彥
Nanyang (Nanyang, Henan) General, politician Jin Dynasty
Liu Qin
劉欽
Politician Cao Wei
Liu Qu
劉璩
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Noble Shu Han
Liu Rong
柳榮
Songyang (Songyang County, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Liu Ruo
劉若
General Han Dynasty
Liu Shan
劉禪
Gongsi
公嗣
207 271 Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Emperor Shu Han See Shu Han family trees.
Liu Shang
劉尚
Donglai, Muping (Muping, Shandong) General Jin Dynasty
Liu Shao
劉劭
Kongcai
孔才
Handan, Guangping (Handan, Hebei) Politician Cao Wei Han Dynasty
Liu Shao
劉邵
General Eastern Wu
Liu Shen
柳伸
Yahou
雅厚
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Liu Shengbo
劉聖博
Han Dynasty
Liu Shengshu
劉聲叔
Scholar Eastern Wu
Liu Shi
劉寔
Zizhen
字真
220 310 Gaotang, Qingzhou (Pingyuan, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Liu Shi
劉式
Jingzhou, Yiyang (Xinye County, Henan) Politician Shu Han
Liu Shi
劉石
Rebel leader
Liu Shuo
劉鑠
Donglai, Muping (Muping, Shandong) General Eastern Wu
Liu Tao
劉陶
Ziqi
子奇
Yingchuan, Yingyin (South of Xuchang, Henan) Advisor, politician Han Dynasty
Liu Tao
劉陶
Jizhi
季治
Chengde, Huainan (South of Shou County, Anhui) Politician Cao Wei
Liu Wan
劉琬
Politician Han Dynasty
Liu Wangzhi
劉望之
Anzhong, Nanyang (Dengzhou, Henan) Advisor, politician Liu Biao
Liu Wei
劉韙
Mouping, Donglai (Yantai, Shandong) Noble Han Dynasty
Liu Wei
劉偉
Cao Wei
Liu Wei
劉威
Langya (Linyi, Shandong) Politician Han Dynasty
Liu Wei
劉衛
184 General Han Dynasty
Liu Weitai
劉緯台
Diviner Gongsun Zan
Liu Wu
劉武
Jingzhou, Yiyang (Xinye County, Henan) Politician Shu Han
Liu Xi
劉熙
Chengguo
成國
Beihai (Shouguang, Shandong) Scholar, politician Han Dynasty
Liu Xi
劉熙
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Noble Han Dynasty
Liu Xi
劉熙
Peiguo (Su County, Anhui) Politician Cao Wei
Liu Xi
劉熙
Fangcheng, Zhuo (Gu'an County, Hebei) Politician Cao Wei
Liu Xia
劉夏
Politician Cao Wei
Liu Xian
劉先
Shizong
始宗
Jingzhou, Lingling (Lingling District, Hunan) Politician, advisor Cao Cao Han Dynasty, Liu Biao
Liu Xian
劉羡
Donghai county (Tancheng County, Shandong) Warlord Cao Wei Liu Xian
Liu Xian
劉賢
254 Politician Cao Wei
Liu Xian
劉獻
Politician Yuan Shao
Liu Xiang
劉祥
General Han Dynasty
Liu Xiang
劉詳
General Yuan Shu
Liu Xiao
劉囂
Chongning
重寧
Changsha County (Changsha, Hunan) Politician Han Dynasty
Liu Xie
劉協
Bohe
伯和
181 234 Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Emperor Han Dynasty
Liu Xie
劉偕
Politician Han Dynasty
Liu Xin
劉昕
General Cao Wei
Liu Xiong/Liu Xiongming
劉雄/劉雄鳴
Lantian (Xi'an, Lantian County, Shaanxi) General Cao Cao Han Dynasty
Liu Xiu
劉脩
Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Politician Cao Wei Liu Biao
Liu Xu
劉許
Wensheng
文生
Fangcheng, Zhuo (Gu'an County, Hebei) General Jin Dynasty Cao Wei
Liu Xuan
劉璇/劉璿
Wenheng
文衡
224 264 Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Noble Shu Han
Liu Xun
劉勛
Zitai
子台
Langya (Jiaonan, Shandong) General, warlord Han Dynasty
Liu Xun
劉循
Jingling, Jiangxia (Tianmen, Hubei) Liu Zhang
Liu Xun
劉勳
General Han Dynasty
Liu Xun
劉勳
Politician Cao Wei
Liu Xun
劉詢
General Han Dynasty
Liu Yan
劉焉
Junlang
君郎
194 Jingling, Jiangxia (Tianmen, Hubei) Noble, politician, warlord Liu Yan
Liu Yan
劉琰
Weishuo
威碩
234 Lu (Qufu, Shandong) Politician Shu Han
Liu Yan
劉延
General Cao Cao
Liu Yan
劉彥
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Liu Yang
劉陽
Peiguo (Pei County, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Liu Yao
劉曜
General Cao Wei
Liu Yao
劉繇
Zhengli
正禮
156 197 Mouping, Donglai (Northwest of Fushan District, Yantai, Shandong) Politician, warlord Liu Yao
Liu Ye
劉曄
Ziyang
子揚
234 Chengde, Huainan (South of Shou County, Anhui) Advisor, politician Cao Wei Han Dynasty
Liu Yi
劉廙
Gongsi
恭嗣
180 221 Anzhong, Nanyang (Southeast of Zhenping County, Henan) Politician Cao Wei
Liu Yi
劉毅
Zhongxiong
仲雄
216 285 Yi, Donglai (Laizhou, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Liu Yi
劉懿
Nanyang County, Caiyang (Zaoyang, Hubei) Noble Han Dynasty
Liu Yi
柳毅
Politician Han Dynasty
Liu Yi
劉翊
Zixiang
子相
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han Dynasty
Liu Yi
劉壹
Politician Han Dynasty
Liu Yin
柳隱
Xiuran
休然
190 269 Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) General Jin Dynasty Shu Han
Liu Yin
劉隱
Politician Han Dynasty
Liu Ying
劉穎
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Scholar
Liu Yixun
劉義遜
Advisor Kong Rong
Liu Yong
劉邕
Nanhe
南和
Jingzhou, Yiyang (Xinye County, Henan) General Shu Han
Liu You
劉由
General Sun Ce
Liu Yu
劉虞
Bo'an
伯安
193 Zou, Donghai (Zoucheng, Shandong) Noble, politician, warlord Liu Yu
Liu Yu
劉㝢
Chengde, Huainan (South of Shou County, Anhui) Cao Wei
Liu Yu
劉輿
Mouping, Donglai (Yantai, Shandong) Politician Han Dynasty
Liu Yuan
柳遠
Politician Gongsun Yuan
Liu Yuanqi
劉元起
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei)
Liu Zan
留贊
Zhengming
正明
183 255 Changshan, Kuaiji (Jinhua, Zhejiang) General Eastern Wu
Liu Zhang
劉璋
Jiyu
季玉
219 Jingling, Jiangxia (Tianmen, Hubei) Noble, warlord Liu Bei Liu Yan, Liu Zhang
Liu Zhan
劉展
General Han Dynasty
Liu Zhao
劉兆
Yanshi
延世
Dongping (Dongping County, Shandong) Scholar
Liu Zhao
劉肇
Politician Cao Wei
Liu Zhen
劉楨
Gonggan
公幹
217 Dongping (Dongping County, Shandong) Scholar
Liu Zheng
劉政
Beihaiguo (Changle County, Shandong) Han Dynasty
Liu Zheng
劉正
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Politician Cao Wei
Liu Zheng
劉整
General Cao Wei
Liu Zhi
劉祗
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Liu Zhi
劉智
Gaotang, Qingzhou (Pingyuan, Shandong) Politician Cao Wei
Liu Zhou
劉胄
Rebel leader
Liu Zhu
劉助
General Eastern Wu
Liu Zhu
柳朱
Songyang (Songyang County, Zhejiang)
Liu Zhu
劉柱
General Cao Cao
Liu Zihui
劉子惠
Politician Han Fu
Liu Ziping
劉子平
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong) General Han Dynasty
Liu Zu
劉租
Physician Han Dynasty
Liu Zuan
劉纂
General Eastern Wu
Lou Fa
婁發
Rebel leader Liu Zhang
Lou Gui
婁圭
Zibo
子伯
Nanyang (Nanyang, Henan) Advisor, general Cao Cao Liu Biao
Lou Ju
樓據
Qi County, Pei (Suzhou, Anhui) Eastern Wu
Lou Xuan
樓玄
Chengxian
承先
Qi County, Pei (Suzhou, Anhui) Politician Eastern Wu
Louban
樓班
207 Tribal leader Wuhuan
Lu Cui
路粹
Wenwei
文蔚
Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician Cao Cao Han Dynasty
Lu Dan
陸耽
303 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Jin Dynasty Eastern Wu
Lu Fan
路蕃
General Cao Wei
Lu Fan
盧藩
Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Politician Cao Wei
Lu He
路合
Rebel leader
Lu Hong
陸宏
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Hong
盧洪
General Cao Cao
Lu Ji
陸績
Gongji
公紀
187 219 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Advisor, politician Sun Quan
Lu Ji
陸機
Shiheng
士衡
261 303 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Scholar, writer Jin Dynasty Eastern Wu
Lu Jing
陸景
Shiren
士仁
250 280 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Jun
陸駿
Jicai
季才
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Lu Kai
陸凱
Jingfeng
敬風
198 269 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Lu Kang
陸抗
Youjie
幼節
226 274 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Kang
陸康
Jining
季寧
126 195 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Lu Kui
魯馗
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Lu Mao
陸瑁
Zizhang
子璋
239 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Lu Mu
魯睦
Dongcheng, Linhuai (Southeast of Dingyuan County, Anhui) General Eastern Wu
Lu Pan
鹿磐
General Cao Wei
Lu Qin
盧欽
Ziruo
子若
278 Zhuo County, Zhuo (Zhuo County, Hebei) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Lu Rui
陸叡
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Shang
陸尚
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Lady Xu's ex-husband
Lu Shi
陸式
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Shi
逯式
Jiangxia (Wuhan, Hubei) Cao Wei
Lu Shu
魯淑
217 274 Dongcheng, Linhuai (Southeast of Dingyuan County, Anhui) General Eastern Wu
Lu Su
魯肅
Zijing
子敬
172 217 Dongcheng, Linhuai (Southeast of Dingyuan County, Anhui) General, politician Sun Quan
Lu Ting
盧挺
Zihu
子笏
Zhuo County, Zhuo (Zhuo County, Hebei) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Lu Xi
陸喜
Wenzhong
文仲
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Jin Dynasty Eastern Wu
Lu Xi
魯昔
Tribal leader Wuhuan
Lu Xian
盧顯
Dongguan, Langya (Yishui County, Shandong) Cao Wei
Lu Xu
盧敘
Mao, Kuaiji (Ningbo, Zhejiang) Eastern Wu
Lu Xuan
陸玄
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Xun
陸遜
Boyan
伯言
183 245 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Lu Yan
陸延
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Eastern Wu
Lu Yan
陸晏
280 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Yi
陸禕
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Lu Yin
陸胤
Jingzong
敬宗
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Lu Yu
盧毓
Zijia
子家
183 257 Zhuo County, Zhuo (Zhuo County, Hebei) Politician Cao Wei
Lu Yu
陸紆
Shupan
叔盤
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Han Dynasty
Lu Yun
陸雲
Shilong
士龍
262 303 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General, politician Jin Dynasty Eastern Wu
Lu Yusheng
陸鬱生
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu)
Lu Zhao
路招
General Cao Wei
Lu Zhao
陸昭
Politician Han Dynasty
Lu Zhi
盧植
Zigan
子幹
192 Zhuo County, Zhuo (Zhuozhou, Hebei) General, politician, scholar Han Dynasty
Lu Zhi
魯芝
Shiying
世英
Fufeng (Xingping, Shaanxi) General Cao Wei
Lü An
呂安
Zhongti
仲悌
262 Dongping (Dongping County, Shandong) Cao Wei
Lü Ba
呂霸
Fupo, Runan (Southeast of Funan County, Anhui) General Eastern Wu
Lü Bing
呂並
Rebel leader
Lü Boshe
呂伯奢
189 Chenggao (Xingyang, Henan)
Lü Bu
呂布
Fengxian
奉先
198 Jiuyuan, Wuyuan (in Baotou, Inner Mongolia) General, warlord Lü Bu Ding Yuan, Dong Zhuo
Lü Chang
呂常
161 221 General Cao Cao
Lü Chang
呂常
Nanyang (Nanyang, Henan) General Liu Yan Han Dynasty
Lü Chen
呂辰
Nanyang (Nanyang, Henan) General Shu Han
Lü Cong
呂琮
Fupo, Runan (Southeast of Funan County, Anhui) General Eastern Wu
Lü Cui
呂粹
Jiti
季悌
Dongping (Dongping County, Shandong) Politician Cao Wei
Lü Dai
呂岱
Dinggong
定公
161 256 Hailing, Guangling (Rugao, Jiangsu) General Eastern Wu
Lü Fan
呂範
Ziheng
子衡
228 Xiyang, Runan (Taihe County, Anhui) General Sun Quan
Lü Fan
呂翻
Rencheng (Jining, Shandong) Politician Cao Wei
Lü Gong
呂公
General Liu Biao
Lü Gong
呂貢
Politician Cao Wei
Lü Gui
呂桂
Rencheng (Jining, Shandong) Politician Cao Wei
Lü He
呂合
Rebel leader
Lü Jian
呂建
General Cao Cao
Lü Ju
呂据
Shiyi
世議
256 Xiyang, Runan (Taihe County, Anhui) General Eastern Wu
Lü Ju
閭舉
Jiangxia (Ezhou, Hubei) Eastern Wu
Lü Kai
呂凱
Jiping
季平
225 Buwei, Yongchang (Baoshan, Yunnan) Politician Shu Han
Lü Kai
呂凱
Hailing, Guangling (Rugao, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Lü Kuang
呂曠
Dongping (Dongping County, Shandong) General Cao Cao Yuan Shao, Yuan Shang
Lü Meng
呂蒙
Ziming
子明
178 220 Fupo, Runan (Southeast of Funan County, Anhui) General Sun Quan
Lü Mu
呂睦
Fupo, Runan (Southeast of Funan County, Anhui) General Eastern Wu
Lü Qi
呂岐
Politician Han Dynasty
Lü Qian
呂虔
Zike
子恪
Rencheng (Jining, Shandong) General Cao Wei
Lü Qiang
呂強
Hansheng
漢盛
184 Chenggao (Xingyang, Henan) Politician Han Dynasty
Lü Weihuang
呂威璜
200 General Yuan Shao
Lü Xi
呂習
Politician Cao Wei
Lü Xiang
呂翔
Dongping (Dongping County, Shandong) General Cao Cao Yuan Shao, Yuan Shang
Lü Xiang
呂祥
Buwei, Yongchang (Baoshan, Yunnan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Lü Xing
呂興
264 Eastern Wu
Lü Xuan
呂宣
General Cao Wei
Lü Xun
呂巽
Changti
長悌
Dongping (Dongping County, Shandong) Politician Cao Wei
Lü Ya
呂雅
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Lü Yi
呂乂
Jiyang
季陽
251 Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Shu Han
Lü Yi
呂壹
238 Eastern Wu
Lü You
呂由
General Tao Qian
Lü Zhao
呂昭
Zizhan
子展
Dongping (Dongping County, Shandong) General Cao Wei
Luan Wenbo
欒文博
Scholar Han Dynasty
Lun Zhi
倫直
238 General Gongsun Yuan
Luo Hui
羅暉
Shujing
叔景
Duling (Xi'an, Shaanxi) Calligrapher, general Han Dynasty
Luo Jun
駱俊
Xiaoyuan
孝遠
Wushang, Kuaiji (Yiwu, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Luo Li
羅厲
Rebel leader Sun Quan
Luo Lu
駱祿
Politician Cao Wei
Luo Meng
羅蒙
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Luo Shi
羅市
Rebel leader Yellow Turban rebels
Luo Tong
駱統
Gongxu
公緒
193 228 Wushang, Kuaiji (Yiwu, Zhejiang) General Sun Quan
Luo Xi
羅襲
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Jin Dynasty
Luo Xian
羅憲
Lingze
令則
270 Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Jin Dynasty Shu Han, Cao CaoCao Wei
Luo Xiu
駱秀
264 Wushang, Kuaiji (Yiwu, Zhejiang) General Eastern Wu
Luo Yao
駱曜
Rebel leader

M[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Ma Ai
馬艾
Politician Cao Wei
Ma Bing
馬秉
Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) General Shu Han
Ma Chao
馬超
Mengqi
孟起
176 222 Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) General Shu Han Ma Teng, Ma Chao, Zhang Lu
Ma Cheng
馬承
Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) Politician Shu Han Zhang Lu, Ma Chao, Ma Teng
Ma Dai
馬岱
Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) General Shu Han Ma Teng, Ma Chao, Zhang Lu
Ma He
馬和
General Cao Wei
Ma Hexianghou
馬合鄉侯
Musician Cao Wei
Ma Hui
馬恢
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Shu Han
Ma Jun
馬鈞
Deheng
德衡
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Mechanical engineer, politician Cao Wei
Ma Liang
馬良
Jichang
季常
187 222 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) Advisor, general, politician Shu Han
Ma Long
馬隆
Xiaoxing
孝興
Dongping (Dongping County, Shandong) General Jin Dynasty Cao Wei
Ma Mao
馬茂
245 Rebel leader, general Eastern Wu, Cao Wei
Ma Miao
馬邈
Hailing, Guangling, Yang Province (Rugao, Jiangsu) Politician Cao Wei Shu Han
Ma Midi
馬日磾
Wengshu
翁叔
194 Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Ma Ping
馬平
Scholar Jin Dynasty
Ma Ping
馬平
Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Ma Pu
馬普
Jiyang, Chenliu (Lankao County, Henan) Scholar Eastern Wu
Ma Qi
馬齊
Chengbo
承伯
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Shu Han
Ma Qin
馬秦
Rebel leader
Ma Qiu
馬秋
215 Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) Zhang Lu Ma Chao, Ma Teng
Ma Shi
馬適
Politician Cao Wei
Ma Su
馬謖
Youchang
幼常
190 228 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) Advisor, general, politician Shu Han
Ma Tai
馬台
Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Cao Wei
Ma Teng
馬騰
Shoucheng
壽成
211 Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) General, warlord Ma Teng Han Dynasty
Ma Tie
馬鐵
211 Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) Ma Teng
Ma Wan
馬玩
General Guanzhong coalition
Ma Xiang
馬相
Rebel leader Zhang Jue
Ma Xiu
馬休
211 Maoling, Fufeng (Northeast of Xingping, Shaanxi) Ma Teng
Ma Xiu
馬脩
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) General Shu Han
Ma Xun
馬勳
Shengheng
盛衡
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) General Shu Han Liu Zhang
Ma Xun
馬訓
Politician, diviner Cao Wei
Ma Yan
馬延
General Cao Cao Yuan Shao
Ma Yi
馬義
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Jin Dynasty
Ma Yong
馬顒
Politician Cao Wei
Ma Yu
馬宇
192 Politician Han Dynasty
Ma Yu
馬玉
General Shu Han
Ma Yuanyi
馬元義
184 General Yellow Turban rebels
Ma Zhao
馬照
Scholar Cao Wei
Ma Zhong
馬忠
Dexin
德信
249 Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) General Shu Han
Ma Zhong
馬忠
General Sun Quan
Ma Zun
馬遵
General Cao Wei
Man Changwu
滿長武
Changyi, Shanyang (Juye County, Shandong) General Cao Wei
Man Chong
滿寵
Boning
伯寧
242 Changyi, Shanyang (Juye County, Shandong) General Cao Wei
Man Fen
滿奮
Wuqiu
武秋
Changyi, Shanyang (Juye County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Man Wei
滿偉
Gongheng
公衡
Changyi, Shanyang (Juye County, Shandong) Politician Cao Wei
Empress Mao
毛皇后
237 Henei (Jiaozuo, Henan) Empress Cao Wei
Mao Gan
毛甘
Rebel leader
Mao Hong
毛弘
Daya
大雅
Wuyang (Xiping County, Henan) Calligrapher, politician Han Dynasty
Mao Hui
毛暉
General Cao Wei
Mao Ji
毛機
Pingqiu, Chenliu (Fengqiu County, Henan) Politician Cao Wei
Mao Jia
毛嘉
235 Henei (Jiaozuo, Henan) General, politician Cao Wei
Mao Jie
毛玠
Xiaoxian
孝先
216 Pingqiu, Chenliu (Fengqiu County, Henan) Advisor, politician Cao Cao
Mao Jiong
毛炅
272 Jianning, Yizhou (Zhuzhou, Hunan) General Jin Dynasty
Mao Yuan
毛掾
General Cao Wei
Mao Zeng
毛曾
Henei (Jiaozuo, Henan) Politician Cao Wei
Mao Zong
毛宗
Politician Cao Wei
Mayu
麻余
Fuyuguo (North of Yan Mountains, Inner Mongolia) Tribal leader Buyeo
Mei Cheng
梅成
209 Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) General, rebel leader Yuan Shu Zhang Jue
Mei Fu
梅敷
General, warlord Cao Wei Mei Fu
Mei Gan
梅乾/梅干
Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) General, rebel leader Yuan Shu
Mei Ping
梅平
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Han Dynasty
Mei Yi
梅頤
General, warlord Eastern Wu Mei Yi
Meng Da
孟達
Zidu
子度
228 Fufeng (Southeast of Xingping, Shaanxi) General Cao Wei Liu Zhang, Liu BeiShu Han
Meng Da
孟達
Politician Cao Wei
Meng Dai
孟岱
General Yuan Shao
Meng Guan
孟觀
General Cao Wei
Meng Guang
孟光
Xiaoyu
孝裕
Luoyang (Luoyang, Henan) Advisor, politician Shu Han Liu Zhang
Meng Huo
孟獲
Jianning (East of Jinning County, Yunnan) Local leader Shu Han Nanman
Meng Jian
孟建
Gongwei
公威
Runan (Runan County, Henan) General, politician Cao Wei
Meng Kang
孟康
Gongxiu
公休
Anpingguo (Hengshui, Hebei) General Cao Wei
Meng Qiu
孟虬
Jianning (East of Jinning County, Yunnan) Local leader Shu Han Nanman
Meng Si
孟思
General Cao Wei
Meng Ta
孟他
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Meng Wu
孟武
Cao Wei
Meng Xing
孟興
Fufeng (Xingping, Shaanxi) General Cao Wei
Meng Yan
孟琰
Zhuti (Zhaotong, Yunnan) General Shu Han
Meng Yao
孟曜
Musician Liu Biao
Meng Ying
孟英
Shangyu, Kuaiji (Shangyu, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Meng Zong
孟宗/孟仁
Gongwu
恭武
271 Jiangxia County (Ezhou, Hubei) Politician Eastern Wu
Lady Mi
麋氏
Qu, Donghai (Lianyungang, Jiangsu) Noble lady Liu Bei
Mi Fang
麋芳
Zifang
子方
Qu, Donghai (Lianyungang, Jiangsu) General, politician Sun Quan Tao Qian, Shu Han
Mi Heng
禰衡
Zhengping
正平
173 198 Yin County, Pingyuan (Linyi, Shandong)
Mi Wei
麋威
Qu, Donghai (Lianyungang, Jiangsu) General Shu Han
Mi Zhao
麋照
Qu, Donghai (Lianyungang, Jiangsu) General Shu Han
Mi Zhu
麋竺
Zizhong
子仲
221 Qu, Donghai (Lianyungang, Jiangsu) Advisor, politician Shu Han Tao Qian
Miao Bo
繆播
Xuanze
宣則
309 Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Miao Fei
繆斐
Wenya
文雅
Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) Politician Han Dynasty
Miao Shang
繆尚
Politician Cao Wei Zhang Yang
Miao Shao
繆紹
Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) Jin Dynasty
Miao Xi
繆襲
Xibo
熙伯
186 245 Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) Politician Cao Wei
Miao Yi
繆禕
Peiguo (Pei County, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Miao Yin
繆胤
Xiuzu
休祖
309 Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) General, politician Jin Dynasty
Miao Yue
繆悦
Kongyi
孔懌
Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Miao Zhi
繆徵
Donghai County, Lanling (Linyi, Cangshan County, Shandong) Politician Jin Dynasty
King Midang
迷當大王
Tribal leader Qiang
Mijia
彌加
Tribal leader Xianbei
Min Chun
閔純
Bodian
伯典
191 Politician Han Fu
Min Gong
閔貢
Zhongshu
仲叔
Politician Han Dynasty
Mohuba
莫護跋
Jicheng (Yi County, Liaoning) Tribal leader Xianbei
Mu Bing
沐並
Dexin
德信
Hejianguo (Xian County, Hebei) Politician Cao Wei Yuan Shao
Mu Yi
沐儀
Hejianguo (Xian County, Hebei) Cao Wei
Mu Yun
沐雲
Hejianguo (Xian County, Hebei) Cao Wei
Murong Muyan
慕容木延
Jicheng (Yi County, Liaoning) Tribal leader Xianbei

