Bà Huyện Thanh Quan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Bà Huyện Thanh Quan
Born 1805
Died 1848
Nationality Vietnamese
Occupation Poet

Nguyễn Thị Hinh, ppen name Bà Huyện Thanh Quan (chu Han 婆縣清觀) (Vĩnh Thuận, 1805–1848) was a Vietnamese woman poet.[1][2]

References[edit]

  1. ^ Trích Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, p. 642.
  2. ^ Nguyên Thi Minh Hà, Nguyên Thi Thanh Bình Vietnamese feminist poems from antiquity to the present "NGUYỄN THỊ HINH (Bà Huyện Thanh Quan) (19th century) came from Nghi Tàm Ward in Vinh Thuan District on West Lake..."