Guan Hanqing

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Guan Hanqing
Traditional Chinese
Simplified Chinese
A 1958 U.S.S.R. postage stamp commemorating Guan Hanqing.

Guan Hanqing (c. 1241–1320), sobriquet "the Oldman of the Studio" (齋叟 Zhāisǒu), was a notable Chinese playwright and poet in the Yuan Dynasty. He has been described as among the most prolific and highly regarded dramatists of the Yuan period.[1]

Guan spent much of his later life in Dadu and produced about 65 plays, mostly in the vernacular of the time. Fourteen of his plays are extant, including:

 • The Injustice to Dou E a.k.a. Snow in Midsummer (感天動地竇娥冤 Gǎn Tiān Dòng Dì Dòu É Yuān)
 • Saving the Dusty-windy a.k.a. Saving the Prostitute a.k.a. Rescued by a Coquette (趙盼兒風月救風塵 Zhào Pàn Ér Fēng Yuè Jiù Fēng Chén)
 • The Conference of a Single Dao a.k.a. Meeting the Enemies Alone a.k.a. Lord Guan Goes to the Feast (關大王獨赴單刀會 Guān Dà Wáng Dú Fù Dān Dāo Huì)
 • The Pavilion of Moon-Worship (閨怨佳人拜月亭 Guī Yuàn Jiā Rén Bài Yuè Tíng)
 • The Butterfly Dream (包待制三勘蝴蝶夢 Bāo Dài Zhì Sān Kān Hú Dié Mèng)
 • The Wife-Snatcher (包待制智斬魯齋郎 Bāo Dài Zhì Zhì Zhǎn Lǔ Zhāi Láng)
 • The Riverside Pavilion (望江亭中秋切膾旦 Wàng Jiāng Tíng Zhōng Qiū Qiē Kuài Dàn)
 • The Jade Mirror-Stand (溫太真玉鏡臺 Wēn Tài Zhēn Yù Jìng Tái)
 • Death of the Winged-Tiger General (鄧夫人苦痛哭存孝 Dèng Fū Rén Kǔ Tòng Kū Cún Xiào)

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ Chan, Sin-Wai and David E. Pollard (2001). An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese. Chinese University Press. p. 178. ISBN 9789622019973.

Further reading[edit]

 • 关汉卿杂剧选 Selected Plays of Guan Hanqing (Library of Chinese Classics) (2004). Beijing: Foreign Languages Press. ISBN 7-119-03395-6.

External links[edit]