Talk:List of Polish supercentenarians

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Poland (Rated List-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Poland, a collaborative effort to improve the coverage of Poland on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
 List  This article has been rated as List-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

a Józef Kowalski to kurwa co? — Preceding unsigned comment added by 85.202.44.245 (talk) 00:28, 10 November 2013 (UTC)

Nie ma wystarczającej dokumentacji, która potwierdziłaby wiek ponad wszelką wątpliwość, a takie są zasady GRG. Konieczna oryginalna metryka urodzenia.

I proszę o nieużywanie niecenzuralnych zwrotów. ;)

Waenceslaus — Preceding unsigned comment added by Wenzeslaus M.D. (talkcontribs) 19:11, 14 June 2014 (UTC)