Avatars in the Mahabharata

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

List of the avatars of great epic Mahābhārata and the original devatas or deities whose Avatars they were.

Character Avatar of
Balarama Shesha[1]
subhadra Trijata
Krishna Vishnu[2]
Rukmini Lakshmi[3]
Draupadi Shyamala, Bhaarathi, Sachi, Wives of Ashwini kumaras[4][5]
Duryodhana Kali demon
Shakuni Dvapara (Dvapara Yuga)
Kauravas
Rukmi
Dantavakra Vijaya
Kamsa
Parikshit
Dhritarashtra Shiva
Gandhari (character) Parvati
Vasudev
Pandu
Devaki Aditi
Kunti
Madri
Abhimanyu
Hanuman Shiva
Bhishma 8th Vasu
Drona Brihaspati[6]
Sahadeva Sukracharya and one of Ashwini Kumara brothers
Vidura Yama
Shishupala Jaya
Ashwatthama Shiva[7]
Shantanu Varuna[8]
Bharata Kama[9]
Vyasa Vishnu
Abhimanyu Varchas[10]
Durvasa Shiva
Balarama Shesha
Kamsa Kalanemi[11]
Dhrishtadyumna Agni[12]
Pradyumna kamdev[5]
Jarasandha Viprachitti[13]
Yudhishthira Yama
Arjuna Nara
Bhima Vayu
Karna Sahasrakavacha
Nakula Ashwini Kumara (Sahadeva is also an incarnation of Ashwini Kumar and of Sukracharya)

References[edit]