Help:IPA for Armenian

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Wikipedia:IPA for Armenian)
Jump to: navigation, search

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Armenian language pronunciations in Wikipedia articles, based on Eastern Armenian (EA) and Western Armenian (WA).

Consonants
IPA Orthography Examples English equivalent
EA/C WA
b [1] բ պ բանալի (EA/C), պատ (WA) bee
d [1] դ տ դու (EA/C), տուն (WA) dog
dz [1] ձ ծ ձուկ (EA/C), ծիծաղ (WA) leads
[1] ջ ճ ջուր (EA/C), ճանճ (WA) jar
f ֆ ֆուտբոլ fire
ɡ [1] գ կ գազան (EA/C), կատու (WA) good
h հ Հայաստան hot
j յ յուղ yes
ք գ, ք քամի (EA/C), գարուն, քամի (WA) cup
k [2] կ [3] կատու kit
l լ լուսին lace
m մ մայր mine
n ն նուռ nest
փ բ, փ փաթիլ (EA/C), բերան, փաթիլ (WA) pork
p [2] պ [3] պատ pit
r [2] ռ ր, ռ[4] ռումբ Rolled R, as in Italian
ɹ~ɾ [5] ր րոպե red
ʁ ղ ղեկ French rue
s ս սար sign
ʃ շ շուն ship
թ դ, թ թուղթ (EA/C), դու, թուղթ tomb
t [2] տ [3] տուն tip
tsʰ ց ձ, ց ցուլ (EA/C), ձեւ, ցուլ (WA) nits
ts [2] ծ [3] ծիծաղ pots
tʃʰ չ չ, ջ չամիչ (EA/C), չամիչ, ջուր (WA) chin
[2] ճ [3] ճանճ choice
v վ, ւ վիրավոր (EA/C), վիրաւոր (WA) van
χ խ խաղող German Dach, Scots nicht
z զ զարդ zoo
ʒ ժ ժամանակ pleasure
Monophthongs
IPA Orthography Examples English equivalent
Reformed Classical
ɑ ա ա, այ [6] արեւ, կը դողայ, հիմա American hot, RP bath
ɛ ե,[7] է Վահէ set
ə ը (usually not written) մտածում, սքանչելի, ընկեր fidget
i ի իր see, but shorter
ɔ ո,[8] օ ո,[8] օ, ոյ [6] օրէնք, ովկիանոս, հորթ, յետոյ RP not
u ու տուն boot, but shorter
ʏ N/A իւ գիւղ German ü
œ էօ Էօժենի French jeune


Diphthongs
IPA Orthography Examples English equivalent
Reformed Classical
ɑj այ այգի, հայ Similar to eye; Danish ej
ɛj եյ, էյ էյ թէյ Similar to say; French Marseille
ij իյ իյնալ Similar to bee; French fille
ɔj ոյ խոյ Similar to boy; Catalan noi
uj ույ ոյ քոյր Similar to too; French grenouille
յա, իա յա, իա, էա, եա, եայ[6] սենեակ, կայան yawn; Finnish/Swedish ja
ե, յե, յէ երազ, հայելի, նայէ՛ yes
ji յի յի; occurs in էի կ'ուզէին, Մայիս yeast
յո եօ եօթը RP yob
ju յու յու, իւ; occurs in իու, էու իւղ, կայուն you


Suprasegmentals
IPA Meaning
ˈ Stress (placed before the stressed syllable)

Notes[edit]

  1. ^ a b c d e Plosives and affricates that are voiced in Eastern Armenian /b d dz dʒ ɡ/ are voiceless aspirated /pʰ tʰ tsʰ tʃʰ kʰ/ in Western Armenian. Note also, that “In some publications, the voiceless plosives [of Eastern Armenian] are also defined as ejectives or glottalised. Glottalised plosives occur in various Armenian dialects and can also be found in the Eastern Armenian vernacular based on the Yerevan dialect, but according to normative grammars, SMEA [Standard Modern Eastern Armenian] shows no glottalised voiceless plosives.” Jasmine Dum-Tragut. Armenian: Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library, 2007, issn 1382-3485; p. 17
  2. ^ a b c d e f Not used in Western Armenian.
  3. ^ a b c d e Plosives and affricates that are tenuis /p t ts tʃ k/ in Eastern Armenian and Classical Armenian are voiced /b d dz dʒ ɡ/ in Western Armenian.
  4. ^ The two rhotics represented as ‹ռ› and ‹ր› have merged to /ɾ/ in Western Armenian.
  5. ^ In Classical Armenian and among modern Iranian Armenians, /ɾ/ is an alveolar approximant [ɹ].
  6. ^ a b c Only at the end of the word.
  7. ^ ‹ե› represents [jɛ] when word-initial.
  8. ^ a b ‹ո› represents [vɔ] when word-initial.