Help:IPA for Armenian

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Wikipedia:IPA for Armenian)
Jump to: navigation, search

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Armenian language pronunciations in Wikipedia articles, based on Eastern Armenian (EA) and Western Armenian (WA).

Consonants
IPA Orthography Examples
EA/C WA
b [1] բ պ բանալի (EA/C), պատ (WA)
d [1] դ տ դու (EA/C), տուն (WA)
dz [1] ձ ծ ձուկ (EA/C), ծիծաղ (WA)
[1] ջ ճ ջուր (EA/C), ճանճ (WA)
f ֆ ֆուտբոլ
ɡ [1] գ կ գազան (EA/C), կատու (WA)
h հ Հայաստան
j յ յուղ
ք գ, ք քամի (EA/C), գարուն, քամի (WA)
k [2] կ [3] կատու
l լ լուսին
m մ մայր
n ն նուռ
փ բ, փ փաթիլ (EA/C), բերան, փաթիլ (WA)
p [2] պ [3] պատ
r [2] ռ ր, ռ[4] ռումբ
ɹ~ɾ [5] ր րոպե
ʁ ղ ղեկ
s ս սար
ʃ շ շուն
թ դ, թ թուղթ (EA/C), դու, թուղթ
t [2] տ [3] տուն
tsʰ ց ձ, ց ցուլ (EA/C), ձեւ, ցուլ (WA)
ts [2] ծ [3] ծիծաղ
tʃʰ չ չ, ջ չամիչ (EA/C), չամիչ, ջուր (WA)
[2] ճ [3] ճանճ
v վ, ւ վիրավոր (EA/C), վիրաւոր (WA)
χ խ խաղող
z զ զարդ
ʒ ժ ժամանակ
Vowels (applicable both to EA and WA)
IPA Reformed
Orthography
Classical
Orthography
Examples
Monophthongs
ɑ ա ա, այ [6] արեւ, կը դողայ, հիմա
ɛ ե,[7] է Վահէ
ə ը (usually not written) մտածում, սքանչելի, ընկեր
i ի իր
ɔ ո,[8] օ ո,[8] օ, ոյ [6] օրէնք, ովկիանոս, հորթ, յետոյ
u ու տուն
ʏ N/A իւ գիւղ
œ էօ Էօժենի
Diphthongs
ɑj այ այգի, հայ
ɛj եյ, էյ էյ թէյ
ij իյ իյնալ
ɔj ոյ խոյ
uj ույ ոյ քոյր
յա, իա յա, իա, էա, եա, եայ[6] սենեակ, կայան
ե, յե, յէ երազ, հայելի, նայէ՛
ji յի յի; occurs in էի կ'ուզէին, Մայիս
յո եօ եօթը
ju յու յու, իւ; occurs in իու, էու իւղ, կայուն
IPA Meaning
ˈ Stress (placed before the stressed syllable)

Notes[edit]

  1. ^ a b c d e Plosives and affricates that are voiced in Eastern Armenian /b d dz dʒ ɡ/ are voiceless aspirated /pʰ tʰ tsʰ tʃʰ kʰ/ in Western Armenian. Note also, that “In some publications, the voiceless plosives [of Eastern Armenian] are also defined as ejectives or glottalised. Glottalised plosives occur in various Armenian dialects and can also be found in the Eastern Armenian vernacular based on the Yerevan dialect, but according to normative grammars, SMEA [Standard Modern Eastern Armenian] shows no glottalised voiceless plosives.” Jasmine Dum-Tragut. Armenian: Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library, 2007, issn 1382-3485; p. 17
  2. ^ a b c d e f Not used in Western Armenian.
  3. ^ a b c d e Plosives and affricates that are tenuis /p t ts tʃ k/ in Eastern Armenian and Classical Armenian are voiced /b d dz dʒ ɡ/ in Western Armenian.
  4. ^ The two rhotics represented as ‹ռ› and ‹ր› have merged to /ɾ/ in Western Armenian.
  5. ^ In Classical Armenian and among modern Iranian Armenians, /ɾ/ is an alveolar approximant [ɹ].
  6. ^ a b c Only at the end of the word.
  7. ^ ‹ե› represents [jɛ] when word-initial.
  8. ^ a b ‹ո› represents [vɔ] when word-initial.