N[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Nai Taiyuan
乃太原
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong)
Nalou
那樓
Shang County (Yulin, Shaanxi) Tribal leader Wuhuan
Nanlou
難樓
Shanggu (Huailai County, Hebei) Tribal leader Wuhuan
Nengchendi
能臣氐
Dai County (Yanggao County, Shanxi) Tribal leader Wuhuan
Ni Yi
倪顗
Luguo County (Qufu, Shandong) Politician Cao Wei
Nie Kui
聶夔
Politician Cao Wei
Nie You
聶友
Wenti
文悌
Yuzhang County (Nanchang, Jiangxi) General Eastern Wu
Niu Dan
牛亶
General Han Dynasty
Niu Fu
牛輔
192 General, warlord Niu Fu Dong Zhuo
Niu Gai
牛蓋
General Cao Cao
Niu Jin
牛金
Nanyang (Nanyang, Henan) General Cao Wei

O[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Ou Jing
區景
General Han Dynasty
Ou Xing
區星
Rebel leader

P[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Empress Pan
潘皇后
252 Juzhang, Kuaiji (Southeast of Yuyao, Zhejiang) Empress Eastern Wu
Pan Jun
潘濬
Chengming
承明
239 Hanshou, Wuling (Hanshou County, Hunan) General, politician Eastern Wu Liu Biao, Liu BeiShu Han
Pan Lin
潘臨
Tribal leader Shanyue
Pan Man
潘滿
Yinzhongmou (Mou County, Zhengzhou, Henan) Politician Cao Wei Han Dynasty
Pan Mi
潘秘
Hanshou, Wuling (Hanshou County, Hunan) Politician Eastern Wu
Pan Ping
潘平
Fagan, Dong (East of Guan County, Shandong) Eastern Wu
Pan Xu
潘勖
Yuanmao
元茂
215 Yinzhongmou (Mou County, Zhengzhou, Henan) Politician Han Dynasty
Pan Yin
潘隱
Politician Han Dynasty
Pan Yue/Pan An
潘岳/潘安
Anren
安仁
247 300 Yinzhongmou (Mou County, Zhengzhou, Henan) Scholar, politician Jin Dynasty
Pan Zhang
潘璋
Wengui
文珪
234 Fagan, Dong (East of Guan County, Shandong) General Eastern Wu
Pan Zhu
潘翥
Wenlong
文龍
Hanshou, Wuling (Hanshou County, Hunan) General Eastern Wu
Pang De
龐德
Lingming
令明
219 Huandao, Nan'an (East of Longxi County, Dingxi, Gansu) General Cao Cao Ma Teng, Ma Chao, Zhang Lu
Pang Degong
龐德公
Xiangyang (Xiangyang, Hubei)
Pang Di
龐迪
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Cao Wei
Pang E/Zhao E
龐娥/趙娥
Jiuquan County (Jiuquan, Gansu)
Pang Gong
龐恭
Nan'an (Longxi, Gansu) Politician Han Dynasty
Pang Hong
龐宏
Jushi
巨師
Xiangyang (Xiangzhou District, Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Pang Huan
龐渙
Shiwen
世文
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Jin Dynasty
Pang Hui
龐會
Huandao, Nan'an (East of Longxi County, Dingxi, Gansu) General Cao Wei
Pang Ji
逢紀
Yuantu
元圖
202 Nanyang (Nanyang, Henan) Advisor Yuan Shao
Pang Ji
龐季
Politician Liu Biao
Pang Le
龐樂
General Liu Zhang
Pang Lin
龐林
Xiangyang (Xiangzhou District, Xiangyang, Hubei) General, politician Cao Wei Shu Han
Pang Rou
龐柔
Nan'an, Huandao (Longxi, Gansu) Politician Shu Han Ma Chao, Ma Teng
Pang Shanmin
龐山民
Xiangyang (Xiangyang, Hubei)
Pang Shu
龐舒
Han Dynasty
Pang Tong
龐統
Shiyuan
士元
179 214 Xiangyang (Xiangzhou District, Xiangyang, Hubei) Advisor, general, politician Liu Bei
Pang Xi
龐熙
Advisor Cao Wei
Pang Yan
龐延
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Cao Wei
Pang Yan
龐延
Politician Shu Han
Pang Yi
龐羲
Henan (Luoyang, Henan) General Liu Bei Liu Zhang
Pang Yu
龐淯
Ziyi
子異
Biaoshi, Jiuquan (Jiuquan, Gansu) Politician Cao Wei Han Dynasty
Pang Zeng
龐曾
Biaoshi, Jiuquan (Jiuquan, Gansu) Politician Cao Wei
Pang Zixia
龐子夏
Biaoshi, Jiuquan (Jiuquan, Gansu)
Pei Chuo
裴綽
Jishu
季舒
Wenxi (Wenxi County, Shanxi) Politician Jin Dynasty
Pei Hui
裴徽
Wenji
文季
Wenxi (Wenxi County, Shanxi) Politician Cao Wei
Pei Jun
裴俊
Fengxian
奉先
179 250 Wenxi (Wenxi County, Shanxi) Politician Cao Wei
Pei Kai
裴楷
Shuze
叔則
Wenxi (Wenxi County, Shanxi) Advisor, politician Jin Dynasty
Pei Kang
裴康
Zhongyu
仲豫
General Jin Dynasty
Pei Li
裴黎
Bozong
伯宗
Wenxi (Wenxi County, Shanxi) General Jin Dynasty
Pei Mao
裴茂
Juguang
巨光
Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) General, politician Han Dynasty
Pei Qian
裴潛
Wenxing
文行
244 Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Politician Cao Wei
Pei Qian
裴潛
Politician Eastern Wu
Pei Qin
裴欽
Xiapiguo (Suining County, Jiangsu) Commentator Eastern Wu
Pei Sheng
裴生
General Eastern Wu Shu Han
Pei Xiu
裴秀
Jiyan
季彥
224 271 Wenxi, Hedong (Wenxi County, Shanxi) Cartographer, geographer, politician Jin Dynasty Cao Wei
Pei Xuan
裴玄
Yanhuang
彥黃
Xiapiguo (Suining County, Jiangsu) Politician, writer, commentator Eastern Wu
Pei Yue
裴越
Lingxu
令緒
Wenxi (Wenxi County, Shanxi) General, politician Shu Han
Peng Cai
彭材
Yuzhang County (Nanchang, Jiangxi) Rebel leader
Peng Dan
彭旦
Poyang, Yuzhang (Poyang County, Jiangxi) Rebel leader
Peng Hu
彭虎
Poyang, Yuzhang (Poyang County, Jiangxi) Rebel leader
Peng Qi
彭綺
Poyang, Yuzhang (Poyang County, Jiangxi) Rebel leader
Peng Qiu
彭璆
Beihaiguo (Changle County, Shandong) Advisor Kong Rong
Peng Shi
彭式
Qiantang (Hangzhou, Zhejiang) Rebel leader
Peng Tuo
彭脫
184 General Yellow Turban rebels
Peng Yang
彭羕
Yongnian
永年
178 214 Guanghan (Xindu District, Sichuan) Advisor, politician Liu Bei Liu Zhang
Ping Han
平漢
Rebel leader Yellow Turban rebels
Pu Hu
朴胡
Tribal leader, politician Cao Cao
Pu Tou
蒲頭
Tribal leader Xianbei
Pu Yuan
蒲元
Weapon-smith Shu Han Yuan Shu
Pu Zhong
蒲忠
General Cao Wei
Pufulu
普富盧
Tribal leader Wuhuan
Puyang Kai
濮陽闓
Scholar Han Dynasty
Puyang Xing
濮陽興
Ziyuan
子元
264 Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician Eastern Wu
Puyang Yi
濮陽逸
Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician Eastern Wu

Q[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Qi Geng
祁庚
Kuaiji, Shanyin (Shaoxing, Zhejiang)
Qi Ji
戚寄
General Cao Cao Yuan Shu
Qi Zhou
齊周
General Han Dynasty
Qian Bo
錢博
General Eastern Wu Han Dynasty
Qian Hong
牽弘
271 Guanjin, Anping (East of Wuyi County, Hebei) General Jin Dynasty Cao Wei
Qian Jia
牽嘉
Guanjin, Anping (East of Wuyi County, Hebei) General Cao Wei
Qian Man
騫曼
Tribal leader Xianbei
Qian Qin
錢欽
Politician Eastern Wu
Qian Tong
錢銅
Wu County, Wucheng (Huzhou, Zhejiang) Rebel leader
Qian Xiu
牽秀
Chengshu
成叔
Guanjin, Anping (East of Wuyi County, Hebei) Jin Dynasty
Qian Zhao
牽招
Zijing
子經
Guanjin, Anping (East of Wuyi County, Hebei) General Cao Wei Han Dynasty, Yuan Shao, Yuan Shang
Qiang Duan
強端
Yinping (North of Wen County, Gansu) Tribal leader Di
Qianwan
千萬
Longyou, Liangzhou (Cheng County, Gansu) Tribal leader Di
Da Qiao
大喬
Wan County, Lujiang (Qianshan County, Anhui)
Xiao Qiao
小喬
Wan County, Lujiang (Qianshan County, Anhui)
Elder Qiao
喬公
Wan County, Lujiang (Qianshan County, Anhui) Politician Sun Quan Han Dynasty
Qiao Mao
橋瑁
Yuanwei
元偉
191 Suiyang, Liang (South of Shangqiu, Henan) Politician, warlord Han Dynasty
Qiao Rui
橋蕤
197 General Yuan Shu
Qiao Tong
譙同
Xichong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Jin Dynasty
Qiao Xi
譙熙
Xichong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Jin Dynasty
Qiao Xian
譙賢
Xichong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Jin Dynasty
Qiao Xuan
橋玄
Gongzu
公祖
109 183 Suiyang, Liang (South of Shangqiu, Henan) Politician Han Dynasty
Qiao Zhou
譙周
Yunnan
允南
201 270 Xichong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician, scholar Shu Han
Qiguan Jun
綦毌君
Scholar Han Dynasty
Qiguan Kai
綦毌闓
Scholar, politician Liu Biao Han Dynasty
Qin Bo
秦博
Politician Eastern Wu
Qin Dan
秦旦
General Eastern Wu
Qin Huang
秦晃
241 General Eastern Wu
Qin Jian
禽堅
Shu County, Chengdu (Chengdu, Sichuan) Han Dynasty
Qin Jie
秦頡
Chuqi
初起
186 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) General Han Dynasty
Qin Jing
秦靜
Scholar Cao Wei
Qin Lang
秦朗
Yuanming
元明
Yunzhong, Xinxing (Xinzhou, Shanxi) General Cao Wei
Qin Lang
秦狼
Rebel leader
Qin Liang
秦良
General Cao Wei
Qin Mi
秦宓
Zichi
子勑
226 Mianzhu, Guanghan (Mianzhu, Sichuan) Politician Shu Han
Qin Song
秦松
Wenbiao
文表
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Advisor Sun Ce
Qin Xie
秦絜
General Cao Wei
Qin Xiu
秦秀
Yunzhong, Xinxing (Xinzhou, Shanxi) Politician Jin Dynasty
Qin Yi
秦翊
General Cao Cao Yuan Shu
Qin Yilu
秦宜祿
199 Yunzhong, Xinxing (Xinzhou, Shanxi) General Lü Bu
Qingniu
青牛先生
Zhengfang
正方
Shandong (Mount Hua, Shaanxi) Astronomer, scholar
Qiu Jian
丘建
Luoyang (Luoyang, Henan) General Cao Wei
Qiuliju
丘力居
Tribal leader Wuhuan
Qu Gan
屈幹
Runan County (Pingyu County, Henan) General Eastern Wu
Qu Gong
屈恭
Runan County (Pingyu County, Henan) General Eastern Wu
Qu Guang
麴光/曲光
Xiping (Xining, Qinghai) Rebel leader, general Cao Wei
Qu Huang
屈晃
Runan County (Pingyu County, Henan) Politician Eastern Wu
Qu Mu
渠穆
Eunuch Han Dynasty
Qu Sheng
麴勝/曲勝
Jincheng County (Yongjing County, Gansu) General Han Dynasty
Qu Xu
屈緒
Runan County (Pingyu County, Henan) Politician Eastern Wu
Qu Yan
麴演
Xiping (Xining, Qinghai) General Han Dynasty
Qu Yi
麴義
Xiping (Xining, Qinghai) General Yuan Shao Han Fu
Qu Ying
麴英/曲英
227 Xiping (Xining, Qinghai) Rebel leader, general Cao Wei
Quan Cong
全琮
Zihuang
子璜
198 249 Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Eastern Wu
Quan Duan
全端
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Sun QuanEastern Wu
Quan Huijie
全惠解
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) Empress Eastern Wu
Quan Ji
全紀
258 Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Quan Ji
全寄
250 Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Quan Ji
全緝
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Eastern Wu
Quan Jing
全靜
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Eastern Wu
Quan Pian
全翩
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Eastern Wu
Quan Rou
全柔
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) Politician Sun Quan
Quan Shang
全尚
Zizhen
子真
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Quan Wensheng
圈文生
Chenliu County (Kaifeng, Henan) Han Dynasty
Quan Wu
全吳
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Quan Xi
全熙
257 Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Eastern Wu
Quan Xu
全緒
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Eastern Wu
Quan Yi
全禕
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Sun QuanEastern Wu
Quan Yi
全懌
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Sun QuanEastern Wu
Quan Yi
全儀
Qiantang, Wu (West of Hangzhou, Zhejiang) General Cao Wei Eastern Wu
Qubei
去卑
272 Tribal leader Xiongnu
Que Ji
闕機
Tribal leader Xianbei
Que Xuan
闕宣
Xiapiguo (Suining County, Jiangsu) Rebel leader, general Tao Qian

R[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Rao Zhu
饒助
Yong'an, Hedong (Huozhou, Shanxi) Politician Eastern Wu
Raolong Zong
擾龍宗
Politician Han Dynasty
Ren An
任安
Dingzu
定祖
124 202 Mianzhu (Deyang, Sichuan) Scholar, politician Liu Zhang Liu Yan
Ren Du
任度
General Eastern Wu
Ren Fan
任藩
Politician Han Dynasty
Ren Fu
任福
General Cao Wei
Ren Guang
任光
Politician Han Dynasty
Ren Jia
任嘏
Zhaoxian
昭先
Le'anguo, Bochang (Boxing County, Binzhou, Shandong) Politician Cao Wei
Ren Jun
任峻
Boda
伯達
204 Zhongmu County (Zhongmu County, Henan) Politician Cao Cao
Ren Kai
任愷
Yuanbao
元褒
223 284 Le'an County, Bochang (Boxing County, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Ren Kui
任夔
218 General Liu Bei
Ren Lan
任覽
Zhongmu County (Zhongmu County, Henan) Politician Cao Wei
Ren Qi
任岐
Shu county (Chengdu, Sichuan) General Han Dynasty
Ren Xian
任先
Zhongmu County (Zhongmu County, Henan) Politician Cao Wei
Ren Yang
任養
General Han Dynasty
Ren Yi
任奕
Juzhang, Kuaiji (Cicheng, Zhejiang) Politician Cao Wei
Ren Zhao
任旐
Fangyu
方與
Le'anguo, Bochang (Boxing County, Binzhou, Shandong) Politician Han Dynasty
Rong Shao
榮邵
Politician Han Dynasty
Ru Chao
汝超
Politician Shu Han
Lady Ruan
阮氏
Chenliu (Kaifeng, Henan) Xu Yun's wife Cao Wei
Ruan Bing
阮炳
Shuwen
書文
Chenliu (Kaifeng, Henan) Physician, politician Cao Wei
Ruan Chen
阮諶
Shixin
士信
Chenliu (Kaifeng, Henan) Writer Cao Wei
Ruan Ji
阮籍
Sizong
嗣宗
210 263 Weishi, Chenliu (in Kaifeng, Henan) General Cao Wei
Ruan Wu
阮武
Wenye
文業
Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Ruan Xi
阮熙
Weishi, Chenliu (in Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Ruan Xian
阮咸
Zhongrong
仲容
Weishi, Chenliu (in Kaifeng, Henan) General, musician Jin Dynasty Cao Wei
Ruan Yu
阮瑀
Yuanyu
元瑜
212 Weishi, Chenliu (in Henan) Scholar
Lady Rui
芮氏
Danyang (Xuancheng, Anhui) Noble lady Eastern Wu
Rui Liang
芮良
Wenluan
文鸞
Danyang (Xuancheng, Anhui) General Sun Ce
Rui Xuan
芮玄
Wenbiao
文表
226 Danyang (Xuancheng, Anhui) General Sun Quan
Rui Zhi
芮祉
Xuansi
宣嗣
Danyang (Xuancheng, Anhui) General Sun Jian

