Avatars in the Mahabharata

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

List of the avatars of great epic Mahābhārata and the original devatas or deities whose Avatars they were.

Character Avatar of
Balarama Shesha[1]
subhadra Trijata
Krishna Vishnu[2]
Rukmini Lakshmi[3]
Draupadi Shyamala, Bhaarathi, Sachi, Wives of Ashwini kumaras[4][5]
Duryodhana Kali demon
Shakuni Dvapara (Dvapara Yuga)
Kauravas
Rukmi
Dantavakra Vijaya
Kamsa
Parikshit
Dhritarashtra
Gandhari (character)
Vasudev
Pandu
Devaki Aditi
Kunti
Madri
Abhimanyu
Hanuman Shiva
Bhishma 8th Vasu
Drona Brihaspati[6]
Sahadeva Sukracharya and one of Ashwini Kumara brothers
Vidura Yama
Shishupala Jaya
Ashwatthama Shiva[7]
Shantanu Varuna[8]
Bharata Kama[9]
Vyasa Vishnu
Abhimanyu Varchas[10]
Durvasa Shiva
Balarama Shesha
Kamsa Kalanemi[11]
Dhrishtadyumna Agni[12]
Pradyumna Sanatkumara[5]
Jarasandha Viprachitti[13]
Yudhishthira Yama
Arjuna Nara
Bhima Vayu
Karna Sahasrakavacha
Nakula Ashwini Kumara (Sahadeva is also an incarnation of Ashwini Kumar and of Sukracharya)

References[edit]