8th Central Committee of the Chinese Communist Party

From Wikipedia, the free encyclopedia

The 8th Central Committee of the Chinese Communist Party was in session from 1956[1] to 1969. It was preceded by the 7th Central Committee of the Chinese Communist Party. It held 12 plenary sessions in this period of 13 years. It was the longest serving central committee ever held by the Communist Party.

It elected the 8th Politburo of the Chinese Communist Party in 1956. This politburo was dysfunctional from 1967 -1969. This committee was succeeded by the 9th Central Committee of the Chinese Communist Party.

Members[edit]

Ordered according to the numbers of ballots:
 1. Mao Zedong
 2. Liu Shaoqi
 3. Lin Boqu (林伯渠)
 4. Deng Xiaoping
 5. Zhu De
 6. Zhou Enlai
 7. Dong Biwu
 8. Chen Yun
 9. Lin Biao
 10. Wu Yuzhang
 11. Chen Boda
 12. Cai Chang (蔡畅)
 13. Li Fuchun (李富春)
 14. Luo Ronghuan
 15. Xu Teli (徐特立)
 16. Lu Dingyi (陆定一)
 17. Luo Ruiqing
 18. Xu Xiangqian
 19. Deng Yingchao
 20. Liu Bocheng
 21. Chen Yi
 22. Peng Dehuai
 23. Liao Chengzhi (廖承志)
 24. Li Xiannian
 25. Chen Geng
 26. Nie Rongzhen
 27. Lin Feng (林枫)
 28. Zhang Dingcheng
 29. Peng Zhen
 30. Ulanhu
 31. Huang Kecheng (黄克诚)
 32. Teng Daiyuan (滕代远)
 33. Xiao Jinguang (肖劲光)
 34. Tan Zheng (谭政)
 35. Ke Qingshi (柯庆施)
 36. Su Yu
 37. He Long
 38. Wang Shoudao (王首道)
 39. Wang Weizhou (王维舟)
 40. Deng Zihui (邓子恢)
 41. Li Kenong (李克农)
 42. Yang Shangkun
 43. Ye Jianying
 44. Song Renqiong
 45. Zhang Yunyi (张云逸)
 46. Liu Xiao (刘晓)
 47. Li Weihan (李维汉)
 48. Wang Jiaxiang (王稼祥)
 49. Kang Sheng
 50. Ye Jizhuang (叶季壮)
 51. Liu Lantao (刘澜涛)
 52. Liu Ningyi (刘宁一)
 53. Bo Yibo
 54. Hu Qiaomu (胡乔木)
 55. Yang Xiufeng
 56. Shu Tong (舒同)
 57. Lai Ruoyu (赖若愚)
 58. Zhang Jichun (张际春)
 59. Cheng Zihua (程子华)
 60. Chen Yu (陈郁)
 61. Liu Changsheng (刘长胜)
 62. Wu Xiuquan (伍修权)
 63. Xiao Ke (肖克)
 64. Qian Ying (钱瑛)
 65. Wang Congwu (王从吾)
 66. Deng Hua (邓华)
 67. Ma Mingfang (马明方)
 68. Zhang Wentian (张闻天)
 69. Tan Zhenlin (谭震林)
 70. Liu Yalou (刘亚楼)
 71. Li Xuefeng (李雪峰)
 72. Chen Shaomin (陈少敏)
 73. Li Baohua (李葆华)
 74. Xu Guangda (许光达)
 75. Wang Zhen
 76. Zeng Shan (曾山)
 77. Lin Tie (林铁)
 78. Zheng Weisan (郑位三)
 79. Xu Haidong (徐海东)
 80. Xiao Hua (肖华)
 81. Hu Yaobang
 82. Zhao Erlu (赵尔陆)
 83. Ouyang Qin (欧阳钦)
 84. Xi Zhongxun (习仲勋)
 85. Liu Geping (刘格平)
 86. Xie Fuzhi
 87. An Ziwen (安子文)
 88. Jia Tuofu (贾拓夫)
 89. Li Lisan (李立三)
 90. Huang Jing (黄敬)
 91. Li Jingquan (李井泉)
 92. Wu Zhipu (吴芝圃)
 93. Lü Zhengcao (吕正操)
 94. Wang Shusheng (王树声)
 95. Tao Zhu (陶铸)
 96. Zeng Xisheng (曾希圣)
 97. Chen Shaoyu (陈绍禹)