S[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Sang Fu
桑馥
Henanyin (Luoyang, Henan) Musician Cao Wei
Shamohan
沙末汗
Tribal leader Xianbei
Shamoke
沙摩柯
222 Wuling (in Changde, Hunan) Tribal leader
Shan Bolong
單伯龍
Shanyang (Jinxiang County, Shandong)
Shan Fu
單甫
Politician Han Dynasty
Shan Gu
單固
Gongxia
恭夏
251 Shanyang County (Jinxiang County, Shandong) Politician Cao Wei
Shan Jing
單經
General Gongsun Zan
Shan Tao
山濤
Juyuan
巨源
205 283 Henei (Southwest of Wuzhi County, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Shan Yang
單颺
Wuxuan
武宣
Shanyang, Hulu (Yutai County, Shandong) Politician Han Dynasty
Shan Yao
山曜
Henei (Southwest of Wuzhi County, Henan) Politician Cao Wei
Shan Zichun
單子春
Politician Cao Wei
Shan Zidao
山子道
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Weiqi player Han Dynasty
Shang Hong
尚弘
General Han Dynasty
Shang Sheng
商升
General Han Dynasty
Shang Yao
商曜
Taiyuan County (Taiyuan, Shanxi) General Han Dynasty
Shangguan Chong
上官崇
Hedong (Xia County, Shanxi) Politician Cao Wei
Shangguan Yong
上官雝
General Shu Han
Shangguan Zixiu
上官子脩
Politician Cao Wei
Shaoge
燒戈
General Qiang
Shao Chou
邵疇
Wenbo
溫伯
235 274 Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Shao Deng
邵登
Henanyin (Luoyang, Henan) Musician Cao Wei
Shao Mao
邵瑁
Politician Cao Wei
Shao Nan
邵南
General Eastern Wu
Shao Ti
邵悌
Yuanbo
元伯
Yangping Politician Cao Wei
She Ci
射慈
Politician Eastern Wu
She Jian
射堅
Wengu
文固
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Shu Han Liu Zhang, Han Dynasty
She Yuan
射援
Wenxiong
文雄
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Shu Han Liu Zhang, Han Dynasty
Shen Cheng
沈成
Runan (Pingyu County, Henan) Rebel leader
Shen Dan
申耽
Yiju
義舉
Shangyong General Cao Wei Zhang Lu, Liu BeiShu Han
Shen De
審惪
226 General Sun Quan
Shen Gu
審固
Henai (Wuzhi County, Henan) General Cao Wei
Shen Heng
沈珩
Zhongshan
仲山
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Shen Mi
沈彌
Rebel leader Liu Zhang
Shen Pei
審配
Zhengnan
正南
204 Yin'an, Wei Advisor Yuan Shang Yuan Shao
Shen Rong
審榮
General Yuan Shao
Shen Yi
申儀
Shangyong General Cao Wei Zhang Lu, Liu BeiShu Han
Shen Ying
沈瑩
280 General Eastern Wu
Shen You
沈友
Zizheng
子正
176 204 Wu County (Suzhou, Jiangsu) Advisor Sun Quan
Sheng Bo
盛勃
General Shu Han
Sheng Chong
盛冲
Scholar, politician Eastern Wu
Sheng Kuang
盛匡
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Cao Wei
Sheng Man
盛曼
General Eastern Wu
Sheng Xian
Xiaozhang
孝章
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Shentu Pan
申屠蟠
Zilong
子龍
Waihuang, Chenliu (Minquan County, Henan) Scholar
Empress Shenyuan
神元皇后
248 Empress Xianbei
Shi A
史阿
Henanyin (Luoyang, Henan) Han Dynasty
Shi Bao
石苞
Zhongrong
仲容
273 Nanpi, Bohai (Northeast of Nanpi County, Hebei) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Shi Chong
石崇
Jilun
季倫
249 300 Nanpi, Bohai (Northeast of Nanpi County, Hebei) General, politician Jin Dynasty
Shi Dan
施但
Rebel leader
Shi Delin
石德林
Anding (Zhenyuan, Gansu) Scholar Han Dynasty
Shi Gan
士幹
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Politician Eastern Wu Shi Xie
Shi Gan
石幹
Politician Eastern Wu
Shi He
史郃
Politician Cao Wei Shu Han
Shi Huan
史渙
Gongliu
公劉
209 Pei (Suixi County, Anhui) General Cao Cao
Shi Huang
史璜
Politician Han Dynasty
Shi Hu
石虎
Politician Cao Wei
Shi Hui
士徽
165 227 Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Warlord Shi Hui Shi Xie
Shi Jian
石建
General Cao Wei
Shi Jing
史靜
Pei (Suixi County, Anhui) Cao Wei
Shi Kuan
施寬
General Eastern Wu
Shi Kuang
士匡
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) General Eastern Wu Shi Xie
Shi Liang
師亮
Anding (Zhenyuan, Gansu) Politician Cao Wei
Shi Lu
史路
Han Dynasty
Shi Miao
時苗
Dezhou
德胄
Julu (Pingxiang County, Hebei) General Han Dynasty
Shi Ming
施明
General Eastern Wu
Shi Ren
士仁
Junyi
君義
Guangyang (Southwest of Daxing District, Beijing) General Sun Quan Shu Han
Shi Shuo
施朔
General Eastern Wu
Shi Song
士頌
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Politician Eastern Wu Shi Xie
Shi Tao
石韜
Guangyuan
廣元
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei
Shi Wei
石偉
Gongcao
公操
208 290 Jingzhou, Nan County (Jingzhou, Hubei) Politician Eastern Wu
Shi Wei
士䵋
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Politician Eastern Wu Shi Xie
Shi Wei
施畏
Danyang County (Xuancheng, Anhui) Politician Cao Wei
Shi Weize
石威則
Cao Wei
Shi Wu
士武
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Politician Eastern Wu Shi Xie
Shi Xie
士燮
Weiyan
威彥
137 226 Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Warlord Shi Xie Han Dynasty
Shi Xin
士廞
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Politician Eastern Wu
Shi Yi
是儀
Ziyu
子羽
Yingling, Beihai (South of Weifang, Shandong) Politician Eastern Wu
Shi Yi
士壹
Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Politician Shi Xie Han Dynasty
Shi Yiguan
師宜官
Calligrapher Yuan Shu Han Dynasty
Shi Zheng
施正
General Eastern Wu
Shi Zhi
士祗
226 Guangxin, Cangwu (Cangwu County, Guangxi) Shi Hui Shi Xie
Shi Zhouhezhu
石周曷朱
Qiyijia
乞翼加
Wuxiang (Wuxiang County, Shanxi) Tribal leader Jie
Shi Zimiao
史子眇
Taoist Han Dynasty
Shi Zuan
師纂
263 General Cao Wei
Shisun Rui
士孫瑞
Junrong
君榮
195 Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Shisun Meng
士孫萌
Wenshi
文始
Fufeng (Xingping, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Shou Liang
壽良
Politician Cao Wei Shu Han
Shu Boying
舒伯膺
Chenliu County (Kaifeng, Henan)
Shu Shao
舒邵
Zhongying
仲膺
Chenliu County (Kaifeng, Henan) General Yuan Shu
Shu Xie
舒燮
Chenliu County (Kaifeng, Henan) Politician Eastern Wu
Si Cong
斯從
Kuaji County, Yan (Sheng County, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Si Dun
斯敦
Wuning (Jinhua, Zhejiang) Han Dynasty
Si Fan
司蕃
General Cao Wei
Si Li
司隸
Rebel leader Yellow Turban rebels
Sima Fang
司馬防
Jiangong
建公
149 219 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Han Dynasty
Sima Fu
司馬孚
Shuda
叔達
180 272 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Wei Han Dynasty
Sima Hui
司馬徽
Decao
德操
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Scholar
Sima Ju
司馬俱
Rebel leader Yellow Turban rebels
Sima Lang
司馬朗
Boda
伯達
171 217 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Han Dynasty
Sima Liang
司馬亮
Ziyi
子翼
291 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Warlord, noble, general, politician Jin Dynasty Cao Wei
Sima Louyi
司馬樓異
General Cao Cao
Sima Lun
司馬倫
Ziyi
子彝
301 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Warlord, noble, general, politician Jin Dynasty Cao Wei
Sima Qi
司馬岐
Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Wei
Sima Shi
司馬師
Ziyuan
子元
208 255 Wen County, Henei (Wen County, Henan) General, politician, regent Cao Wei
Sima Wang
司馬望
Zichu
子初
205 271 Wen County, Henei (Wen County, Henan) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Sima Yan
司馬炎
Anshi
安世
236 290 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Emperor Jin Dynasty Cao Wei
Sima Yi
司馬懿
Zhongda
仲達
179 251 Xiaojing, Wen County, Henei (Zhaoxian Town, Wen County, Henan) General, politician, regent Cao Wei See Family tree of Sima Yi
Sima You
司馬攸
Taiyou
大猷
248 283 Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Sima Zhao
司馬昭
Zishang
子上
211 265 Wen County, Henei (Wen County, Henan) General, politician, regent Cao Wei
Sima Zhao
司馬肇
Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Jin Dynasty
Sima Zhi
司馬芝
Zihua
子華
Wen County, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Wei Han Dynasty
Sima Zhou
司馬伷
Zijiang
子将
227 283 Wen County, Henei (Wen County, Henan) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Song Dian
宋典
189 Eunuch Han Dynasty
Song Ding
宋定
General Sun Quan
Song Guo
宋果
General Dong Zhuo
Song Hao
宋豪
General Eastern Wu Cao Cao
Song Jian
宋建
214 Longxi (Lintao County, Gansu) Warlord Song Jian Han Dynasty
Song Jie
宋階
Han Dynasty
Song Jin
宋金
General Cao Wei
Song Qi
宋奇
Politician Han Dynasty
Song Qian
宋謙
General Sun Quan
Song Quan
宋權
Politician Cao Wei
Song Shou
宋壽
Diviner
Song Wei
宋瑋
Politician Shu Han
Song Xian
宋憲
General Cao Cao Lü Bu
Song Yang
宋揚
215 Longxi (Min County, Gansu) Rebel leader Han Sui Han Dynasty, Zhang Jue
Song Yi
宋翼
Calligrapher Cao Wei
Song Zhong
宋忠
Zhongzi
仲子
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei Liu Biao, Han Dynasty
Su Bo
蘇伯
Rebel leader, general Cao Cao
Su Dai
蘇代
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Su Gu
蘇固
Politician Han Dynasty
Su Fei
蘇飛
General Huang Zu
Su Fei
蘇非
General Shu Han
Su Heng
蘇衡
Jiuquan (Jiuquan, Gansu) General, rebel leader Cao Wei
Su Lin
蘇林
Xiaoyou
孝友
Chenliu County (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Su Ma
蘇馬
General Han Dynasty
Su Shang
蘇尚
233 General Cao Wei
Su Shu
宿舒
General Gongsun Yuan
Su Shuang
蘇雙
Zhongshanguo (Dingzhou, Hebei) Merchant
Su Shuo
蘇鑠
254 Politician Cao Wei
Su Song
栗嵩
189 Eunuch Han Dynasty
Su Yi
蘇怡
Wugong, Fufeng (Wugong County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Su You
蘇由
General Cao Cao Yuan Shang
Su Yu
蘇愉
Xiuyu
休豫
Wugong, Fufeng (Wugong County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Su Yue
蘇越
Cao Wei
Su Ze
蘇則
Wenshi
文師
224 Wugong, Fufeng (Wugong County, Shaanxi) Politician Cao Wei Han Dynasty
Sui Chun
隨春
General Eastern Wu
Sui Gu
眭固
Baitu
白兔
199 General Zhang Yang
Sui Yuanjin
眭元進
200 General Yuan Shao
Suli
素利
228 Tribal leader Xianbei
Lady Sun
孫氏
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble lady Sun Quan
Lady Sun
孫氏
Zhong Yao's concubine Cao Wei
Sun A
孫阿
Musician Cao Wei
Sun Ba
孫霸
Ziwei
子威
250 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble Eastern Wu
Sun Ben
孫賁
Boyang
伯陽
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun Bi
孫弼
Politician Cao Wei
Sun Binshuo
孫賓碩
Beihaiguo (Changle County, Shandong) Politician Han Dynasty
Sun Bu
孫布
General Eastern Wu
Sun Ce
孫策
Bofu
伯符
175 200 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General, warlord Sun Ce Sun Jian, Yuan Shu See Eastern Wu family trees.
Sun Chen
孫綝
Zitong
子通
231 258 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General, politician, regent Eastern Wu
Sun Chu
孫楚
Zijing
子荆
Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General Jin Dynasty
Sun Dan
孫耽
General Eastern Wu
Sun Deng
孫登
Zigao
子高
209 241 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble Eastern Wu
Sun Deng
孫登
Gonghe
公和
Cao Wei
Sun Fen
孫奮
Ziyang
子揚
270 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble Eastern Wu
Sun Fu
孫輔
Guoyi
國儀
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun Gai
孫該
Gongda
公達
261 Renchengguo (Jining, Shandong) Scholar, politician Cao Wei
Sun Gao
孫高
General Eastern Wu
Sun Guan
孫觀
Zhongtai
仲臺
Taishan (Northeast of Tai'an, Shandong) General Cao Cao
Sun Gui
孫規
General Eastern Wu
Sun Hao
孫皓
Yuanzong
元宗
242 284 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Emperor Eastern Wu See Eastern Wu family trees.
Sun He
孫河
Bohai
伯海
204 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun He
孫和
Zixiao
子孝
224 253 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble Eastern Wu
Sun Hong
孫宏
Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Sun Hong
孫弘
Politician Eastern Wu
Sun Huan
孫奐
Jiming
季明
195 234 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Huan
孫桓
Shuwu
叔武
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Hui
孫徽
Politician Eastern Wu
Sun Jian
孫堅
Wentai
文台
155 191 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General, warlord Sun Jian Han Dynasty, Yuan Shu See Eastern Wu family trees.
Sun Jiao
孫皎
Shulang
叔朗
219 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun Jin
孫瑾
Politician Han Dynasty
Sun Jing
孫靜
Youtai
幼台
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun Jun
孫峻
Ziyuan
子遠
219 256 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General, regent Eastern Wu
Sun Kang
孫康
Taishan (Tai'an, Shandong) General Cao Wei Tao Qian, Lü Bu
Sun Kang
孫伉
Julu (Pingxiang County, Hebei)
Sun Kuang
孫匡
Jizuo
季佐
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Lang
孫朗
Zao'an
早安
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Lang
孫狼
Rebel leader Shu Han
Sun Leng
孫楞
General Eastern Wu
Sun Li
孫禮
Deda
德達
250 Rongcheng, Zhuo (Rongcheng County, Hebei) General Cao Wei
Sun Liang
孫亮
Ziming
子明
243 260 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Emperor Eastern Wu See Eastern Wu family trees.
Sun Lü
孫慮
Zizhi
子智
213 232 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble Eastern Wu
Sun Lü
孫慮
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Luban
孫魯班
Dahu
大虎
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble lady Eastern Wu
Sun Lun
孫倫
General Eastern Wu
Sun Luyu
孫魯育
Xiaohu
小虎
255 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble lady Eastern Wu
Sun Mao
孫茂
General Eastern Wu
Sun Mi
孫密
Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Sun Qi
孫奇
250 Politician Eastern Wu
Sun Qian
孫乾
Gongyou
公祐
Beihai (West of Changle County, Shandong) Advisor, politician Liu Bei Tao Qian
Sun Qian
孫謙
General Cao Wei
Sun Qing
孫輕
General Cao Cao Zhang Yan
Sun Quan
孫權
Zhongmou
仲謀
182 252 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Emperor Eastern Wu See Eastern Wu family trees.
Sun Ru
孫孺
Zhongru
仲孺
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Sun Shao
孫韶
Gongli
公禮
188 241 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Shao
孫紹
Politician Eastern Wu
Sun Shao
孫邵
Changxu
長緒
163 225 Beihai, Qingzhou (West of Changle County, Shandong) Advisor, general Sun Quan Kong Rong, Liu Yao
Sun Sheng
孫盛
General Eastern Wu
Sun Song
孫崧
Beihaiguo, Anqiu (Weifang, Shandong) Han Dynasty
Sun Xia
孫夏
184 Rebel leader Yellow Turban rebels
Sun Xiang
孫香
Wenyang
文陽
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Yuan Shu Sun Jian
Sun Xiu
孫休
Zilie
子烈
235 264 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Emperor Eastern Wu See Eastern Wu family trees.
Sun Xiu
孫秀
Yancai
彥才
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Jin Dynasty Eastern Wu
Sun Xu
孫諝
263 Eastern Wu
Sun Yan
孫炎
Shuran
叔然
Le'an (Boxing County, Shandong) Scholar Han Dynasty
Sun Yi
孫翊
Shubi
叔弼
184 204 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun Yi
孫異
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Sun Yi
孫怡
General Eastern Wu
Sun Yong
孫邕
Jinan (Jinan, Shandong) fangshi
Sun Yong
孫邕
Politician Cao Wei
Sun Yu
孫瑜
Zhongyi
仲異
177 215 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Sun Yu
孫彧
General, politician Cao Wei Eastern Wu
Sun Yu
孫毓
Taishan (Northeast of Tai'an, Shandong) Politician Cao Wei
Sun Yuan
孫元
Rongcheng, Zhuo (Rongcheng County, Hebei) General Cao Wei
Sun Zhang
孫璋
189 Eunuch Han Dynasty
Sun Zhao
孫肇
General Han Dynasty
Sun Zheng
孫拯
Xianshi
顯世
303 Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General, politician, poet Jin Dynasty Eastern Wu
Sun Zi
孫資
Yanlong
彦龍
251 Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General, politician Cao Wei
Sun Zicai
孫子才
General Eastern Wu Cao Cao
Sun Zong
孫綜
General Gongsun Yuan
Sun Zun
孫遵
General Eastern Wu
Suo Jing
索靖
You'an
幼安
Dunhuang County (Dunhuang, Gansu) Calligrapher, general, politician Jin Dynasty Cao Wei
Suonu
瑣奴
General Xianbei
Supuyan
蘇僕延
207 Liaodong (Jinzhou, Liaoning) Tribal leader Wuhuan

T[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Tadun
蹋頓
207 Tribal leader Wuhuan
Taishi Ci
太史慈
Ziyi
子義
166 206 Huang County, Donglai (Longkou, Shandong) General Sun Quan Kong Rong, Liu Yao, Sun Ce
Taishi Xiang
太史享
Yuanfu
元復
Huang County, Donglai (Longkou, Shandong) Politician Eastern Wu
Tan Fu
檀敷
Wenyou
文友
Shanyang (Jinxiang County, Shandong) Politician Han Dynasty
Tan Mo
檀謨
Politician Han Dynasty
Tan Shao
譚紹
Luling (Taihe, Jiangxi) General Eastern Wu
Tan Zheng
譚正
General Eastern Wu
Consort Tang
唐氏
Yingchuan County (Yuzhou, Henan) Noble lady Han Dynasty
Tang Bin
唐彬
Ruzong
儒宗
235 294 Zou, Lu General Jin Dynasty
Tang Gu
唐固
Zizheng
子正
Danyang (Xuancheng, Anhui) Scholar, politician Eastern Wu
Tang Pu
唐譜
General Eastern Wu
Tang Sheng
唐盛
General Eastern Wu
Tang Ti
唐蹏
Tribal leader Qiang
Tang Xidian
堂溪典
Jidu
季度
Yingchuan (Yuzhou, Henan) Politician Han Dynasty
Tang Zhen
唐珍
Guiyang (Chenzhou, Hunan) Politician Han Dynasty
Tang Zhou
唐周
Jinanguo (Zhangqiu, Shandong) General Han Dynasty Zhang Jue
Tang Zi
唐咨
Licheng General Cao Wei Sun QuanEastern Wu
Tao Huang
陶璜
Shiying
世英
Danyang Moling, Yangzhou (Nanjing, Jiangsu) General Jin Dynasty Eastern Wu
Tao Jun
陶浚/陶濬
280 Danyang Moling, Yangzhou (Nanjing, Jiangsu) General Eastern Wu
Tao Qian
陶謙
Gongzu
恭祖
132 194 Danyang (Northeast of Dangtu County, Anhui) Politician, warlord Tao Qian Han Dynasty
Tao Qiuhong
陶丘洪
Pingyuan (Pingyuan, Shandong) Han Dynasty
Tao Qiuyi
陶丘一
Politician Cao Wei
Tao Shang
陶商
Danyang (Northeast of Dangtu County, Anhui) Tao Qian Han Dynasty
Tao Sheng
陶升
Rebel leader, general Yuan Shao Zhang Yan
Tao Ying
陶應
Danyang (Northeast of Dangtu County, Anhui) Tao Qian
Teng Dan
滕耽
Ju County, Beihai (Changle County, Shandong) General Sun Quan Han Dynasty
Teng Fanglan
滕芳蘭
Ju County, Beihai (Changle County, Shandong) Empress Eastern Wu
Teng Mu
滕牧
Ju County, Beihai (Changle County, Shandong) Politician, general Eastern Wu
Teng Xiu
滕修
Xianxian
顯先
288 Xi'e, Nanyang (North of Nanyang, Henan) Politician Jin Dynasty Eastern Wu
Teng Yin
滕胤
Chengsi
承嗣
256 Ju County, Beihai (Changle County, Shandong) Politician Eastern Wu
Teng Zhou
滕胄
Ju County, Beihai (Changle County, Shandong) Sun Quan
Ti Jun
梯俊
General Cao Wei
Lady Tian
田氏
Empress Wang's mother Cao Wei
Tian Chou
田疇
Zitai
子泰
169 214 Wuzhong, Right Beiping (Northwest of Yutian County, Hebei) Advisor, politician Liu Yu, Cao Cao
Tian Feng
田豐
Yuanhao
元皓
200 Julu (Pingxiang County, Hebei) Advisor Yuan Shao
Tian Jing/Tian Yi
田景/田儀
192 Politician Han Dynasty
Tian Kai
田楷
199 General Gongsun Zan
Tian Le
田樂
General Cao Wei Han Sui
Tian Lin
田林
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Tian Pengzu
田彭祖
Politician Cao Wei
Tian Shao
田韶
Liaodong County (Chaoyang County, Liaoning) Han Dynasty
Tian Xu
田續
Wuzhong, Right Beiping (Northwest of Yutian County, Hebei) General Cao Wei
Tian Yan
田晏
General Han Dynasty
Tian Yanhe
田彦和
Calligrapher Han Dynasty
Tian Yin
田銀
Rebel leader, general Cao Cao
Tian Yu
田豫
Guorang
國讓
171 252 Yongnu County, Yuyang (Northeast of Wuqing District, Tianjin) General, politician Cao Wei Liu Bei, Gongsun Zan
Tian Yu
田豫
Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Tian Zhang
田章
General Jin Dynasty Cao Wei
Tong Zhi
僮芝
Danyang (Xuancheng, Anhui) Politician Han Dynasty
Tufa Pigu
禿髮匹孤
Tribal leader Xianbei
Tufa Shoutian
禿髮壽闐
Tribal leader Xianbei
Tufa Shujineng
禿髮樹機能
280 Tribal leader Xianbei
Tuoba Liwei
拓跋力微
174 277 Tribal leader Xianbei

