Himni i Flamurit

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hymni i Flamurit)
Jump to navigation Jump to search
Betimi mbi flamur
English: The Pledge on The Flag
Albanian Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

National anthem of  Albania
LyricsAsdreni, 1912
MusicCiprian Porumbescu
Adopted1912
Relinquished22 May 2018
Audio sample
Hymni i Flamurit (instrument)

Himni i Flamurit or Betimi mbi Flamur (English: "Hymn of the Flag" or "The Pledge on the Flag") was the national anthem of Albania. The music of the anthem was adapted from an original composition by the Romanian composer Ciprian Porumbescu, for the song "Pe-al nostru steag e scris Unire" (or "E scris pe tricolor unire").[1] The words were written by the Albanian poet Asdreni (Aleksandër Stavre Drenova), and are close to the original Romanian lyrics which Andrei Bârseanu wrote for Porumbescu's piece. The anthem relinquished on May 22, 2018 and was followed by The No More Applause Anthem.

History[edit]

The hymn was first published as a poem in Liri e Shqipërisë (in English: Freedom of Albania), an Albanian newspaper in Sofia, Bulgaria, on April 21, 1912. The original title of the poem was "Betimi mbi flamur," ("The Pledge on the Flag").[2] It was later printed in a volume of poems by Drenova titled Ëndra e lotë (in English: Dreams and tears), which was published in Bucharest. According to Lasgush Poradeci's memoirs, the anthem, created by the adaptation of the text to the music, was not originally intended to be a national anthem, yet, it was so much liked from people that it was proclaimed as the national anthem in 1912, and it was under its music that the Albanian flag was raised during the Albanian Proclamation of Independence in 1912 in Vlore, Albania.[2]

Music[edit]

A Hungarian musicologist, György Ligeti, opinionated that the music composed by Porumbescu is rooted in Germanic and Austrian musical traditions, though not a definitive groundbreaking explanation of its influence and later creation. It is a view based on Porumbescu's musical formation, since he had studied at the University of Music and Performing Arts, Vienna. The view has been shared by Albanian musicologist, Ramadan Sokoli.[2]

Lyrics and translation[edit]

There are two versions of the anthem: a long and a short one. Below is the text for the long version. The second stanza is considered as refrain and is repeated at the end. The short version makes use of the first two stanzas only and repeats the last two verses of the second stanza. Usually, in sportive events among national teams, the short version is the one officially used. (The original poem has three more stanzas that are not part of the anthem – which are added at the end.)

Albanian IPA transcription English translation

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atij duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

[rɛθ̟ flamuɾit tə pəɾbaʃku.aɾ]
[mɛ ɲə dəʃiɾ ɛ ɲə c͡çəɫim]
[tə ɟ͡ʝiθ̟ atij dukɛ u bɛtu.aɾ]
[tə lið̟im bɛsən pəɾ ʃpətim]

Around our flag we stand united,
With one wish and one goal,
A sacred oath we bestow upon it
Proclaiming loyalty for our salvation.

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk friksohet,
Por vdes, por vdes si një Dëshmor!

[pɾɛj luftɛ vɛt͡ʃ a.i laɾgɔhɛt]
[c͡çə əʃtə linduɾ tɾað̟ətɔɾ]
[kuʃ əʃtə burə nuk fɾiksɔhɛt]
[pɔɾ vdɛs pɔɾ vdɛs si ɲə dəʃmɔɾ]

From war abstains only he,
Who a traitor is born,
He who is a true man is not frightened,
But dies a warrior to the cause.

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

[nə dɔɾə aɾmət dɔ ti mbajmə]
[tə mbɾɔjmə atð̟ɛ.un nə t͡ʃdɔ kənd]
[tə dɾɛjtat tɔna nɛ si ndajmə]
[kətu aɾmic͡çtə skanə vənd]

With weapons in our hands a-brandished,
We will defend our fatherland,
Our sacred rights we’ll not relinquish,
The foe has no place in our land.

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhe,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

[sɛ zɔti vɛtə ɛ θ̟a mɛ gɔjə]
[c͡çə kɔmbɛ ʃuhɛn pəɾmbi ð̟ɛ]
[pɔ ʃc͡çipəɾi.a dɔ tə rɔjə]
[pəɾ tə pəɾ tə luftɔjmə nɛ]

For God himself proclaimed:
The nations of the earth shall wane,
And yet will live, will thrive Albania.
For you, for you we fight.

O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë
tek ti betohemi këtu
për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë,
për nder' edhe lavdimn e tu.

[ɔ flamuɾ flamuɾ ʃɛɲ ɛ ʃɛɲtə]
[tɛk ti bɛtɔhɛmi kətu]
[pəɾ ʃc͡çipəɾinə atð̟ɛ.un ɛ ʃtɾɛɲtə]
[pəɾ ndɛɾ ɛð̟ɛ lavdimn ɛ tu]

O Flag, flag, you sacred symbol
upon you we now swear
for Albania, our dear fatherland
for honour and your glory.

Trim burrë quhet dhe nderohet
atdheut kush iu bë therror.
Përjetë ai do të kujtohet
mbi dhe, nën dhe si një shenjtor!

[tɾim burə c͡çuhɛt ð̟ɛ ndɛɾɔhɛt]
[atð̟ɛ.ut kuʃ i.u bə θ̟ɛrɔɾ]
[pəɾjɛtə a.i dɔ tə kujtɔhɛt]
[mbi ð̟ɛ nən ð̟ɛ si ɲə ʃɛɲtɔɾ]

Brave man is named and honoured
the one who sacrificed himself for the fatherland
Forever he will be remembered
on earth and under as a saint!

References[edit]

  1. ^ "Himni kombëtar". Web.archive.org. 2009-10-26. Archived from the original on October 26, 2009. Retrieved 2013-03-25.
  2. ^ a b c Tole, Vasil. "Edhe një herë rreth himnit tonë kombëtar". Retrieved 17 November 2014.

External links[edit]