Chronology[edit]

 1. 1st Plenary Session
 2. 2nd Plenary Session
  • Date: November 10–15, 1956
  • Location: Beijing
  • Significance: Liu Shaoqi made a report on the Suez Crisis and the anti-communist revolts in Hungary and Poland; Zhou Enlai made a report on the 1957 economic plan; Chen Yun made a report on food issues. Mao Zedong delivered a closing speech focusing on the relations with the Soviet Union and upholding Joseph Stalin's legacy.
 3. 3rd Plenary Session
  • Date: September 20–October 9, 1957
  • Location: Beijing
  • Significance: Deng Xiaoping made a report on the Anti-Rightist Campaign; Chen Yun made a report on State governance and development of agriculture; Zhou Enlai made a report on labor insurances. The Great Leap Forward was first outlined.
 4. 4th Plenary Session
  • Date: May 3, 1958
  • Location: Beijing
  • Significance: The meeting approved the report which was to be delivered to the 2nd Session of the Party's 8th National Congress as well as a resolution on the meeting of communist and workers' parties held in Moscow in 1957.
 5. 5th Plenary Session
  • Date: May 25, 1958
  • Location: Beijing
  • Significance: The meeting focused on organizational issues, particularly appointing Lin Biao an additional vice-chairman of the CCP Central Committee, and starting the publication of Hongqi with Chen Boda as editor-in-chief.
 6. 6th Plenary Session
 7. 7th Plenary Session
  • Date: April 2–5, 1959
  • Location: Shanghai
  • Significance: Meeting focused on economic and financial work. Reports were submitted by Bo Yibo, Li Xiannian, Deng Xiaoping and Li Fuchun.
 8. 8th Plenary Session
  • Date: August 2–16, 1959
  • Location: Lushan
  • Significance: Also known as "Lushan Conference", a debate on the Great Leap Forward occurred. In the end, Peng Dehuai (who criticized the Leap and the people's commune) was accused of being a counter-revolutionary and removed along with other Party leaders like PLA Chief-of-Staff Huang Kecheng and former General Secretary Zhang Wentian. The plenary meeting followed a central conference started on July 2.
 9. 9th Plenary Session
  • Date: January 14–18, 1961
  • Location: Beijing
  • Significance: Chen Yun made a report on the 1961 economic plan; Deng Xiaoping made a report on the 1960 Moscow meeting of communist parties. Regional bureaux of the CCP Central Committee were established at this session.
 10. 10th Plenary Session
  • Date: September 24–27, 1962
  • Location: Beijing
  • Significance: The meeting repeated Mao Zedong's assessment that Chinese economy was to take agriculture as basis to develop industry. The session's official communique also started to outline Mao Zedong's "theory of continued revolution under proletarian dictatorship" which led to the Cultural Revolution.
 11. 11th Plenary Session
  • Date: August 1–12, 1966
  • Location: Beijing
  • Significance: First plenary meeting after 4 years. It approved the Decision of the Central Committee of the Chinese Communist Party Concerning the Great Proletarian Cultural Revolution, setting the course for the Cultural Revolution, which had started in May. The Politburo Standing Committee was expanded from 7 to 11 members, with Lin Biao as the single vice-chairman and Liu Shaoqi severely demoted.
 12. 12th Plenary Session
  • Date: October 13–31, 1968
  • Location: Beijing
  • Significance: Liu Shaoqi—the main target of the Cultural Revolution—was condemned as "renegade, traitor and scab" and expelled from the Party. A decision to convene the Party's 9th National Congress (after 12 years since the 8th Congress) was adopted.

References[edit]

 1. ^ Houn, Franklin W. (1957). "The Eighth Central Committee of the Chinese Communist Party: A Study of an Elite". American Political Science Review. 51 (2): 392–404. doi:10.2307/1952199. ISSN 0003-0554.

External links[edit]