Template:Timeline of Japanese era names

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Heisei Showa period Taisho period Meiji era Keio Genji Bunkyu Manen Ansei Kaei Koka Tenpo Bunsei Bunka Kyowa Kansei Tenmei Anei Meiwa Horeki Kanen Enkyo Kanpo Genbun Kyoho Shotoku (era) Hoei Genroku Jokyo Tenna Enpo Kanbun (era) Manji (era) Meireki Joo (second) Keian Shoho Kanei Genna Keicho Bunroku Tensho Genki Eiroku Koji Tenbun Kyoroku Daiei (era) Eisho Bunki Meio Entoku Chokyo Bunmei Onin Bunsho Kansho Choroku Kosho (era) Kyotoku Hotoku Bunnan Kakitsu Eikyo Shocho Ōei Meitoku Koo Kakei Shitoku Eitoku Koryaku Eiwa Oan Joji Koan (second) Enbun Bunna Kanō Jowa Genchu Kowa Tenju Bunchu Kentoku Shohei meta:EasyTimeline