Baotou–Lanzhou railway

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Baotou–Lanzhou Railway)
Jump to navigation Jump to search
Baotou–Lanzhou railway
to Beijing–Baotou railway
0 km Baotou East
Wanshuiquan
to Baotou–Shenmu railway
16 km Baotou
to Baotou–Bayan Obo railway
25 km Baotou West
to Baotou Ring railway
Dalahai
Wulanji
50 km Haye Hutong
62 km Baiyanhua
90 km Gongmiaozi
106 km Malashan
120 km Urat Front Banner
149 km Xixiaozhao
177 km Wuyuan
206 km Sifentan
234 km Linhe District
263 km Toudaoqiao
294 km Bayan Gol
Yellow River
302 km Hanggin Banner
348 km Jiangui
363 km Wuhai North
377 km Wuhai
Yellow River
403 km Wuhai West
entering Ningxia
425 km Huinong District
to Pingru railway
Shizuishan
Xidatan
514 km Nuanquan
527 km Yinchuan
554 km Huangyangtan
582 km Daba
593 km Qingtongxia
645 km Zhongning County
659 km Huangyangwan
to Baoji–Zhongwei railway
and Taiyuan–Zhongwei railway
Zhenluobao
689 km Zhongwei
707 km Shapotou District
761 km Gantang
to Gantang–Wuwei railway
782 km Yingpanshui
entering Gansu
810 km Great Wall
821 km Jingtai County
832 km Xingquanbao
874 km Hongxiantai
900 km Hongshaxian
to Honghui railway
908 km Bayin West
922 km Zhujiayao
930 km Fengshuicun
945 km Gaolan County
964 km Shaojiatang
972 km Shuiyuan
to Longhai railway
990 km Lanzhou East
995 km Lanzhou
to Lanzhou–Xinjiang railway
and Lanzhou–Qinghai railway

The Baotou–Lanzhou railway, also known as the Baolan line (simplified Chinese: 包兰铁路; traditional Chinese: 包蘭鐵路; pinyin: bāolán tiělù) is a 995 kilometer railway that connects the cities of Baotou in Inner Mongolia to Lanzhou in Gansu Province.

Cities[edit]

The railway passes through the following cities:

Intersecting railways[edit]

The Baotou–Lanzou railway connects with eight other railways, most of them connecting in the city of Baotou. In Baotou, the Beijing–Baotou railway extends the line from the Baotou West railway station to Beijing. The Baotou–Shenmu railway leaves Baotou railway station and heads south towards Shenmu county in Shaanxi Province. After passing the Baotou West railway station, the Baotou Ring railway circles around the city and has stops at various stations in Baotou.

At Linhe District in Bayan Nur Municipality, the Linhe–Ceke railway, branches westward off Baotou–Lanzhou railway to Ceke in Alxa League.

In the Ningxia Autonomous Region, the line connects with three other railways. It connects to Pingluo–Rujigou railway near the Huinong District. The Baoji–Zhongwei railway and the Taiyuan–Zhongwei railway join the Baotou–Lanzhou railway at Zhongwei. Also at Gantang the line splits to form the Gantang–Wuwei railway

The railway finally connects with three other railways in Gansu Province. At the Bayin West railway station, the line meets with the Honghui railway, which connects it with Honghui. In Lanzhou, the railway intersects with the Longhai railway, both of which have their termini at Lanzhou. Then at the Lanzhou railway station, the line continues west as the Lanzhou–Xinjiang railway, to the Xinjiang Autonomous Region.

The Baolan railway over the Yellow River at Sangyuanxia.

See also[edit]