W[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Wan Bing
萬秉
Rebel leader Yellow Turban rebels
Wan Qian
萬潛
General, politician Cao Cao Han Dynasty
Wan Tai
萬泰
General Eastern Wu
Wan Yan
萬演
General Han Dynasty
Wan Yu
萬彧
273 Politician Eastern Wu
Empress Wang
王皇后
Empress Cao Wei
Wang, Empress Dayi
大懿皇后王氏
Langya (Jiaonan, Shandong) Noble lady Eastern Wu
Wang, Empress Jinghuai
敬懷皇后王氏
Nanyang (Nanyang, Henan) Noble lady Eastern Wu
Wang Bao
王豹
Qucheng, Donglai (Zhaoyuan City, Shandong) Politician Cao Cao
Wang Bi
王弼
Fusi
輔嗣
226 249 Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Politician, xuanxue scholar Cao Wei
Wang Bi
王必
218 General Cao Cao
Wang Bi
王毖
Politician Cao Wei
Wang Biao
王表
252 Luoyang (Rui'an, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Wang Bin
王斌
Zhaoguo (Handan, Hebei) Politician Han Dynasty
Wang Bu
王布
General Jin Dynasty
Wang Cai
王才
General Cao Wei
Wang Can
王粲
Zhongxuan
仲宣
177 217 Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Advisor, politician, scholar Cao Cao Liu Biao, Liu Cong
Wang Chang
王昶
Wenshu
文舒
259 Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General, politician Cao Wei
Wang Chang
王昌
General Dong Zhuo
Wang Chen
王晨
Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) Cao Wei
Wang Cheng
王承
General Han Dynasty
Wang Cheng
王晟
Jiaxing (Jiaxing, Zhejiang) Rebel leader, politician Han Dynasty
Wang Chong
王沖
Guanghan (Xindu, Sichuan) General Cao Wei Liu BeiShu Han
Wang Chong
王崇
General Cao Wei Eastern Wu
Wang Chong
王崇
Youyuan
幼遠
220 Guanghan County (Guanghan, Sichuan) General Jin Dynasty Shu Han
Wang Dai
王岱
Jiyuan
季遠
202 Guanghan County (Guanghan, Sichuan) General Shu Han
Wang Dan
王旦
Diviner Han Dynasty
Wang Dang
王當
General Zhang Yan
Wang Demi
王德彌
Politician Han Dynasty
Wang Ding
王定
Jiyin County (Dingtao County, Shandong) Han Dynasty
Wang Du
王度
Rebel leader
Wang Dun
王惇
General Eastern Wu
Wang Fan
王蕃
Yongyuan
永元
228 266 Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) Astronomer, mathematician, politician Eastern Wu
Wang Fang
王方
General Dong Zhuo
Wang Fang
王訪
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Wang Fangping
王方平
Politician Han Dynasty
Wang Feixiao
王飛梟
Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) General Cao Wei
Wang Fen
王芬
Politician Han Dynasty
Wang Fu
王甫
Guoshan
國山
222 Qi, Guanghan (Santai County, Sichuan) Advisor, politician Shu Han Liu Zhang
Wang Gong
王肱
Politician Han Dynasty
Wang Gongzhong
王公仲
General Cao Wei
Wang Guan
王觀
Weitai
偉臺
260 Linqiu, Dong (Southeast of Fan County, Henan) Politician Cao Wei
Wang Guang
王廣
Gongyuan
公淵
Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) General Cao Wei
Wang Guo
王國
Dongping (Dongping County, Shandong) Politician Cao Cao
Wang Guo
王國
Liangzhou (Wuwei, Gansu) General Han Dynasty
Wang Hai
王海
Yuzhang County (Nanchang, Jiangxi) Rebel leader
Wang Han
王含
General Shu Han
Wang Heping
王和平
Beihaiguo (Changle County, Shandong) Fangshi, Taoist
Wang Hong
王宏
Zhengzong
正宗
284 Shanyang County (Jinxiang County, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Wang Hongzhi
王弘直
Politician Cao Wei
Wang Hua
王化
Boyuan
伯遠
Guanghan County (Guanghan, Sichuan) General Jin Dynasty Shu Han
Wang Hui
王徽
Qucheng, Donglai (Zhaoyuan City, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Huiyang
王惠陽
Dongpingguo (Dongping County, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Hun
王渾
Xuanchong
玄沖
223 297 Jinyang, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General Jin Dynasty Cao Wei
Wang Hun
王渾
Linyi (Linyi, Shandong) Politician Jin Dynasty
Wang Ji
王基
Boyu
伯輿
190 261 Qucheng, Donglai (Zhaoyuan City, Shandong) General Cao Wei
Wang Ji
王濟
Wuzi
武子
Jinyang, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General, politician Jin Dynasty
Wang Ji
王寄
Politician Cao Wei
Wang Ji
王機
Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Wang Jia
王嘉
General Cao Wei
Wang Jian
王建
238 Politician Gongsun Yuan Cao Wei
Wang Jian
王簡
Xuantu County, Gaoxian (Tieling, Liaoning) Politician Cao Wei
Wang Jin
王金
Rebel leader
Wang Jing
王靖
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Wang Jing
王經
Yanwei
彥緯
260 Qinghe (East of Linqing, Liaocheng, Shandong) General, politician Cao Wei
Wang Jinhu
王金虎
251 Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) General Cao Wei
Wang Jiuzhen
王九真
Weiqi player
Wang Jun
王濬
Shizhi
士治
206 286 Hu, Hongnong (West of Lingbao, Henan) General Jin Dynasty
Wang Jun
王雋
Politician Han Dynasty
Wang Jun
王儁
Ziwen
子文
Runan County (Pingyu County, Henan)
Wang Kai
王楷
Advisor Lü Bu
Wang Kai
王凱
Shanyang County (Weishan County, Shandong) Liu Biao
Wang Kai
王愷
Junfu
君夫
Tan County, Donghai (Tancheng County, Shandong) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Wang Kang
王伉
Shu (Chengdu, Sichuan) General Shu Han
Wang Kang
王康
Donghai County, Tan (Linyi, Tancheng County, Shandong) Jin Dynasty
Wang Kao
王考
Wenzu
文祖
Shouzhang, Dongpingguo (Dongping County, Shandong) Politician Han Dynasty
Wang Kuang
王匡
Gongjie
公節
Taishan (Northeast of Tai'an, Shandong) Politician, warlord Han Dynasty
Wang Kui
王夔
Politician Cao Wei
Wang Kui
王悝
Jiyang County, Linqiu (Yuncheng County, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Lan
王覽
Xuantong
玄通
206 278 Politician Jin Dynasty
Wang Lang
王朗
Jingxing
景興
228 Tan County, Donghai (Tancheng County, Shandong) Politician, warlord Cao Wei Han Dynasty
Wang Lang
王朗
General Cao Wei
Wang Lei
王累
211 Guanghan (Xindu, Sichuan) Advisor Liu Zhang
Wang Li
王立
Politician Han Dynasty
Wang Li
王黎
Changshanguo, Gaoyi (Xingtai, Hebei) Politician Cao Wei
Wang Li
王離
Boyuan
伯元
Guanghan County (Guanghan, Sichuan) General, politician Shu Han
Wang Lian
王連
Wenyi
文儀
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Shu Han Liu Zhang
Wang Lie
王烈
Yanfang
彦方
141 218 Pingyuan (Pingyuan, Shandong) Politician Han Dynasty
Wang Ling
王凌
Yanyun
彥雲
171 251 Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) General, politician Cao Wei
Wang Ling
王靈
Wudu (Cheng County, Gansu) General Cao Wei
Wang Long
王隆
Donghai County, Tan (Linyi, Tancheng County, Shandong) Jin Dynasty
Wang Lujiu
王盧九
Langya (Jiaonan, Shandong) Lady Wang (Empress Dayi)'s father Eastern Wu
Wang Mai
王買
General Cao Wei
Wang Mao
王髦
Politician Cao Wei
Wang Men
王門
General Yuan Shao Gongsun Zan
Wang Mi
王秘
General Cao Wei
Wang Mi
王秘
Wuwei County (Minqin County, Gansu) General Cao Wei
Wang Mingshan
王明山
Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) Calligrapher, politician Cao Wei
Wang Mo
王默
Chujing
處靜
Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Cao Wei
Wang Mo
王摩
General Cao Wei Yuan Shao
Wang Mo
王模
Le'anguo (Zibo, Gaoqing County, Shandong) Politician Cao Cao
Wang Mou
王謀
Yuantai
元泰
Shu County, Hanjia (Mingshan County, Sichuan) Politician Shu Han Liu Yan, Liu Zhang
Wang Ping
王平
Zijun
子均
248 Dangqu, Baxi (Qu County, Sichuan) General Shu Han Cao Cao
Wang Pou
王裒
Weiyuan
偉元
311 Yingling, Beihai (Southeast of Changle County, Shandong) Scholar
Wang Pu
王誧
Politician Han Dynasty
Wang Pu
王普
Politician Shu Han
Wang Qi
王頎
Kongshuo
孔碩
Donglai (Yantai, Shandong) General Cao Wei
Wang Qi
王頎
192 General Han Dynasty
Wang Qi
王起
Yangzhou (Ma'anshan, He County, Anhui) General Cao Wei
Wang Qi
王岐
Kuaiji, Yuyao (Yuyao, Zhejiang) Eastern Wu
Wang Qian
王謙
Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Politician Han Dynasty
Wang Qian
王虔
Gongzu
恭祖
Donghai County, Tan (Linyi, Tancheng County, Shandong) General, politician Jin Dynasty
Wang Qian
王潛
Advisor Eastern Wu
Wang Qian
王遷
Hanyang County (Tianshui, Gansu) Politician Cao Wei
Wang Qiao
王喬
Qucheng, Donglai (Zhaoyuan City, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Qin
王欽
Politician Cao Wei
Wang Rong
王戎
Junchong
濬沖
234 305 Linyi, Langya (North of Linyi, Shandong) Politician Jin Dynasty
Wang Rou
王柔
Shuyou
叔優
Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General Han Dynasty
Wang Rui
王叡
Tongyao
通耀
Politician Han Dynasty
Wang Si
王思
Jiyin (Dingtao County, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Shan
王山
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Shu Han
Wang Shang
王商
Wenbiao
文表
Guanghan County (Guanghan, Sichuan) Politician Liu Zhang Liu Yan
Wang Shen
王沈
Chudao
處道
266 Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Wang Shen
王深
Daochong
道冲
Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) General Jin Dynasty
Wang Sheng
王生
General Cao Wei
Wang Shi
王士
Yiqiang
義疆
225 Guanghan County, Qi (Zhongjiang County, Sichuan) General Shu Han
Wang Shi
王始
Longxi County, Xiangwu (Longxi County, Gansu) Politician Cao Wei
Wang Shuang
王雙
Ziquan
子全
228 General Cao Wei
Wang Shuang
王雙
General Cao Wei
Wang Si
王嗣
Chengzong
承宗
Jianwei County, Zizhong (Ziyang, Sichuan) General Shu Han
Wang Song
王松
Yuyang County (Miyun County, Beijing) Warlord Cao Wei Wang Song
Wang Su
王肅
Ziyong
子雍
195 256 Tan County, Donghai (Tancheng County, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Sui
王遂
Eastern Wu
Wang Tong
王同
Han Dynasty
Wang Tong
王同
General Wuhuan Cao Wei
Wang Tu
王圖
General Cao Cao
Wang Wei
王威
General Liu Biao
Wang Wei
王偉
Politician Han Dynasty
Wang Weng
王翁
Cao Cao
Wang Xi
王熙
Shuhe
叔和
210 258 Gaoping, Shanyang (Zoucheng, Shandong) Physician Jin Dynasty
Wang Xian
王咸
General Han Dynasty
Wang Xian
王羡
General Cao Wei
Wang Xiang
王祥
Xiuzheng
休徵
185 269 Langya (Jiaonan, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Wang Xiang
王詳
Tan County, Donghai (Tancheng County, Shandong) Cao Wei
Wang Xiang
王象
Xibo
羲伯
Henai County (Jiaozuo, Wuzhi County, Henan) Politician Cao Wei
Wang Xiong
王雄
Yuanbo
元伯
Linyi (Linyi, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Xiu
王修
Shuzhi
叔治
Yingling, Beihai (Southeast of Changle County, Shandong) Advisor, politician Cao Cao Kong Rong, Yuan Tan
Wang Xiu
王休
General Cao Wei
Wang Xiu
王休
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Han Dynasty
Wang Xuan
王選
Politician Cao Wei
Wang Xun
王訓
Dangqu, Baxi (Qu County, Sichuan) Politician Shu Han
Wang Xun
王恂
Liangfu
良夫
278 Donghai County, Tan (Linyi, Tancheng County, Shandong) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Wang Yan
王琰
General Han Dynasty
Wang Yan
王延
Eastern Wu
Wang Yang
王羕
General Cao Wei
Wang Ye
王業
Wuling (Changde, Hunan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Wang Ye
王業
Changxu
長緒
Politician Cao Wei
Wang Yi
王異
Zhao Ang's wife Han Dynasty
Wang Yi
王乂
Linyi (Linyi, Shandong) General Jin Dynasty
Wang Yi
王邑
Politician Han Dynasty
Wang Yi
王儀
Zhubiao
朱表
252 Yingling, Beihai (Southeast of Changle County, Shandong) General Cao Wei
Wang Yi
王廙
Qucheng, Donglai (Zhaoyuan City, Shandong) Politician Jin Dynasty
Wang Ying
王營
Donglai County, Dongmou (Yantai, Shandong) Rebel leader
Wang You
王祐
Guanghan County, Qi (Zhongjiang County, Sichuan) Politician Shu Han
Wang Yu
王彧
Cao Wei
Wang Yu
王彧
General Han Dynasty
Wang Yuanji
王元姬
217 268 Tan County, Donghai (Tancheng County, Shandong) Empress dowager Jin Dynasty Cao Wei
Wang Yue
王越
General Han Dynasty
Wang Yue
王約
General Eastern Wu Jin Dynasty
Wang Yun
王允
Zishi
子師
137 192 Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) Politician Han Dynasty
Wang Yun
王惲
Tan County, Donghai (Tancheng County, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Yun
王贇
238 General Cao Wei
Wang Zan
王贊
Politician Gongsun Yuan
Wang Ze
王則
General Cao Wei
Wang Ze
王澤
Jidao
季道
Jinyang County, Taiyuan (Taiyuan, Shanxi) Politician Cao Wei
Wang Zhao
王照
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Rebel leader, politician Cao Wei
Wang Zhu
王著
279 Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) Politician Eastern Wu
Wang Zhen
王振
Zhongyuan
仲遠
201 Guanghan County (Guanghan, Sichuan) General Jin Dynasty Shu Han
Wang Zheng
王政
General Zhang Chun Han Dynasty
Wang Zhi
王直
223 General Sun Quan
Wang Zhi
王稚
General Eastern Wu Cao Wei
Wang Zhong
王忠
Fufeng (Xingping, Shaanxi) General Cao Cao
Wang Zhong
王忠
Yingling, Beihai (Southeast of Changle County, Shandong) Politician Cao Wei
Wang Zifa
王子法
General Kong Rong
Wang Zifu
王子服
Ziyou
子由
General Han Dynasty
Wang Zu
王族
Rebel leader, general Guo Ma Eastern Wu
Wang Zuo
王祚
General Cao Wei
Wei Dan
韋誕
Zhongjiang
仲將
179 251 Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) Calligrapher, politician Cao Wei
Wei Duan
韋端
Xiufu
休甫
Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Wei Dun
尾敦
Liu Yu
Wei Feng
魏諷
Zijing
子京
219 Jiyin (Dingtao County, Shandong) Politician Han Dynasty
Wei Gu
衛固
Zhongjian
仲堅
206 Hedong County (Xia County, Shanxi) Rebel leader, politician Han Dynasty
Wei Guan
衛瓘
Boyu
伯玉
220 291 Anyi, Hedong (North of Xia County, Shanxi) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Wei Heng
衛恒
Jushan
巨山
291 Anyi, Hedong (North of Xia County, Shanxi) Calligrapher, politician Jin Dynasty
Wei Huang
韋晃
218 Han Dynasty
Wei Ji
衛覬
Boru
伯儒
229 Anyi, Hedong (North of Xia County, Shanxi) Calligrapher, politician, scholar Cao Wei
Wei Ji
衛繼
Ziye
子業
264 Shu County, Yandao (Yingjing County, Sichuan) General, politician Shu Han
Wei Jing
衛旌
Ziqi
子旗
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Wei Jing
衛京
Xiangyi, Chenliu (Sui County, Henan) Politician Cao Wei
Wei Kai
衛開
219 General Cao Cao
Wei Kai
衛楷
Xiangyi, Chenliu (Sui County, Henan) Politician Cao Wei
Wei Kang
韋康
Yuanjiang
元將
212 Duling, Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) General, politician Cao Cao
Wei Lang
魏狼
Yuesui County (Xichang, Sichuan) Tribal leader Zhuoma
Wei Lie
衛烈
Xiangyi, Chenliu (Sui County, Henan) Politician Cao Wei
Wei Long
韋隆
Fengyi, Yunyang (Chunhua County, Shaanxi) Scholar Eastern Wu
Wei Mi
衛彌
General Han Dynasty
Wei Miao
魏邈
General Eastern Wu
Wei Ping
魏平
General Cao Cao
Wei Qian
魏遷
Kuaiji, Shangyu (Shangyu, Zhejiang) Eastern Wu
Wei Shen
衛慎
Politician Cao Wei
Wei Shu
魏舒
Yangyuan
陽元
209 290 Rencheng, Guofan (Yanzhou, Shandong) Advisor, politician Jin Dynasty Cao Wei
Wei Teng
魏滕
Zhoulin
周林
Kuaiji County, Shangyu (Shangyu, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Wei Wen
衛溫
231 General Eastern Wu
Wei Wenjing
衛文經
Shu Han
Wei Xi
隗禧
Ziya
子牙
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi) Scholar, politician, astronomer Cao Wei
Wei Xiufu
韋休甫
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi)
Wei Xu
魏續
General Cao Cao Lü Bu
Wei Xun
衛恂
Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Wei Yan
魏延
Wenchang
文長
234 Yiyang (Xinyang, Henan) General Shu Han
Wei You
魏攸
193 Right Beiping (Pingquan County, Hebei) Advisor, politician Liu Yu
Wei Yue
魏越
General Lü Bu Han Dynasty
Wei Zhao
韋昭/韋曜
Hongsi
弘嗣
204 273 Yunyang, Wu (Danyang City, Jiangsu) Historian, politician, scholar Eastern Wu
Wei Zhen
衛臻
Gongzhen
公振
Xiangyi, Chenliu (Sui County, Henan) Politician Cao Wei
Wei Zhong
魏種
General Cao Cao Yuan Shao
Wei Zhongdao
衛仲道
Cai Yan(Wenji)'s husband
Wei Zi
衛兹
Zixu
子許
190 Chenliu County, Xiangyi (Sui County, Henan) General Han Dynasty
Weigong
位宮/憂位居
209 248 Xuantu County, Gaojuli (Tonghua, Jilin) Tribal leader Goguryeo
Weiju
位居/簡位居
238 Fuyuguo (North of Yan Mountains, Inner Mongolia) Tribal leader Buyeo
Wen Bu
文布
General Shu Han
Wen Chou
文醜
200 General Yuan Shao
Wen Chu
文俶
238 291 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Jin Dynasty Cao Wei, Eastern Wu
Wen Dai
文岱
Wan, Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Wen Gong
文恭
Zhongbao
仲寶
Politician Shu Han
Wen Hou
文厚
Wan, Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Wen Hu
文虎
291 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei Sun QuanEastern Wu
Wen Hui
溫恢
Manji
曼基
178 223 Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) Politician Cao Wei
Wen Ji
文稷
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Eastern Wu
Wen Li
文立
Guangxiu
廣休
Ba County (Chongqing) Politician Jin Dynasty Shu Han
Wen Ping
文聘
Zhongye
仲業
Wan, Nanyang (Nanyang, Henan) General Cao Wei Liu Biao, Liu Cong
Wen Qin
文欽
Zhongruo
仲若
257 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Eastern Wu Cao CaoCao Wei
Wen Renmin
聞人敏
Wu County (Suzhou, Jiangsu)
Wen Sheng
溫生
Qi County, Taiyuan (Qi County, Shanxi) Politician Cao Wei
Wen Shu
溫恕
Taiyuan County, Qi (Qi County, Shanxi) Politician Han Dynasty
Wen Wu
文武
Wan, Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Wen Xiu
文休
Wan, Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Wen Yang
文鴦
238 291 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Jin Dynasty Eastern Wu, Cao CaoCao Wei
Wen Yi
溫毅
Politician Han Dynasty
Wen Ze
文則
General Gongsun Zan
Empress Wu
吳皇后
245 Chenliu (Kaifeng, Henan) Empress Shu Han
Lady Wu
吳氏
202 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Noble lady Sun Quan
Wu An
吳安
250 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Wu Ba
吳霸
Rebel leader, general Cao Cao Yellow Turban rebels
Wu Ban
吳班
Yuanxiong
元雄
Chenliu (Kaifeng, Henan) General Shu Han
Wu Chao
伍朝
Shiming
世明
Wuling County, Hanshou (Changde, Hunan) Scholar
Wu Da
吳達
Politician Cao Wei
Wu Dang
吳碭
General Liu Bei Han Dynasty, Sun Quan
Wu Dun
吳敦
Taishan (Tai'an, Shandong) General Cao Wei Tao Qian, Lü Bu
Wu Can
吾粲
Kongxiu
孔休
245 Wucheng, Wu General, politician Eastern Wu
Wu Fan
吳範
Wenze
文則
226 Shangyu, Kuaiji (Shangyu, Zhejiang) Fortune teller, politician Sun Quan
Wu Fen
吳奮
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Wu Fu
伍孚
Deyu
德瑜
191 Runan County, Wufang (Suiping County, Henan) General Han Dynasty
Wu Gai
武陔
Yuanxia
元夏
Zhuyi, Peiguo (Su County, Anhui) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Wu Gang
吳綱
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Cao Wei
Wu Guan
吳瓘
Chenguo (Huaiyang County, Henan) Politician Cao Wei
Wu Huan
吳桓
Rebel leader Yellow Turban rebels
Wu Jing
吳景
203 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Sun Ce Sun Jian, Yuan Shu
Wu Ju
吳巨
Changsha General Liu Biao
Wu Ju
吳遽
Yuzhang County, Poyang (Poyang County, Jiangxi) Rebel leader, general Eastern Wu
Wu Kang
吳康
Zizhong
子仲
Jiyin (Dingtao County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Wu Kuang
吳匡
Chenliu (Kaifeng, Henan) General Han Dynasty
Wu Lan
吳蘭
218 General Liu Bei Liu Zhang
Wu Liang
五梁
Deshan
德山
Jianwei County, Nan'an (Leshan, Sichuan) General, politician Shu Han
Wu Lin
吳林
Politician Cao Wei
Wu Long
伍隆
Kuaiji, Yuyao (Yuyao, Zhejiang) Bandit leader Han Dynasty
Wu Lu
五鹿
Rebel leader Yellow Turban rebels
Wu Mao
武茂
Jixia
季夏
291 Zhuyi, Peiguo (Su County, Anhui) Politician Jin Dynasty
Wu Mian
吳免
Rebel leader, general Eastern Wu
Wu Ping
吳平
Politician Eastern Wu
Wu Pu
吳普
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Physician
Wu Qi
吳祺
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Wu Qiong
伍瓊
Deyu
德瑜
190 Runan (Runan, Henan) General Han Dynasty
Wu Rang
吳穰
Politician Eastern Wu
Wu Shao
武韶
Shuxia
叔夏
Zhuyi, Peiguo (Su County, Anhui) Politician Jin Dynasty
Wu Shu
吳述
Rebel leader, general Guo Ma Eastern Wu
Wu Shuo
吳碩
Zilan
子蘭
200 Politician Han Dynasty
Wu Shuo
吳碩
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Wu Shuo
吳碩
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Wu Wu
吳五
Rebel leader, general Eastern Wu
Wu Xi
五習/伍習
General Cao Cao Dong Zhuo
Wu Xiu
吳脩
190 General Dong Zhuo Han Dynasty
Wu Yan
吾彥
Shize
士則
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Jin Dynasty Eastern Wu
Wu Yan
伍延
280 General Eastern Wu
Wu Yan
烏延
Youbeiping (Fengrun town, Tangshan, Hebei) Tribal leader Wuhuan
Wu Yi
吳懿
Ziyuan
子遠
237 Chenliu (Kaifeng, Henan) General Shu Han Liu Zhang
Wu Ying
吳應
Wenshu
溫舒
Jiyin (Dingtao County, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Wu Zhi
吳質
Jizhong
季重
177 230 Jiyin (Dingtao County, Shandong) Advisor, general, politician Cao Wei
Wu Zhou
武周
Bonan
伯南
Zhuyi, Peiguo (Su County, Anhui) General, politician Cao Wei
Wu Zi
吳資
Politician Han Dynasty
Wu Ziqing
吳子卿
Han Dynasty
Wu Zuan
吳纂
256 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Lady of Wuyang
舞陽君
Empress dowager Han Dynasty

