Category:User ne

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
neयी प्रयोगकर्ताहरु नेपाली बोल्दछन्।
These users can speak Nepali.