Female Kakusei

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Women's Kakusei was a Go competition.

Outline[edit]

The Women's Kakusei used a knockout format.

Past winners[edit]

Player Years Held
Ito Tomoe 1979
Suzuki Tsuna 1980
Kobayashi Reiko 1981, 1982
Sugiuchi Kazuko 1983, 1986
Kusunoki Teruko 1984, 1985
Ogawa Tomoko 1987
Miyazaki Shimako 1988
Kobayashi Chizu 1989, 1993, 1997
Sakaibara Furniko 1990
Aoki Kikuyo 1991, 1992, 1994, 2000
Nakazawa Ayako 1995, 1996
Yoshida Mika 1998
Osawa Narumi 1999, 2002
Kato Tomoko 2001