Bāng Chhun-hong

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
" (Bāng) 春風 (Chhun-hong)"
Bang Chhun Hong.jpg
A label of an early record
Song
LanguageTaiwanese Hokkien
Published1933
LabelColumbia Records (古倫美亞唱片)
Songwriter(s)Lee Lin-chiu
Composer(s)Teng Yu-hsien
Bāng Chhun-hong
Chinese name
Traditional Chinese春風
Simplified Chinese望春风
Japanese name
Kanji望春風
Hiraganaぼうしゅんぷう

Bāng Chhun-hong is a Taiwanese Hokkien song composed by Teng Yu-hsien, a Hakka Taiwanese musician, and written by Lee Lin-chiu.[1] The song was one of their representative works. It was released by the Columbia Records in 1933, and originally sung by some female singers at that time, such as Sun-Sun,[2] Ai-Ai [zh] (愛愛) or Iam-Iam (艷艷). The title literally means "Longing for the Spring Breeze".

Bāng Chhun-hong was once adapted into a Japanese patriotic song as "Daichi wa maneku" (Japanese: 大地は招く),[3] literally means "The Mother Earth is Calling on You". It was re-written by Koshiji Shirou (越路詩郎) and sung by Kirishima Noboru (霧島昇). The song has also been released in Japan by Hitoto Yo,[4] a Japanese pop singer. Many Taiwanese singers have covered the song, such as Teresa Teng, Showlen Maya, Feng Fei-fei, Stella Chang (張清芳), and David Tao.

Since song's publication, films with similar names have been released, such as the 1937 film directed by Andou Tarou (安藤太郎),[5] and a 1977 film which has an English name of "The Operations of Spring Wind". Bāng Chhun-hong has frequently been used as background music in Taiwanese films or teleplays. It is also a theme in the soundtrack of Singapore Dreaming,[6] a 2006 released Singaporean film.

There is a biographical novel of the same name that written by Chung Chao-cheng,[7] a Hakka writer. The novel does not describe about the song, instead, it depicts the life of Teng Yu-hsien, the composer.

Lyrics[edit]

Original lyric[edit]

Traditional Han characters Pe̍h-ōe-jī

獨夜無伴守燈下,清風對面吹;
十七八,未出嫁,見著少年家;
果然標致面肉白,誰家人子弟?
想欲問伊驚歹勢,心內彈琵琶。

想欲郎君做翁婿,意愛在心內;
待何時,君來採,青春花當開;
忽聽外頭有人來,開門(共伊)看覓;
月老笑阮戇大呆,予風騙毋知。

To̍k iā bô phōaⁿ siú teng-ē, chheng-hong tùi bīn chhe
Cha̍p-chhit-poeh, bōe chhut-kè, kìⁿ-tio̍h siàu-liân-ke
Kó-jiân piau-tì bīn-bah pe̍h, sûi ke lâng chú-tē
Siūⁿ-boeh mn̄g i kiaⁿ phái-sè, sim-lāi tōaⁿ pî-pê

Siūⁿ-boeh liông-kun choh ang-sài, ì-ài chāi sim-lāi
Thāi hô-sî, kun lâi chhái, chheng-chhun hoe tng-khai
Hut thiaⁿ gōa-thâu ū lâng lâi, khui-mn̂g kai khòaⁿ-bāi
Go̍at-ló chhiò gún gōng-tōa-tai, hō͘ hong phiàn m̄-chai

English translation

At night waiting alone under a dim lamp, with the spring breeze blowing on my cheeks,
I, an unmarried maiden of seventeen going on eighteen, see a young man.
I see he has a handsome face and a pale complexion; I wonder which family he is from?
Wanting to ask him yet fearing embarrassment, my heart flutters as if it were a pipa being strummed.

Wishing him to be the groom of mine, with love inside my heart.
Waiting, wondering when my beau might come to gather my blooming flowers of youth.
Suddenly I hear someone outside, and I open the door to see,
The moon laughs at my foolishness, for I did not realize it was just the wind.

Present-day lyric[edit]

Traditional Han characters Pe̍h-ōe-jī

獨夜無伴守燈下,清/春/冷風對面吹;
十七八歲未出嫁,拄/搪/想/看著少年家;
果然標致面肉白,誰/啥/(啥人)家人子弟?
想欲問伊驚歹勢,心內彈琵琶。

想欲郎君做翁婿,意愛在心內;
等待何時君來採,青春花當開;
聽見外面有人來,開門來/共看覓;
月娘笑阮戇大呆,予風騙毋知。

To̍k iā bô phōaⁿ siú teng-ē, chheng/chhun-hong tùi bīn chhoe
Cha̍p-chhit-peh hòe bōe chhut-kè, tú/tn̄g/siūⁿ/khuàⁿ-tio̍h siàu-liân-ke
Kó-jiân piau-tì bīn-bah pe̍h, sûi/siáⁿ/siáng ka lâng chú-tē
Siūⁿ-beh mn̄g i kiaⁿ phái-sè, sim-lāi tôaⁿ gî/pî-pê

Siūⁿ-beh lông-kun chè/chòe ang-sài, ì-ài chāi sim-lāi
Tán-thāi hô-sî kun lâi chhái, chheng-chhun hoa/hoe tong khai
Thiaⁿ-kìⁿ gōa-bīn ū lâng lâi, khui-mn̂g lâi/ka khòaⁿ-bāi
Go̍eh-niû chhiò gún gōng-tōa-tai, hō͘ hong phiàn m̄-chai

† In the modern version, the word Go̍at-ló (Yue Lao, a god of marriage), is replaced by go̍eh-niû (moon).

Media[edit]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "Taiwanese Pop Songs History". Archived from the original on 2008-03-16. Retrieved 2008-08-15.
  2. ^ 台灣第一代女歌星 純純桃花泣血的一生 (in Chinese). Archived from the original on 2008-10-26. Retrieved 2008-08-15.
  3. ^ 鄧雨賢生平記要 (in Chinese). Archived from the original on 2008-07-09. Retrieved 2008-08-15.
  4. ^ "Discography: 月天心" (in Japanese). Archived from the original on 2008-12-20. Retrieved 2008-08-15.
  5. ^ 望春風(1937年) (in Chinese). Archived from the original on 2009-04-09. Retrieved 2008-08-15.
  6. ^ "《美滿人生》 Singapore Dreaming" (in Chinese). Retrieved 2008-08-15.
  7. ^ 鍾肇政專訪 (in Chinese). Archived from the original on 2008-09-13. Retrieved 2008-08-15.

External links[edit]