Azat u ankakh Artsakh

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Ազատ ու անկախ Արցախ
English: Free and independent Artsakh
Azat u ankakh Artsakh
Coat of arms of Nagorno-Karabakh.svg

National anthem of  Nagorno-Karabakh
Lyrics Vardan Hakobyan
Music Armen Nasibyan
Adopted 1992
Audio sample
Azat u ankakh Artsakh

"Azat u ankakh Artsakh" (Armenian: Ազատ ու անկախ Արցախ; English: Free and independent Artsakh) is the national anthem of the unrecognized Republic of Nagorno-Karabakh.

Adopted in 1992, the anthem was written by Vardan Hakobyan and composed by Armen Nasibyan.

Lyrics[edit]

Armenian Latin transcription English translation
Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։
Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։
Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։
Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

Azat u ankakh Arts’akh,
K’o tun-amrots’ë kertets’ink’,
Patmut’yunë mer yerkri
Mer surb aryamb menk’ sertets’ink’.

Du berd yes anar’ik,
Bardzunk’ srbazan, veh anun,
Masunk’ astvatsayin,
K’eznov yenk’ haverzhanum.

Du mer luys hayrenik’,
Yerkir, hayrenyats’ dur’ siro
Aprir du misht khaghagh,
Mer hin u nor Gharabagh.

K’ajern yenk’ menk’ haykazun,
Mr’ov yenk’, K’irs yenk’ u T’ar’t’ar’,
Mer vank’erov ler’napah,
Anhaght’eli mi bur’ ashkharh.

Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood.
You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
We are made eternal through you.
You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabagh.
We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Terter
With our temples in high mountains
Keep our country invincible

References[edit]

  • Symbols of Statehood - The website for the Government of Nagorno-Karabakh has a page on national symbols that include an instrumental version of the anthem.
  • State Symbols - The website for the President of the NKR also has a page on state symbols that features an English translation of the lyrics along with the same instrumental version.