Arnoldo Zocchi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Arnoldo Zocchi (also Arnaldo) (20 September 1862 – 17 July 1940) was a noted Italian sculptor of the late 19th and early 20th century. He was born in Florence and died in Rome. He studied sculpture in Florence under his father Emilio Zocchi.


Works[edit]

Italy[edit]

Bulgaria[edit]

Rest of world[edit]

Gallery[edit]

References[edit]

 1. ^ Il Vittoriano - Le quattro Vittorie alate at www.quirinale.it
 2. ^ Bologna. Monumento a Giuseppe Garibaldi. Scultore Arnaldo Zocchi.... - Immagini di storia at www.immaginidistoria.it
 3. ^ Toscana Chianti Mugello Lunigiana Valtiberina Saturnia Montalcino Cortona Pienza at www.portale-colline-toscane.com
 4. ^ Visita guidata | Altamura Web il portale di Altamura. Turismo ad Altamura, Community di Altamura, Informazione ad Altamura. at www.altamuraweb.it
 5. ^ Sarteano
 6. ^ Villa Paganini at www.romainfoline.it
 7. ^ Regione Liguria - sito ufficiale at www.regione.liguria.it
 8. ^ http://www.sansepolcro.net/ConStd.asp?COD_PAG=80
 9. ^ Lavagna: Columbus Monument at columbus.vanderkrogt.net
 10. ^ Реставрират фонтана на Деметра... at plovdiv.dir.bg
 11. ^ a b c Ingilizov, Todor (2000-02-07). "The Monument to the Liberators—A Symbol of the Liberation" (in Bulgarian). Nov Zhivot. Retrieved 2006-09-22. 
 12. ^ Journey.bg | Áúëãàðèÿ Ïàìåòíèöè - Ïàìåòíèê íà ñâîáîäàòà - Ñåâëèåâî, Ãàáðîâñêà îáëàñò, èíôîðìàöèÿ, èñòîðèÿ, êóëòóðà, çàáåëåæèòåëíîñòè â Ñåâëèåâî, áàëíåîëîãèÿ, åêîïúòåêè, ìàðøðó... at www.journey.bg
 13. ^ http://www.digsys.bg/bgnews/show_story.html?issue=292285742&media=3669536&class=238670336&story=292287642
 14. ^ .: www.nasam-natam.com :. at www.nasam-natam.com
 15. ^ ÐÒÀ ÑÒÀÐÀ ÏËÀÍÈÍÀ at www.staraplanina.org
 16. ^ Костницата на загиналите от &#1... at vidin-info.hit.bg
 17. ^ Buenos Aires: Columbus Monument at columbus.vanderkrogt.net
 • Mackay, James (1977). The Dictionary of Sculptors in Bronze. Woodbridge: Antique Collectors Club.