Azərbaycan marşı

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
English: National Anthem of the Republic of Azerbaijan
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
Sheet music (clickable)

National anthem of  Azerbaijan
LyricsAhmad Javad
MusicUzeyir Hajibeyov
Adopted1920, 1992
Audio sample
"Azərbaycan Marşı"
A cappella singing by people at a rally in Baku, April 2016.

Azərbaycan Marşı,[a] or the March of Azerbaijan, is the national anthem of Azerbaijan. The music was composed by Azeri composer Uzeyir Hajibeyov, with lyrics by poet Ahmad Javad. The government officially adopted the anthem in 1920 with the passage of the decree, "On the State Hymn of the Republic of Azerbaijan."[1] In 1992, after the fall of the Soviet Union, Azerbaijan's government officially restored "Azərbaycan Marşı" as the national anthem.[2]

The government of Azerbaijan has also officially declared the national anthem to be "the sacred symbol of the Azerbaijan state, its independence and unity."[1]

Since 2006, a fragment of the lyrics from the national anthem is depicted on the obverse of the Azerbaijani 5 manat banknote.[3] In 2011, to mark the 20th anniversary of Azerbaijan's independence from Soviet rule, the government issued a stamp celebrating the anthem.

The older soundtrack has the music played in D minor; however, a newer soundtrack of the song has the music played in A minor.[citation needed]

History[edit]

"March of Azerbaijan" composer Uzeyir Hajibeyov (left) and lyricist Ahmad Javad (right)

In 1919, during the formation of the Azerbaijan Democratic Republic, the new government announced it was accepting submissions from the public for a national anthem, coat of arms and state seal. A prize of 15,000 rubles would be awarded to the citizen who submitted the winning anthem.[4]

Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyov wrote two marches. In 1919, this work received the first award announced by the government of the Azerbaijan Democratic Republic.[5] The second march was the "March of Azerbaijan." According to Turkish musicologist Etem Üngör, "In those years, when Azerbaijan had not yet lost its independence, the march was chanted by military schools before lessons."[6]

In 1922, the "Azerbaijan March" was replaced by Soviet anthem "The Internationale". In 1944, during World War II, the new Soviet national anthem replaced "The Internationale" and an additional Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic was installed.

In 1989, following several years of changes brought by perestroika, composer Aydin Azimov arranged a modern recording of the "Azerbaijan March" by a full symphony and chorus. That fall, the "Azerbaijan March" was broadcast on television and radios in Azerbaijan, 70 years after it was introduced.[4]

Post-Soviet restoration[edit]

After the dissolution of the Soviet Union, in spring 1992, the leaders of the independent Azerbaijani government proposed that the original anthem should be restored as the anthem of Azerbaijan. The Milli Mejlis (National Assembly) signed it into law on May 27, 1992.[2]

Law of the Republic of Azerbaijan on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 • To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan:
 • To approve "Azerbaijan March" composed by Uzeyir Hajibeyov and lyrics by Ahmed Javad as the National Anthem of the Republic of Azerbaijan


Law of the Republic of Azerbaijan: On the approval of the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 1. To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan (attached).
 2. Regulations on the National Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic approved by the Decree of Azerbaijan SSR Supreme Soviet Presidium dated of 12 September 1984 (Information of the Azerbaijan SSR Supreme Soviet, 1984, No 17, article 152) shall be considered as invalid.
 3. This Law shall become effective from the day of its signing.

Milli Mejlis,[7] dated 2 March 1993

Azerbaijani lyrics[edit]

Latin script[8][9] Cyrillic script Perso-Arabic script IPA transcription English translation
First verse

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәс'уд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәс'уд јаша!

!آذربایجان! آذربایجان
!ای قهرمان اولادین شانلی وطنی
!سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز
!سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز
!اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا
!اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا

[ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn
ej gæhɾæmɑn œylɑdɯn ʃɑnlɯ vætæni
sændæn œtɾy d͡ʒɑn veɾmæjæ d͡ʒymlæ hɑzɯɾɯz
sændæn œtɾy gɑn tœcmæjæ d͡ʒymlæ gɑzɯɾɯz
yt͡ʃɾænɟli bɑjɾɑɣɯnlɑ mæsud jɑʃɑ
yt͡ʃɾænɟli bɑjɾɑɣɯnlɑ mæsud jɑʃɑ]

Azerbaijan, Azerbaijan!
The glorious Fatherland of our valorous fathers!
We stand at the ready to die for thee!
We stand at the ready to shed our blood!
All so that we may live blissfully under thy tri-color banner!
All so that we may live blissfully under thy tri-color banner!

