Research on Armenian Architecture

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Research on Armenian Architecture, sometimes abbreviated to RAA,[1] is an international non-governmental organization that monitors and studies Armenian monuments located outside the borders of the present-day Republic of Armenia, such as in Azerbaijan, Georgia, Iran, Turkey and elsewhere. It has published numerous volumes on Armenian architecture and organises occasional exhibitions and talks.

RAA has unfolded its activity since the late 1960s. RAA Germany was established in 1982 by Dr Armen Haghnazarian, RAA USA - in 1996, and RAA Armenia - in 1998.[2] The head of RAA-Armenia is Samvel Karapetyan.

The organization also has functional branches in Iran, Egypt, Syria and France, as well as in the neighboring countries of Armenia.[3]

Publications[edit]

 1. (Armenian) Բուն Աղվանքի հայերեն վիմագրերը (Armenian Lapidary Inscriptions in Caucasian Albania Proper). Yerevan: Gitutiun Publishing, 1997.
 2. (Armenian) Վրաց Պետական Քաղաքականությունը և հայ մշակույթի հուշարձանները, 1988-1998 (Georgian State Policy and Historical Armenian Monuments, 1988-1998). Yerevan: Gitutiun Publishing, 1998.
 3. Armenian Cultural Monuments in the Region of Karabakh. Trans. Anahit Martirossian. Yerevan: Gitutiun Publishing, 2001.
 4. (Armenian) Արցախի և Սյունիքի մելիքական ապարանքները (The Castles of Artsakh and Siunik Meliks). Yerevan: Gitutiun Publishing, 2001.
 5. (Armenian) Թիֆլիսի Քաղաքագլուխները (The Mayors of Tiflis). Yerevan: Gitutiun Publishing. Armenian pdf, Russian pdf
 6. (Armenian) Հյուսիսային Արցախ (Northern Artsakh). Yerevan: Gitutiun Publishing, 2004.
 7. (Armenian)Կովկասյան թանգարանի Հայկական հավաքածուն (The Armenian Collection of the Caucasian Museum). Yerevan: Gitutiun Publishing, 2004.
 8. (Armenian) Հայերը Կախեթում (The Armenians of Kakhetia). Yerevan: Gitutiun Publishing, 2004.
 9. (Armenian) Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները (The Historical Monuments of Javakhk). Yerevan: Gitutiun Publishing, 2001.
 10. (English) My Memoirs. Sirak Sarhadian. Yerevan: Gitutiun Publishing.
 11. (Armenian) Ախալցխա (Akhaltska). Yerevan: Gitutiun Publishing.
 12. (Armenian) (Russian) (English) Արցախի կամուրջները (The Bridges of Artsakh). Yerevan: Gitutiun Publishing.
 13. (Armenian) Ուղեգնացական ակնարկներ (Traveling Notes). Yerevan: Gitutiun Publishing.
 14. (Armenian) Հուշագրական Ժառանգություն (Collected Memoirs). Yerevan: Gitutiun Publishing.
 15. (Armenian) Արտազի երեք վանքերը (Three Monasteries of Artaz). Արմեն Հախնազարյան. Yerevan: Gitutiun Publishing.
 • (English) Javakhk. Yerevan: Gitutiun Publishing.

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ About RAA
 2. ^ About RAA
 3. ^ Branches

External links[edit]