Hayago Championship

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Hayago Championship was a Go competition.

Outline[edit]

The Hayago Championship was a hayago tournament, where each player had to make moves within 10 seconds. The tournament was sponsored by TV Tokyo.

Past winners[edit]

Player Years Held
Fujisawa Hideyuki 1968
Hashimoto Utaro 1969
Miyashita Hidehiro 1970
Fujisawa Hosai 1971
Kobayashi Koichi 1972, 1981, 1986, 1997
Otake Hideo 1973, 1976
Hashimoto Shoji 1974
Rin Kaiho 1975, 1984, 1987
Ohira Shuzo 1977
Takemiya Masaki 1978, 1989
Ishida Yoshio 1979, 1982, 1983
Cho Chikun 1985, 1990 - 1992, 1996, 2001, 2002
Kataoka Satoshi 1993, 1998
Yuki Satoshi 1995
Kobayashi Satoru 1999, 2000