Trống cơm

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

A trống cơm, "rice drum", is a kind of traditional bongo-shaped Vietnamese drum. It is used in the hát bội orchestra.[1][2]

References[edit]

  1. ^ Lộc Nguyêñ, Văn Tường Võ Nghệ thuật Hát bội Việt Nam 1994 "In the Hat Boi Orchestra a small drum with a handle, the trống cơm, has the leading role. ... The trống cơm with its low-pitched, dull sound is particularly suitable for providing rhythm to hát nam songs."
  2. ^ Giao Su TRAN VAN KHE - TRỐNG VIỆT NAM 28 Tháng 2 2012 – Trống cơm là nhạc cụ quan trọng trong Nhạc Lễ và Hát Bội. Còn trong Hát Chèo thì trống cơm chỉ đóng vai trò đánh luồn vào đàn chớ không ..."