Template:Bit and byte prefixes

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Prefixes for multiples of
bits (b) or bytes (B)
Decimal
Value Metric
1000 k kilo
10002 M mega
10003 G giga
10004 T tera
10005 P peta
10006 E exa
10007 Z zetta
10008 Y yotta
Binary
Value JEDEC IEC
1024 K kilo Ki kibi
10242 M mega Mi mebi
10243 G giga Gi gibi
10244 - - Ti tebi
10245 - - Pi pebi
10246 - - Ei exbi
10247 - - Zi zebi
10248 - - Yi yobi

See also[edit]