Jashar Rexhepagiq

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jashar Rexhepagiq (Serbo-Croatian: Jašar Redžepagić; 1929–2010) was an Yugoslav Albanian and Kosovar scholar and writer. Jashar Rexhepagiq was born in Plav in Montenegro and went to school in Berane and Peja. He studied education at the University of Zagreb where he finished his doctorate in 1965. Rexhepagiq taught school in Prizren and later as a professor of education taught at the University of Prishtina until 1990. He was an active member of the Academy of Sciences and Arts of Kosova until his retirement from public life.[1][2]

Works[edit]

Albanian[edit]

 • Tema pedagogjike bashkëkohore - (1966)
 • Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit të shqiptarëve në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918 - (1970)
 • Tema të zgjedhura pedagogjike - (1972)
 • Hyrje në metodologjinë e punës kërkimore shkencore - (1972)
 • Zhvillimi dhe veçoritë e shkollave turke në territorin e Jugosllavisë deri më 1912 - (1987)
 • Etika e arsimtarit sot - (1989)
 • Sami Frashëri dhe pedagogjia e Rilindjes Kombëtare - (1996, 2005)[3]
 • Shkolla Normale "Sami Frashëri" në Prishtinë: 1941-1944 - (1997)
 • Dervishët, rendet dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet tjera përreth, në të kaluarën dhe sot - (1999, 2003)
 • Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike - (2002)
 • Çështje fundamentale në pedagogjinë ndërkombëtare - (2008)[4]

Serbo-Croatian[edit]

 • Razvoj prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918 - (1968)
 • Pedagogija radne škole - (1972)
 • Školstvo i prosveta na Kosovu od kraja XVIII stoljeċa do 1918 - (1974)
 • Velika medresa u Skoplju: 1925-1941 - (1977)
 • Pedagoški pogledi Hegela - (1980)
 • Ruka na ruci, pjesme (1985)
 • Rukosani, pjesme (1991)
 • Svitanice, pjesme (1994)
 • Islamsko-persijska kultura i uticaj persijskog jezika u nas - (1996)
 • Boje u kapima kiše, pjesme (1997
 • Pedagoške i psihološke ideje u delima Muhameda Abdagića i Ćamila Sijarića - (1997)
 • Pedagoško-literarne refleksije i odzivi:Prilog obrazovanju u Sandžaku - (1998)
 • Na raskršću vremena: Od Kapetanovića do Mušovića - (2007)[5]

References[edit]

 1. ^ Robert Elsie: Historical Dictionary of Kosova. The Scarecrow Press, Inc. Lanham-Toronto-Plymouth, UK. 2011. pp. 238-239. ISBN 978-0-8108-7231-8
 2. ^ Fjalor enciklopedik shqiptar, Vëllimi III. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Tiranë. 2009. fq. 2244. ISBN 978-99956-10-32-6
 3. ^ Jashar Rexhepagiq:Sami Frashëri and the pedagogy of the National Renaissance. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. Prishtina. 2005. ISBN 9951-413-21-8.
 4. ^ Jashar Rexhepagiq:Çështje fundamentale në pedagogjinë ndërkombëtare. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. Prishtinë. 2008
 5. ^ Robert Elsie: Historical Dictionary of Kosova. The Scarecrow Press, Inc. Lanham-Toronto-Plymouth, UK. 2011. pg. 238 - 239. ISBN 978-0-8108-7231-8