1927 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1927

Emperor's Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1926 08.27 08.29 1927 Total
Shigemaru Takenokoshi 1(0) O O(1) 2(1) 3(1)
Misao Tamai 0(0) O(1) O 2(1) 2(1)
Shigeyoshi Suzuki 0(0) O O(1) 2(1) 2(1)
Nagayasu Honda 0(0) O O 2(0) 2(0)
Daigoro Kondo 0(0) O O 2(0) 2(0)
Ko Takamoro 0(0) O O 2(0) 2(0)
Haruo Arima 0(0) O O 2(0) 2(0)
Tamotsu Asakura 0(0) O O 2(0) 2(0)
Yasuo Haruyama 0(0) O O 2(0) 2(0)
Shigeru Takahashi 0(0) O O 2(0) 2(0)
Junji Nishikawa 0(0) O O 2(0) 2(0)
Shojiro Sugimura 0(0) O - 1(0) 1(0)
Michiyo Taki 0(0) - O 1(0) 1(0)