Bru language

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Eastern Bru language)
Jump to: navigation, search
Bru
Bruu
Native to Laos, Vietnam, Thailand
Ethnicity Bru, Katang
Native speakers
300,000  (1991–2006)[1]
Austroasiatic
Language codes
ISO 639-3 Variously:
bru – Eastern Bru
brv – Western Bru
sss – Sô
xhv – Khua
Glottolog brou1236[2]

Bruu (also spelled Bru, B'ru, Baru, Brou) is a Mon–Khmer dialect continuum spoken by the Bru people of mainland Southeast Asia. and Khua are dialects.[3]

Distribution[edit]

The distribution of the Bru language spreads north and northeast from Salavan, Laos, through Savannakhet, Khammouane, and Bolikhamsai, and over into neighboring Thailand and Vietnam (Sidwell 2005:11).

Names[edit]

There are various local and dialect designations for Bru (Sidwell 2005:11).

 • So ~
 • Tri (So Tri, Chali)
 • Van Kieu
 • Leu ~ Leung (Kaleu)
 • Galler
 • Khua
 • Katang (not the same as Kataang)

External links[edit]

References[edit]

 1. ^ Eastern Bru at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Western Bru at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Khua at Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Brou–So". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
 3. ^ [1]


Further reading[edit]

 • Khồng Diễn (1975). "Về nhóm người Khùa (Bru) ở Quảng Bình". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 538-548. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 • Migliazza, Brian. 2002. Multilingualism Among the So People of Issan.
 • Phạm Đức Dương (1975). "Về mối quan hệ cộng đồng tộc người giữa các ngôn ngữ thuộc nhóm Việt - Mường miền tây tỉnh Quảng Bình". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 500-517. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 • Phan Hữu Dật (1975). "Về tên gọi các tộc người nói ngôn ngữ Môn - Miên ở miền tây tỉnh Quảng Bình". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 531-537. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 • Sidwell, Paul. (2005). The Katuic languages: classification, reconstruction and comparative lexicon. LINCOM studies in Asian linguistics, 58. Muenchen: Lincom Europa. ISBN 3-89586-802-7