Chiang Kai-shek Memorial Song

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Chiang Kai-shek Memorial Song (Chinese: 蔣公紀念歌) was written to commemorate the Generalissimo and late President Chiang Kai-shek of the Republic of China. There are two songs: the second song was written by Hwang Yau-tai or Huang Youdi, Huang Yu-ti (黃友棣) in 1975, who later also wrote Chiang Ching-kuo Memorial Song in 1988.

The song was formerly popular for school choir competitions as students were required to memorize it. Since the 1990s, under the presidency of Lee Teng-hui, it has fallen into disuse, though most of the population still knows it. The song is also still played daily in the National Chiang Kai-shek Memorial Hall every morning. Occasionally, it can be heard during political campaigns as well.

First version[edit]

(This one was written by 張齡 and 李中和)

Chinese lyrics Hanyu Pinyin English Translation

總統 蔣公, 您是人類的救星, 您是世界的偉人
總統 蔣公, 您是自由的燈塔, 您是民主的長城
內除軍閥, 外抗強鄰, 爲正義而反共, 圖民族之復興
蔣公, 蔣公, 您不朽的精神, 永遠領導我們
反共必勝, 建國必成, 反共必勝, 建國必成!

Zǒngtǒng Jiǎnggōng, Nínshìrénlèidejiùxīng, Nínshìshìjièdewěirén
Zǒngtǒng Jiǎnggōng, Nínshìzìyóudedēngtǎ, Nínshìmínzhǔdechángchéng
Nèichújūnfá, Wàikàngqiánglín, Wèizhèngyìérfǎngòng, Túmínzúzhīfùxīng!
Jiǎnggōng, Jiǎnggōng, Nínbùxiǔdejīngshen, Yǒngyuǎnlǐngdǎowǒmen
Fǎngòngbìshèng, Jiànguóbìchéng,Fǎngòngbìshèng, Jiànguóbìchéng!

President General Chiang, you are the savior of mankind, you are the greatest person in the whole world.
President General Chiang, you are the lighthouse of freedom, you are the Great Wall of democracy.
|: Eliminated the warlords, fought foreign aggression, opposed communism for righteousness, to seek the renaissance of our race!
General Chiang, General Chiang, your everlasting spirit will forever guide us.
We shall win against communism, we shall build the nation, we shall win against communism, we shall build the nation!:|
 

Second version[edit]

(This one was written by 秦孝儀 (Chin Hsiao-I) and 黃友棣, Hwang Yau-tai)

Chinese lyrics Hanyu Pinyin

翳惟總統, 武嶺 蔣公,巍巍蕩蕩,民無能名!巍巍蕩蕩, 民無能名!

革命實繼志中山,篤學則接武陽明,黃埔怒濤,奮墨絰而耀日星,重慶精誠,製白梃以撻堅甲利兵,使百萬之眾輸誠何易,使渠帥投服復皆不受敵之脅從,使十數刀殂帝國,取消不平等條約,而卒使之平,使驕妄強敵畏威懷德,至今尚猶感激涕零。

南陽諸葛,汾陽子儀,猶當愧其未之能行!以新生活育我民德,以憲政之治植我民主,以經濟建設厚我民生,以九年國民教育俾我民智益蒸。倫理、民主、科學、革命、實踐,力行,中華文化於焉復興!

奈何奸匪叛亂,大陸如沸如焚,中懷饑溺,臥火抱冰,乃眷西顧,日邁月征。如何天不悔(諱)禍,一旦奪我元戎,滄海雨泣,神州晦冥,孤臣孽子, 攀木腐心!孤臣孽子,攀木腐心!

化沉哀為震雷,合眾志為長風,縱九死而不悔,願神明兮鑒臨,誓誅此大奸元惡,誓復我四明兩京,誓弭此大辱慘禍,誓收我河洛燕雲。

錦水長碧,蔣山長青,翳惟總統,武嶺 蔣公,巍巍蕩蕩,民無能名!巍巍蕩蕩,民無能名!

Yì wéi zǒngtǒng, wǔ lǐng jiǎng gōng, wéiwéi dàngdàng, mín wúnéng míng! Wéiwéi dàngdàng, mín wúnéng míng!

Gémìng shí jì zhì zhōngshān, dǔ xué zé jiē wǔ yángmíng, huángbù nùtāo, fèn mò dié ér yào rì xīng, chóngqìng jīngchéng, zhì bái tǐng yǐ tà jiān jiǎ lì bīng, shǐ bǎi wàn zhī zhòng shū chéng hé yì, shǐ qú shuài tóu fú fù jiē bù shòudí zhī xié cóng, shǐ shí shù dāo cú dìguó, qǔxiāo bù píngděng tiáoyuē, ér zú shǐ zhī píng, shǐ jiāo wàng qiángdí wèi wēi huái dé, zhìjīn shàng yóu gǎnjītìlíng.

Nányáng zhūgé, fén yángzi yí, yóu dāng kuì qí wèi zhī néng xíng! Yǐ xīn shēnghuó yù wǒ mín dé, yǐ xiànzhèng zhī zhì zhí wǒ mínzhǔ, yǐ jīngjì jiànshè hòu wǒ mínshēng, yǐ jiǔ nián guómín jiàoyù bǐ wǒ mínzhì yì zhēng. Lúnlǐ, mínzhǔ, kēxué, gémìng, shíjiàn, lìxíng, zhōnghuá wénhuà yú yān fùxīng!

Nàihé jiān fěi pànluàn, dàlù rú fèi rú fén, zhōng huái jī nì, wò huǒ bào bīng, nǎi juàn xī gù, rì mài yuè zhēng. Rúhé tiān bù huǐ (huì) huò, yīdàn duó wǒ yuánróng, cānghǎi yǔ qì, shénzhōu huì míng, gū chén niè zi, pān mù fǔxīn! Gū chén niè zi, pān mù fǔxīn!

Huà chén āi wéi zhèn léi, hé zhòng zhì wèi cháng fēng, zòng jiǔsǐ ér bù huǐ, yuàn shénmíng xī jiàn lín, shì zhū cǐ dà jiān yuán è, shì fù wǒ sì míng liǎng jīng, shì mǐ cǐ dà rǔ cǎnhuò, shì shōu wǒ hé luò yàn yún.

Jǐn shuǐ cháng bì, jiǎng shān cháng qīng, yì wéi zǒngtǒng, wǔ lǐng jiǎng gōng, wéiwéi dàngdàng, mín wúnéng míng! Wéiwéi dàngdàng, mín wúnéng míng!

See also[edit]