X[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Lady Xi
習氏
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Pang Lin's wife Cao Wei Shu Han
Xi Jia
郤嘉
Politician Cao Wei
Xi Jian
郤儉
188 Yangcheng (Dengfeng, Henan) Politician Han Dynasty
Xi Jian
郤儉
Yingchuan (Xuchang, Henan) Fangshi Cao Wei
Xi Long
習隆
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Shu Han
Xi Lü
郗慮
Hongyu
鴻豫
Shanyang County, Gaoping (Weishan County, Shandong) Politician, general Cao Wei Han Dynasty
Xi Shou
習授
Nan County (Jingzhou, Hubei) Cao Wei
Xi Su
襲肅
General Eastern Wu Han Dynasty
Xi Xi
奚熙
General Eastern Wu
Xi Yi
郤揖
Yanshi, Henan (Yanshi, Henan) General Cao Wei Shu Han
Xi Wen
習溫
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Eastern Wu
Xi Zhen
習禎
Wenxiang
文祥
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Xi Zhen
習珍
220 Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General Liu Bei
Xi Zheng
郤正
Lingxian
令先
278 Yanshi, Henan (Yanshi, Henan) Politician Jin Dynasty Shu Han
Xi Zhicai
戲志才
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor, politician Cao Cao
Xi Zhong
習忠
Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Shu Han
Xia Mou
夏牟
General Han Dynasty
Xia She
夏舍
228 General Cao Wei
Xia Yi
夏逸
Politician Cao Wei
Xia Yu
夏育
General Han Dynasty
Xia Yun
夏惲
189 Eunuch Han Dynasty
Xia Rong
夏榮
Fangshi
Xia Zhao
夏昭
General Yuan Shao
Lady Xiahou
夏侯氏
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Zhang Fei's wife Shu Han Cao Cao
Xiahou Ba
夏侯霸
Zhongquan
仲權
259 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Shu Han Cao CaoCao Wei
Xiahou Bao
夏侯褒
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin Dynasty
Xiahou Ben
夏侯本
Politician Cao Wei
Xiahou Bo
夏侯博
General Liu Bei
Xiahou Cheng
夏侯稱
Shuquan
叔權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Xiahou Cheng
夏侯承
Politician Eastern Wu
Xiahou Chong
夏侯充
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Dun
夏侯惇
Yuanrang
元讓
220 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Feng
夏侯奉
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou He
夏侯和
Yiquan
義權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Xiahou Heng
夏侯衡
Boquan
伯權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Hui
夏侯惠
Zhiquan
稚權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Cao Wei
Xiahou Hui
夏侯徽
211 234 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Noble lady Cao Wei
Xiahou Ji
夏侯績
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Jie
夏侯傑
208 General Cao Cao
Xiahou Jun
夏侯駿
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Jin Dynasty Cao Wei
Xiahou Lan
夏侯蘭
Zhending, Changshan (South of Zhengding, Hebei) General Shu Han Cao Cao
Xiahou Lian
夏侯廉
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Lingnü
夏侯令女
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Wei
Xiahou Mao
夏侯楙
Zilin
子林
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Rong
夏侯榮
Youquan
幼權
219 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Cao Cao
Xiahou Ru
夏侯儒
Junlin
俊林
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Shang
夏侯尚
Boren
伯仁
225 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Wei
夏侯威
Jiquan
季權
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General, politician Cao Wei
Xiahou Wenning
夏侯文寧
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Xian
夏侯咸
General Cao Wei
Xiahou Xian
夏侯獻
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xiahou Xuan
夏侯玄
Taichu
太初
209 254 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician, scholar Cao Wei
Xiahou Yi
夏侯廙
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Xiahou Yuan
夏侯淵
Miaocai
妙才
219 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Cao
Xiahou Zhan
夏侯湛
Xiaoruo
孝若
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Jin Dynasty
Xiahou Zhuang
夏侯莊
Zhongrong
仲容
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin Dynasty
Xiahou Zijiang
夏侯子江
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Zizang
夏侯子臧
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Cao Wei
Xiahou Zuan
夏侯纂
Politician Shu Han
Xiahou Zuo
夏侯佐
266 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin Dynasty
Xiang Chong
向寵
240 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) General, politician Shu Han
Xiang Chong
向充
Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) Politician Cao Wei Shu Han
Xiang Cun
向存
214 General Liu Zhang
Xiang Ju
向舉
Advisor Shu Han Liu Zhang
Xiang Jun
項峻
Politician, writer Eastern Wu
Xiang Kai
襄楷
Gongju
公矩
Pingyuan (Pingyuan County, Shandong) Fangshi Han Dynasty
Xiang Lang
向朗
Juda
巨達
247 Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) Advisor, politician Shu Han Liu Biao
Xiang Tiao
向條
Wenbao
文豹
Yicheng, Xiangyang (Yicheng, Hubei) General, politician Jin Dynasty Shu Han
Xiang Xiong
向雄
Bomao
伯茂
Shanyang County (Jinxiang County, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Xiang Xiu
向秀
Ziqi
子期
227 272 Henei (Southwest of Wuzhi County, Henan) Politician, scholar Jin Dynasty Cao Wei
Xiang Xu
向栩
Fuxing
甫興
184 Henei County (Jiaozuo, Wuzhi County, Henan) Politician Han Dynasty
Xianyu Dan
鮮于丹
General Eastern Wu
Xianyu Fu
鮮于輔
Yuyang (Miyun County, Beijing) General Cao Wei Liu Yu
Xianyu Si
鮮于嗣
General Cao Wei
Xianyu Yin
鮮于銀
General Liu Yu
Xiao Jian
蕭建
Donghai (Tancheng County, Shandong) Politician Han Dynasty
Lady Xie
謝氏
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Noble lady Eastern Wu
Xie Biao
解𢢼
General Cao Wei
Xie Cheng
謝承
Weiping
偉平
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician, writer Eastern Wu
Xie Chong
謝崇
Shanyin, Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Xie Ci
謝慈
Xiaozong
孝宗
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Advisor Eastern Wu
Xie Fei
謝斐
Kuaiji County, Shanyin (Shaoxing, Yuecheng District, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Xie Gai
謝該
Wenyi
文儀
Nanyang County, Zhangling (Zaoyang, Hubei) Politician, scholar Han Dynasty
Xie Gong
謝厷
Advisor, politician Eastern Wu
Xie Hong
解弘
General Cao Wei
Xie Hong
謝宏
General Eastern Wu
Xie Huan
謝奐
Politician Cao Cao Han Dynasty
Xie Ji
謝姬
Noble lady Eastern Wu
Xie Jing
謝旌
General Eastern Wu
Xie Jing
謝景
Shufa
叔發
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Eastern Wu
Xie Jiong
謝煚
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Xie Jun
解儁
Politician Cao Wei
Xie Qi
謝奇
Lujiang County (Lujiang County, Anhui) General Cao Wei
Xie Shun
謝順
General Cao Wei
Xie Tan
謝譚
Xie Xu
謝勖
Shanyin, Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Xie Yuan
謝淵
Xiude
休德
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Xie Zan
謝贊
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Xie Zhen
謝貞
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Xie Ziwei
謝子微
Runan County, Zhaoling (Luohe, Henan) Han Dynasty
Xiegui'ni
泄歸泥
Tribal leader Xianbei
Xin Chang
辛敞
Taiyong
泰雍
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) General Jin Dynasty Cao Wei
Xin Cheng
鐔承
Gongwen
公文
Guanghan (Shehong County, Sichuan) Politician Shu Han
Xin Ji
辛機
Politician Cao Wei
Xin Pi
辛毗
Zuozhi
佐治
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei Yuan Shao
Xin Ping
辛評
Zhongzhi
仲治
204 Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor Yuan Tan Yuan Shao
Xin Xianying
辛憲英
191 269 Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan)
Xing Ju
邢舉
General Han Dynasty
Xing Yong
邢顒
Zi'ang
子昂
223 Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) Politician Cao Wei
Xing You
邢友
Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) Politician Cao Wei
Xing Zhen
邢貞
Politician Cao Wei
Xiong Mu
熊睦
Advisor Eastern Wu
Xiu Yun
修允/脩允
Linchuan, Yangzhou (Nancheng County, Jiangxi) General Eastern Wu
Xiu Ze
修則/脩則
268 Linchuan, Yangzhou (Nancheng County, Jiangxi) General Eastern Wu
Xiuwulu
修武盧
Tribal leader Wuhuan
Lady Xu
徐氏
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Noble lady Eastern Wu
Lady Xu
徐氏
Noble lady Eastern Wu
Xu Ba
徐霸
Yang County, Hedong (Southeast of Hongdong County, Shanxi) Cao Wei
Xu Biao
徐彪
Zhongyu
仲虞
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Xu Can
徐粲
Politician Eastern Wu
Xu Chang
許昌
Kuaiji County (Shaoxing, Zhejiang) Rebel leader
Xu Chu
許褚
Zhongkang
仲康
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xu Ci
許慈
Rendu
仁篤
Nanyang (Nanyang, Henan) Astrologer, politician Shu Han
Xu Cun
徐存
General Eastern Wu
Xu Dan
許耽
Danyang (Xuancheng, Anhui) General Liu Bei
Xu Deng
徐登
Minzhong (Quanzhou, Fujian) Fangshi
Xu Ding
許定
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xu Feng
徐奉
184 Eunuch Han Dynasty
Xu Gai
徐蓋
Yang County, Hedong (Southeast of Hongdong County, Shanxi) Politician Cao Wei
Xu Gan
徐幹
Weichang
偉長
170 217 Beihai (West of Changle County, Shandong) Scholar
Xu Gong
許貢
Politician Han Dynasty
Xu Gu
徐顧
General Sun Quan
Xu Guo
許國
Nanyang County (Nanyang, Henan) Jin Dynasty Shu Han
Xu He
徐和
Jinanguo (Zhangqiu, Shandong) Rebel leader Yellow Turban rebels
Xu Huang
徐晃
Gongming
公明
227 Yang County, Hedong (Southeast of Hongdong County, Shanxi) General Cao Wei
Xu Hun
許混
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Politician Cao Wei
Xu Ji
徐箕
Cao Wei
Xu Jiao
徐矯
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Xu Jilong
徐季龍
Kaiming
開明
Politician Cao Wei
Xu Jing
許靖
Wenxiu
文休
222 Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Advisor, politician Shu Han Kong Zhou, Xu Gong, Wang Lang, Liu Zhang
Xu Ju
許據
Gaoyang (Gaoyang County, Hebei) General, politician Cao Wei
Xu Kai
徐楷
Ju County, Langya (Ju County, Shandong) General Eastern Wu
Xu Kun
徐琨
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Sun Quan
Xu Ling
徐陵
Yuanda
元大
Taimo, Kuaiji (Quzhou, Zhejiang) General, politician Eastern Wu
Xu Miao
徐邈
Jingshan
景山
171 249 Guangyang (Daxing District, Beijing) Politician Cao Wei
Xu Min
許旻
250 General Eastern Wu
Xu Ping
徐平
Boxian
伯先
Taimo, Kuaiji (Quzhou, Zhejiang) General, politician Eastern Wu
Xu Qi
徐旗
Politician Eastern Wu
Xu Qian
許乾
Warlord
Xu Qin
許欽
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Shu Han
Xu Qin
徐欽
Haixi County, Guangling (Guannan County, Jiangsu) Cao Wei
Xu Qiu
徐璆
Mengyu
孟玉
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) General Yuan Shu Han Dynasty
Xu Rong
徐榮
192 Xiangping / Xuantu, Liaodong General Dong Zhuo
Xu Shang
徐商
General Cao Wei
Xu Shao
許劭
Zijiang
子將
150 195 Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Commentator
Xu Shao
許韶
Kuaiji County (Shaoxing, Zhejiang) Rebel leader
Xu Shao
徐紹
General Cao Wei Eastern Wu
Xu Sheng
徐盛
Wenxiang
文響
Ju County, Langya (Ju County, Shandong) General Eastern Wu
Xu Shu
徐庶
Yuanzhi
元直
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Advisor, politician Cao Wei Liu Bei
Xu Shulong
許叔龍
Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Politician Shu Han
Xu Si
許汜
Advisor Lü Bu
Xu Ta
徐他
199 Cao Cao
Xu Tong
徐統
Dongguan, Langya (Yishui County, Shandong) Politician Cao Wei
Xu Wu
徐武
Guangyang (Daxing District, Beijing) Politician Cao Wei
Xu Xi
徐翕
Cao Cao
Xu Xiang
徐詳
Ziming
子明
Wu County, Wucheng (Huzhou, Zhejiang) General Eastern Wu
Xu Xiang
許相
189 Politician Han Dynasty
Xu Xu
許栩
Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Politician Han Dynasty
Xu Xuan
徐宣
Baojian
寶堅
236 Haixi County, Guangling (Guannan County, Jiangsu) Politician Cao Wei
Xu Xun
徐勳
Politician Yuan Shao
Xu Xun
許勛
Nanyang County (Nanyang, Henan) Scholar Shu Han
Xu Yan
許晏
233 General Eastern Wu
Xu Yang
許瑒
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Politician Han Dynasty
Xu Yi
徐奕
Jicai
季才
219 Dongguan (Yishui County, Shandong) Politician Cao Cao
Xu Yi
許儀
263 Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) General Cao Wei
Xu Yi
徐逸
General Sun Ce
Xu Yi
徐揖
Politician Han Dynasty
Xu Yi
徐毅
Cao Cao
Xu Yin
徐胤
General Jin Dynasty
Xu Ying
徐英
Boji
伯濟
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Xu You
許攸
Ziyuan
子遠
204 Nanyang (Nanyang, Henan) Advisor Cao Cao Yuan Shao
Xu You
許攸
Politician Cao Wei Han Dynasty
Xu You
許游
Runan County, Pingyu (Pingyu County, Henan) Politician Shu Han
Xu Yuan
徐元
General Eastern Wu
Xu Yuan
徐原
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Advisor Eastern Wu
Xu Yuanxian
徐元賢
Xu Yun
許允
Advisor Shu Han
Xu Yun
許允
Shizong
士宗
Gaoyang (Gaoyang County, Hebei) General Cao Wei
Xu Zhang
許章
Han Dynasty
Xu Zhao
許昭
General Han Dynasty
Xu Zhen
徐真
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) Lady Xu's grandfather
Xu Zheng
徐整
Politician, writer Eastern Wu
Xu Zhi
徐质
254 General Cao Wei
Xu Zhi
徐質
225 General Cao Wei
Xu Zhi
許芝
Politician Cao Wei
Xu Zhong
徐忠
General Sun Quan
Xu Zong
許綜
Qiao County, Pei (Bozhou, Anhui) Politician Jin Dynasty
Xu Zong
徐宗
Yuzhang (Nanchang, Jiangxi) General Eastern Wu
Xu Zuo
徐祚
Fuchun, Wu (Fuyang, Zhejiang) General Eastern Wu
Xuan Fan
宣璠
General Dong Zhuo
Xuan Jing
宣靖
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Xuan Long
宣隆
Politician Cao Wei
Xue Fang
薛房
Dong County, Dong'a (Yanggu County, Shandong) Politician Han Dynasty
Xue Hong
薛洪
Politician Cao Wei Zhang Yang
Xue Lan
薛蘭
195 General Lü Bu
Xue Li
薛禮
195 Advisor Liu Yao
Xue Qiao
薛喬
General Cao Wei
Xue Sheng
薛勝
General Jin Dynasty
Xue Ti
薛悌
Xiaowei
孝威
Dong county, Yanzhou (Puyang, Henan) General Cao Wei
Xue Xia
薛夏
Xuansheng
宣聲
Hanyang (Tianshui, Gansu) Scholar, politician Cao Wei
Xue Xu
薛珝
207 270 Zhuyi, Pei (Suixi County, Anhui) General, politician Eastern Wu
Xue Ying
薛瑩
Daoyan
道言
282 Zhuyi, Pei (Suixi County, Anhui) Politician Eastern Wu
Xue Yu
薛郁
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Xue Zhou
薛州
Rebel leader
Xue Zong
薛綜
Jingwen
敬文
243 Zhuyi, Pei (Suixi County, Anhui) Advisor, politician, scholar Eastern Wu
Xun Biao
荀彪
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Can
荀粲
Fengqian
奉倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Astrologer Cao Wei
Xun Chen
荀諶
Youruo
友若
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor Yuan Shao Han Fu
Xun Dan
荀憺
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin Dynasty
Xun Fu
荀旉
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han Dynasty
Xun Gun
荀緄
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han Dynasty
Xun Han
荀甝
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Hong
荀閎
Zhongmao
仲茂
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Hui
荀煇
Jingwen
景文
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin Dynasty
Xun Ji
荀緝
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor Cao Cao
Xun Jian
荀儉
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han Dynasty
Xun Jing
荀靖
Shuci
叔慈
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Hermit
Xun Jun
荀頵
Wenbo
溫伯
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Kai
荀愷
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Jin Dynasty Cao Wei
Xun Kui
荀悝
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Jin Dynasty
Xun Qi
荀祈
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han Dynasty
Xun Qu
荀衢
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han Dynasty
Xun Rong
荀融
Boya
伯雅
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Cao Wei
Xun Shao
荀紹
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Shen
荀詵
Manqian
曼倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Cao Wei
Xun Shen
荀詵
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han Dynasty
Xun Shi
荀適
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Shuang
荀爽
Ciming
慈明
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han Dynasty
Xun Su
荀肅
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Dong Zhuo
Xun Tao
荀燾
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Han Dynasty
Xun Wang
荀汪
Mengci
孟慈
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han Dynasty
Xun Wei
荀緯
Gonggao
公高
182 223 Henai County (Jiaozuo, Wuzhi County, Henan) Advisor, politician Cao Wei Han Dynasty
Xun Xu
荀勖
Gongzeng
公曾
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Xun Yan
荀衍
Xiuruo
休若
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Han Dynasty
Xun Yi
荀顗
Jingqian
景倩
274 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Xun Yi
荀霬
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General Cao Wei
Xun Yi
荀廙
Politician Cao Wei
Xun Yin
荀愔
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Han Dynasty
Xun You
荀攸
Gongda
公達
157 214 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor, politician Cao Cao Han Dynasty
Xun Yu
荀彧
Wenruo
文若
163 212 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Advisor, politician Cao Cao Han Fu, Yuan Shao
Xun Yu
荀俁
Shuqian
叔倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Cao Wei
Xun Yu
荀寓
Jingbo
景伯
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician Jin Dynasty
Xun Yu
荀禹
General Cao Wei
Xun Yue
荀悦
Zhongyu
仲豫
148 209 Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) Politician, writer Han Dynasty
Xun Yun
荀惲
Changqian
長倩
Yingyin County, Yingchuan (Xuchang County, Henan) General, politician Cao Wei

