List of Hong Kong films of 1951

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hong Kong films of 1951)
Jump to: navigation, search

A list of films produced in Hong Kong in 1951:.

1951[edit]

Title Director Cast Genre Notes
1951
Saboteur
Lei dian zhui feng jian
The Lightning Sword
Chang duan mu zi xin
Mother and Son in Grief
Emei fei jian heng sao jin yin gong
How the Flying Swordsman from Emei Mountain Raided Gold and Silver Palace
The Naked City
Nu ren yu lao hu
The Affair of Diana
Yao chi yuan yang
Celestial Lovers
Qi can hong
Weep for the Fallen Petals
Hua gu niang
The Flower Girl
Emei fei xia wu chuang feng huo dao
Flying Swordsman's Adventure on Island of Wind and Fire
Huang jiang nu xia da po wu gong zhen
How the Heroine of Deserted River Shattered the Centipedes Militia
Gu chu lei
An Orphan's Sad Tale
Mo gong yao hou
Queen of the Devil's Palace
Title Director Cast Genre Notes
Lian wo liang qing
Mutual Affections
Xue ying han mei
Plum-Blossom in the Snow
Wu long hun yin
Marriage by Mistake
Leng luo chun xiao
Neglected Wife
Ren zhi cu
Infancy
Literally: The Birth of Mankind
Yin deng mo ying
Phantom in the Limelight
Ge yuan xiang hun
The Singing Girl's Spirit
Piao ling yan
Drifting in the Sea
Chun dao ren jian
Advent of Spring
Qing tian gu yan
Orphan Girl in Love
Ren yue huang hun hou
Sunset Rendezvous
Wu xian en qing wu xian hen
Fathomless Love, Fathomless Hate
Yi fan feng shun
Sail on to Success
Wu jia qi
Spoiling the Wedding Day
Aau seung han
A Sad Tale of Rainbow Robes
Fei dao li feng jiao
Li Fengjion's Flying Daggers
Jin hun ji
A Night-Time Wife
Cong ci xiao lang mo lu ren
From Now on We Are Strangers
Wu di lian huan biao
Darts of Fury
Diyuan chunxin hua dujuan
A King Speaks His Heart
Ci xiong shuang xia
The Chivalrous Pair
Wu zi mei
Five Sisters
Kunlun san jian xia
Three Swordsmen from Kunlun
Fu zhi xin ling
Lucky Strike
Guai cuo you qing lang
The Wrongly-Accused Lover
Nan wei le mama
Poor Mother
Xin hu bu gui
Why Not Return?
Ling Guixing san da Liang Tianlai
How Liang Tianlai Was Thrice Beaten Up by Ling Guiqing
Yuan fu qing ge
An Unhappy Woman's Love Song
Qiu fen
Autumn Tombs
Jia cu jin gui xu
She Regrets Having Married a Rich Husband
Hong lou xin meng
A Dream of Red Mansions
Huo shao lian huan chuan

External links[edit]