Book:Aikido

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Aikido
An Overview
Aikido.jpg
This is a Wikipedia book, a collection of Wikipedia articles that can be easily saved, rendered electronically, and ordered as a printed book.

Edit this book: Book Creator · Wikitext
Select format to download:

PDF (A4) · PDF (Letter)

Order a printed copy from these publishers: PediaPress
About ] [ Advanced ] [ FAQ ] [ Feedback ] [ Help ] [ WikiProject ] Recent Changes ]


Aikido[edit]

Overview
Aikido
Morihei Ueshiba
Influences
Takeda Sōkaku
Daitō-ryū Aiki-jūjutsu
Onisaburo Deguchi
Oomoto
Basic principles
Aikido concepts
Tori
Uke
Aiki
Irimi
Tenkan
Atemi
Tai sabaki
Maai
Randori
Zanshin
Kuzushi
Qi
Dojo
Kamiza
Tatami
Seiza
Uchi-deshi
Kyū
Dan
Black belt
Aikidogi
Hakama
Obi
Weapons
Aiki-jō
Bokken
Aiki-ken
Tantō
Major styles
Aikikai
Kisshomaru Ueshiba
Iwama ryu
Iwama dojo
Morihiro Saito
Ki Society
Koichi Tohei
Shodokan Aikido
Kenji Tomiki
Kobayashi aikido
Hirokazu Kobayashi
Yoseikan Aikido
Minoru Mochizuki
Yoshinkan
Gozo Shioda
Other notable practitioners
Kenshiro Abbe
Seiseki Abe
Tadashi Abe
Kazuo Chiba
Terry Dobson
Toshikazu Ichimura
Tetsuro Nariyama
Hitohiro Saito
Steven Seagal
Kenji Shimizu
Yasuhisa Shioda
Seiichi Sugano
Stefan Stenudd
Isamu Takeshita
Nobuyoshi Tamura
Christian Tissier
Fumio Toyoda
Mitsuteru Ueshiba
Moriteru Ueshiba