Y[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Lady Yan
嚴氏
Lü Bu
Yan Baihu
嚴白虎
Wucheng County, Wu (near Suzhou, Jiangsu) Warlord Yan Baihu
Yan Bao
嚴苞
Wentong
文通
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Yan Cai
嚴才
General Han Dynasty
Yan Fei
顏斐
Wenlin
文林
Jibei (Changqing, Shandong) Politician Cao Wei
Yan Fu
閻浮
General Cao Wei
Yan Gan
嚴幹
Gongzhong
公仲
Fengyi (Dali County, Shaanxi) Advisor, general, politician Cao Wei
Yan Gang
嚴綱
192 General Gongsun Zan
Yan Gang
嚴綱
239 Politician Eastern Wu
Yan Gu
延固
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Han Dynasty
Yan Gui
嚴圭
General Eastern Wu
Yan Jing
嚴敬
General Yuan Shao
Yan Jun
嚴畯
Mancai
曼才
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Advisor, politician, scholar Sun Quan
Yan Jun
嚴峻
Politician Han Dynasty
Yan Jun
顏俊
Wuwei (Wuwei, Gansu) General Han Dynasty
Yan Kai
嚴凱
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Yan Kuang
嚴匡
General Cao Cao
Yan Lian
顏連
Wuxi (Wuxi, Jiangsu) Politician Eastern Wu Han Dynasty
Yan Liang
顏良
200 General Yuan Shao
Yan Mi
嚴密
Politician Eastern Wu
Yan Pu
閻圃
Anhan County, Baxi (Nanchong, Sichuan) Advisor Cao Cao Zhang Lu
Yan Rou
閻柔
Guangyang (Beijing) Advisor Cao Wei Yuan Shao
Yan Shuang
嚴爽
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Yan Wei
嚴維
Politician Eastern Wu
Yan Wen
閻溫
Bojian
伯儉
213 Xicheng, Tianshui (in Gansu) General, politician Han Dynasty
Yan Wu
嚴武
Ziqing
子卿
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Weiqi player
Yan Xiang
嚴象
Wenze
文則
163 200 Jingzhao (Xi'an, Shaanxi) General Han Dynasty
Yan Xiang
閻象
Politician Yuan Shu
Yan Xin
嚴昕
Guangling County, Yandu (Yancheng, Jiangsu)
Yan Xing
閻行
Yanming
彥明
Jincheng (around Lanzhou, Gansu and Xining, Qinghai) General Cao Cao Han Sui
Yan Yan
嚴顏
Xibo
希伯
Linjiang, Ba (Zhong County, Chongqing) General Liu Bei Liu Zhang
Yan Yan
閻晏
General Shu Han
Yan Yu
閻宇
Wenping
文平
Nan (Jingzhou, Hubei) General Shu Han
Yan Yu
嚴輿
196 Wucheng County, Wu (near Suzhou, Jiangsu) Yan Baihu
Yan Zhi
閻芝
General Shu Han
Yan Zhi
閻志
Guangyang (Beijing) Politician Cao Wei
Yan Zhong
閻忠
Hanyang, Liangzhou(Gangu County, Gansu) General Han Dynasty
Yan Zuan
閻纘
Xubo
續伯
Ba County, Anhan (Nanchong, Sichuan) General, politician Jin Dynasty
Lady Yang
楊氏
213 Ma Chao's wife Ma Chao
Yang Ang
楊昂
General Zhang Lu
Yang Aruo/Yang Feng
楊阿若/楊豐
Boyang
伯陽
Jiuquan (Jiuquan, Gansu) General Han Dynasty
Yang Bai
楊白
General Zhang Lu
Yang Bao
楊豹
Hanyang (Tianshui, Gansu) Cao Wei
Yang Biao
楊彪
Wenxian
文先
142 225 Huayin, Hongnong (East of Huayin, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Yang Bo
楊帛
General Zhang Lu
Yang Can
楊粲
General Eastern Wu
Yang Chong
楊崇
General Eastern Wu
Yang Chou
楊醜
198 General Zhang Yang
Yang Ci
楊賜
Boxian
伯獻
185 Huayin, Hongnong (East of Huayin, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Yang Dan
羊耽
Nancheng, Taishan (Fei County, Shandong) General Cao Wei
Yang Dao
羊衜
201 Nanyang (Nanyang, Henan) General Eastern Wu
Yang Dao
羊衜
232 Nancheng, Taishan (Fei County, Shandong) Politician Cao Wei
Yang Di
楊迪
Yuzhang (Nanchang, Jiangxi) Politician Eastern Wu
Yang Ding
楊定
Zhengxiu
整修
General Dong Zhuo
Yang Du
羊度
Politician Eastern Wu
Yang Feng
楊奉
197 Bandit leader Li Jue, Yuan Shu, Lü Bu
Yang Feng
楊豐
Politician Cao Wei
Yang Feng
楊鳳
Rebel leader Zhang Yan
Yang Fu
楊阜
Yishan
義山
Ji County, Tianshui (Southeast of Gangu County, Gansu) Advisor, politician Cao Wei
Yang Gong
楊恭
Jianwei (Pengshan County, Sichuan) Shu Han
Yang Hong
楊洪
Jixiu
季休
228 Wuyang, Qianwei (Pengshan County, Sichuan) Politician Shu Han Liu Zhang
Yang Hong
楊弘
Advisor Yuan Shu
Yang Hong
楊弘
Politician Cao Wei
Yang Hu
羊祜
Shuzi
叔子
221 278 Nancheng, Taishan (Fei County, Shandong) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Yang Huai
楊懷
212 General Liu Zhang
Yang Hui
羊徽
Eastern Wu
Yang Huiyu
羊徽瑜
214 278 Nancheng, Taishan (Fei County, Shandong) Noble lady Jin Dynasty Cao Wei
Yang Ji
楊濟
Wentong
文通
Huayin, Hongnong (East of Huayin, Shaanxi) General, politician Jin Dynasty
Yang Ji
楊稷
271 Jianwei, Yizhou (Pengshan County, Sichuan) General Jin Dynasty
Yang Ji
楊暨
Xiuxian
休先
Xingyang (Xingyang, Henan) General Cao Wei
Yang Jingshu
楊敬叔
Advisor Eastern Wu
Yang Jun
楊俊
Jicai
季才
222 Huojia, Henei (Xinxiang, Henan) Politician Cao Wei
Yang Jun
楊駿
Wenchang
文長
291 Hongnong Huayin (Shaanxi province) Jin Dynasty
Yang Kang
楊康
Politician Cao Wei
Yang Kui
陽逵
Xiping (Xining, Qinghai) General Cao Wei Han Sui
Yang Lan
楊覽
Gongzhi
公質
Huojia, Henei (Xinxiang, Henan) Politician Cao Wei
Yang Li
楊利
Fangshi Cao Wei
Yang Lin
楊林
Politician Yuan Shao
Yang Lü
楊慮
Weifang
威方
Xiangyang, Nan County (Xiangyang, Hubei)
Yang Mi
楊密
Politician Guo Si Dong Zhuo
Yang Mi
羊秘
Pingyang, Dashan (Southeast of Xintai, Shandong) Politician Cao Wei
Yang Min
楊敏
Politician Shu Han
Yang Mo
楊謨
General Cao Wei
Yang Mu
楊穆
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Advisor Eastern Wu
Yang Pei
楊沛
Kongqu
孔渠
Fengyi (Dali County, Shaanxi) General, politician Cao Wei
Yang Pu
楊僕
Wudu (Cheng County, Gansu) Tribal leader Di
Yang Qi
楊琦
Politician Han Dynasty
Yang Qiu
楊秋
General Cao Wei Guanzhong coalition
Yang Qun
陽群
228 General Shu Han
Yang Ren
楊任
215 General Zhang Lu
Yang Rong
楊融
Politician Eastern Wu
Yang Tai
楊汰
Jiru
季儒
Ba (Chongqing) Shu Han
Yang Tiao
楊條
Anding (Zhenyuan County, Gansu) General Cao Cao
Yang Wan
楊玩
Politician Shu Han
Yang Wei
楊偉
Shiying
世英
Fengyi (Weinan, Dali County, Shaanxi) Astronomer, advisor Cao Wei
Yang Xi
楊戲
Wenran
文然
261 Wuyang, Qianwei (Pengshan County, Sichuan) Politician Shu Han
Yang Xiao
楊囂
Huayin, Hongnong (East of Huayin, Shaanxi) General Jin Dynasty
Yang Xiaozu
楊孝祖
Han Dynasty
Yang Xin
楊欣
278 General Jin Dynasty Cao Wei
Yang Xiu
楊修
Dezu
德祖
175 219 Huayin, Hongnong (East of Huayin, Shaanxi) Advisor, politician Cao Cao
Yang Xiu
羊琇
Yashu
雅舒
Nancheng, Taishan (Fei County, Shandong) General Jin Dynasty
Yang Xu
羊續
Xingzu
興祖
142 189 Pingyang, Dashan (Southeast of Xintai, Shandong) Politician Han Dynasty
Yang Xuan
楊宣
Politician Han Dynasty
Yang Xun
楊訓
Julu (Pingxiang County, Hebei) Politician Cao Wei
Yang Yan
楊艷
Qiongzhi
瓊芝
238 274 Hongnong, Huayin (Huayin, Shaanxi) Empress Jin Dynasty
Yang Yao
楊珧
Wenju
文琚
291 Hongnong, Huayin (Huayin, Shaanxi) General Jin Dynasty
Yang Yi
楊儀
Weigong
威公
235 Xiangyang (Xiangyang, Hubei) General, politician Shu Han
Yang Yi
陽儀
Politician Han Dynasty
Yang Yi
楊猗
Huojia, Henei (Xinxiang, Henan) Politician Jin Dynasty
Yang Yong
楊顒
Zizhao
子昭
Jingzhou (Changde, Hunan) Advisor, politician Shu Han
Yang Yuan
楊原
General Han Dynasty
Yang Yue
楊岳
Hanyang (Tianshui, Gansu) General Han Dynasty
Yang Zhao
楊肇
Xiuchu
秀初
Xingyang (Xingyang, Henan) General Jin Dynasty Cao Wei
Yang Zhu
楊竺
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Yang Zong
楊宗
General Eastern Wu Shu Han
Yang Zong
楊綜
Chubo
初伯
Politician Cao Wei
Yang Zuo
楊祚
General Gongsun Yuan
Yao Gong
姚貢
Politician Han Dynasty
Yao Guang
姚光
Fangshi Eastern Wu
Yao Qiong
姚瓊
Tianshui (Gangu County, Gansu) General Cao Wei Han Dynasty
Yao Tai
姚泰
223 Politician Eastern Wu
Yao Xin
姚信
Yuanzhi
元直
Wukang (Deqing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Yao Zhou
姚伷
Zixu
子緒
242 Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Politician Shu Han
Yaokehui
姚柯回
Tribal leader Qiang
Yi Ji
伊籍
Boji
伯機
Shanyang (Northwest of Jinxiang County, Shandong) Advisor, politician Shu Han Liu Biao
Yi Liao
夷廖
General Han Dynasty
Yi Xiu
乙脩
General Cao Wei
Yiduoza
壹多雜
Cheshi (Northwest of Turpan, Xinjiang) Tribal leader Gushi
Yijian Jiqie
伊健妓妾
Tribal leader Lushuihu
Yin Chun
殷純
Advisor Shu Han
Yin Damu
尹大目
General Cao Wei
Yin Deng
殷登
Wei County, Neihuang (Neihuang County, Henan)
Yin Fan
隱蕃
Qingzhou (Linzi District, Zibo, Shandong) General Cao Wei
Yin Feng
尹奉
Cizeng
次曾
General Cao Wei
Yin Guan
殷觀
Kongxiu
孔休
Advisor Shu Han Liu Biao
Yin Hu
尹胡
Musician Cao Wei
Yin Hua
陰化
General Shu Han
Yin Ji
殷基
Fengyi, Yunyang (Chunhua County, Shaanxi) Politician Eastern Wu
Yin Jia
尹嘉
Hanyang County (Tianshui, Gansu) Politician Han Dynasty
Yin Ju
殷巨
Yuanda
元大
Fengyi, Yunyang (Chunhua County, Shaanxi) General Jin Dynasty Eastern Wu
Yin Kai
尹楷
General Yuan Shao
Yin Kui
陰夔
Politician Yuan Shao
Yin Kui
殷馗
Liaodong (Chaoyang, Liaoning) Astrologer
Yin Li
尹禮
Xingyang (Northeast of Xingyang, Hebei) General Cao Cao Tao Qian, Lü Bu
Yin Li
殷禮
Desi
德嗣
Fengyi, Yunyang (Chunhua County, Shaanxi) Diviner, politician Eastern Wu
Yin Lu
尹盧
222 General Cao Wei
Yin Mo
尹默
Siqian
思潛
Fu, Zitong (East of Mianyang, Sichuan) Politician, scholar Shu Han
Yin Mo
殷模
General Eastern Wu
Yin Pu
陰溥
He'nai County (Wuzhi County, Henan) General Liu Zhang
Yin Qi
尹齊
Politician Cao Wei
Yin Shang
尹賞
Ji County, Tianshui (Southeast of Gangu County, Gansu) Politician Shu Han Cao CaoCao Wei
Yin Shi
尹世
Politician Cao Wei
Yin Shu
殷署
General Cao Wei
Yin Xing
殷興
Rebel leader, general Guo Ma Eastern Wu
Yin Xiu
陰脩
Politician Han Dynasty
Yin Yi
尹異
General Eastern Wu
Yin You
殷祐
Qingyuan
慶元
Fengyi, Yunyang (Chunhua County, Shaanxi) General Eastern Wu
Yin Zong
尹宗
Fu, Zitong (East of Mianyang, Sichuan) Politician Shu Han
Ying Chun
應純
Runan, Nandun (Xiangcheng City, Henan) Cao Wei
Ying Lun
應倫
Politician Cao Wei
Ying Qu
應璩
Xiulian
休璉
190 252 Runan, Nandun (Xiangcheng City, Henan) Scholar, politician Cao Wei
Ying Rong
潁容
Ziyan
子嚴
Chen'guo, Changping County (Xihua County, Henan) Scholar
Ying Shao
應劭
Zhongyuan
仲遠
140 206 Runan (Runan County, Henan) General Yuan Shao Han Dynasty
Ying Xiu
應秀
Runan, Nandun (Xiangcheng City, Henan) Cao Wei
Ying Xun
應珣
Jiyu
季瑜
Runan (Runan County, Henan) Politician Han Dynasty
Ying Yang
應瑒
Delian
德璉
217 Runan (Runan County, Henan) Advisor, politician, scholar Cao Cao
Ying Yu
應余
Zizheng
子正
218 Politician Cao Cao Han Dynasty
Ying Zhen
應貞
Jifu
吉甫
269 Runan, Nandun (Xiangcheng City, Henan) Advisor, politician Jin Dynasty Cao Wei
Yiyimo
伊夷模/高延優
227 Xuantu County, Gaojuli (Tonghua, Jilin) Tribal leader Goguryeo
Yong Kai
雍闓
225 General Shu Han
Yong Mao
雍茂
Advisor, politician Shu Han
You Chu
游楚
Zhongyun
仲允
Fengyi (Gaoling County, Shaanxi) General Cao Wei
You Ju
優居
Tribal leader
You Mu
酉牧
Chenliu (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
You Tu
尤突
216 Poyang, Yuzhang (Poyang County, Jiangxi) Rebel leader
You Yi
游奕
General Cao Wei
You Yin
游殷
Youqi
幼齊
Fengyi (Gaoling County, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Yu Bao
虞褒
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) Eastern Wu
Yu Bing
虞昺
Shiwen
世文
Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Yu Cha
虞察
Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) General Eastern Wu
Yu Chun
庾純
Moufu
謀甫
Yanling (Yanling, Henan) Politician Jin Dynasty
Yu Chuo
于綽
Politician Cao Wei
Yu Digen
于羝根
Rebel leader Zhang Yan Yellow Turban rebels
Yu Du
于毒
General Zhang Yan
Yu Dun
庾遁
Dexian
德先
Yanling, Yingchuan (Yanling County, Henan) Politician Cao Wei
Yu Fan
虞翻
Zhongxiang
仲翔
164 233 Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) Advisor, fangshi, politician, scholar Eastern Wu Wang Lang
Yu Shou
虞授
279 Politician Eastern Wu
Yu Song
虞松
Shumao
叔茂
Chenliu, Yanzhou (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Yu Gui
于圭
Juping, Taishan (Tai'an, Shandong) Politician Cao Wei
Yu Huan
魚豢
Jingzhao (in Shaanxi) Scholar, writer Cao Wei
Yu Jin
于禁
Wenze
文則
221 Juping, Taishan (Tai'an, Shandong) General Cao Wei Bao Xin, Wang Lang
Yu Jun
庾峻
Shanfu
山甫
273 Yanling (Yanling, Henan) Scholar, politician Jin Dynasty Cao Wei
Yu Jun
虞濬
Xianhong
顯弘
Chenliu County (Kaifeng, Henan) General Jin Dynasty
Yu Jun
虞俊
Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) Eastern Wu
Yu Mi
于糜
General Liu Yao
Yu Pu
虞溥
Politician Jin Dynasty
Yu Qin
虞欽
245 Rebel leader Eastern Wu
Yu Quan
于詮
258 General Eastern Wu
Yu Shu
庾倏
Xuanmo
玄默
Yanling, Yingchuan (Yanling County, Henan) Politician Jin Dynasty
Yu Si
虞汜
Shihong
世洪
218 Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) General, politician Eastern Wu
Yu Song
虞耸
Shilong
世龍
Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) Astronomer, politician Jin Dynasty Eastern Wu
Yu Tan
虞譚
Si'ao
思奥
Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) General Jin Dynasty
Yu Wan
禺婉
Noble lady Cao Wei
Yu Weigao
虞偉高
Yu Xiang
虞翔
Kuaiji, Zhang'an (Linhai, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Yu Xin
虞歆
Kuaiji, Yuyao (Yuyao, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Yu Yan
育延
Tribal leader Xianbei
Yu Yi
庾嶷
Shaoran
劭然
Yanling (Yanling, Henan) Politician Cao Wei
Yu Yi
庾顗
Yanling, Yingchuan (Yanling County, Henan) Politician Jin Dynasty
Yu Yongxian
虞永賢
Politician Cao Wei
Yu Zan
俞贊
General Jin Dynasty Eastern Wu
Yu Zhong
虞忠
Shifang
世方
280 Yuyao, Kuaiji (Yuyao, Zhejiang) General, politician Eastern Wu
Yu Zhujian
鬱築鞬
228 General Xianbei
Yu Zi
于兹
General Ze Rong
Yu Zi
虞咨
General Eastern Wu
Yuan Ao
袁奥
Gongrong
公榮
Chen, Fule (Taikang County, Henan) Politician Cao Wei
Yuan Ba
袁霸
Gongke
公恪
Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan) Politician Cao Wei
Yuan Can
袁粲
Yizu
儀祖
Chenguo, Fule (Taikang County, Henan) Politician Jin Dynasty
Yuan Chang
爰敞
Politician Jin Dynasty
Yuan Cheng
緣城
Rebel leader Yellow Turban rebels
Yuan Chunqing
袁春卿
Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Politician Yuan Shao
Yuan Di
袁迪
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu)
Yuan Han
爰翰
Politician Jin Dynasty
Yuan Hong
袁閎
Xiafu
夏甫
Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan)
Yuan Huai
袁淮
Advisor Cao Wei
Yuan Huan
袁渙
Yaoqing
曜卿
Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan) Advisor, politician Cao Cao Yuan Shu, Lü Bu
Yuan Hui
袁徽
Chenguo, Fule (Taikang County, Henan)
Yuan Ji
袁基
190 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Politician Han Dynasty
Yuan Jin
爰津
Gushu (He County, Anhui) Politician Han Dynasty
Yuan Jing
爰𩇕
General Cao Wei
Yuan Kan
袁侃
Gongran
公然
Yangxia, Chen (Taikang, Henan) General Eastern Wu
Yuan Li
袁禮
Politician Eastern Wu
Yuan Liang
袁亮
Chen, Fule (Taikang County, Henan) Politician Cao Wei
Yuan Lin
袁綝
General Shu Han
Yuan Long
袁龍
215 Politician Liu Bei Sun Quan
Yuan Mai
袁買
Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Yuan Shao
Yuan Min
袁敏
Chen, Fule (Taikang County, Henan) Politician Han Dynasty
Yuan Pang
袁滂
Gongxi
公熙
Chen, Fule (Taikang County, Henan) Politician Han Dynasty
Yuan Pei
袁沛
Yuan Qian
爰倩
Junyou
君幼
General, politician Jin Dynasty
Yuan Shang
袁尚
Xianfu
顯甫
207 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) General, warlord Yuan Shang Yuan Shao
Yuan Shao
袁紹
Benchu
本初
202 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) General, politician, warlord Yuan Shao Han Dynasty
Yuan Shao
爰邵
General Cao Wei
Yuan Shu
袁術
Gonglu
公路
199 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) General, politician, emperor, warlord Yuan Shu Han Dynasty
Yuan Si
袁嗣
Politician Cao Wei Yuan Shu
Yuan Sui
袁綏
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Yuan Tan
袁譚
Xiansi
顯思
205 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) General, warlord Cao Cao Yuan Shao, Yuan Tan
Yuan Wei
袁隗
Ciyang
次陽
190 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Politician Han Dynasty
Yuan Xi
袁熙
Xianyi / Xianyong
顯奕 / 顯雍
207 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) General, warlord Yuan Xi
Yuan Xin
袁信
Jester Cao Wei
Yuan Xiong
袁雄
General Sun Ce
Yuan Xu
袁敍
Ciyang
次陽
Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Politician Yuan Shao
Yuan Yao
袁耀
Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Sun Quan Yuan Shu
Yuan Ye
袁曄
Siguang
思光
Guangling County (Yangzhou, Jiangsu) Scholar Eastern Wu
Yuan Yi
袁遺
Boye
伯業
192 Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Politician Han Dynasty
Yuan Yi
袁毅
Politician Cao Wei
Yuan Yin
袁胤
Ruyang, Runan (Shangshui County, Henan) Liu Xun Yuan Shu
Yuan Yu
苑御
Warlord Eastern Wu Yuan Yu
Yuan Yu
袁宇
Xuanhou
宣厚
Yangxia, Chen (Northeast of Taikang, Henan)
Yuan Yuanchang
袁元長
Han Dynasty
Yuan Zhong
袁忠
Zhengfu
正甫
Pingyu, Runan (Pingyu County, Henan) Han Dynasty
Yuan Zhun
袁準
Xiaoni
孝尼
Chen, Fule (Taikang County, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Yue Dun
樂敦
254 Politician Cao Wei
Yue Fang
樂方
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Cao Wei
Yue Guang
樂廣
Yanfu
彦輔
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Jin Dynasty
Yue Hedang
樂何當
Merchant
Yue Jin
樂進
Wenqian
文謙
218 Wei, Yangping (Qingfeng County, Henan) General Cao Cao
Yue Jiu
樂就
197 General Yuan Shu
Yue Lin
樂綝
257 Wei, Yangping (Qingfeng County, Henan) General Cao Wei
Yue Song
樂松
Advisor, politician Han Dynasty
Yue Xiang
樂詳
Wenzai
文載
Hedong County (Xia County, Shanxi) General, politician, scholar Cao Wei
Yue Yin
樂隱
Anpingguo, Guanjin (Wuyi County, Hebei) Politician Han Dynasty
Yue Zhao
樂肇
Wei, Yangping (Qingfeng County, Henan) General Cao Wei
Yufuluo
於夫羅
150 196 Tribal leader Xiongnu
Yun Wu
雲午
Artist Cao Wei

Z[edit]

