Preobrazhensky

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Preobrazhenskoye)
Jump to: navigation, search

Preobrazhensky (Russian: Преображе́нский), Preobrazhenskaya (feminine), or Preobrazhenskoye (neuter), lit. "of the Transfiguration", may refer to:

People
Places
Other