1985 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1985

Japan Soccer League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

Japan Soccer League Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1984 02.23 03.21 04.30 05.18 05.26 06.04 08.11 09.22 10.26 11.03 1985 Total
Hiromi Hara 46(18) O(1) O(1) O O(1) O O O(1) O(1) O O 10(5) 56(23)
Kazushi Kimura 38(17) O(1) O O O(1) O(1) O(1) O(1) O(1) O(1) O 10(7) 48(24)
Hisashi Kato 37(4) O O O O - - O O O O 8(0) 45(4)
Satoshi Tsunami 33(0) O O O O - - O - O O 7(0) 40(0)
Akihiro Nishimura 27(0) O O O O(2) O - O O O - 8(2) 35(2)
Takeshi Okada 21(1) - - - - O O O - - - 3(0) 24(1)
Koichi Hashiratani 18(1) O(1) O O O O O(1) O O - O 9(2) 27(3)
Takeshi Koshida 18(0) - - - - - - - - - O 1(0) 19(0)
Tetsuya Totsuka 16(3) - - - - - - - - O O 2(0) 18(3)
Shinji Tanaka 14(0) - - - O O O - - - - 3(0) 17(0)
Satoshi Tezuka 8(0) - - - - - - O O - - 2(0) 10(0)
Kazuaki Nagasawa 6(0) - - - O O O - - - - 3(0) 9(0)
Takashi Mizunuma 5(1) - O O O(1) O O(1) O(1) O O - 8(3) 13(4)
Yutaka Ikeuchi 4(0) - - O - O O O - - - 4(0) 8(0)
Yasutaro Matsuki 3(0) O O - O - - O O O - 6(0) 9(0)
Kiyotaka Matsui 2(0) O O O O O - O - O O 8(0) 10(0)
Yoshinori Ishigami 1(0) O O O O - O - O O O 8(0) 9(0)
Satoshi Miyauchi 1(0) O O O - - O O O O O 8(0) 9(0)
Atsushi Uchiyama 1(0) O - - - - - - - - - 1(0) 2(0)
Hiroshi Hirakawa 0(0) - O O - O O - - O O 6(0) 6(0)
Shinichi Morishita 0(0) - - - - - O - O - - 2(0) 2(0)
Toshinobu Katsuya 0(0) - - - - - - - O - O 2(0) 2(0)
George Yonashiro 0(0) - - - - - - - - O O 2(0) 2(0)
Masaru Uchiyama 0(0) - - - - O - - - - - 1(0) 1(0)
Shinobu Ikeda 0(0) - - - - - O - - - - 1(0) 1(0)