Chorus 1

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

،مینلرله جان قوربان اولدو
!سینن حربه میدان اولدو
،حقوقوندان کچن عسکر
!هره بیر قهرمان اولدو

[minlæɾlæ d͡ʒɑn guɾbɑn oldu
sinæn hæɾbæ mejdɑn oldu
hygugundɑn cet͡ʃæn æsɟæɾ
hæɾæ biɾ gæhɾæmɑn oldu]

Thousands of martyrs had died for thy cause,
Thy sweeping plains had become fields of battle!
And our warriors had bravely defended thee!
Each one a hero in the storied annals of our land!

Chorus 2

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

،سن اولاسان گولوستان
!سنه هرآن جان قوربان
سنه مین بیر محبت
!سینه‌مده توتموش مکان

[sæn olɑsɑn ɟylystɑn
sænæ hæɾ ɑn d͡ʒɑn guɾbɑn
sænæ min biɾ mæhæbbæt
sinæmdæ tutmuʃ mæcɑn]

Thou hast now become our rosegarden,
Our hearts we are ever-ready to sacrifice!
Thy never–ending love for us
Hast earned thou a place in our hearts!

Fourth verse

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!

،ناموسونو حیفظ اتمه‌یه
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
،ناموسونو حیفظ اتمه‌یه
!جومله گنجلر موشتاقدیر
!شانلی وطن! شانلی وطن
!آذربایجان! آذربایجان
!آذربایجان! آذربایجان

[nɑmusunu hifz etmæjæ
bɑjɾɑɣɯnɯ jyçsæltmæjæ
nɑmusunu hifz etmæjæ
d͡ʒymlæ ɟænd͡ʒlæɾ myʃtɑgdɯɾ
ʃɑnlɯ vætæn ʃɑnlɯ vætæn
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn]

To uphold thy honor,
To keep thy flag waving,
To uphold thy honor,
The young stand at the ready!
The glorious Fatherland! The glorious Fatherland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!

2011 Azerbaijani stamp featuring the lyrics of the national anthem

Note that, in accordance with Azerbaijani law, there are no official translations of the anthem.

Regulations[edit]

Regulations for the performance of the national anthem are set forth in the law signed by President Heydar Aliyev in 1996. While a performance of the anthem may include only music, only words, or a combination of both, the anthem must be performed using the official music and words prescribed by law. Once a performance has been recorded, it may be used for any purpose, such as in a radio or television broadcast.

Musical adaptations[edit]

Classical composers[edit]

In 2012, Philip Sheppard with the London Philharmonic Orchestra recorded the anthem for the 2012 Summer Olympics and the 2012 Summer Paralympics.[10]

Notes[edit]

 1. ^ Cyrillic script: Азәрбајҹан Маршы, Perso-Arabic script: آذربایجان مارشی, pronounced [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn mɑɾˈʃɯ]

References[edit]

 1. ^ a b "The National Symbols of the Republic of Azerbaijan". Heydar Aliyev Foundation. Retrieved 23 January 2015.
 2. ^ a b http://www.mfa.gov.az/files/file/12.pdf
 3. ^ "National currency: 5 manat". Central Bank of Azerbaijan. Retrieved 23 January 2015.
 4. ^ a b "History of creation of the National Anthem of the Republic of Azerbaijan". azerbaijans.com. Retrieved 14 August 2014.
 5. ^ Əliyev, Ilqar (2008). Azərbaycan Respublikasınn Dövlət Rəmzləri (in Azerbaijani). Baku: Nurlan. |access-date= requires |url= (help)
 6. ^ Üzeyir bəy Hacıbəyov ensiklopediyası [The Encyclopedia of Uzeyir Hajibeyov] (in Azerbaijani). Baku. 1996. p. 21. |access-date= requires |url= (help)
 7. ^ "Regulations on the national anthem of the republic of Azerbaijan". Retrieved 14 August 2014.
 8. ^ "142 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında". www.e-qanun.az. Retrieved 2017-11-25.
 9. ^ http://www.azdesign.ws/, (c) AzDesign |. "WWW.KIVDF.GOV.AZ". kivdf.gov.az. Retrieved 2017-11-25.
 10. ^ "London Philharmonic Orchestra & Philip Sheppard Azerbaijan: Azerbaijan Marsi". doremi.lv. Archived from the original on 19 August 2014. Retrieved 14 August 2014.

External links[edit]