Daivajna surnames and Gotras

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of surnames and gotras of the Daivadnya Brahmin community found on the western coast of India, predominantly from Goa, coastal Karnataka and coastal Maharashtra.

Gotras[edit]

Other than these major Saptarshi gotras,many other Rishi gotras and upagotras are found amongst them,which include:Vatsa,Kaushika, Kaundinya, Shandilya,Kutsa,Suparna,Sanatana,Vishvagni,Surya,Pratanansha,Sanaga,Ahabhuna,Bhaskara,Upamanyu,Garga, Parashara,Shaunaka,Savitr,Sankhyayana,Sanjaya,Karmani,Angirasa,Bhargava.

Gotravali and Kuldevtas of Gomantak Daivadyna Brahmins[1][2][edit]

Surnames,Gotras and Kuldevtas

Original Surname Ancestral village Other surnames used by the clan in Karnataka and Konkan division of Maharashtra Gotra Kuldevta
Karekar Karai in Tiswadi,Goa Arkasali,Kalghatgi,Kalghatkar,Padgaokar,Divekar Bharadwaj, Kashyap,Koushik, Shandilya,Suparna Shree Gajantlakshmi Ravalnath, Mashel Goa
Chodankar Chodna in Tiswadi, Goa Walke,Kadnekar,Shet,Bhat,Tar Bharadwaj Shree Lakshmi Ravalnath, Marcela Goa
Revankar Somewhere in Salcette,but they migrated to Rivona in Quepem, Goa at the time of inquisition Shet,Rao,Bhat Koushik(Kaunsa), Vatsa Shree Vimaleshwer, Rivona Goa
Raikar Ray is Sashti,Goa Shet,Bhat,Rao Koushik,Vasishtha Shree Kamakshi Rayeshwar, Shiroda Goa
Pednekar Migrated to Pedne in North Goa during inquisition Chattim Vasishtha Shree Ravalnath Bhagvati Pernem Goa
Haldonkar Haldona in Bardes,Goa Chattim Atri,Gautama,Vasishtha Shree Bhagvati Halodnkarin, Khandola Goa
Lotlikar Lotli in Sashti,Goa Shet,Bhat,Rao,Chattim Koundinya,Koushik Shree Vetal, shree RayeshwarRamnath, Ramnathi Goa
Vernekar Verna in Sashti,Goa Shet,Bhat,Rao Atri,Kashyap,Bharadwaj Shree Santeri Mahalasa, Mardol/Verna Goa
Nagavekar Nagoa or Nagvhay in Verna, Goa Shet,Bhat,Rao Bharadwaj,Vatsa,Kashyap,Vasishtha Shree Lakshminarayan Nagesh Mahamaya, Ankola Karnataka / Verna Goa
Bandodkar Migrated to Bandora in Ponda,Goa during inquisition Shett Vatsa, Atri Shree Nagesh Maharudra, Bandora Goa
Sangodkar Sangolda in Bardes,Goa Chattim Vatsa, Atri Shree Shantadurga Sangodkarin Panchyata, Sangolda Goa
Shirodkar Mulgaon Goa in Bardez, Goa Shet, Chattim Koushik, Kashyap Shree Vetal, Mulgaon Goa
Kudtarkar Kudtari in Sashti, Goa Shet,Bhat,Rao,Vittalkar,Raikar,Ramamurthy Vatsa,Kondinya,Bharadwaj Shree Shantadurga Chamundeshwari Kudtari Mahamaya Goa
Salkar Migrated to Saal in Bardes, Goa during inquisition ~ Bharadwaj Shree Gajantlakshmi, Marcela Goa
Shirodkar Shiroda in Ponda, Goa Shet,Bhat,Rao,Anvekar,Vakalkar Kashyap Shree Kamakshi Rayeshwar, Shiroda Goa; Shree Ravalnath Shivnath Mahamaya, Shiroda Goa
Khandeparkar Khandepar in Ponda, Goa ~ Atri Shree Shantadurga Khandekarin, Khandepar Goa
Madkaikar Madkai in Ponda,Goa ~ Bharadwaj Shree Navdurga Madkai Goa
Nasnodkar Nasnoda in Bardes, Goa ~ Atri Shree Ravalghadi Panchayatan advalpal
Borkar Bori, Goa ~ Atri Shree Navdurga,Borim
Kolvekar Kolva, Goa ~ Koushik,Kashap Mahalakshmi,Bandora
Verlekar Verla, Goa ~ Jamadagni Shree Shantadurga Verlekarin, Marcela Goa

References[edit]

  1. ^ "Hindu Temples and deities",Pages-42,34,79,by Rui Pereira Gomes
  2. ^ "Gomantak Prakruti and Sanskruti",Part-1,,Page-223 by B.D.Satoskar