1968 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1968

Japan Soccer League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1967 03.30 03.31 04.04 10.14 1968 Total
Shigeo Yaegashi 41(11) O O O O 4(0) 45(11)
Mitsuo Kamata 37(2) O - O O 3(0) 40(2)
Masakatsu Miyamoto 36(1) - O - O 2(0) 38(1)
Masashi Watanabe 34(11) - O O - 2(0) 36(11)
Teruki Miyamoto 33(15) O O O O 4(0) 37(15)
Ryuichi Sugiyama 31(11) O O O(1) O 4(1) 35(12)
Hiroshi Katayama 26(0) O - O O 3(0) 29(0)
Ryozo Suzuki 22(0) O - O - 2(0) 24(0)
Kunishige Kamamoto 17(21) O(2) O O(2) O(3) 4(7) 21(28)
Aritatsu Ogi 16(5) O - O O 3(0) 19(5)
Yoshitada Yamaguchi 16(0) O O O - 3(0) 19(0)
Kenzo Yokoyama 16(0) O - O O 3(0) 19(0)
Hisao Kami 13(0) O O - - 2(0) 15(0)
Takaji Mori 9(1) O O O O 4(0) 13(1)
Ikuo Matsumoto 7(1) O - - O 2(0) 9(1)
Yasuyuki Kuwahara 5(3) - O(1) - O 2(1) 7(4)
Takeo Kimura 3(1) O O - - 2(0) 5(1)
Kiyoshi Tomizawa 3(0) - O - - 1(0) 4(0)
Koji Funamoto 1(0) - O - - 1(0) 2(0)
Junji Kawano 0(0) - O - - 1(0) 1(0)