Name Courtesy name Birth
year
Death
year
Ancestral home (Present Day Locale) Role Allegiance Previous allegiance(s) Notes
Zang Ai
臧艾
Hua County, Taishan (Fangcheng Town, Fei County, Shandong) Politician Cao Wei
Zang Ba
臧霸
Xuangao
宣高
Hua County, Taishan (Fangcheng Town, Fei County, Shandong) General Cao Wei Tao Qian, Lü Bu
Zang Hong
臧洪
Ziyuan
子源
196 Yeyang, Guangling (Huai'an, Jiangsu) Warlord Zang Hong Zhang Chao, Yuan Shao
Zang Jie
臧戒
Hua County, Taishan (Fangcheng Town, Fei County, Shandong) Prison guard Han Dynasty
Zang Jun
臧均
Eastern Wu
Zang Min
臧旻
Yeyang, Guangling (Huai'an, Jiangsu) Politician Han Dynasty
Zang Quan
臧權
Hua County, Taishan (Fangcheng Town, Fei County, Shandong) Politician Cao Wei
Zang Shun
臧舜
Taibo
太伯
Hua County, Taishan (Fangcheng Town, Fei County, Shandong) Politician Jin Dynasty Cao Wei, Lü Bu
Zang Xuan
臧宣
Politician Han Dynasty
Zao Chuzhong
棗處中
Yingchuan County, Changshe (Changge, Henan) Politician Cao Wei
Zao Ju
棗據
Daoyan
道彥
Yingchuan County, Changshe (Changge, Henan) Politician Jin Dynasty
Zao Zhi
棗祗
Yingchuan County, Changshe (Changge, Henan) General Cao Cao
Ze Rong
笮融
195 Danyang (Xuancheng, Anhui) Occultist, General Ze Rong Tao Qian
Zeng Xia
曾夏
Nanhai County, Jieyang (Jieyang, Guangdong) Rebel leader Eastern Wu
Zezi
笮咨
Politician Goguryeo
Zhai Dan
翟丹
General Cao Wei Eastern Wu
Zhai Su
翟素
Zhai Wenyao
翟文耀
Zhan Lian
詹廉
Politician Eastern Wu
Zhan Qian
棧潛
Yanhuang
彥皇
Rencheng (Jining, Shandong) Politician Cao Wei
Zhan Qiang
詹強
Rebel leader Han Dynasty
Zhan Yan
詹晏
General Shu Han
Empress Zhang
張皇后
254 Gaoling, Pingyi Empress Cao Wei
Empress Zhang
張皇后
237 Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Empress Shu Han
Empress Zhang
張皇后
Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Empress Shu Han
Zhang Ba
張霸
226 General Sun Quan
Zhang Bai
張白
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Eastern Wu
Zhang Baiqi
張白騎
General Zhang Yan
Zhang Bao
張苞
Zhuo (Zhuozhou, Hebei) General Shu Han
Zhang Bao
張苞
Gaoping, Anding (Guyuan, Ningxia) Politician Han Dynasty
Zhang Bao
張苞
General Li Jue Dong Zhuo
Zhang Bao
張寶
184 Julu (Pingxiang County, Hebei) Rebel leader Yellow Turban rebels
Zhang Biao
張表
Boda
伯達
Shu county (Chengdu, Sichuan) General Shu Han
Zhang Bin
張邠
Politician Eastern Wu
Zhang Bing
張秉
Zhongjie
仲節
Yangxian, Wu County (Yixing, Jiangsu) Eastern Wu
Zhang Bu
張布
264 General Eastern Wu
Zhang Can
張參
Xiuwu, Henei (Xinxiang, Huojia County, Henan) Politician Cao Wei
Zhang Chang
張昶
Wenshu
文舒
Hongnong (Lingbao City, Henan) Calligrapher
Zhang Chang
張敞
General Gongsun Kang
Zhang Changpu
張昌蒲
Zishi, Taiyuan (Fenyang, Shanxi) Cao Wei
Zhang Chao
張超
Zibing
子并
Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) Scholar, general Han Dynasty
Zhang Chao
張超
Shouzhang County (Dongping County, Shandong) Politician Lü Bu Han Dynasty
Zhang Cheng
張承
Zhongsi
仲嗣
178 244 Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Zhang Cheng
張承
Gongxian
公先
Xiuwu, Henei (Xinxiang, Huojia County, Henan) Politician Cao Wei Han Dynasty
Zhang Cheng
張晟
He'nai County (Wuzhi County, Henan) Rebel leader Yuan Shao
Zhang Chi
張持
General Cao Wei
Zhang Chi
張赤
Rebel leader
Zhang Chu
張俶
277 General, politician Eastern Wu
Zhang Chun
張純
189 Yuyang (Miyun County, Beijing) General, rebel leader Han Dynasty
Zhang Chun
張純
Yuanji
元基
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zhang Chunhua
張春華
189 247 Pinggao, Henei (Wen County, Henan)
Zhang Cun
張存
Churen
處仁
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Liu Bei
Zhang Da
張達
General Sun Quan Shu Han
Zhang Da
張達
Politician Cao Wei
Zhang Dang
張當
General Cao Wei
Zhang Deng
張登
Zhaoguo (Handan, Hebei) Politician Cao Wei
Zhang Dao
張導
Jingming
景明
Xiuwu (Xiuwu County, Henan) Politician Yuan Shao Han Dynasty
Zhang Dun
張惇
Politician Eastern Wu
Zhang Dun
張敦
Shufang
叔方
Wu County (Suzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Zhang Duo
張多
Warlord
Zhang Fan
張範
Gongyi
公儀
Xiuwu, Henei (Xinxiang, Huojia County, Henan) Advisor, politician Cao Wei
Zhang Fan
張璠
Historian, writer Jin Dynasty Cao Wei
Zhang Fan
張汎
Mayi County, Yanmen (Shuocheng District, Shuozhou, Shanxi) Politician Cao Wei
Zhang Fang
張方
Zhending, Changshan (Baoding, Hebei) General Cao Wei
Zhang Fei
張飛
Yide
益德
221 Zhuo (Zhuozhou, Hebei) General Shu Han
Zhang Fen
張奮
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhang Fen
張奮
Henan (Luoyang, Henan) General Cao Cao Han Dynasty
Zhang Feng
張奉
Politician Shu Han
Zhang Feng
張奉
Politician Han Dynasty
Zhang Feng
張奉
Cao Wei
Zhang Fu
張富
Feng, Peiguo (Feng County, Jiangsu) Politician Cao Wei Zhang Lu
Zhang Gang
張剛
General Eastern Wu
Zhang Ge
張閣
Zitai
子台
Dong County (Puyang, Henan) Politician Cao Wei
Zhang Gong
張恭
189 Eunuch Han Dynasty
Zhang Gong
張恭
Dunhuang County (Dunhuang, Gansu) General Cao Wei
Zhang Gu
張固
General Han Dynasty
Zhang Han
張翰
General Jin Dynasty
Zhang Hao
張顥
Changshan'guo (Yuanshi County, Hebei) Politician Han Dynasty
Zhang He
張郃
Junyi
儁乂
231 Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) General Cao Wei Han Fu, Yuan Shao
Zhang Heng
張橫
General Han Sui Ma Teng
Zhang Heng
張衡
Feng County, Pei (Feng County, Jiangsu) Religious leader Han Dynasty
Zhang Hong
張紘
Zigang
子綱
153 212 Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Advisor, politician Sun Quan Sun Ce, Cao Cao
Zhang Hong
張弘
General Lü Bu Han Dynasty
Zhang Hu
張虎
Mayi County, Yanmen (Shuocheng District, Shuozhou, Shanxi) General Cao Wei
Zhang Hu
張虎
Jiangxia (Anlu, Hubei) General, rebel leader Liu Biao
Zhang Hua
張華
Maoxian
茂先
232 300 Fangcheng, Fanyang (Gu'an County, Hebei) Poet, politician, scholar Jin Dynasty Cao Wei
Zhang Hua
張華
Dunhuang County (Dunhuang, Gansu) General Cao Wei
Zhang Huan
張奐
Dunhuang County (Dunhuang, Gansu) General Han Dynasty
Zhang Huxiong
張護雄
Nanchong, Ba (Nanchong, Sichuan) Politician Shu Han
Zhang Ji
張緝
Jingzhong
敬仲
254 Gaoling, Pingyi Politician Cao Wei
Zhang Ji
張既
Derong
德容
223 Gaoling, Pingyi General, politician Cao Wei
Zhang Ji
張濟
196 Zuli, Wuwei (Southwest of Jingyuan County, Gansu) General, warlord Zhang Ji Niu Fu
Zhang Ji
張機
Zhongjing
仲景
150 219 Nieyang, Nanyang (Zhenping, Henan) Physician
Zhang Ji
張吉
Anpingguo (Hengshui, Hebei) Politician Han Dynasty
Zhang Jia
張嘉
Nan County, Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Han Dynasty
Zhang Jian
張臶
Ziming
子明
136 240 Julu (Pingxiang, Hebei) Scholar
Zhang Jian
張儉
General Cao Wei
Zhang Jian
張儉
Yuanjie
元節
Shanyang County (Weishan County, Shandong) Politician Han Dynasty
Zhang Jian
張戩
Xiuwu, Henei (Xinxiang, Huojia County, Henan) Cao Wei
Zhang Jie
張節
Yuzhang County (Nanchang, Jiangxi) Rebel leader
Zhang Jin
張進
220 Zhangye, Gansu General Han Dynasty
Zhang Jin
張津
Ziyun
子雲
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Han Dynasty
Zhang Jin
張津
Politician Yuan Shao
Zhang Jing
張京
Politician Cao Wei
Zhang Jing
張京
General Han Dynasty
Zhang Jing
張景
Politician Cao Wei
Zhang Jing
張靖
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Eastern Wu
Zhang Jingming
張景明
General Han Dynasty
Zhang Jiong
張烱
Henai (Wuzhi County, Henan) Politician Yuan Shu
Zhang Jiu
張就
Dunhuang (Dunhuang, Gansu) Politician Cao Wei
Zhang Ju
張舉
189 Rebel leader Han Dynasty
Zhang Jue / Zhang Jiao
張角
184 Julu (Pingxiang County, Hebei) Rebel leader Yellow Turban rebels
Zhang Jun
張鈞
184 Zhongshanguo (Baoding, Hebei) Politician Han Dynasty
Zhang Jun
張峻
Politician Shu Han
Zhang Jun
張君
Shu County, Chengdu (Chengdu, Sichuan) Politician Shu Han
Zhang Jun
張俊
270 Politician Eastern Wu
Zhang Kai
張闓
General Tao Qian
Zhang Kuang
章誑
General Liu Bei
Zhang Kui
張夔
Politician Jin Dynasty Eastern Wu
Zhang Leigong
張雷公
Rebel leader Zhang Yan
Zhang Li
張禮
Yingchuan (Yuzhou, Henan) Politician Han Dynasty
Zhang Liang
張梁
184 Julu (Pingxiang County, Hebei) Rebel leader Yellow Turban rebels
Zhang Liang
張梁
Henanyin (Luoyang, Henan) General Eastern Wu
Zhang Liao
張遼
Wenyuan
文遠
169 222 Mayi County, Yanmen (Shuocheng District, Shuozhou, Shanxi) General Cao Wei Ding Yuan, Dong Zhuo, Lü Bu
Zhang Ling
張陵
Xiuwu, Henei (Xinxiang, Huojia County, Henan) Cao Wei
Zhang Long
張龍/張寵
General Li Jue Dong Zhuo
Zhang Lu
張魯
Gongqi
公祺
216 Feng County, Pei (Feng County, Jiangsu) Politician, religious leader, warlord Cao Cao Han Dynasty, Zhang Lu
Zhang Mancheng
張曼成
184 General Yellow Turban rebels
Zhang Mao
張茂
Yanlin
彦林
Peiguo (Su County, Anhui) Advisor Cao Wei
Zhang Meng
張猛
Shuwei
叔威
Dunhuang County (Dunhuang, Gansu) General Han Dynasty
Zhang Mi
張彌
233 General Eastern Wu
Zhang Miao
張邈
Mengzhuo
孟卓
195 Shouzhang County, Dongping (Yanggu County, Shandong) Politician Lü Bu Han Dynasty, Cao Cao
Zhang Miao
張邈
Gaoling, Fengyi (Gaoling County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Zhang Miao
張邈
Shuliao
叔遼
Politician Jin Dynasty
Zhang Min
張旻
Politician Shi Xie
Zhang Mu
張慕
227 General Shu Han
Zhang Mu
張睦
Politician Han Dynasty
Zhang Mu
張毣
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) General Shu Han
Zhang Nan
張南
Wenjin
文進
222 Hailing, Guangling (Rugao, Jiangsu) General Shu Han
Zhang Nan
張南
General Cao Cao Yuan Shao
Zhang Niujue / Zhang Niujiao
張牛角
Boling County (Baoding, Li County, Hebei) Rebel leader
Zhang Pi
張貔
Shaohu
邵虎
Julu (Pingxiang County, Hebei) Politician Jin Dynasty
Zhang Ping
張平
Fangcheng, Fanyang (Gu'an County, Hebei) Politician Cao Wei
Zhang Qi
張岐
Qingheguo, Ganling (Linqing, Shandong) Politician Han Dynasty
Zhang Qiao
張喬
General Jin Dynasty
Zhang Quan
張泉
219 Zuli, Wuwei (Southwest of Jingyuan County, Gansu) Politician Cao Cao
Zhang Quan
張權
Politician Han Dynasty
Zhang Qun
張群
General, politician Eastern Wu
Zhang Rang
張讓
135 189 Eunuch Han Dynasty
Zhang Ren
張任
213 General Liu Zhang
Zhang Rong
張融
Zhending, Changshan (Baoding, Hebei) Politician Cao Wei
Zhang Shang
張尚
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zhang Shao
張紹
Zhuo (Zhuozhou, Hebei) Politician Shu Han
Zhang Shi
張時
Hedong (Xia County, Shanxi) Politician Han Dynasty
Zhang Shi
張世
Servant Eastern Wu
Zhang Shi
張式
Politician Cao Wei
Zhang Shiping
張世平
Zhongshanguo (Dingzhou, Hebei) Merchant
Zhang Shu
張屬
General Cao Wei
Zhang Shuang
張爽
Politician Shu Han
Zhang Shun
張順
General Cao Cao
Zhang Shuo
張碩
General Liu Biao
Zhang Song
張松
Ziqiao
子喬
213 Shu (Chengdu, Sichuan) Advisor, politician Liu Zhang
Zhang Song
張松
Politician Cao Wei
Zhang Su
張肅
Junjiao
君矯
Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Liu Zhang
Zhang Tai
張泰
Boyang
伯陽
Julu (Pingxiang County, Hebei) Politician Cao Wei
Zhang Tai
張泰
Henanyin (Luoyang, Henan) Musician Cao Wei
Zhang Te
張特
Zichan
子產
Zhuo (Zhuo County, Hebei) General Cao Wei
Zhang Ti
張悌
Juxian
巨先
236 280 Xiangyang (Xiangyang, Hubei) Politician Eastern Wu
Zhang Tong
張統
Mayi County, Yanmen (Shuocheng District, Shuozhou, Shanxi) Cao Wei
Zhang Tong
張通
Runan (Pingyu County, Henan) Politician Cao Wei Shu Han
Zhang Wang
張汪
Pinggao, Henei (Wen County, Henan) Politician Cao Cao
Zhang Wei
張衛
Feng County, Pei (Feng County, Jiangsu) General Zhang Lu
Zhang Wei
張微
Wuyang, Qianwei (Pengshan County, Sichuan) Politician Shu Han
Zhang Wei
張尉
General Shu Han
Zhang Wen
張溫
Boshen
伯慎
191 Politician Han Dynasty
Zhang Wen
張溫
Huishu
惠恕
193 230 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Advisor, politician Eastern Wu
Zhang Wenggui
張翁歸
Gaoling, Pingyi (Gaoling County, Shaanxi) Politician Cao Wei
Zhang Wu
張吳
General Eastern Wu
Zhang Xi
張喜
Politician Han Dynasty
Zhang Xi
張喜
General Cao Cao
Zhang Xian
張羡
Nanyang (Nanyang, Henan) General Cao Cao Liu Biao
Zhang Xian
張咸
Politician Eastern Wu
Zhang Xiang
張翔
Yuanfeng
元鳳
Julu (Xingtai, Hebei) Han Dynasty
Zhang Xiao
張斅
Zuwen
祖文
Dunhuang (Dunhuang, Gansu) General Jin Dynasty
Zhang Xiang
張象
General Jin Dynasty Eastern Wu
Zhang Xiong
張雄
Mo County, Hejian (North of Renqiu, Hebei) General Cao Wei
Zhang Xiu
張休
Shusi
叔嗣
Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) General, politician Eastern Wu
Zhang Xiu
張休
228 Shu County, Hanjia (Mingshan County, Sichuan) General Shu Han
Zhang Xiu
張休
General Cao Wei
Zhang Xiu
張繡
207 Zuli, Wuwei (Southwest of Jingyuan County, Gansu) General, warlord Cao Cao Zhang Ji, Zhang Xiu
Zhang Xiu
張脩
General Cao Wei
Zhang Xiu
張脩
General Han Dynasty
Zhang Xuan
張玄
Guangling (Yangzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zhang Xuan
張玄
Chuxu
處虛
Chengdu (Chengdu, Sichuan) Advisor Han Dynasty
Zhang Xuan
張宣
General Han Dynasty
Zhang Xun
張勛
General Yuan Shu
Zhang Xun
張恂
General Eastern Wu
Zhang Ya
張雅
Rebel leader Han Dynasty
Zhang Yan
張燕
Zhending, Changshan (Baoding, Hebei) General, bandit leader Cao Cao Han Dynasty
Zhang Yan
張延
Gongwei
公威
186 Xiuwu, Henei (Xinxiang, Huojia County, Henan) Politician Han Dynasty
Zhang Yan
張儼
Zijie
子節
266 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Scholar, politician Eastern Wu
Zhang Yan
張琰
Hongnong (Lingbao City, Henan) General Han Dynasty
Zhang Yang
張楊
Zhishu
稚叔
198 Yunzhong (Southwest of Yuanping, Shanxi) Politician, warlord Zhang Yang Han Dynasty
Zhang Yi
張翼
Bogong
伯恭
264 Wuyang, Qianwei (Pengshan County, Sichuan) General Shu Han
Zhang Yi
張嶷
Boqi
伯岐
254 Nanchong, Ba (Nanchong, Sichuan) General Shu Han
Zhang Yi
張裔
Junsi
君嗣
167 230 Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Advisor, politician Shu Han Liu Zhang
Zhang Yi
張顗
General Cao Cao Yuan Shao
Zhang Yi
張揖
Zhirang
稚讓
Writer Cao Wei
Zhang Yi
張怡
Eastern Wu
Zhang Yi
張懌
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Liu Biao Han Dynasty
Zhang Yi
張逸
193 Politician Han Dynasty
Zhang Yi
張倚
Politician Cao Wei
Zhang Yi
張異
General Eastern Wu
Zhang Yi
張壹
Politician Han Dyansty
Zhang Yi
張懌
Nanyang (Nanyang, Henan) Politician Han Dyansty
Zhang Yi
張奕
Nanchong, Ba (Nanchong, Sichuan) Politician Jin Dynasty
Zhang Yi
張奕
General Eastern Wu
Zhang Yin
張音
Politician Han Dynasty
Zhang Yin
張隱
Shanyang County (Jining, Shandong) Han Dynasty
Zhang Ying
張英
General Liu Yao
Zhang Ying
張瑛
Nanchong, Ba (Nanchong, Sichuan) Politician Shu Han
Zhang Ying
張潁
General Cao Wei
Zhang Ying
張嬰
General Cao Wei Sun Quan
Zhang Yong
張詠
Politician Eastern Wu
Zhang Yu
張裕
Nanhe
南和
Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) General Shu Han
Zhang Yu
張郁
Chengdu, Shu County (Chengdu, Sichuan) Politician Shu Han
Zhang Yue
張約
Politician Eastern Wu
Zhang Yun
張允
General Cao Cao Liu Biao
Zhang Yun
張允
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zhang Zan
張瓚
193 Politician Han Dynasty
Zhang Ze
張則
Yuanxiu
元修
219 Nanzheng (Nanzheng County, Shaanxi) General, politician Cao Cao Han Dynasty
Zhang Zhang
張璋
General Han Dynasty He Jin's subordinate
Zhang Zhao
張昭
Zibu
子布
156 236 Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Advisor, politician Eastern Wu
Zhang Zhao
張昭
He'nai County, Xiuwu (Xinxiang, Huojia County, Henan) Politician Han Dynasty
Zhang Zhu
張著
General Shu Han
Zhang Zhen
張震
General Eastern Wu
Zhang Zhen
張震
253 Pengcheng (Xuzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zhang Zhi
張芝
Boying
伯英
192 Hongnong (Lingbao City, Henan) Calligrapher
Zhang Zhi
張陟
Politician Han Dynasty
Zhang Zhi
張祗
Wu County (Suzhou, Jiangsu)
Zhang Zheng
張政
Politician Cao Wei
Zhang Zhong
張仲
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Han Dynasty
Zhang Zi
張咨
Ziyi
子議
Yingchuan (Yuzhou City, Henan) General Han Dynasty
Zhang Zibing
張子并
Calligrapher
Zhang Ziqian
張子謙
General Cao Wei Yuan Shao
Zhang Zun
張遵
263 Zhuo (Zhuozhou, Hebei) General, politician Shu Han
Zhao Ang
趙昂
Weizhang
偉璋
219 Tianshui (Northwest of Tianshui, Gansu) Politician Cao Cao
Zhao Bing
趙炳
Gong'a
公阿
Dongyang (Pingyuan County, Shandong) Fangshi
Zhao Chong
趙寵
General Han Dynasty
Zhao Da
趙達
Henan Diviner, politician Eastern Wu
Zhao Da
趙達
Politician Cao Cao
Zhao Du
趙犢
205 Rebel leader
Zhao Dun
趙敦
Yingchuan County (Yuzhou, Henan) Politician Shu Han
Zhao Fan
趙範
Politician, warlord Zhao Fan Han Dynasty
Zhao Feng
趙酆
General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Zhao Fu
趙浮
General Han Fu
Zhao Guang
趙廣
263 Zhending, Changshan (South of Zhengding, Hebei) General Shu Han
Zhao Hong
趙弘
184 General Yellow Turban rebels
Zhao Ji
趙基
Politician Cao Wei
Zhao Ji
趙楫
Cao Wei
Zhao Jian
趙戩
Shumao
叔茂
Changling, Jingzhaoyin (Jingyang County, Shaanxi) Politician Cao Wei Han Dynasty, Liu Biao
Zhao Kongyao
趙孔曜
Zhao Lei
趙累
Kansui
闞穗
220 General Liu Bei
Zhao Mo
趙謨
General Han Dynasty
Zhao Qi
趙岐
Taiqing
台卿
108 201 Changling, Jingzhao (Xianyang, Shaanxi) Politician Han Dynasty
Zhao Qian
趙謙
Yanxin
彥信
192 Chengdu (Chengdu, Sichuan) General Han Dynasty
Zhao Qin
趙欽
Politician Eastern Wu
Zhao Qinglong
趙青龍
Rebel leader
Zhao Qu
趙衢
General Cao Wei
Zhao Quan
趙泉
Physician Eastern Wu
Zhao Rong
趙融
General Han Dynasty
Zhao Rong
趙融
General Shu Han
Zhao Rong
趙融
Zhichang
稚長
General Han Dynasty
Zhao Rui
趙叡
200 General Yuan Shao
Zhao Shu
趙庶
General Cao Cao Lü Bu
Zhao Ting
趙亭
Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Cao Wei
Zhao Tong
趙統
Zhending, Changshan (South of Zhengding, Hebei) General Shu Han
Zhao Wei
趙韙
