Dou Gu

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
This is a Chinese name; the family name is Dou.

Dou Gu (Chinese: 竇固; Wade–Giles: Tou Ku; died 88 AD), born in Xianyang, was an Eastern Han general who fought in the Battle of Yiwulu in 73. Shortly after the battle, Dou Gu sent of two of his generals Ban Chao and Guo Xun to the Western Regions for a diplomatic expedition.

References[edit]

  • Fan Ye et al., Hou Hanshu. Beijing: Zhonghua Shuju, 1965.
  • Sima Guang, comp. Zizhi Tongjian. Beijing: Zhonghua Shuju, 1956.