Avatars in the Mahabharata

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

List of the avatars of great epic Mahābhārata and the original devatas or deities whose Avatars they were.

Character Avatar of
Balarama Shesha[1]
subhadra yog maya[2]
Krishna Vishnu[3]
Rukmini Lakshmi[4]
Draupadi Sachi, Bharati, Parvati, Kali, Shyamala, Usha and partial Lakshmi[5][6]
Duryodhana Kali
Shakuni Dvapara (Dvapara Yuga)
Kauravas Daitya
Rukmi Lakshmi
Dantavakra Jaya-Vijaya
Kamsa Jaya-Vijaya
Parikshit Vishnu
Dhritarashtra Shiva
Gandhari (character) Adi Parashakti
Vasudev Kashyap
Pandu Kashyap
Devaki Aditi
Kunti Aditi
Madri Diti
Abhimanyu Budha
Hanuman Vayu
Bhishma Dyaus
Drona Brihaspati[7]
Sahadeva Sukracharya and one of Ashwini Kumara brothers
Vidura Yama
Shishupala Jaya-Vijaya
Ashwatthama Rudra[8]
Shantanu Varuna[9]
Bharata Kama[10]
Vyasa Vishnu
Abhimanyu Varchas[11]
Durvasa Shiva
Balarama Shesha
Kamsa Kalanemi[12]
Dhrishtadyumna Agni[13]
Pradyumna Sanatkumara[6]
Jarasandha Viprachitti[14]
Yudhisthira Dharma
Arjuna Nara/Indra
Bhima Vayu
Karna Surya
Nakula Ashwini Kumara (Sahadeva is also an incarnation of Ashwini Kumar and of Sukracharya)


References[edit]