Politician Liu Yan Han Dynasty
Zhao Weisun
趙威孫
Wen, Henai (Wen County, Henan) General Han Dynasty
Zhao Weizhang
趙偉璋
Hanyang County (Tianshui, Gansu) Politician Han Dynasty
Zhao Wen
趙溫
Zirou
子柔
137 208 Chengdu, Shu (Chengdu, Sichuan) Politician Han Dynasty
Zhao Xi
趙襲
Yuansi
元嗣
Chang'an (Xi'an, Shaanxi) Calligrapher, politician Han Dynasty
Zhao Yan
趙儼
Boran
伯然
171 245 Yangzhai, Yingchuan (Yuzhou City, Henan) Politician Cao Wei
Zhao Yan
趙彥
Politician Han Dynasty
Zhao Yi
趙壹
Yuanshu
元叔
122 196 Xi County, Hanyang (Tianshui, Gansu) Poet, politician Han Dynasty
Zhao Ying
趙英
Tianshui (Northwest of Tianshui, Gansu) Cao Cao
Zhao Yong
趙顒
Politician Cao Cao
Zhao Yu
趙嫗
225 248 Jun'an, Jiuzhen (Trieu Son, Thanh Hoa) Tribal leader, rebel leader Nanyue
Zhao Yu
趙昱
Yuanda
元達
Politician Tao Qian Han Dynasty
Zhao Yue
趙月
Tianshui (Northwest of Tianshui, Gansu) General Cao Cao Han Dynasty
Zhao Yun
趙雲
Zilong
子龍
229 Zhending, Changshan (South of Zhengding, Hebei) General Shu Han Gongsun Zan
Zhao Zheng
趙正
General Shu Han
Zhao Zhi
趙直
Fortune teller, politician Shu Han
Zhao Zhi
趙祗
Rebel leader Yellow Turban rebels
Zhao Zhong
趙忠
189 Eunuch Han Dynasty
Zhao Zhuo
趙濯
Politician Eastern Wu Han Dynasty
Zhao Zi
趙咨
Junchu
君初
Henai County, Wen (Wen County, Henan) Politician Cao Cao
Zhao Zi
趙咨
Dedu
德度
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Eastern Wu
Zhao Zong
趙宗
Cao Wei
Zhao Zuo
趙莋
Politician Shu Han
Empress Zhen
甄皇后
251 Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei) Empress Cao Wei
Lady Zhen
甄氏
183 221 Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei) Noble lady Cao Wei
Zhen Chang
甄暢
Politician Cao Wei
Zhen Dao
甄道
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei)
Zhen Huang
甄黃
Zhen Jiang
甄姜
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei)
Zhen Rong
甄榮
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei)
Zhen Shao
甄紹
Politician Cao Wei
Zhen Tuo
甄脱
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei)
Zhen Wen
甄溫
Zhongshu
仲舒
General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Zhen Xiang
甄像
229 General Cao Wei
Zhen Yan
甄儼
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei) General Cao Wei
Zhen Yan
甄艷
Politician Cao Wei
Zhen Yao
甄堯
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei) Han Dynasty
Zhen Yi
甄逸
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei) Politician Cao Wei Han Dynasty
Zhen Yi
甄毅
General Shu Han
Zhen Yu
甄豫
Wuji, Zhongshan (Wuji County, Hebei)
Zhen Ziran
甄子然
Beihaiguo (Changle County, Shangdong)
Zheng Ang
正昂
Politician Shu Han
Zheng Bao
鄭寶
198 Warlord
Zheng Chang
鄭長
Runan (Pingyu County, Henan)
Zheng Cheng
鄭稱
Politician Cao Wei
Zheng Chong
鄭沖
Wenhe
文和
274 Kaifeng, Sizhou (Kaifeng, Henan) Politician, scholar Jin Dynasty Cao Wei
Zheng Chong
鄭崇
Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Zheng Chuo
鄭綽
General Shu Han
Zheng Du
鄭度
Guanghan Advisor Liu Zhang
Zheng Feng
鄭豐
Manji
曼季
Peiguo (Pei County, Jiangsu)
Zheng Gan
鄭甘
221 Fengyi (Dali County, Shaanxi) Rebel leader, politician Cao Wei
Zheng Hun
鄭渾
Wengong
文公
Kaifeng, Henan Politician Cao Wei Yuan Shu
Zheng Kai
鄭凱
Zhaogong
召公
Yingchuan (Yuzhou, Henan) Politician Han Dynasty
Zheng Li
鄭禮
Politician Eastern Wu
Zheng Mao
鄭袤
Linshu
林叔
189 273 Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Cao Wei
Zheng Mo
鄭默
Sixuan
思玄
213 280 Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Jin Dynasty Cao Wei
Zheng Qi
鄭岐
Politician Cao Wei
Zheng Quan
鄭泉
Wenyuan
文淵
Chen'guo (Huaiyang County, Henan) Politician Eastern Wu
Zheng Shu
鄭舒
Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Jin Dynasty
Zheng Sui
鄭遂
192 Politician Han Dynasty
Zheng Tai
鄭泰
Gongye
公業
Kaifeng, Yuzhou (Kaifeng, Henan) Politician Yuan Shu Han Dynasty
Zheng Tiansheng
鄭天生
Deng Zhi's mother Shu Han
Zheng Wenxin
鄭文信
Politician Han Dynasty
Zheng Xi
鄭熙
Politician Cao Wei
Zheng Xiang
鄭像
253 General Cao Wei
Zheng Xiaotong
鄭小同
Politician Cao Wei
Zheng Xu
鄭詡
Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Jin Dynasty
Zheng Xuan
鄭玄
Kangcheng
康成
127 200 Gaomi, Beihai, Qingzhou (Gaomi, Shandong) Politician, scholar Yuan Shao Han Dynasty
Zheng Yi
鄭翼
Anfeng, Lujiang (Gushi County, Henan) General Cao Wei
Zheng Yu
鄭嫗
Fortune teller
Zheng Yu
鄭豫
Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Jin Dynasty
Zheng Zha
鄭札
Peiguo (Pei County, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zheng Zhi
鄭質
Kaifeng (Kaifeng, Henan) Politician Jin Dynasty
Zheng Zhou
鄭胄
Jingxian
敬先
Peiguo (Pei County, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhi Chong
徵崇
Zihe
子和
Henanyin (Luoyang, Henan) Scholar, politician Eastern Wu
Zhi Wudai
治無戴
Tribal leader Shu Han Cao Wei
Zhi Xi
脂習
Yuansheng
元升
Jingzhaoyin (Xi'an, Shaanxi) Politician Cao Wei Han Dynasty
Zhiyuanduo
治元多
Tribal leader Lushuihu
Zhong Chan
鍾辿
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Cao Wei
Zhong Chang
仲長
Huan Fan's wife Cao Wei
Zhong Fu
種拂
Yingbo
穎伯
Luoyang (Luoyang, Henan) Politician Han Dynasty
Zhong Fu
鍾敷
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan)
Zhong Hao
鍾皓
Jiming
季明
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Scholar Han Dynasty
Zhong Hui
鍾會
Shiji
士季
225 264 Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) General, politician Cao Wei
Zhong Ji
種輯
200 General Han Dynasty
Zhong Jun
鍾峻
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Cao Wei
Zhong Jun
鍾駿
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Politician Cao Wei
Zhong Shao
鍾劭
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Politician Cao Wei
Zhong Shao
種邵
Shenfu
申甫
Luoyang (Luoyang, Henan) Politician Han Dynasty
Zhong Yao
鍾繇
Yuanchang
元常
151 230 Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Calligrapher, politician Cao Wei Han Dynasty
Zhong Yi
鍾毅
264 Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Cao Wei
Zhong Yong
鍾邕
264 Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) General Cao Wei
Zhong Yu
鍾毓
Zhishu
稚叔
263 Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) General, politician Cao Wei
Zhong Yu
鍾瑜
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Han Dynasty
Zhong Yu
鍾豫
Changshe, Yingchuan (Changge, Henan) Politician Cao Wei
Zhongchang Tong
仲長統
Gongli
公理
180 220 Shanyang County (Jining, Weishan County, Shandong) Commentator, politician Cao Cao Han Dynasty
Zhongli Mao
鍾離茂
250 General Eastern Wu
Zhongli Mu
鍾離牧
Zigan
子幹
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhongli Fei
鍾離斐
General Eastern Wu
Zhongli Sheng
鍾離盛
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Zhongli Xu
鍾離緒
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Zhongli Xun
鍾離徇
280 Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhongli Yi
鍾離禕
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhongli Yin
鍾離駰
Shanyin, Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Eastern Wu
Zhou Ang
周昂
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Yuan Shao Han Dynasty
Zhou Bi
周毖
Zhongyuan
仲遠
Wuwei (Wuwei, Gansu) Politician Han Dynasty
Zhou Buyi
周不疑
Yuanzhi
元直
Jingzhou, Lingling (Lingling District, Hunan) Advisor Cao Cao Liu Biao
Zhou Chao
周朝
Rebel leader
Zhou Cheng
周承
Xiacai, Jiujiang (Fengtai County, Anhui) General Eastern Wu
Zhou Chong
周崇
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) Politician Han Dynasty
Zhou Chu
周處
Ziyin
子隱
240 299 Yangxian, Wu (Yixing, Jiangsu) General Jin Dynasty Eastern Wu
Zhou Fang
周魴
Ziyu
子魚
Yangxian, Wu (Yixing, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhou Feng
周鳳
Rebel leader
Zhou Fu
周馥
Zuxuan
祖宣
Runan County (Runan County, Henan) General, politician Jin Dynasty
Zhou Gu
周谷
Politician Sun Quan
Zhou Guang
周光
Wei County (Linzhang County, Hebei) Politician Cao Wei
Zhou He
周賀
232 General Eastern Wu
Zhou Hong
周洪
Politician Han Dynasty
Zhou Hu
周護
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) Eastern Wu
Zhou Huan
周奐
Wenming
文明
192 Politician Han Dynasty
Zhou Hui
周暉
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) Politician Han Dynasty
Zhou Jing
周旌
Peiguo (Su County, Anhui) Han Dynasty
Zhou Jing
周京
Eastern Wu
Zhou Ju
周巨
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Astrologer Shu Han
Zhou Jun
周浚
Kailin
開林
Runan County (Runan County, Henan) General, politician Jin Dynasty Cao Wei
Zhou Jun
周峻
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) General Eastern Wu
Zhou Kui
周逵
Xiapiguo (Suining County, Jiangsu) Politician Cao Cao
Zhou Pei
周裴
Runan County (Runan County, Henan) Zhou Jun (Cao Wei)'s father Cao Wei
Zhou Qun
周群
Zhongzhi
仲直
Langzhong, Baxi (Langzhong, Sichuan) Astrologer, politician Shu Han Liu Zhang
Zhou Shang
周尚
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) Politician Sun Quan
Zhou Shao
周邵
230 Xiacai, Jiujiang (Fengtai County, Anhui) General Eastern Wu
Zhou Shen
周慎
General Han Dynasty
Zhou Sheng
周生
Yingchuan County (Xuchang, Henan) Han Dynasty
Zhou Shu
周術
General Han Dynasty
Zhou Shu
周舒
Shubu
叔布
Ba County, Langzhong (Langzhong, Sichuan) Scholar
Zhou Tai
周泰
Youping
幼平
Xiacai, Jiujiang (Fengtai County, Anhui) General Eastern Wu
Zhou Tai
州泰
Nanyang (Nanyang, Henan) General Cao Wei
Zhou Tiao
周條
Scholar
Zhou Xin
周昕
Daming
大明
196 Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Wang Lang Han Dynasty
Zhou Xuan
周宣
Konghe
孔和
Le'an (Boxing County, Shandong) Diviner, politician Cao Wei
Zhou Xun
周循
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) General Eastern Wu
Zhou Yi
周奕
Politician Eastern Wu
Zhou Yi
周遺
Eastern Wu
Zhou Yi
周異
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) Politician Han Dynasty
Zhou Yin
周胤
239 Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) General Eastern Wu
Zhou Yu
周瑜
Gongjin
公瑾
175 210 Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) General, advisor Sun Quan
Zhou Yu
周喁
Renming
仁明
Kuaiji (Shaoxing, Zhejiang) General Yuan Shao Cao Cao
Zhou Zhao
周昭
Gongyuan
恭遠
Yingchuan County (Yuzhou, Henan) Politician, writer Eastern Wu
Zhou Zhi
周旨
General Jin Dynasty
Zhou Zhi
周祗
237 Eastern Wu
Zhou Zhi
周直
Han Dynasty
Zhou Zhong
周忠
Jiamou
嘉谋
Shu County, Lujiang (Shucheng County, Anhui) Politician Han Dynasty
Zhousheng Lie
周生烈
Dunhuang County (Dunhuang, Gansu) Writer Cao Wei
Empress Zhu
朱皇后
265 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) Empress Eastern Wu
Zhu Ao
祝奥
Advisor Guo Yuan
Zhu Bao
朱褒
General Shu Han
Zhu Bi
祝臂
Rebel leader
Zhu Cai
朱才
Junye
君業
Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhu Cheng
朱成
General Cao Wei
Zhu En
朱恩
253 Politician Eastern Wu
Zhu Fu
朱符
Kuaiji (Southeast of Shaoxing, Zhejiang) Politician Han Dynasty
Zhu Fu
朱撫
General Cao Wei
Zhu Gai
朱蓋
General Cao Wei
Zhu Gongdao
祝公道
Henanyin (Luoyang, Henan)
Zhu Guang
朱光
General Cao Wei Han Dynasty
Zhu Han
朱漢
191 Henai County (Wuzhi County, Henan) Politician Yuan Shao Han Dynasty
Zhu Hao
朱皓
Wenming
文明
195 Shangyu, Kuaiji (Shangyu, Zhejiang) General Han Dynasty
Zhu Huan
朱桓
Xiumu
休穆
176 238 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhu Ji
朱績
Gongxu
公緒
270 Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhu Ji
朱紀
Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhu Jianping
朱建平
Pei (in Anhui) Fortune teller
Zhu Ju
朱据
Zifan
子範
194 250 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhu Jun
朱儁
Gongwei
公偉
195 Shangyu, Kuaiji (Shangyu, Zhejiang) General, politician Han Dynasty
Zhu Ling
朱靈
Wenbo
文博
223 Yu County, Qinghe (Southwest of Pingyuan County, Shandong) General Cao Wei Yuan Shao
Zhu Nan
朱南
Politician Han Dynasty
Zhu Qiao
朱喬
General Eastern Wu
Zhu Ran
朱然
Yifeng
義封
182 249 Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhu Sun
朱損
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhu Tian
祝恬
Politician Han Dynasty
Zhu Wan
朱琬
Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) General Eastern Wu
Zhu Wansui
朱萬歲
Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) Eastern Wu
Zhu Wei
朱緯
Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) Eastern Wu
Zhu Xiong
朱熊
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhu Xuan
朱宣
Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhu Yi
朱異
Jiwen
季文
257 Wu County, Wu (Suzhou, Jiangsu) General Eastern Wu
Zhu Ying
朱應
Explorer Eastern Wu
Zhu You
朱游
Shu County, Guangdu (Chengdu, Sichuan) Politician Shu Han
Zhu Yu
朱育
Kuaiji, Shanyin (Shaoxing, Zhejiang) Scholar, politician Eastern Wu
Zhu Yuan
朱淵
Gushu (He County, Anhui) Politician Han Dynasty
Zhu Yue
朱越
Dong County (Puyang, Henan) General Cao Wei
Zhu Zan
朱讚
General Cao Wei
Zhu Zhen
朱貞
245 Rebel leader, politician Eastern Wu
Zhu Zheng
朱整
289 Politician Jin Dynasty Cao Wei
Zhu Zhi
朱治
Junli
君理
156 224 Guzhang, Danyang (Anji County, Zhejiang) General Sun Quan
Zhu Zhi
朱志
245 Rebel leader, general Eastern Wu
Zhuge Chong
諸葛冲
Maochang
茂長
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Politician Jin Dynasty
Zhuge Chuo
諸葛綽
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Eastern Wu
Zhuge Dan
諸葛誕
Gongxiu
公休
258 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Cao Wei
Zhuge Gui
諸葛珪
Jungong
君貢
187 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Politician Han Dynasty
Zhuge Huai
諸葛懷
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Shu Han
Zhuge Jian
諸葛建
253 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Eastern Wu
Zhuge Jin
諸葛瑾
Ziyu
子瑜
174 241 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General, politician Eastern Wu
Zhuge Jing
諸葛京
Xingzong
行宗
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Politician Jin Dynasty Shu Han
Zhuge Jing
諸葛靚
Zhongsi
仲思
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Eastern Wu Cao Wei
Zhuge Jun
諸葛均
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Shu Han
Zhuge Ke
諸葛恪
Yuanxun
元遜
203 253 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General, politician, regent Eastern Wu
Zhuge Liang
諸葛亮
Kongming
孔明
181 234 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Advisor, general, politician, regent Shu Han
Zhuge Pan
諸葛攀
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Shu Han
Zhuge Qian
諸葛虔
General Cao Wei
Zhuge Qiao
諸葛喬
Bosong
伯松
197 223 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Shu Han
Zhuge Rong
諸葛融
Shuchang
叔長
253 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Eastern Wu
Zhuge Shang
諸葛尚
245 263 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Shu Han
Zhuge Song
諸葛竦
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Eastern Wu
Zhuge Xian
諸葛顯
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Shu Han
Zhuge Xu
諸葛緒
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Jin Dynasty Cao Wei
Zhuge Xuan
諸葛玄
Yinyi
胤誼
197 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Han Dynasty
Zhuge Yi
諸葛壹
General Eastern Wu
Zhuge Yuan
諸葛原
Jingchun
景春
Diviner, politician Cao Wei
Zhuge Zhan
諸葛瞻
Siyuan
思遠
227 263 Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) General Shu Han
Zhuge Zhang
諸葛璋
Politician Cao Wei
Zhuge Zhi
諸葛直
231 General Eastern Wu
Zhuge Zhi
諸葛質
Yangdu, Langya (Yinan County, Shandong) Politician Shu Han
Zhuo Ying
卓膺
General Shu Han
Zong Cheng
宗承
Nanyang County (Nanyang, Henan) Politician Han Dynasty
Zong Hong
鬷弘
General, politician Cao Wei
Zong Huishu
宗惠叔
Nanyang County (Nanyang, Henan) Cao Wei
Zong Wei
宗瑋
Politician Shu Han
Zong Xiu
宗修
Wu County (Suzhou, Jiangsu) Politician Eastern Wu
Zong Yan
宗艷
Politician Cao Wei
Zong Yu
宗預
Deyan
德豔
263 Anzhong, Nanyang (Southeast of Zhenping County, Henan) General, politician Shu Han
Zong Yuan
宗員
General Han Dynasty
Zong Ziqing
宗子卿
Nanyang County (Nanyang, Henan) General Han Dynasty
Lady Zou
鄒氏
Zhang Xiu's aunt
Zou Dan
鄒丹
194 General Gongsun Zan
Zou Jing
鄒靖
Changsha (Xiangyin County, Hunan) General Han Dynasty
Zou Lin
鄒臨
203 Rebel leader
Zou Qi
鄒岐
Politician Cao Wei
Zou Ta
鄒他
Wu County, Wucheng (Huzhou, Zhejiang) Rebel leader
Zou Zhan
鄒湛
Runfu
潤甫
299 Nanyang County, Xinye (Xinye County, Henan) Politician, writer Jin Dynasty Cao Wei
Zu Lang
祖郎
Jing, Danyang (Jing County, Anhui) General Sun Ce
Zu Mao
祖茂
General Sun Jian
Zu Shan
祖山
You, Danyang (Yi County, Anhui) Rebel leader
Zuo Bo
左伯
Ziyi
子邑
Donglai (Laizhou, Shandong) Scholar, calligrapher
Zuo Chengzu
左丞祖
Politician Han Dynasty
Zuo Ci
左慈
Yuanfang
元放
Lujiang (Southwest of Lujiang County, Anhui) Fangshi, Taoist
Zuo Feng
左豐
Eunuch Han Dynasty
Zuo Ling
左靈
General Han Dynasty
Zuo Xiao
左校
Rebel leader Zhang Yan
Zuo Yannian
左延年
Musician Cao Wei
Zuo Yi
左奕
General Eastern Wu
Zuo Zizhangba
左髭丈八
193 Rebel leader Zhang Yan

Notes[edit]

The states of Cao Wei, Shu Han, and Eastern Wu were officially established in 220, 221, and 229 respectively. Therefore, certain people in the list who died before these years have their respective lords' names, in place of either of the three states, listed in the allegiance column. Take Guan Yu for example - he died before Liu Bei officially became emperor of Shu Han in 221, so his allegiance is listed as "Liu Bei" instead of "Shu Han".

See also[edit]

References[edit]