Help:IPA/Sardinian

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The charts below show how the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Sardinian pronunciations in Wikipedia articles.

See Sardinian phonology for a more thorough look at the sounds of Sardinian.

Consonants
IPA Examples English approximation
b bàca, bía, bàbaru bike
β abaudítu, ebréu, nebodàza[1] between baby and bevy
d dórmi, sàrdu, doadúra, (Logudorese) andalibéni done
dz acasazàre, prànzu, cazàre dads
giòba, Barbàgia, culingiòsso, panagélicu jab
ɖ abbaraddàdu, múndu, chervéddu About this sound [keɾˈveɖːu] [2] dine (Indian English)
ð abbacàda, càntat [ˈkantaða], a thèrga[1] this
f fòras, ufànu fast
ɡ gàbbia, ghèrra, ghía, sangràu, fógu gas
ɣ buttèga, sa ghèrra, àrcu ’e chélu[1] like go, but without completely blocking air flow on the g
k corsìa, àlpaca, chélu, cuàdra, brúke, piachènte[3] scar
l levantínu, abbalaucàdu lip
ʎ brigliàju, origliètas, bragliósu, contissígliu roughly like million
m meledàda, mamudínu, acampàda[4] mother
n nebodàza, energía nest
ŋ abbengàre, abbiénghidu[4] sing
ɲ apitzigàgnulu, gnagnajólu roughly like canyon
ɳ afandàre, múndu roughly like corndog
p pabasólu, písiri, splajàre, ’alvispàltu spin
ɾ carèna, dijimíre batter (American English)
r rasàda, ferrútzos trilled r
s secàda, stàntes, dilmíssu sorry
ʃ sceléstu, lescénscia, balàscios, iscíri ship
t tanéddu, àteu star
ts (Logudorese) tzacàre, tzarra, catzare, Tzitzéddu, (Campidanese) tzaccàu, tzitàdi cats
ciabbàta, cèdda, cíbbu, ciacósu, celibbàdu chip
θ althrolítu, furríthu, tharalàu, atheddína, istàthu thin
v vacàda, sérvu, jurafàlzu, sa faína vent
z casàra, ixémplu, su sòle zipper
ʒ (Logudorese) abbajocàda, ajózi, conjugàdu, òjos, (Campidanese) pàxi, axédu, déxi measure
ʔ[5] cu, connòschere, sa pàche, sa lúna getting (Cockney: [ˈɡeʔɪŋ])
Vowels
IPA Examples English approximation
a Àrba, areddàre, àteru, proiàt roughly like father
e béni, méri, àpe, isdentàdu roughly like pay
ɛ xèna, lèghere, ghèneru[6] bed
i fílu, síncheru, pàxi, ixémplu see
o ógru, cótzula, abbaósu; càndo law (British English)
ɔ connòschere, ògros[6] off
u domu, úrtima too
 
Semivowels
j éja, (Logudorese) giója,[7] calzulaiéddu,[8] (Campidanese) Sardínnia[9] you
 
SuprasegmentalsÌ
IPA Examples Explanation
ˈ càntat [ˈkantaða] primary stress
ˌ propiamènte [ˌpɾopi.aˈmɛnte] secondary stress
. vía [ˈvi.a] syllable break

Notes[edit]

 1. ^ a b c Phonemic /b/, /d/, /ɡ/ between vowels are usually realized as [β], [ð], [ɣ], and sometimes even omitted. Omission does not normally occur when those are the realizations for phonemic /p/, /t/, /k/.
 2. ^ After a vowel it is a double voiced retroflex stop, represented by [ɖɖ] or [ɖː].
 3. ^ Usually, /k/ is written down following either the Italian style (by using ⟨ch⟩ before e and i: e.g. anchilla, chelu, chena, chi, etc.), the Byzantine style (by using ⟨k⟩: e.g. ankilla, kelu, kena, ki, etc.) or (now rare) the Spanish style (by using ⟨qu⟩ before e and i: e.g. anquilla, quelu, quena, qui, etc.)
 4. ^ a b Nasal consonants always assimilate their place of articulation to that of the following consonant. Thus, the n in /nɡ/~/nk/ is velar [ŋ], but before /v/ or /f/, it is labiodental [ɱ] (transcribed here as ⟨m⟩). It is [m] only before /p/, /b/ or /m/ and [ɳ] before /ɖ/.
 5. ^ Glottal stops usually occur for intervocalic /k/ in some dialects of Barbagia, and for intervocalic /l/ and /n/ in some dialects of Sarrabus.
 6. ^ a b [ɛ] and [ɔ] occur in stressed position if the following syllable does not contain /i/ (unless it is a development of /e/), /u/, or a palatal.
 7. ^ One of the cases in which the grapheme ⟨j⟩ does not represent the sound [ʒ].
 8. ^ A rare case, using the grapheme ⟨i⟩, normally representing a full vowel /i/.
 9. ^ Phonetically transcribed as [saɾˈdinja], as opposed to Sardígna in Logudorese, transcribed as [saɾˈdiɲɲa]. In Campidanese this semivowel is more usual.

Further reading[edit]

 • Wagner, Max Leopold (1989) [1957]. Dizionario Etimologico Sardo (in Italian). Trois. 
 • Blasco Ferrer, Eduardo (1994). ELLO ELLUS, grammatica della lingua sarda (in Italian). Nuoro (Sardinia): Poliedro Edizioni. 
 • Blasco Ferrer, Eduardo (2007). Sardo e italiano a confronto. CUEC. 
 • Mura, Riccardo; Virdis, Maurizio (2015). Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA (in Italian). Condaghes. 
 • Puddu, Mario (2015) [2000]. Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda (in Sardinian). Condaghes.