8th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 8th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 8th Central Committee of the Communist Party of China on September 28, 1956.

Standing Committee Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Mao Zedong
 2. Liu Shaoqi
 3. Zhou Enlai
 4. Zhu De
 5. Chen Yun
 6. Deng Xiaoping

Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Mao Zedong
 2. Liu Shaoqi
 3. Zhou Enlai
 4. Zhu De
 5. Chen Yun
 6. Deng Xiaoping
 7. Lin Biao
 8. Lin Boqu (林伯渠)
 9. Dong Biwu (董必武)
 10. Peng Zhen (彭真)
 11. Luo Ronghuan (罗荣桓)
 12. Chen Yi (陈毅)
 13. Li Fuchun (李富春)
 14. Peng Dehuai (彭德怀)
 15. Liu Bocheng (刘伯承)
 16. He Long (贺龙)
 17. Li Xiannian (李先念)
Elected in 1958
 1. Ke Qingchi
 2. Li Jingquan
 3. Tan Zhenlin

Alternate Member[edit]

Ordered in the number of ballots
 1. Ulanhu (乌兰夫)
 2. Zhang Wentian (张闻天)
 3. Lu Dingyi (陆定一)
 4. Chen Boda (陈伯达)
 5. Kang Sheng (康生)
 6. Bo Yibo (薄一波)

External links[edit]