Tsang

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Tsang may refer to:

  • Ü-Tsang (གཙང་), a traditional region of Tibet
  • Zang (surname) (), romanized Tsang in Wade–Giles
  • Zeng (), a Chinese surname, romanized Tsang in Cantonese

See also[edit]